Grosschmid Béni: Magánjogi előadások. Jogszabálytan (Budapest, 1905)

Az ATHENAEUM könyvkiadóhivatalában (Budapest, Kerepesi-ut 54. szám) s általa minden hazai könyvkereskedésben kaphatók: Apáthy I. A magyar kereskedelmi jog. Második kiadás. Ára .......... 12 kor. A pathy I. Anyagi és alaki váltójog. I. rész. Anyagi váltójog. 2. kiadás. Ára 6 kor. — II. rész. Váltóeljárás. 2. kiad. Ára .................................. 4 kor. A páthy I. A magyar csödjog rendszere. I. rész. Anyagi csődjog. Ára 5 kor. 20 fill. II. rész: Alaki csődjog. Ára ......................................... 4 kor. 80 fill. Árkövy Richard. Az agrárpolitika alapvonalai. .................................. Ára 6 kor. B erényi Sándor dr. és Gräber Károly dr. Lakbérleti jog és eljárás, kapcsolatban Budapest főváros lakbérleti szabályzatával. 2. teljesen átdol­gozott és tetemesen bővített kiadás. Ára ............. .......................... 5 kor. D árdai Sándor dr. Igazságügyi Törvénytár. Rendeletekkel és döntvényekkel kiegészítve. Ötödik kiadás. Hat kötet és tárgymutató. Hét erős vászon­kötésben kötve................................................................................................ 60 kor. Dárdai Sándor dr. Közigazgatási Törvénytár a fennálló törvények, Vende­letek és döntvényekből rendszeresen összeállítva. Harmadik kiadás. Ti2 kötet vászonkötésben.................. ... .................. .......................... 120 kor. E xner Kornél dr. Magyar pénzügyi jog. Ára ................................... ... 8 kor. Falussy Gusztáv. Az állami számvitelről szóló 1897. XX. tcz., annak tör­ténete, indokolása és végrehajtási utasítása. Második kiadás. 1898. ... 9 kor. Fésűs György. Közigazgatási jog kézikönyve. Harmadik javitott kiadás. Ára...................................... ........................................................................... 10 kor. F odor Sándor. Jogi tanácsadó. Fűzve 8 kor. Kötve.................. 9 kor. 20 fill. F öldes Béla. A társadalmi gazdaságtan. (Nemzetgazdaságtan). 4. kiadás. Két kötet. Ára ........................................................................................................ 18 kor. Földes Béla. Nemzetgazdaság- és pénzügytan vezérfonala. Harmadik kiadás. Kötve .„ ....................................................................................'.......... 6 kor. G aár Vilmos dr. Sommás eljárás. Kötve .................................. 3 kor. 60 ftli. G recsák Károly. Curiai határozatok keresked.-, váltó- és csődügyekben 1896., 1897.és 1898. években 6 kor.Ugyanaz 1899.,1900., 1901. és 1902.években á 6 kor. Grecsák Károly. A váltótörvény (1876 : XXVII. t.-cz.) magyarázata. Különös tekintettel a m. kir. Curia birói gyakorlatára. (Függelékül a váltó­eljárás). 1897....................................................................................................... 9 kor. y Hajnik I. Egyetemes európai jogtörténet. Középkor. 5-ik kiadás. Ára 8 kor. Halács-Szigeti. Az állami pénztárak szervezete. Állami pénz- és érték­kezelés. 2. bővített kiadás ............................................................................ 6, kor. Haller. Osztr. polgári törvénykönyv ......................................................., i kor. H erczegh M. A telekkönyvi rendtartás kézikönyve. 5-ik átdolg. kiadás. 8 kor. Herczegh M. Telekkönyvi döntvények és végrehajtások. Ára ... 6 kor. Herczegh M. Magyar családi és öröklési jog. Második kiadás.......... 7 kor. H erczegh M. A magyar dologbeli és kötelmi jog. Ára .................. 6 kor. J ogi ismétlő könyvek gyűjteménye: I. Kötet. Institutiok. Kérdések- és feleletekben. Irta Gajus 1 kor. 60 fill. II. Kötet. Pandekták. Kérd.- és feleletekben. Irta Yrnerius 1 kor. 60 fill. III. Kötet Egyetemes Európai jogtörténet. Kérdések- és feleletekben. Összeállította Cujatius........................................................... 1 kor. 60 fill. V. Kötet. Magyar alkotmány-és jogtörténet. Kérdések-és feleletekben. Összeállította Anonymus....................................................... 1 kor. 60 fill. VII. Kötet. Nemzetgazdaságtan. Kérdések- és feleletekben. Összeállította Smith ....................................... _ ... :...................... ............. 1 kor. 60 fill. J ogi ismétlő könyvek gyűjteménye : VIII. Kötet. Magyar közjog. Kérdések- és feleletekben. Összeállította Justus. III. kiadás ............................................................... 1 kor. 60 fill. X . Kötet. Jog- és állambölcsészet. Kérdések- és feleletekben. Össze- állitotta Spencer. Ára ............................................................ 1 kor. 60 fill.

Next

/
Thumbnails
Contents