Járművek, mezőgazdasági gépek, 1964 (11. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomjegyzék

,/ ár ni lí uh. Mezőgazdasági Gépek 1964. évi tartalomjegyzéke Szám Oldal A) Szerzők szerint: Balogh Arthur dr: „Belsőfogazású bolygókerék­rendszerek a váltószekrényeknél” ..................... 1 Balogh Béla: ,,Duna-tengerjáró hajóink fejlődése” 4 Baránszky-Jób Imre: Takács—Trencséni—Váglie- gyi „Vasúti Diesel-járművek üzeme és üzemi be­rendezései” c. könyvről — KÖNYVISMERTE­TÉS ............................................................................ 10 Beledi Dezső—Keszthelyi Tibor: „Hordszárnyas hajók hazai fejlődése” ............................................. 9 Benyó Pál dr.: „Befecskendezési folyamat vizsgála­ta impulzusmérővel”.................................................. 12 Berényi László: Vasúti-, közúti járművek, hajók- SZEMLE .............................................................. 3 Berényi László: Vasúti járművek — Közúti jár­művek — Repülőgépek — SZEMLE ....................... 5 Berényi László: „A Duna-bizottság 21-ik üléssza­ka” - BELFÖLDI HÍREK ................................. 6 Berényi László: Hajók — Vasúti járművek — SZEMLE .................................................................... 7 Berényi László: Vasúti járművek — SZEMLE .... 8 Berényi László: Gépjárművek — Hajók — Vasú­tak-SZEMLE ........................................................ 9 Bozzay Dezső: „Űj utak a vasúti járművek forma­tervezésében” ............................................................ 3 Böhm Róbert Gábor—Kovács István: „Nagytelje­sítményű magyar traktormotor” ............................. 5 Burkus Ferenc—Túri István—Szedlay Pál: „Mo­bil félautomatikus aszfaltkeverőgép tervezési és kivitelezési tapasztalatai”....................................... 5 Czinner Győző: „Mérési eljárás kenőolajszűrők összehasonlítására” ................................................. 9 Cser Gyula: „Vízszintes hengerelrendezésfi moto­rok vízhűtési kérdései” ........................................... 4 Csukás Lajos: „Anyagáramlás vizsgálata arató­cséplőgépeknél, tekintettel a teljesítménynöve­lés lehetőségeire” ......................................................... 3 Deseő Zoltán: „Hajók fenékszerkezetének szilárd­sági ellenőrzése”........................................................ 1 Deseő Zoltán: „Többtámaszú tartók reakcióerői rugalmas alátámasztások esetén”............................... 2 Deseő Zoltán: „Kikötői vontatóhajók főméreteinek hatása a stabilitásra”................................................... 6 Deseő Zoltán: „A belvízi hajózás gazdaságosságá­nak néhány kérdése”................................................. 10 Döbrösy Antal—Sonnevend István—Németh Miklós — Gubcsó János: ,,Szélcsatorna-kísérletek »Ka­lóz« típusú vitorláshajóval”........................................ 3 Eichelbaum, H.— W.I. Stolzenburg: „A járvazúzók 1962. évi nemzetközi összehasonlító vizsgála­tának eredményei”....................................................... 3 Endresz István: Hírek képekben — HlREK................ 8 31 133 396 346 441 113 196 232 280 315 359 85 186 192 332 121 90 23 66 227 374 106 98 314 Szám Oldal Falussy Gusztáv: „Mezőgazdasági gyorsszárítás”... 4 141 Farkas László: „A lakásépítés gépesítése a házgyá­rak létesítésének tükrében” ..................................... 10 384 Felkai Roland: „100 tonna teherbírású, önjáró úszódaru” .................................................................. 9 337 Ferenczi Gábor: „Új típusú személykocsi nemzet­köziforgalomra” .................................................... 10 364 Füzesséry Béla: Baránszky-Jób — Fekete „Köz­úti és gyorsforgalmú villamosjárművek” című könyvéről - KÖNYVISMERTETÉS................... 1 37 Füzesséry Béla: „Utaskényelmi követelmények nagysebességű vasúti járművekkel szemben......... 11 413 Göncző József: „A korszerű takarmánygyártás gépei”.......................................................................... 12 468 Gubcsó János—Döbrösy Antal—Sonnevend István — Németh Miklós: ,,Szélcsatorna-kísérletek »Ka­lóz« típusú vitorláshajóval” ................................... 3 106 Gulyás Lajos: „A magyar úszódarugyártás fejlő­dése és távlatai” ....................................................... 10 389 Haag Dezső: „A Diesel-motor kenőolajának el­használódási folyamata” ....................................... 11 423 Haidekker Iván: „Hajótengelyvezetékek korszerű csapágyazása” .......................................................... 11 431 Horgos Gyula dr.: „A gépipar időszerű kérdései“ ... 7 241 Horváth József: „A munkasebesség növelése és a traktor”...................................................................... 1 12 Horváth József—Zombori János: „A traktorgyár­tás és traktorfejlesztés nemzetközi helyzete” ......... 8 296 Horváth Sándor: Motorok — vasúti járművek — SZABADALOM.......................................................... 4 158 Horváth Sándor: Motorok — SZABADALOM.... 7 274 Horváth Sándor: Motorok — Közúti járművek — SZABADALOM.......................................................... 9 356 Horváth Sándor: Vasúti jármű — SZABADALOM 10 398 Jobaházi Jenő dr.: „Újabb készülékek és fejlesz­tések a hazai gépkocsi szervizberendezések terén 3 81 Juhász Károly Jenő: Pentelényi János „Gépkocsi- alkatrészek méretezése” című könyvéről — KÖNYVISMERTETÉS .......................................... 5 196 Juhász Károly Jenő: Ballai—Márton „Épületek vízellátása, csatornázása, gázellátása” c. könyv­ről - KÖNYVISMERTETÉS ................................. 8 318 Juhász Károly Jenő: „Műszaki Nyelvőr” c. kiad­ványról - MŰSZAKI NYELVÜNK ................... 9 352 Kail Endre: „A Vasúti Tudományos Kutató In­tézet Évkönyvéiről - KÖNYVISMERTETÉS 8 316 Kalmár János: „A MÁV Aa belforgalmi személy­kocsija” ...................................................................... 5 175 Keszthelyi Tibor—Beledi Dezső: „Hordszárnyas hajók hazai fejlődése” ............................................. 9 346 Király László dr. — Szász István: „Kísérletek vegy­szeres répaegyelőgépek kialakítására” ................... 8 306 Kis András: „Zajvédelem motoros hajókon” ........ 2 70 1

Next

/
Thumbnails
Contents