Irodalmi Szemle, 1971

1971/1

Lengyel Lajos: Makói gyerekek f1934) L engyel Lajos A Magyar Népköztársaság Kossuth-díjasa, a nemzetközi Gutenberg-díj kitüntetettje s a Mun­ka Érdemrend arany fokozatának birtokosa. Éle­te a magyar munkásosztály hatalomra érésének útját példázza. A Magyar Tanácsköztársaság napjaiban — 14 éves korában — lett betűszedő inas a makói Vörös Hírlap nyomdájában, s nyug­díjazásáig a budapesti Kossuth-nyomda igazga­tója. 1928-ban ismerkedett meg Kassák Lajos­sal és körével, s általuk a modern művészi tö­rekvésekkel. elsősorban a Bauhaus-iskola taní­tásaival. Ekkori alakját Vas István idézi elénk: „... elbámultam modern műveltségén és ízlésén... a paraszti alap jölesben érződött az osztályöntu­datos munkás viselkedése mögött. Ezekre a ré­tegekre rakódott rá, Kassák nevelő hatására, a testkultúra és a modern csín ötvözete ..(Ne­héz szerelem. Bp. 1965. 355. 1.) A társadalmi és művészi forradalmár környezetben kibontakozott Lengyel Lajos tehetsége. Az Atelier művészeti tervező, és műhelyiskola esti tanfolyamának lá­togatója lett, alakrajzot pedig — a Munka-kör­rel kapcsolatot tartó — Goldman Györgytől ta­nult. A Magyar Grafika rendszeresen közölte ti­pográfiai és grafikai alkotásait. Műveinek bírá­lói. tehetségének csiszolói pedig olyan jeles sze­mélyek voltak, mint Kassák Lajos és Moholy Nagy László. Az 1930 áprilisában megrendezett budapesti könyv- és reklámművészeti kiállításon Kassák Lajossal együtt szerepelt. Új munkahe­lyén, a Hungária-nyomdáhan Kner Albert veze­tésével a modern nyomdai eljárások megvalósí­tásában vett részt. Lengyel Lajos az 1930-as években több művé­szeti ágban fejtett ki tevékenységet. Kassák La­jos, Nagy Lajos és sok más szocialista író könyve jelent meg az ő grafikai és tipográfiai tervezésében. Fotomontázsa is több könyvet di­szkett, így a maga korában egyedülálló kiad­ványt, Gró Lajos „Az orosz filmművészet“ cí­mű könyvét. A szociofoto-csoport tagjaként sze­repelt a Munka-kör három fotókiállításán, majd Bécsben és Pozsonyban. A szolnoki kiállításún Kassák Lajossal együtt tartóztatta le a rendőr­ség. A fényképező Lengyel Lajosról, a szocio- foto-csoporiban készített képeiről mai értő kriti­kusa azt írja, hogy „a tárgyilagosan kiválasztott motívum képét igen keményen hívta elő. A fotók távoltartják magukat minden narratív elemtől, mégis - illetve éppen ezért - harcos kritikai tendenciájuk van." (Élet és Irodalom 1966. febr. 19.) A Munka-kör és fotocsoportja belügyminiszteri elhallgattatása után Lengyel Lajos nem tette le a fényképezőgépet. Bekapcsolódott a Modern Fényképezek Szövetségének a munkájába, s részt vett az 1937. október 23 és november 7 között megrendezett budapesti Nemzetközi Fényképkiái- lításon. A növekvő fasiszta terror ezután a ha­ladó művészek számára már lehetetlenné tette a nyilvános szereplést. A felszabadulás után pe­dig a gazdasági és politikai építömunka kötötte le az energiákat. Alkotói figyelmét pedig szinte teljes egészében a könyvgrafika, a könyvművé­szet, a tipográfiai tervezőmunka felé fordította. Az e téren elért eredményei hozták meg számá­ra a hazai és külföldi elismerést, s azóta is, nap nap után újabb könyvek bizonyítják Len­gyel Lajos művészi erejének állandó gazdago­dását. Gönci Sándor Gönci (Frühof) Sándor fotoművészi tevékeny­ségét a magyar szociofoto-mozgalomban kezdte. 1929-től a Kassák-féle „Munka-kör“ aktív tag­ja, s a kör által életre hívott szociofoto-csoport- nak egyik megalapítója. Társai nevében is szólt, amikor — 1931 októberében — a MUNKA ha­sábjain kifejtette művészi tevékenységének ve­zérlő eszméjét: „Munkásfényképező vagyok. Is­merem a fénykép lehetőségeit és tudom, hogy a szocialista ember fényképe szocialista ideálo­kat fejez ki. Amikor az eseményeket és jelen, ségeket megrögzíti, igenei vagy tagad. És így minden szabad időmet felhasználom, hogy ű munkásságnak a fényképpel is szolgálatokat te­gyek." Élete, tevékenysége ezekben az években, 1929 és 1932 között összeforrt a Munka-kör tevé­kenységével. Részt vett a kör kultúrgárdájának 1931 végi szlovákiai kőrútján, melyről sok cseh­szlovákiai lap: a Robotnícke noviny, A Reggel, a Csehszlovákiai Népszava, a kassai Világ szabad­ság, a Forum és a kommunista sajtóorgánum is elismeréssel írt. Az elsőnek említett újság — többek között — a következőképpen jellemezte a csoport művészi tevékenységét: „...ez a cso­port nem játszik színházat, hanem a szocializ­must propagálja... a munkás szívéből jön és a munkás leikéhez szól... Űj élcsapat, mely új eszközökkel új gondolatokat terjeszt és kultúr- értékeket alkot...“ A csoport és benne Gönci Sándor fotói szin­tén a szocializmust propagálták: tették ezt a tő­kés viszonyok leleplezésével. Gönci Sándor fel­vételei is azok között voltak, amelyekről a po­zsonyi magyar konzul megállapította, hogy „a magyarországi nyomort szemléltették ... megle­hetős tendenciával", s az ő képeit is elkobozta a szolnoki rendőrség, illetve ügyészség, mert azok „a társadalmi rend elleni izgatás tendenciá­ját mutatták". Gönci Sándor „egyenes vonalvezetésű“ fotói elsősorban az emberről, kora munkásosztályáról adtaK képet. Kevéssé szólhatott a dolgozó em­berről, mert a váiság évei alatt útón-útfélen munkanélKülivé vált társaival találta magát szemoe. iyo2-es „Lmberek — Sorsok“ „képsora" proietárgyerekeK, munkásanyák és tétlenségre kárhoztatott férfiak portréival vádolta a fenn­álló társadalmi viszonyokul. Ebben a témakör­ben készített illusztrációfeivételeket Nádass Jó­zsef Hungyateiep című riportjához, rneiy egy „budapesti, ipari munkanélküli sivár életét mu­tatta be, minden színezés és aláfestés nélkül, a tengek és adatok regisztrálásával". A cikk a MUNKA 1932. decemberi számában a fotomellék- letek nélkül jelenhetett csak meg, de a bécsi Arbeiter Zeitung már a képekkel együtt kö­zölte. Gjnci Sándor aktív fotoművészi tevékenységé­nek az ellenforradalmi rend cenzúraintézkedései vetettek véget. A Munka-kör elhallgattatásával lehetetlenné tette számára a nyilvános szerep­lést. A háború viszontagságai s a felszabadulás utá­ni közéleti szereplése miatt az idős mester csak most, nyugdíjba vonulásakor tér vissza a fotó­záshoz. Úttörő munkássága azonban igy is meg­becsült része a magyar szocialista íotomüvészei­nek. Pásztor József

Next

/
Thumbnails
Contents