Ipargazdaság, 1986 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASAGÁNAK LAPJA IPAR6AZDASÁ6 XXXVIII. évfolyam 1. szám Felelős szerkesztő: DR. TRETHON FERENC A szerkesztőbizottság: Dr. Antal Iván. Balassa János. Badacsonyi György, Bálint Róbert, dr. Boross Zoltán, Frank Tibor, dr. Kocsis József, dr. Lévai János (szerkesztő), Mánlk Lászlóné (technikai szerkesztő), dr. Parányi György, Péterffy Tibor, dr. Rieb László, dr. Román Zoltán, dr. Svéd András, Szerkesztőség: Budapest П., Fő utca 68. I. em. 102. Telefon: 354-529, 154-250/252. Postacím: Budapest, 1368. pf.: 240. Kiadja: a Delta szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat. 1442 Budapest vn„ Garay u. 5. Telefon: 215-440. Felelős kiadó: Faklen Pál igazgató 85 2567 — Révai Nyomda, Eger Igazgató: Horváth József né dr. Terjeszti a Magyar posta. Előfizethető bármely hirlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási irodá­nál (HELIR), Budapest V., József nádor tér l. 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96 162 pénzforgalmi Jel­zőszámra. Előfizetési díj 1 évre: 480,— Ft, fél évre: 240,— Ft, egyes szám ára: 40,— Ft. Megjelenik: havonként. Külföldön terjeszti a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. I TARTALOM Akira Totoki: A japán vállalatvezetés jellemzői és problémái .............. 1 Dr. Szikszay Béla: Az anyagforrások ésszerű hasznosításának tapasz­talatai és feladatai a VII. ötéves tervben ......................................... 5 I/ Előadások a „Vezetőképzés megújulása” című konferenciáról Dr. Nemes Ferenc: A módszerbeli megújulás szükségessége és feltételei a vezetők továbbképzésében ............................................................. 11 Dr. Dián Gábor: A magyar vezetőképzés innovációjának kulcstényezői 15 Dr. Magyar József: A vezetőképzés működési rendszerének meg­újulása ................................................................................................... 17 Dr. Sz. Várnagy Marianne: A vezetőképzés „belső” mechanizmusá­nak képe egy „külső” előadó szemszögéből....................................... 22 Strifler Károly: Iparvállalati vezetőképzés és továbbképzés ................ 28 Dr. Huber Imre: Az ágazati, vállalati továbbképző intézetek helye, szerepe és működése ........................................................................... 32 Szemle Dr. Dukáti Ferenc: A minőség az USA és Japán piacán ........................ 35 [/ Könyv Horváth László: Sikeres vállalkozás — szocialista szervezet (dr. Lévai János) ................................................................................................... 40^ Bemutatkoznak szakosztályaink Dr. Galambos Sándor: Az anyagi műszaki ellátás szolgálatában .......... 42 Szathmári Gabriella: Fiatalok vezető poszton ......................................... 45 Vállalatok életéből Tárnok Péter: Előkészületben a HUNGAROCAMION stratégiai terve 47 Index: 25 390 HU—ISSN 0021—0749 .H’ 2Ш —ívUwfrLF.j Könyvtár* «-A Publicité: Advertisements: Anzeigen: HUNGEXPO Advertising Agency, Budapest, P. О. В. 44. н—1441. Telephone: 225-008, Telex: 22-4535 bexpo MH—Advertising, Budapest, H—1818 Telephone: 183-640. Telex: MAHIR 22-5341 r '■ ПЭ?

Next

/
Thumbnails
Contents