Jogtudományi Közlöny, 1881

Tartalom

TARTALOM. Jegyzet. Minden dolgozat, bár több rovat alá sorolható, csak egyszer fordul elő a tartalommutatóban. Térszüke trr. fel kelle hagynunk a különböző rovatok alatti felsorolással. Magánjog. Lap Egy nemzetközjogi házassági eset. — Báró SZENTKERESZTY FERENCZ kir. táblai fo­galmazótól ... ... ... ... ..., ... 6 Folytatása ... ... ... ... ... 12 Folytatása - ... —. - 36 Befejezés . ... T „ 42 Alkalmazható-e a telekkönyvi rendtartás 79. §-a, ha az alapzálogjog csak elojegyzési­ieg áll fön ? — Dr. BERKOVITS FERENCZ nagyváradi ügyvédtől— ... ... 15 «Telekkönyvi kérvény hitelesitett másolat alapján». — GYÁRFÁS SÁNDOR törvszéki jegyzőtől .... ... —_ ... ... ... ... 39 Néhány szó az «Öröklési jog» czimü tör­vényjavaslat IV. fejezetéhez. — Dr. ME­LICHÁR KÁLMÁN-tól ... ... 68 A telekkönyvi bejegyzés alaki feltételeiről. —• HALMOSY ENDRE legfőbb itélőszéki bírótól . ... ... ... ... 82 A polgári házasság behozatalának kérdé­séhez. — SZTEHLÓ KORNÉL bpesti ügy­védtől ... .__ ... ... ... .. ... 90 Folytatása ... ... ... ... ... 99 A telekkönyvi bejegyzés alaki feltételeiről. — Dr. MARKÓ SÁNDOR rozsnyói kir. köz­jegyzőtől ... ... .. ... ... 107 Megtámadható-e az örökös hitelezői által az örökösnek az örökségről vagy hagyomány­ról való lemondása ? — RÓNAY JÁNOS ügyvédtől ... ... ... ... ... Dr. KOVÁTS GYULA SZTEHLÓ KORNÉL 112 117 1x9 125 i45 Polgári házasság. — bpesti ügyvédtől Polgári házasság. I. bpesti ügyvédtől.... ... ... ... ... ... Folytatása II. ... ... A keresztény-zsidó házasságról szóló tör­vényjavaslat. — Dr. KOVÁTS GYULA, bpesti ügyvédtől ___ ... ... ... ... ... ... Az osztrák legfőbb Ítélőszék gyakorlatából polgári peres ügyekben, tekintettel hazai joggyakorlatunkra. (Adásvevési szerződés érvényességére nem bir befolyással, hogy a megkötéskor az ingatlan nem volt az eladó telekk. tulajdona.) I. — ZLINSZKY IMRÉ-től ... ... ... ... ... ... ... 150 Folytatása. (Takarékpénztári könyvek nem képezhetik bfrói árverés tárgyát.) II. 159 Folytatása. (A házastársak között létre­jött engédm. szerződés érvényességéhez közj. okm.) III. ... ... ... 169 Folytatása. (Zálogjegy másra való át­ruházása.) IV. ... ... ... ... ... ... 186 Folytatása. (Meginditott keresettől való , visszalépés uj kereset fentartásá mellett.) V. 195 Félelet Sztehló Kornél ur kritikájára. — DR. KÓVÁT.%. GYULA bpesti ügyvédtől ... * 158 Válasz Dr. Kováts Gyula urnák. — SZTEHLÓ KORNÉL bpesti ügyvédtől... ... ... ... [68 A közszerzeményi jogról. — Dr. JANCSÓ GYÖRGY kir. táblai segédfogalmazótól ... 189 Folytatása ... ... ... 197 Folytatása ... ... ... ... 214 Folytatása ... ... ... .._ ... ... 225 Folytatása ... ... ... ... ... ... 239 Folytatása ... ... ... ... ... 302 Folytatása ... ... ... ... 326 Folytatása ... 333 Folytatása ... ... ... ... ... ... 351 Folytatása ... ... ... ... ... ... 367 Folytatása ... ... ... ... ... ... 391 Folytatása ... ... ... ... ... — 446 A nő vagyonkezelési jogához. — Dr. KE­LEMEN GYULÁ-ÍÓI ... ... ... 211 Az atyasági keresethez. — SORGER JÓZSEF debreczeni ügyvédtől ... .... ... ... 212 A kolozsvári házasságok a hazai jog szem­pontjából. — SZTEHLÓ KORNÉL bpesti ügyvédtől ... ... ... ... ... ... ... 227 Az ablakjog szolgalma. — Dr. IMLING KONRÁD kir. táblai pótbirótól... ... ... 232 A telekkönyvi bejegyzés alaki feltételeiről. — ENYICZKEY GÁBOR sátoralja-ujhelyi ügyvédtől ... ... ... ... ... ... ... 235 Lap Addictio. In diem addictio. Dr. RENT­MEISTER ANTAL pozsonyi jogtanártól ... 277 A telekkönyvi üg}r darabok foganatosítása 284 Folytatása ... ... ... ... ... — 290 Folytatása ... ... ... — ... 299 A tulajdon szerzése idegen állatokon. IHE­RING RUDOLF göttingeni egyet, tanártól 293 Perdituro credere. IHERING RUDOLF göt­tingeni egyet, tanártól ... ... ... _— 309 Az ajándékozás alkatelemzése. Dr. DELL' AD AMI REZSŐ bpesti ügyvédtől ... ... 317 Partus ancillae. IHERING RUDOLF göttingai egyet, tanártól ... ... ... ... ... ... 325 Folytatása ... ... ... ... 3 33 A római jog tanulmányi rendszerünkben. Dr. FARKAS LAJOS kolozsvári egyetemi tanártól ... ... ... ... ... ... ... 341 A lelkészi congruák kérdése. — BONCZ FE­RENCZ közalapítványi kir. ügyigazgatótól 382 Czáfolat a congruák kérdésében szerkesz­tett emlékiratra. — SZTEHLÓ KORNÉL bpesti ügyvédtől... ... ... ... ... ... 398 Észrevételek az általános magyar mgánjogi törvénykönyv tervezete felett. — Dr. JEL­EINEK ARTHUR bpesti ügyvédtől ... ... 406 , Folytatása ... ... ... ... — — 414 Észrevételek a «Czáfolatra» SZTEHLÓ KORNÉL ügyvéd urnák a lelkészi congruák kérdésében. — BONCZ FERENCZ közalapít­ványi kir. ügyigazgatótól ... — ... ... 409 Katholikus Föld." Dr. VIDA LAJOS bpesti , ügyvédtől ... ... ... ... ... 417 Észrevételek az általános magánjogi tör­vénykönyv tervezetére. — Dr. HALLER KÁROLY kolozsvári egyet, tanártól... ... 422 Folytatás ... — ... ... ... ... 430 A lelkészi congruák. — SZTEHLÓ KORNÉL bpesti ügyvédtől... ... ... ... .... ... 426 Altalános indokolás a magyar kötelmi jog tervezetéhez. — Dr. APÁTHY ISTVÁN egyetemi tanártól ... ... ... ... ... 442 Észrevételek a m. magánj. tvkv. terveze­téhez. — Dr. VIDA LAJOS bpesti ügy­védtől ... ... ... 449 Polg. tvkezési rts., keresk. és váltó­eljárás, bagatell-eljárás. A perek kevesbitéséről. — TÓTH GÁSPÁR selmeczi ügyvédtől ... ... ... ... ... 27 A pts. módosítása tárgyában készült tör­vényjavaslat 13-ik §-ához. — BONCZ FE­RENCZ közalapítványi ügyigazgatótól ... 38 Elrendelheti-e a bíróság hivatalból a bizto­sítást a nem számoló zárgondnok ellen ? — Sz. K. ügyvédtől ... ... ... ... ... 70 A perrendtartási reform. — Dr. SziLASSY ADOLF ügyvédtől ... 71 Az értékpapírok megsemmisítéséről szóló törvényjavaslat. — Dr. APÁTHY ISTVÁN egyetemi tanártól ... ... ... ... ... 73 A perrendtartási novella. — TÓTH GÁSPÁR selmeczi ügyvédtől. ... 110 A perrendtartási novella. — Dr. SÍK SÁN­DOR budapesti ügyvédtől... ... ... ... 197 A perrendtartás 113. §-a ingényperben. — B. K.-tól ... ... ... ... ... 124 A perrendtartás 113. §-a igényperben. — D. S. E.-től ,_ ... ... ... ... 143 A nem kellő teljesítés kifogása (exceptio non rite adimpleti contractus) a váltó­perben. — Dr. NAGY FERENCZ nagy­váradi jogtanártól ... ... ... ... ... 139 A tőzsdebiróság. — IFJ. Dr. NEUMANN SÁNDOR bpesti ügyvédtől __ ... ... ... 95 Folytatása I. ... ... ... ... ... 87 Folytatása II ... ... 95 Vételár bizonyítása. — Dr. KARÁDI BER­TALAN bpesti ügyvédtől ... ... ... ... 104 A perrendtartási novella. — Dr. SlK SÁNDOR bpesti ügyvédtől... ... ... ... ... ... 197 A referendo bíráskodása legf. it.-széken ... 206 Lap Visszárverezésnél beszitandó-e a bánat­pénz a vételár-külö>zetbe. — TÓTH GÁSPÁR selmeczi ügdtől — ... --- 218 A perrendtartási novella a birói szervezet. — Dr. JELLINEK LTHUR budapesti ügyvédtől ... ... ... ... ... — 221 A szóbeli eljárás tervefe Ausztriában. — Dr. NAGY DEZSŐ bpe ügyvédtől... — 229 Folytatása II. _____ "... ... — 237 Folytatása III . ... ... — — 246 Folytatása IV. ... .. ... ... 253 Folytatása V..... — — 269 Befejezés VI. ... — — 286 Beismeréssel való bizonús. —nk. ... — 259 A törvényes zálogjog elmezése felsőbb bíróságainknál. — K.. ügyvédtől — 275 Kell-e bizonyítani a koholt beismerésnél? , FARKAS LAJOS ügyvtől ... — — 283 Észrevételek a törvéns zálogjog értel­mezésére vonatkozóla — STANIK GYULA ügyvédtől ... ... . ... — ... ... 307 Van-e telekkönyvi üekben két egybe­hangzó határozat eh további folyamo­dásnak helye?—GYÁ'ÁS SÁNDOR tvszéki jegyzőtől ... ... . — ... ...- — 331 A polgári perrendtartáan szabályozott tör­vényes zálogjognak ji hatályáról. — HUF JÓZSEF soproni ügydtől ... ... — 344 Perjogi codificatiónk őkészitéséhez. 1 Dr. DELL'ADAMI fösö bpesti ügyvédtől 349 Folytatása ... ... — — — — 357 Folytatása — — — 366 Folytatása ...... ... — - — 381 A juristitium.—SZTEIO KORNÉL budapesti ügyvédtől ... ... — ... 352 Uj törvényeink életléptének előestéjén 361 Dr. VIDA LAJOS bsti ügyvédtől... ... Adalék a perrendftási novella 1881. LIX. tczikk magyazatához. B. K. bpesti ügyvédtől ... Észrevételek az 1881. . t. cz. némely intéz­kedései fölött. — D HOLLÁNDER LAJOS bpesti ügyvédtől ... ... — — — 371 A perrendnovella. — >r. SCHREYER JAKAB bpesti ügyvédtől...L._ ... — ... — 37^ Beavatkozás és perlhivás. — SZTEHLÓ KORNÉL bpesti ügjédtől... . .... -— 388 A perrendnovella. TELESZKY ISTVÁN bpesti ügyvédtől ... ... ... —- 40 2 A végrehajtási eljár; 1x9. §-ához. NEMO 416 A végrehajtási eljárámémely szakaszainak magyarázatához. - TELESZKY ISTYÁN bpesti ügyvédtől 1.. ... — ... --- --- 437 Kereskedelmi váltó- és csődjog. A csőd alatti szerzeiény. — DR. BARNA IGNÁCZ keresk. akdémiai tanártól — 1 Észrevételek a mayar csődtörvényjavas­latra. — HÁNRICIJÓZSEF pozsonyi kir. törvényszéki birótó ... ... ... — - 2 A közjegyző mint csőóiztos. — DR. MARKO SÁNDOR rozsnyói Ír. közjegyzőtől. ... 9 A «North British anc Mercantile» magyar­országi üzletének beszüntetése. — Dr. HELD KÁLMÁN buapesti ügyvédtől ... 23 A tőzsdetanács emikirata tárgyában I. (—i-töl) — II. Dr SÍK SÁNDOR bpesti ügyvédtől ... ... ... .... -- _ — ^ —- 41 A budapesti kereskelelmi és váltótörvény­szék ügyforgalma. — Dr SÍT SÁNDOR budapesti ügyvédtű ... ... — — — 54 Az új skandináviai váltótörvény. — Dr. NAGY FERENCZ nagyváradi tir. jogta­nártól ... ... __, ... ... — — 58 A tőzsdebiróságról. — Dr. HOLLÁNDER LAJOS budapesti ügyvédtől ... ... ... 63 Váltókezesség és avallum. — Dr. NAGY FERENCZ nagyváradi jogakacémiai ta­nártól ... ... .- --- — 66 Folytatása ... ... ... — 74 Folytatása ... — — — 97 Folytatása ... ... — — — —- 99

Next

/
Thumbnails
Contents