Ipargazdaság, 1992 (44. évfolyam, 2-12. szám)

1992-02-01 / 2-3. szám

XLIII. évfolyam 2-3. szám \ SZERVEZÉSI Es vezetési tudományos társaság lapja A szerkesztőbizottság elnöke: DR. TRETHON FERENC Felelős szerkesztő: DR. MÉSZÁROS TAMÁS Olvasószerkesztő: DR. LÉVAI JANOS Technikai szerkesztő: MÁNIK LÁSZLÓNÉ Szerkesztőségi titkár: DR. JELEN TIBOR Szerkesztőbizottság: Dr. Angyal Adám (Vezetési módszerek), dr. Antal Mokos Zoltán (Stratégia-szer­vezetalakítás), dr. Dani Katalin (Vállalati pénzügyek), dr. Deák János, dr. Farkas Erzsébet, dr. Fülöp Gyula (Folyamatok szervezése és vezetése), dr. Gaál Zoltán, dr. Gábor András (Információs menedzs­ment), Háklár László, dr. Kerekes Sán­dor (Környezetgazdaságtan), dr. Kövesi János, dr. Pakucs János, dr. Susánszky János, dr. Szabó Katalin, Tóth Ferenc (Innováció), Török Adám. Szerkesztőség: Budapest II., Fő utca 62., III. em. 348. Postacím: Budapest 1371, Pf. 433. Telefon: 201-8456, 201-2011/217. Kiadja: a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Budapest II., Fő u. 68. Telefon: 201-2011 I/ Felelős kiadó: 92 329 Egri Nyomda Kft. Felelős vezető: Корка László igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hlrlapkézbesltő hivataloknál, a hlr- lapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzle­teiben és a Hlrlapelőflzetésl és Lapel­látási Irodánál (HELIR). 1900 Buda­pest, XIII., Lehel u. 10/a., közvetlenül vagy átutalással a 215—96 162 pénzfor­galmi Jelzőszámra. Egy szám ára 4»,— Ft. Előfizetés fél évre 240,— Ft, egy évre 480,— Ft. Külföldön terjesz­ti a Kultúra, 1389 Budapest, Pf. 149., és a Magyar Média, 1392 Budapest, Pf. 279. 83-253. Index: 25 3í>6 HU —ISS N 0021—0749 Publldté: Advertisements: Anzeigen: HUNGEXPO Advertising Agency, Budapest, P. О. В. 44. H—1441. Telephone: 122-5008. Telex: 22-4535 bexpo MH—Advertising, Budapest, H—1818 Telephone: 118-3640. Telex: MAHIR 22-5341 TARTALOM Gulyik Zsolt: Gondolatok az innovációról.......................................................... 1 dr. Horváth Péter: A magyar innováció európai felzárkózása ...................... 3 dr. Petrovai László: Nemzeti szabványügyi és minőségpolitika ki­alakítása ................................................................................................................. 5 dr. Medgyessy Péter: Az innovációt befolyásoló környezeti feltételek . . 10 Kocsis Tibor: A vezetés és az innováció ............................................................ 13 Sik László: Az innováció és az emberi háttér (avagy kik dolgoznak a kutatás-fejlesztés területén?)........................................................................... 15 dr. Baross Szabolcs: Alkotás — változó társadalmunkban ........................ 17 , dr. Angyal Adám: A vállalkozás értelme, azaz a vállalkozás értéke ... 19 Andor György: Befektetések kockázati analízise ........................................... 27 TóthnéPál Ágnes: Szervezetátalakítás emberi erőforrás-fejlesztéssel . . 35 Kaucsek György—Poór József—Ternovszky Ferenc: Kis és közepes méretű magyarországi vegyesvállalatok menedzselésének, munka­ügyi tevékenységének jellemzői ................................................................... 38 Mátyási Sándor—dr. Benedek László—Gordos Nándor: Egy lehetséges terápia főbb dimenziói ...................................................................................... 45 V itafórum dr. Pataki Béla: Bizonytalanságok a magyar menedzsment terminológiában......................................................................................... 51 Könyvek Hoós János: Gazdálkodás és racionalitás (dr. Bubóczky István) .. 56

Next

/
Thumbnails
Contents