Jelenkor, 2005. január-június (48. évfolyam, 1-6. szám)

2005-01-01 / 1. szám

HUNKOR XLVIII. ÉVFOLYAM 1. szám Főszerkesztő ÁGOSTON ZOLTÁN * Szerkesztők KERESZTESI JÓZSEF, NAGY BOGLÁRKA Korrektor KÖVI ANITA Szerkesztőségi titkár BEFTÁN KATALIN A szerkesztőség munkatársai BERTÓK LÁSZLÓ főmunkatárs BÁLLÁ ZSÓFIA, CSUHÁI ISTVÁN, PARTI NAGY LAJOS, TAKÁTS JÓZSEF, THOMKA BEÁTA, TOLNAI OTTÓ * Szerkesztőség: 7621 Pécs, Király utca 21.1. emelet Telefon (üzenetrögzítő is) és telefax: 72/310-673,215-305,510-752,510-753. e-mail: jelenkor@axelero.hu Szerkesztőségi fogadóórák minden hónap első csütörtökén 14-től 16 óráig a Jelenkor szerkesztőségében. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Nem kért kéziratokat elektronikus formában (e-mail) nem áll módunkban fogadni. Minden felbélyegzett válaszborítékkal ellátott küldeményt megválaszolunk. Kiadja a Jelenkor Alapítvány (Pécs, Király utca 21. Telefon: 72/310-673), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Ónkormányzat támogatásával. Felelős kiadó: dr. Hargitai János, a kuratórium elnöke. Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Előfizethető közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp., VIII. Kér. Orczy tér 1., Tel.: 06 1 /477-6300; postacím: Bp., 1900.). További információ: 06 80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu Valamint közvetlenül vagy levélben kért postautalványon a szerkesztőség címén. Előfizetési díj az I. félévre 3000,- Ft, a II. félévre 2500,- Ft, egy évre belföldre: 5500,- Ft; a Magyar Posta Rt.-nél külföldre: 12100,- Ft. Megjelenik havonként. A szedés és a tördelés a Jelenkor szerkesztőségében készült. Nyomtatta a Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécsett. Index: 25-906, ISSN 0447-6425

Next

/
Thumbnails
Contents