Jelenkor, 2008. január-június (51. évfolyam, 1-6. szám)

2008-01-01 / 1. szám

Jit EM KOR LI. ÉVFOLYAM 1. szám Főszerkesztő ÁGOSTON ZOLTÁN * Szerkesztő NAGY BOGLÁRKA Tördelőszerkesztő DÉCSI TAMÁS Szerkesztőségi titkár BEFTÁN KATALIN A szerkesztőség munkatársai BERTÓK LÁSZLÓ főmunkatárs BÁLLÁ ZSÓFIA, CSUHÁI ISTVÁN, PARTI NAGY LAJOS, TAKÁTS JÓZSEF, THOMKA BEÁTA, TOLNAI OTTÓ * Szerkesztőség: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. Telefon (üzenetrögzítő is) és telefax: 72/310-673,215-305,510-752,510-753. e-mail: jelenkor@t-online.hu Szerkesztőségi fogadóórák minden hónap első csütörtökén 14-től 16 óráig a Jelenkor szerkesztőségében. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Nem kért kéziratokat elektronikus formában (e-mail) nem áll módunkban fogadni. Minden felbélyegzett válaszborítékkal ellátott küldeményt megválaszolunk. Kiadja a Jelenkor Alapítvány (Pécs, Széchenyi tér 7-8. Telefon: 72/310-673), az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Ónkormányzat támogatásával. Felelős kiadó: dr. Hargitai János, a kuratórium elnöke. Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága. (1008 Bp., Orczy téri.) Előfizethető közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, (Tel.: 06 80 444-444; fax: 06 1 303-3440; e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu) valamint közvetlenül vagy levélben kért postautalványon a szerkesztőség címén. Előfizetési díj az I. félévre 3900,- Ft, a II. félévre 3250,- Ft, egy évre belföldre: 7150,- Ft; a Magyar Posta Rt.-nél külföldre: az aktuális díjszabás szerint. Megjelenik havonként. A szedés és a tördelés a Jelenkor szerkesztőségében készült. Nyomtatta a Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécsett. Index: 25-906, ISSN 0447-6425

Next

/
Thumbnails
Contents