Jelenkor, 2001. január-június (44. évfolyam, 1-6. szám)

2001-01-01 / 1. szám

»LENKOR XLIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Főszerkesztő ÁGOSTON ZOLTÁN * Szerkesztő NAGY BOGLÁRKA Tördelőszerkesztő DÉCSI TAMÁS Korrektor KÖVI ANITA Szerkesztőségi titkár J. ANTAL ZITA * A szerkesztőség munkatársai BERTÓK LÁSZLÓ főmunkatárs BÁLLÁ ZSÓFIA, CSUHÁI ISTVÁN, PARTI NAGY LAJOS, TAKÁTS JÓZSEF, THOMKA BEÁTA, TOLNAI OTTÓ * Szerkesztőség: 7621 Pécs, Széchenyi tér 17.1. emelet Telefon (üzenetrögzítő is) és telefax: 72/310-673, 215-305, 510-752, 510-753. e-mail: jelenkor@mail.matav.hu web-oidal: http: //jelenkor.c3.hu / Szerkesztőségi fogadóórák minden hónap első csütörtökén 14-től 16 óráig a Jelenkor szerkesztőségében. Kéziratot nem őrzünk meg, és csak felbélyegzett válaszborítékkal küldünk vissza. Kiadja a Jelenkor Alapítvány (Pécs, Széchenyi tér 17. Telefon: 72/310-673), a Baranya Megyei Önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Soros Alapítvány, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a József Attila Alapítvány támogatásával. Felelős kiadó: dr. Hargitai János, a kuratórium elnöke. Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál és a Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságnál (LHI) -1900 Budapest, Orczy tér 1. - közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 219-98636/021-02809 pénzforgalmi jelzőszámra, illetve közvetlenül vagy levélben kért postautalványon a szerkesztőség címén. Előfizetési díj az I. félévre 1200,- Ft, a II. félévre 1000,- Ft, egy évre belföldre: 2200,- Ft, külföldre: 6600,- Ft. Megjelenik havonként. A szedés és a tördelés a Jelenkor szerkesztőségében készült. Nyomtatta a Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécsett. Index: 25-906, ISSN 0447-6425

Next

/
Thumbnails
Contents