Jogtudományi Közlöny, 1878

Tartalom

TARTALOM Jegyzet. A mely czikkek különböző rovatok alá tartoznak, mindenik rovat alatt föllelhetők. Lap i. Államtudomány. Szabályzat nemzetközi választott bírósá­gok rendezésére. — Dr. GOLDSCHMIDT nyomán i o Vége 19 A közigazgatási bíráskodás. — Dr. KUNCZ IGNÁCZ pozsonyi jogtanár úrtól 169 Folytatása 193 Folytatása 201 Folytatása 210 Folytatása 228 Folytatása 233 Folytatása 241 Folytatása 249 Folytatása 257 Folytatása 265 Folytatása 274 Folytatása 282 Folytatása 289 Folytatása 298 Folytatása 306 Folytatása 314 Folytatása 363 Folytatása 370 A kisebbségek képviselete. — Dr. MOL­NÁR ANTAI, egyet. m.-tanár úrtól 361 Folytatása ... ... 369 Folytatása 378 Folytatása ... ... ... 397 Vége 418 2. Árva- és gyámügy. A gondnokság alá helyezés stb. kérdésé­ben követendő bírói eljárás szabályo­zása. —• HANRICH JÓZSEF kir. törv­széki bíró úrtól ... .* 17 3. Büntetőjog. A jövedéki kihágások iránti eljárás, és a gyakorlatban tapasztalt hiányokról. — Dr. NEUBERGER IGNÁCZ kir. it. táblai p.-biró úrtól 25 A helyi rendészeti hatóságok szervezeté­nek alapelvei. — Dr. FEKETE GYULA kir. törvszéki biró úrtól 9 Folytatása '.. 28 Folytatása ... 34 Folytatása .. 50 Folytatása 59 Folytatása 67 Folytatása 75 Folytatása 83 Folytatása 103 Folytatása 115 Folytatása 123 Folytatása 133 Vége 142 Fszrevételek a jöv. kihágások iránti eljá­rásról szóló czikkre. — HETTYEY GYULA kir. it. táblai biró úrtól 37 Lap A pénzbüntetések végrehajtás utjáni be­hajtásáról. — Dr. CZIRER AKOS bpesti ügyvéd úrtól 49 Párbaj és mentelem. — Dr. KUNCZ IGNÁCZ pozsonyi jogtanár úrtól 91 A büntető törvénykönyv életbeléptetésé­ről. — PIROVITS KÁLMÁN kir. törvény­széki biró úrtól 1315 A büntetés rendszerének alapelvei. — RÉCSY GÉZA úrtól 140 Folytatása 147 Folytatása 155 Folytatása 163 Folytatása 171 Folytatása 179 Folytatása 186 Folytatása 198 Folytatása 211 Folytatása 237 Folytatása 243 Folytatása 252 vége ./. ... 259 A vizsgálati fogságról. — CSONGVAY KÁROLY kir. törvszéki biró úrtól 286 4. Egyleti és kamarai ügyek. A budapesti ügyv. kamara választmányá­nak jelentése az 1877. évről 94 A budapesti ügyv. kamara közgyűlése:., iri Soproni ügyvédi kamara jelentése 118 B.-gyarmatin ügyv. kamara felterjesztése a birói függetlenség iránti t. javaslat tárgyában 151 Budapesti ügyvédi kamara felterjesztése a bélyegtörvényjavaslat tárgyában 187 Pozsonyi ügyvédi kamara évi jelentése 197 Aradi ügyv. kamara felterjesztése a képv. házhoz 205 Folytatása 221 A magyar jogászgyülés áll. bizottsága üléséből 216 A budapesti ügyvédi kamara sérelmi bi­zottságának tárgyalásai 376 Folytatása 408 5. Értekezések. A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás. — BONCZ FERENCZ miniszteri tanácsos úrtól 33 Folytatása 41 Folytatása ... ... 57 Folytatása 65 Vége ... 73 Az ügyvédi kar tekintélyének hanyatlása Magyarországban. — Dr. BRÓDE LIPÓT budapesti ügyvéd úrtól 81 Adalék a köteles rész kérdéséhez. — Dr. B QZÓKY ALAJOS nagyváradi jogtanár UrtÓl •• •' .. I' •' •'-" "W jIW W nmi­wi-jjaiBt'ft; I O I .^^•rsFaljriaj^lsa 113 •nm Folytatása 1 2 r Folytatása 130 Folytatása 146 Folytatása 153 Folytatása 161 Folytatása 177 Folytatása 203 Folytatása ., 218 Vége 226 Alaki és anyagi igazságszolgáltatás. — ZLINSZKY IMRE kir. it. táblai biró úrtól 129 Folytatása és vége 137 Törvénymagyarázat és az ideiglenes törv. szabályok n. és 11. §§-ai. — ZLINSZKY IMRE kir. tábl. biró úrtól 185 A vizjog. — Dr. RANDA A. prágai jog­tanár értekezése nyomán 281 Folytatása 297 Folytatása 305 Folytatása 325 Vége 340 A jogi személyekről 31 o Folytatás 317 Pénzügyi jog. — SCHULZE HERMÁN bo­roszlói jogtanár értekezése nyomán ... 313 Folytatása 322 Folytatása 332 Folytatása 348 Vége 367 Eszmék a jogorvoslatok rendszerének szabályozásához, tekintettel hazai viszo­nyainkra. — ZLINSZKY IMRE kir. táb­lai biró úrtól 321 Folytatása 3 2 9 Folytatása 337 Folytatása 345 Vége - 353 Néhány szó a jogi szakoktatás reformjá­nak kérdéséhez. — Dr. NAGY FERENCZ egyetemi magántanár úrtól 385 Folytatása 393 Folytatása 4° 1 Vége +09 6. Jogirodalom. Anyagi és alaki váltójog. — Irta: Dr. APÁTHY ISTVÁN. Birálva: Dr. NAGY FERENCZ egyetemi magántanár úrtól 3 Folytatása 1 2 Folytatása 21 Folytatása 2 9 Vége — 35 A magyar birodalom statisztikai kézi­könyve. Irta: Dr. KŐNEK SÁNDOR. Birálva: Dr. i—za úrtól 4 2 Vége 5 2 Az Oesterr. Zeitschrift f. Verwaltungs ­Rechtspflege. — GRUBER LAJOS úrtól 60 Az inductiv-bölcseleti módszer a jogtu­dományban. Irta: Dr. SCHICK SÁNDOR. Birálva: K úrtól 77

Next

/
Thumbnails
Contents