Jogtudományi Közlöny, 1883

Tartalom

T A R T A LO M M U T ATO JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY TIZENNYOLCZADIK (1883.) ÉVFOLYAMÁHOZ. Magánjog. JHiteltelekkönyveinkről. — CLAUDIUS... ... Agi öröklés és köteles rész. — ENYICZKEY GÁBOR sátoralj a-újhelyi ügyvédtől Utóörökösödés és köteles rész az örökjogi tervezetben. — TELESZKY ISTVÁN képv. Ismét a telekkönyvekről. — SIMON ENDRE lőcsei tvszéki bírótól ... ... ... ... Néhány szó az örökbefogadásról. — N. J. ügyvédtől ... ... ... ... ... ... Uj telekkönyvek szerkesztése. — Dr. L\i­LING KONRÁD kir. táblai birótól Még egyszer hiteltelekkönyveink s azok ve­zetéséről. — DÉVÁNY HENRIK igazság­ügyi miniszteri tanácsostól ... ... ... Hiteltelekkönyveinkről. — KÁPLÁNY GÉZA erzsébetvárosi tszéki birótól ... ... Folytatása ... ... ... ... ... ... Folytatása ... ... __ ... ... ... Folytatása _._ ... ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... Befejezése .... ... ... ... ... ... A telekkönyvi enquéte. — PUKY GYULA kir. , táblai birótól ... ... ... — ... ... Észrevételek az átalános magánjogi törvény­könyv tervezetének a dologi jogot tárgyazó részére. — Dr. HALLER KÁROLY kolozs­vári egyetemi tanártól ... ... Folytatása ... ... ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... ... ... Folytatása ..... Folytatása ... ... ... ... ... ... Folytatása .... Folytatása Folytatása ... ... ... Folytatása ... ... Folytatása ... Folytatása ... ... ... .... Folytatása ... ... ... ... Folytatása .... ... ... Folytatása ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... Folytatása ... ... Folytatása ... ... ... Folytatása ... ... .... ... ... ... Folytatása .... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... Befejezése ... ... ... ... A végrendelet külkellékeinek kérdéséhez. — KovÁxs JÓZSEF budapesti ügyvédtől ... A végrendelet külkellékeinek kérdéséhez. — Dr. HERCZEGH MIHÁLY budapesti egye­temi tanártól ... ... ... ... A katholikus főpapok végrendelkezési joga Magyarországon. — Dr. HERCZEGH MI­HÁLY budapesti egyetemi tanártól Telekkönyvi reformkérdések. — TÓTH GÁS­PÁR selmeczi ügyvédtől ... ... ._ . Befejezése ... ... ... A katholikus főpapok végrendelkezési joga és az azok utáni törvényes örökösödés Ma­gyarországban. — HINKOVCZEY HINKA LÁSZLÓ pécsi püspöki alapitv. ügyésztől Lap 1 2 9 17 22 2 5 37 44 Lap 141 151 152 IOO 45 57 73 98 106 131 162 185 204 210 218 227 234 251 258 267 290 299 307 3i5 339 356 37 2 386 70 129 iq8 A polgári házasságról — Dr. R. J. ügyvédtől Az 1881 : LX. tcz. 197. §-ához. — Dr. R. N. kapuvári ügyvédtől ... ... ... ... ... Nyilt kérdés. — y-tól ... Telekkönyveknek kataszteri adatokkal kiegé­szítése. — SIMON ENDRE lőcsei k. tszéki birótól ... ... ___ ... A katholikus főpapok végrendelkezési joga Magyarországon. — Dr. HERCZEGH MI­HÁLY budapesti egyetemi tanártól és Dr. WLASSICS GYULA budapesti kir. al­ügyésztől A válóperek és a felső bíróságok. — HLATKY ENDRE nagyváradi ügyvédtől ... ___ Nyilt kérdés. — Egy előfizetőtől ... ... A vegyes házasságu válóperek kérdéséhez. BERGHOFFER VILMOS m.-szigeti kir. al­ügyésztől ... ... ... .... Válasz Dr. R. J. ügyvéd urnák a «polgári házasságról" czimü czikkére. — S. A.-tói Felelet az örökbefogadásra vonatkozó nyilt kérdésre.. — SIMON ENDRE lőcsei tszéki birótól ... ... ... ... Az erdélyi birtokrendezési eljárásról. — KÁPLÁNY GÉZA erzsébetvárosi tvszéki bi rótól ... ... — ... ... ... Folytatása ... ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... ... Folytatása ___ ... ... Folytatása .. ... ... ... ... B'olytatása ... ... ... .... ... ... Folytatása ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... ._ Folytatása ... ... ... ... ... ... Befejezése Nyilt kérdés. — Tanulmányok Dr. FARKAS tanártól... . Folytatása ... Folytatása ... ... ... ... ... ... Folytatása ... ... ... ... Folytatása Folytatása ... ... ... ... Telekkönyvi reformkérdések. — KÁPLÁNY GÉZA erzsébetvárosi tszéki birótól ... ... Folytatása ... Folytatása ... ... .... ... .... ... Befejezése ... ... ... Új telekkönyvek. — TÓTH GÁ-PÁR selmeczi ügyvédtől ... ... ... ... ... Folytatása ... .— Folytatása ... ... Befejezése — A tulajdonképeni forgatmány mint magán­jogi jogczim. — Dr. KELEMEN GYULA budapesti ügyvédtől ... ... ... ... ... 359 Telekkönyvi kérdések. — TÓTH GÁSPÁR selmeczi ügyvédtől ... ... ... ... ... 390 Befejezése ... ... ... ... ... _. 398 Kedvezőbb ajánlat fentartása.--Dr. APÁTHY ISTVÁN budapesti egyetemi tanártól . 402 A vagyonátadási szerződésekről. — SZTEHLO KORNÉL budapesti ügyvédtől ... ... ... 414 I.ap Dr. T. B.-től ... ... ... magánjog dogmatikájából. LAJOS kolozsvári egyetemi 153 158 161 168 181 183 208 220 228 236 24 2 252 259 268 275 284 291 300 224 3 J3 322 330 347 3 Ó3 380 317 326 334 35i 321 329 354 ÍÖ2 l37 Polg. tvkezési rts., keresk. és váltó-eljá­rás, bagatell-eljárás. A végrehajtási törvény 13., 42. és 134. §§-hoz. — TELESZKY ISTVÁN országgy. képvise­lőtől ... ... ... ... 4 Reformatio in pejus. — Dr. NAGY ÁRPÁD ügyvédtől... ... ... _— 5 A végrehajtási törvény 1881 : LX. tcz. 48. §-ához. — Dr. K. F.-től — ... ... ... 6 ' Lefoglalható-e a függő termés mint ingóság ? — Dr. TOLNAI ANTAL paksi ügyvédtől 14 j Lefoglalható-e a függő termés mint ingó­| ság ? — Dr. HORVÁTH JÁNOS budapesti ügyvédtől — ... —. —- 22 Válasz Teleszky István egyik válaszára. — Dr. HEXNER GYULA liptó-szent-miklósi ügyvédtől ... ... ... --- --- --- 23 A végrehajtási törvény 187. §-hoz. — Dr. F. S. nagymihályi ügyvédtől ... .__ ... A végrehajtási törvény 189. §-ához. — NÉ­METH ANTAL albirótól —. — A szentszék által megitélt követelések végre­hajtása. — Dr. MURINYI ENDRE eszter­gomi ügyvédtől — .— — --­A birói illetőség kérdéséhez — TÓTH GÁS­PÁR selmeczi ügyédtől .... .... Nyilt kérdés. — FERENCZY SÁNDOR vaáli ügyvédtől... ... ... ... ... —­Az egyidejűleg tett egyenlő utóajánlatokról. — Dr. VASDÉNYEI GÉZA m.-óvári kir. aljárásbirótól ... —. — --- --­A budapesti kir. Ítélőtábla gyakorlatából. — Dr. IMLING KONRÁD kir. táblai birótól Folytatása ... .... ... --- — --­Folytatása ... ... — --- — Folytatása ... ... — — 1 —- --­Az 1881 : L1X. tcz. 47. §-a és a 100. §. d) pontja a m. kir. Curián. — HOSTSUK JÁNOS akna-rahói ügyvédtől Lefoglalható-e a függő termés mint ingó­ság a végr. törv. 208. és 211. §§-aiban szabályozott esetekben. —• HUF JÓZSEF soproni ügyvédtől ... ... ... .... --­A felebbvitel korlátozásáról. — Dr. HUSZÁR KÁLMÁN budapesti ügyvédtől... ... ... A perrendtartás egy ártalmas és a végre­hajtási törvény egy ártalmatlan §-áról. — Dr. SZÉKELY MIKSA budapesti ügyvédtől A végrehajtási törvény 42. §-a az esküvel eldöntött perekben. — HLATKY ENDRE nagyváradi ügyvédtől... ... ... ^ — -— Megjegyzések a végrehajtási törvény 156., 123. és 191. §§-nak magyarázatához. — HUF JÓZSEF soproni ügyvédtől ... — A végrehajtási eljárásról szóló J88I : LX. tcz. 78. §-ához. — Sz. K. budapesti ügy­védtől és TELESZKY ISTVÁN országgyül. képviselőtől ... — — — -- 117 Az osztr. polg. tvkv 1500. §-a. — X-től ... 119 Az árverési vevő felelőssége. — S. A. ügy­védtől — ... — — — --. 12Ó A végrehajtási törvény 40. §-hoz. — Dr. HENCZ ÁGOST keszthelyi ügyvédtől ... 127 Nyilt kérdés. — H. S. ügyvédtől 128 23 29 40 47 53 101 206 34° 54 62 78 87 94 110 Minden dolgozat, bár több rovat alá sorolható, csak egyszer fordul elő a taitalommutatóban.

Next

/
Thumbnails
Contents