Jogtudományi Közlöny, 1869

Tartalom

TARTALOM. Jegyzet. A mely czikkek különböző rovatok alá tartoznak, mindenik rovat alatt fellelhetők. Szerkesztői nyilatkozatok. Lap Értesítés (a „Jogt. Közl."-nek a kassai ügyv. egylet közlönyévé lett megválasztásáról) 1 Nyilatkozat (a „Hon" f. évi febr. 24-ki szá­mában foglalt czikkre) 72 A curiai elvi határozatok közléséről . . .213 Ez év végén 361 Árvaügy. Véleményes jelentése a budapesti ügyvédi egylet I. szakosztálya által kiküldött bi­zottmánynak a családi tanács intézményé­nek meghonosítása tárgyában .... 187 76 88 Büntetőjog. Bünfenyitö törvénykezésünk néhány kirívó hiányai. Dr. Földy Jánostól 36 Rögtönbirósági intézmény és közbiztonsági viszonyaink. Láczay Lászlótól .... 58 Folytatás és vége 70 Tüdópróba 64 A bűnhalmazat s annak büntetése. Dr .Földy Jánostól A bűnhalmazat s annak büntetése (válasz a fentebbi értekezésre). Cs. J.-tól .... A büntetés következményeiről. Dr. Fried­mann Bernát-tói 92 Folytatás és vége 103 Perújítás kérdése a fenyitótörvénykezésben Czenthe J.-tól 104 Bot és bilincs. Dr. Földy-tői 195 Az orosz büntetötőrvénykönyv 131 A büntetőper reformja Ausztriában . . . 136 A büntetésrendszerről és különösen a halál­büntetésről Poroszországban. Dr. Csatskó. 139 Pár szó a kétes lelki állapot megítélése felett 151 Az orvosi felelősség 157 Folytatás és vége . . 163, 173, 182, 190 Büntény-e az öngyilkosság? Csukássy K -tói 198 A szabadságbüntetésekról Poroszországban. Csatskó Imrétől 214 Folytatás és vége .... 219, 269 276 Észrevételek,,a. büntetőtörvényre és gyakor­latra vonatkozó némely intézkedésről" szóló törvényjavaslatra. Kacziány Nán dor és B. i'.-töl Ugyanezen törvényjavaslat tárgyában a bu dapesti ügyn. egylet III. szakosztálya ál tal kiküloött bizottmány jelentése . . Észrevételek ugyanezen törvéöyjavaslat tár gyában. Dr. Illés Károlytól .... Folytatás és vége Az északnémet büntető-törvényjavaslat kri tikája. Bemer-tői Legyenek-e törvényszéki orvosok. Dr.BalogJ Kálmántól Folytatás és vége 249 281 305 131 339 341 349 Egyetem és magyar tud. Akadémia. Jogi tanintézeteink 17 Néhány szó a ,,Jogi tanintézeteink" czimü czikkre. Dr. Bozoky Alajostól .... 34 Jogi tanintézeteink reformjáról. Irta Rr. A. 97 A magyar tud. Akadémia közgyűlésében tartott elnöki beszéd 134 Az egyetemi jog és államtudományi kar álla­potának kimutatása az 1868—69. tanév téli szakában 148 Dr. Pauler Tivadar tanszékének betöltéséről 157 A magyar tud. akadémiai felolvasásokról. Csatskó Imrétől 18S A m. k. egyetem kimutatása az 1868—69-ki oskolai évről 208 Az egyetemi közgyűlés és az egyetemi rector székfoglaló beszéde 288 Az egyetemi reformkérdés. Dr.-Dárdai S.-tói 293 Folytatás és vége 297 Nyílt levél Dr. Hoffmann Páltól, az egye­temi reformkérdés tárgyában .... 135 Esküdtszék. , Esküdtszékeink. Dr. Dárdai Sándortól . . 285 Esküdtszéki eljárásunkról. Kacziány-tói . 286 Válasz a fentebbi értekezésekre. OelUri-tői 302 Ax angol esküdtszéki eljárásftak egy saját­•ágos esete 307 Észjog. Lap Az örökbefogadás (adoptio) az európai jog­rendszerekben. Fleischer Samufo'l ... 73 A jogi személyekről. Irta Dr. Bozóky Alajos, jogtanár 151 Folytatás 162 Folytatás 165 Folytatás 192 Folytatás 206 Folytatás 210 Folytatás 221 Folytatás 229 Folytatás 254 Folytatás 306 Folytatás 320 Folytatás • ... 329 Vége 335 A köztörvényi elbirtoklás mai érvény sze­rint. Irta Dr. Herczegh Mihály, jogtanár . 214 Folytatás . . . 218 Folytatás 228 Folytatás 237 Folytatás 244 Folytatás 344 Az örökösödési jog észjogi megállapítása, Dr. Schnierer Aladár jogtanártól . . , 225 Folytatás . 233 Folytatás 241 Folytatás 251 Vége 259 A magyar örökjog és örökösödési rendszer. Simon Florent-től 325 Folytatás 333 Folytatás . . . * 343 Vége 351 Fogházjavitás. Szabolcsmegye a börtönügy javítása tár­gyában 63 A fegvintézeti házszabályokról. Dr. Fried­mann B.-tól 223 A magánrendszer végrehajtása .... 319 Magyar jogirodalom. Pénzügytan. Irta Matlekovics Sándor. 1868. 5 A magyar korona országainak nemzetközi egészségügye. Irta Dr. Linzbauer Ferencz, egyetemi tanár, Dr. Kőnek 38 Alapszabálytervezetek. Irta Németh Imre, miniszteri titkár 77 A m. közjog alapvonalai. Irta Hegedűs Laj. Kandid 77 A telekkönyvi törvény gyakorlati alkalma­zása. Irta Fiedler Ignácz. Dr. S. Gy. . 78 Községi kalauz. Irta Tóth L 105 A természetjog kézikönyve. IrtaDr Werner Rudolf. Dr. 8. Gy 142 Törvények kivonata a leggyakoribb esetekre vonatkozva stb. Kontz F.-től .... 147 Apolgári törvénykezési eljárás, kérdésekben és feleletekben szerkesztve Knorr A.-tói 147 Dr. Schnierer Gyula munkájának birálata. (A jelzálogi és telekkönyvi rendszerek elmélete.) Irta Dr. Vida Lajos . . . .145 Válaszafent birálatra. Dr.Schnierer Gy.-tól 146 Egyetemes európai jogtörténet. Irta Dr. Wenzel Gusztáv, tanár 152 Az uj polgári törvénykezési eljárást tár­gyazó kézikönyvekről: Szeniczey Gusztáv két munkaja, Dau­tcher Antal német nyelvben megjelent munkájáról 183 Suhayda János, Madarassy László és Gáspár Lajostól 211 Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtör­történelembe. Irta Dr. Hajnik J. . . . 194 A magyar csődtörvény és eljárás. Irta Sze­niczey Gusztáv - 212 Magyarország és Ausztria statistikája. Irta Kovács Fe. (Lásd a „Statistika" rovatát.) 215 „Az állam és határaiIrta Laboulayt, ford. Molnár Antal 814 Magyarország közegészségi és orvosi ügyé­nek rendelése. Irta Dr. Kun Tamás . . 352 Váltójogtan. Irta Apáti István 359 A váltó történelme a legrégibb időktől ko­runkig. Irta Dr.Degen Gusztáv, jogtanár. 365 Jogtörténelem. Lap f Zádor György. (Emlékbeszéd.) .... 7 Az északnémet szövetség évkönyvei ... 8 A vagyontalanok kényszer-coelibatusa Né­metországban 04 Hamburgische Gerichtszeitung .... 72 A hetedik német Juristentag 64 Folytatás ng A báni méltóság története 1 A házasnök tulajdonjoga Angliában ... 36 Pauler Tiv. emlékbeszéde Mittermaier fölött 52 A zsidók büntetésnemeiról. Farkas Emiltől 94 Folytatás 106 A római császárság jogtanárairól és jogta­nodáiról 108 Olivecrona büntetőjog történeti munkája . 148 Franczia törvényhozás a forradalom kor­szakában cs azután 153 A kir. kúriának ünnepélyes megnyitása . . 166 A franczia jog történetéhez 208 Bethmann-Hollweg munkájáról a german­román polgári perjog történetéről a kö­zépkorban 300 Hugó Grotius 316 A kötelező polgári házasság behozataláüoz Poroszországban 322 Justinián institutióinak uj kiadása . . . 332 A római jog és az alkotmányosság . . . 338 Az egyetemes zsinatra vonatkozó okmányok 339 Közigazgatás. Temesmegye államrajza 16 Igazságügyminiszteri körrendelet, büntető­törvénykezünkre vonatkozólag .... 38 Közigazgatási bíráskodás Magyarországban. Hodossy J.-tól 59 Tanulmányok az angol állami és társadalmi intézmények felett 323 Az államszámviteltani vizsgák megtartásáról 324 A belügyminiszter körrendelete a székely leányok elcsábítását illetőleg 308 Az uj perrendtartással összekötött illeték­szabások ügyében kibocsátott pénzügy­miniszteri rendelet 308 A községi bíráskodásnál használandó bélyeg­illetékekre nézve felvilágosításul kibocsá­tott miniszteri rendelet 32S Hirdetés (a magy. megy. térképek tárgyában) 340 Pályázati hirdetés (Zalamegye történelmi monographiájának megírására) .... 340 Nemzet-gazdászat. S2 Poroszország mezőgazdasági viszonyai . . Iparállapotok és ipartörvény. Streitman Jó­zseftől 46 Folytatás és vége 54 A birtokjogról 80 A vámegylet története 100 „Betrachtungen über Socialismus und Com­munismus" czimü tanulmány. Dr. Király Ferencztól 107 Az iparbiróságokról 332 Az ipartörvényjavaslatról szóló jelentés . 313 Nemzetközi jog. Nemzetjogi vizsgálódás a semleges állam lobogójának jelentőségéről és a tengeri ostomzárlatról. Dr. Degen Gusztávtól, jogt. 33 Folytatás 44 Folytatás és vége 51 „Principien derPolitik." IrtaDr. Holzendorf 69 A nemzetközi jog szemléje 108 A vámegylet története 80 A nemzetközi pénzegyeég. Dr.Matlekovits S. 175 Folytatás és vége 178,181,185,191, 198,204 Pénzügy* Pénzügytan, 1. Jogirodalom 5 Pénzügyi törvényszékek Dr. Suhayda J.-tól 53 Folytatás és vége 61,75,93,101,111,126,138 A nemzetközi pénzegység (1. a „Nemzetközi jog" rovatában). A számvevőszéki eljárás és az arra vonat­kozólag a m. k. curia mint legfőbb Ítélő­szék által hozott elvi határozat .... 337

Next

/
Thumbnails
Contents