Jogtudományi Közlöny, 1880

Tartalom

TARTALOM. Jegyzet. A mely czikkek különböző rovatok alá tartoznak, mindenik rovat alatt föllelhetők. Lap Magánjog. Az osztrák bíróságok gyakorlatából polgári ügyekben párhuzamban hazai bíróságaink gyakorlatával. — ZLINSZKY IMRE úrtól Folytatása 23 Folytatása ... 50 Vége . ... 74 Böngészet a gyámügyi törvény tarlóján (?) — Dr. NAGY ÁRPÁD lőcsei ügyvéd úrtól 9 Jog és tényleges állapot. — Z. í.-től 1 Egyik vitás örökösödési kérdéshez. — ENYICZKEY GÁBOR sátoralya-ujhelyi ügy­véd úrtól 19 Az írói és művészi tulajdonjog tárgyában készült törvényjavaslat felett egybegyűlt enquete ülései. — Első ülés 26 Folytatása. — Második, harmadik ülés 34 Böngészet a gyámügyi törvény tarlóján. — BOSNYÁK LÁSZLÓ somogymegyei árva­széki ülnök úrtól 55 Vége 60 A polgári házasság behozatala hazánkban. —• TLMON ÁKOS győri jogakadémiai ta­nár úrtól 90 Folytatása 103 Folytatása 116 Folytatása 122 Folytatása 132 Folytatása 144 Folytatása ... 156 Folytatása 167 Folytatása 180 Vége r 188 Megjegyzések az uzsora és a hitelügyletek szabályozását tárgyazó törvényjavaslatról. — TOLNAI ANTAL paksi ügyvéd úrtól 97 Folytatása 102 Folytatása 109 Folytatása ... 113 Vége 0 121 A «műemlékek megóvásán iránti törvényja­vaslat. — BONCZ FERENCZ közal. kir. főügyész úrtól 129 A közszerzemény. — ZLINSZKY IMRE úrtól 135 Folytatása 139 Vége 146 Böngészet az uzsora-kérdés tárgyában. — ZAARY JÓZSEF dunaföldvári ügyvéd úrtól 142 Folytatása 150 Vége - 154 Megjegyzések Stein Lőrincznek az uzsorá­ról irt könyvére. — TOLNAI ANTAL paksi ügyvéd úrtól 191 Folytatása 198 Folytatása 210 Folytatása 215 Folytatása 222 Az ajándékozás. •— Dr. DELL'ADAMI RE­zső bpesti ügyvéd úrtól 273 Folytatása 289 Folytatása 317 Polg. tvkezési rts., keresk- és váltó­eljárás, bagatell-eljárás. A választott biróság. — Dr. VÉCSEY TAMÁS egyetemi tanár úrtól 1 Folytatása ... 13 Folytatása 21 Folytá»4ga : .„ ... 37 Vége „7!^.:."..." TZ. ... 45 Böngészés a kisebb polgári peres ügyek me­zején. — TERNOVSZKY BÉLA lúgosi kir. trvszéki bíró úrtól 17 Folytatása 27 Folytatása 36 Folytatása 43 Folytatása 47 Folytatása 54 yége 59 Jog és tényleges állapot. — Z. I.-től 18 Bekebelezett és előjegyzett tulajdonos, és árverés a tulajdonjog előjegyzése után nyert zálogjog alapján. — Dr. IMLING KONRÁD kir. trvszéki biró úrtól 66 A semmitőszék és a váltóeljárás 30. §-a. — Dr. STERN MIKSA bpesti ügyvéd úrtól ... 68 Köztisztviselők hivatalos járandóságainak behajtása birói vagy közigazgatási útra tartozik-e ? SZTEHLO KORNÉL opesti ügy­véd úrtól 71 A telepitett váltó magyarázatához. — Dr. STERN MIKSA bpesti ügyvéd úrtól 79 Egy nem követendő döntvény. — TOLNAI ANTAL paksi ügyvéd úrtól 84 , Lap Észrevételek a gondnokság alá helyezésre irányuló keresetek tárgyában. — H. F.-től Pár szó a magyar bíróságok ítéleteinek kül­földön való végrehajtása kérdéséhez. — Dr. WEISZ IGNÁCZ brassói ügyvéd úrtól 95 Folytatólagos böngészés a kisebb polgári perek mezején. — TERNOVSZKY BÉLA kir. törvszéki biró úrtól 107 Vége 112 Visszaélések az 1877. XX. t. cz. rendelke­zéseivel. — BORS KÁROLY bír. végrehajtó úrtól 125 A nyilvános és közvetlen szóbeliség. — ZLINSZKY IMRE úrtól 137 Folytatása 141 Folytatása 149 Folytatása 153 Folytatása ..-. 161 Mutatványok az 1877. évi XXII. t. cz. gyakorlati alkalmazásáról annak negye­dik életévében. — BERGHOFFEN VILMOS m.-szigeti ügyvéd úrtól 151 Az örökösödési perekről. — ZLINSZKY IMRE úrtól 159 Folytatása 163 Vége 171 Az úgynevezett beneficium novorum intéz­mény a közvetlen szóbeli perben. — ZLINSZKY IMRE úrtól 165 Folytatása 173 Vege ... ... 177 Igazságszolgáltatás a kisebb polgári peres ügyekben. — TÓTH GÁSPÁR pécsi ügyvéd úrtól 172 Vége 175 Egynehány kérdés a végrehajtás meg­szüntetésére vagy korláto2ására irányzott perek köréből. — TERNOVSZKY BÉLA lugosi kir. trvszéki biró úrtól 179 Folytatása 187 Folytatása 196 Folytatása 203 Folytatása 207 Vége 214 Jóhiszeműség. — Dr. IMLING KONRÁD kassai trvszéki biró úrtól 184 Folytatása 192 Vége 199 Hátramenés a jog terén. — BORS KÁROLY bir. végrehajtó úrtól 203 Böngészet az igazságszolgáltatás mezején. 224 Folytatása 228 Vége ... 234 Döntvénybirálat 1 243 Folytatása II. ... 248 Vége III ... 255 Köteles-e az ügygondnok (curator absentis) a kereseti tényeket tagadni ? Dr. BERKO­VICS FERENCZ nváradi ügyvéd úrtól 253 A polgári, perrendtartás 2. §-ról. — Dr. NAGY ÁRPÁD lőcsei ügyvéd úrtól 256 Vége 262 A jelzálogi hitelről és annak akadályairól. — SZTEHLO KORNÉL bpesti ügyvéd úrtól 269 A kereskedelmi könyvek bizonyító ereje. — Dr. JANCSÓ GYÖRGY úrtól 302 Ismeri-e az erd. csődrendtartás a viszonke­resetet mint illetékességi okot ? — Dr. SZENTKIRÁLYI GYULA úrtól 307 Folytatása 315 Vége 322 Kötelezettség nélküli forgatmány saját ren­deletre szóló váltónál. — Dr. BERKOVICS FERENCZ nváradi ügyvéd úrtól 315 A birói egyességekről. — Dr. IMLING KON­RÁD trvszéki biró úrtól 330 Az osztrák-magyar consuláris bíráskodás. — Dr. VÉCSEY TAMÁS egyet, tanár úrtól ... 363 Kereskedelmi, váltó- és csődjog. A «megrendelésről» a kereskedelmi törvény­ben, tekintettel a prts. 173. §-ára. — Dr. STERN MIKSA bpesti ügyvéd úrtól 10 A vám- és kereskedelmi szövetség XX. czikke. — Dr. KÁN BÉLA bpesti ügyvéd úrtól 99 A polgári és kereskedelmi kötelmi jog. — ZLINSZKY IMRE úrtól ..." ioo A fuvarozó felelőssége elveszés vagy meg­sérülés által okozott kárért. — Dr. NEU­MANN ÁRMIN sz.-fehérvári ügyvéd úrtól 281 Folytatása 325 Folytatása 349 Észrevételek a magyar csődtörvényjavas­Lap latra. — HÁNRICH JÓZSEF pozsonyi trvszéki biró úrtól 311 Folytatása 327 Folytatása 344 Folytatása 350 Büntetőjog és bűnvádi eljárás. A gazdák fenyítő hatalma. — KÓKAY-tol ... 28 A horvát-szlavón büntető-törvényjavaslat. — KÖRÖSI SÁNDOR debreczeni jogtanár úrtól 178 Folytatása 189 Folytatása 195 Folytatása 206 Vége w 220 Tanulmányok a magyar büntetőjog köré­ből. — Dr. WEISS IGNÁCZ brassói ügyvéd úrtól 219 Folytatása 226 Folytatása 230 Folytatása 239 Vége 246 Esküvel meg nem erősített hamis tanúvallo­más. — Dr. BARNALGNÁCZ keresk. akadé­miai tanár úrtól 275 Esküvel meg nem erősített hamis tanúvallo­más. — BODOR LÁSZLÓ kolozsvári kir. al­ügyész úrtól 293 Az «enyhébb intézkedés» értelme és alkal­mazása. — Dr. WERNER REZSŐ kassai jogtanár úrtól 297 Folytatása 3° 5 Folytatása 3°9 Folytatása 333 Az életbeléptetési törvény 30. §-ához. — Dr. SÍK SÁNDOR bpesti ügyvéd úrtól ... 300 A feltételes szabadságra bocsátás hazánk­ban. — Dr. JESZENSZKY SÁNDOR fő­ügyészségi gyakornok úrtól 306 Adalékok a magyar büntetőtörvénykönyv magyarázatához. — BODOR LÁSZLÓ ko­lozsvári kir. alügyész úrtól .- 3^9 A perrendtartás 9., 10. §§-ai szemben az uj büntető-törvénynyel. — Ifj. Dr. NEUMANN SÁNDOR bpesti ügyvéd úrtól 321 Becsületsértés és fegyveres pandúr. — TOL­NAI ANTAL paksi ügyvéd úrtól 322 Adalékok a magyar büntető-törvénykönyv magyarázatához. Esküvel meg nem erő­sített hamis tanúvallomás. — Dr. JEL­LINEK ARTHUR bpesti ügyvéd úrtól ... ... 328 Becsületsértés és fegyveres pandúr. (Levél a szerkesztőhöz.) Dr. WLASSITS GYULA min. fogalmazó úrtól - - 339 Kihágási törvényünk 53. §-a. — KÖRÖSI SÁNDOR debreczeni jogtanár úrtól ... 341 Esküvel meg nem erősített hamis tanúvallo­más. — Dr. JELLINF.K ARTHUR bpesti ügyvéd úrtól 345 Adalékok a magyar büntető-törvénykönyv magyarázatához. — BODOR LÁSZLÓ ko­lozsv. kir. alügyész úrtól ^ 35 1 A kihágási törvény 53. §-ához. — CzÉKUS ISTVÁN superíntendens úrtól 3 Ö5 A bűnpártolás. — HELMHACHER NÁNDOR bpesti kir. alügyész úrtól I 37 2 Törvénykezési szemle. Böngészet a gyámügyi törvény tarlóján (?) Dr. NAGY ÁRPÁD lőcsei ügyvéd úrtól 9 Böngészés a kisebb polgári peres ügyek me­zején. — TERNOVSZKY BÉLA lugosi kir. trvszéki biró úrtól l7 Folytatása 2 7 Folytatása 36 Folytatása 43 Folytatása 47 Folytatása 54 Vége 59 A törvényszékek száma, tekintettel azok te­endőire. — Dr. WEISS IGNÁCZ brassói ügyvéd úrtól 65 Egy kis törvénymagyarázat (Az 1871. XLII. t. cz. 9. §. és az 1875. IV. t. cz. 5. §.). — VOLF GYÖRGY úrtól 77 Egy nem követendő döntvény. - TOLNAI ANTAL paksi ügyvéd úrtól 84 Pár szó a magyar bíróságok ítéleteinek kül­földön való végrehajtása kérdéséhez. — Dr. WEISS IGNÁCZ brassói ügyvéd úrtól 95 A vám- és kereskedelmi szövetség XX. czikke. — Dr. KÁN BÉLA bpesti ügyvéd úrtól 99 A közszerzemény. — ZLINSZKY IMRE úrtól 135 Folytatása 139

Next

/
Thumbnails
Contents