Ipargazdaság, 1988 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1. szám

XL. évfolyam 1. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGÁNAK LAPJA A szerkesztőbizottság elnöke: DR. TRETHON FERENC Felelős szerkesztő: DR. LADÓ LÁSZLÓ A szerkesztőbizottság: dr. Antal Iván, dr. Boross Zoltán, dr. Fehér Erzsébet. Frank Tibor, dr. Gaál Zoltán, dr. Gáspárdy László, dr. Kocsis József, dr. Kovács József, dr. Lévai János (szerkesztő), dr. Magyari-Beck István, Mánik Lászlóné (technikai szerkesztő), Mészáros Tamás, dr. Parányi György, dr. Rieb László, dr. Román Zoltán, Schmidt István, dr. Svéd András, dr. Susánszky János, dr. Szabó László, dr. Szőnyi Péter. dr. Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Budapest II., Fő utca 68. Ш. em. 348. Telefon: 354-529. 154-250/217. Postacím: Budapest 1371 pf.: 433. Kiadja: Műszaki Szolgáltató Leányvállalat a Delta Szaklapkiadó és 1093 Budapest IX., Közraktár u. 4. Telefon: 175-200 Felelős kiadó: Budai Ferenc főigazgató 87 2579 — Révai Nyomda. Eger Igazgató: Horváth Józsefné dr. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hlrlapkézbesltó hivataloknál és a Posta Hírlapelőfizetési és Lapellátá­si Irodáján. 1900 Budapest V.. József nádor tér 1., vagy átutalással a 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Egy szám ára 40,— Ft. Előfizetés fél évre 240,— Ft. egy évre 480,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra. 1389 Budapest. Pf. 149.. és a Magyar Mé­dia, 1392 Budapest. Pf. 279. 86-253. Index: 25 396 HU—ISSN 0021—0749 TARTALOM Alexander J. Matejko: Az autonom munkacsoportok elméleti kérdései 1 Lányi Pál: Az egyéni-, valamint a belső vállalkozás kiterjesztéséért.. 9 Dr. Poór József: Irodaszervezés, irodaautomatizálás az „OFFI­SZORGA” szervezési módszer alapján ....................................................... 15 Dr. Török István: A számítástechnika alkalmazásának néhány idő­szerű kérdése ............................................................................................................... 28 Pertl Gábor: Szakképzés és munkaerőpiac............................................................ 32 Sallay Attila: A hulladékhasznosítás gazdasági kérdései............................. 37 Vágó György: A gyógyszervilágpiac jellemzői ................................................. 41 Vállalatok életéből l/ Bencze Imre: Műszaki fejlesztés a Buda-Flax-nál............................................ 45 Termékszerkezet-elemzés az Egyesült Villamos Gépgyárban .................. 48 CONTENTS Alexander J. Matejko: Theoretical Problems of the Autonomous Working Groups ....................................................................................................... 1 Pál Lányi: Helping the Expansion of Personal and Internal Enter­prise ................................................................................................................................... 9 Dr. József Poor: Office Automation and Organization on the Basis of the Method—OFFISZORGA ............................................................................. 15 Dr. István Török: Actual Qestions of the Implementation of Com­puters .............................................................................................................................. 28 Gábor Peril: Education and Labour Market ......................................................... 32 Attila Sallay: The Economics of Recycling Processes .................................... 37 György Vágó: The Characteristics of the World Market for Pharma­ceutical Products....................................................................................................... 41 From the Lives of Enterprises Imre Bencze: Technological Development at the—BUDA-FLAY Company ...................................................................................................................... 45 Production-structure analysis in the EVIG (United Electrical Mac­Telephone: 225-008, Telex: 22-4535 bexpo MH—Advertising, Budapest, H—18X8 Telephone: 183-640. Telex: MAHIR 22-5341 \\\

Next

/
Thumbnails
Contents