Jogtudományi Közlöny, 1911

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1911. évfolyamához. Magyar magánjog. Lap Hitbizományi jogutódlás és hitbizományi he­lyettesítés. — Dr. Plopu György 2, 15, 26, 38 A közös végrendeletek visszavonása a joggya­korlatban. — Dr. Staud Lajos „ „ .._ 45 Házasság felbontása közvetett bizonyítékok alapján. — Dr. Fuchs Antali „ 78 A rovatos mintájú házassági anyakönyvi ki­vonat meg a válófélben levő asszony. — Dr. Rutsek Ágoston „ „ .... m „ „ 74 Balesetbiztositásra kötelezett kártérítési igé­nye. — Dr. Szőnyi Hugó„ „ „' 87 Gyámhatósági jóváhagyást nyert jogügyletből a gyámoltat személyes vagy csak tárgyi fele­lősség terheli-e ? — Osváth Imre . „ „ 103 A kiskorúak személyes és dologi felelős­sége. — Dr. Szokola Leó— „ „ „ „ 123 Mennyiben felelős a személyes adós a jel­zálogos hitelező követelésének az árverés után fenmaradó részéért ? —- Dr. Schus­ter Rudolf „_.„„„ „ . ^ 130 Az előző használat kérdése védjegyperek­ben. — Dr. Bányász Jenő . „ .... „ 132 Az utólagos házasság általi törvényesités. — Dr. Reiner János „ __ ~ „ „ „ „ 242 Az erdei munkások biztosítási kötelezettségé­nek kérdéséhez „ _ _ „ __ „ „ 252 Szerződési kötelezettségnek becsületszóval való megerősítése. — Dr. Rédei József .... 261 A házassági törvény 114. §-áról. — Dr. Auer Pál „ „ „ .... .... „ „ „ „ 269 Az ökörmezői telekkönyvi panaszokhoz. — Káplány Géza— _„„„„„ „., 302 Néhány szó az uj telekkönyvi földrészletek számozásához. — Reke József „ „ „310 Szőrszálhasogatás. — Káplány Géza— __ 315 A feltevésnek jogi jelentősége. — Dr. Schuster Rudolf „ „ __ _ „ .„ „ 322 Követelések biztosításának egyik esete. — Dr. Schuster Rudolf „ „ .... „.. 348 A házasságokra és a kiskorúak gyámságára vonatkozó hágai nemzetközi egyezmények törvénybe iktatása és hatályba lépése Ma­gyarországon. — Kluzsinszky Károly 381 Bányatársláda és országos munkáspénztár. — Irnerius .... „ .... „ ,„, -„_ „ _ 385 A H. T. 77. a) és 80. a) §-aihoz. — Dr. Darvai Dénes „ „ „.. .... „ „ „ „ „ _ 392 Kell-e és lehet-e a magánjogban egy a kor­látozott beszámithatóság fogalmának meg­felelő fogalmat alkotni? — Dr. Friedmann Ernő „ „ „ „ „ _ „ _ 399, 410 Napinpás. — Sági János „ „ _ „ „ 405 Társpénztár és országos munkásbiztositó­pénztár. — Agricola „_„„„„ 413 Társpénztár és országos munkásbiztositó­pénztár. — Irnerius „ „ „ „ „ „ 434 Veszély viselése ingatlanok szerzésénél. — Dr. Schuster Rudolf „ „ „ .... „ 423 Tulajdonszerzés nemtulajdonostól. — Dr. Schuster Rudolf „ .,„ „ „„ „., 441 A pecsét szerepe az Írásbeli magánvégrende­leten. — Dr. Kéri Miklós .... „ „ „. 458 Kereskedelmi-, váltó- és csőd jog. A biztosított és a kedvezményezett jog­állása. — Dr. Mandet Zoltán „ „ „ Kinevezett igazgatósági tag. — Irnerius „ A csődön kivüli kényszeregyezség törvény­tervezetéről. — Rubla Ferencz „ „ „ Ellentétes birói döntések az u. n. állomási illetékek kérdésében „„„„„„ Mennyiben szavatol a csődöt kérő hitelező a csődeljárás folyamán felmerült költsé­gekért ? — Dr. Weiszberger Imre „ „ A munkabér, annak védelme és a munkás részesedése a vállalat jövedelmében. — Godart Justin„ ._ .... „ „ „ „ 159 Mennyiben szavatol a csődöt kérő hitelező a csődeljárás folyamán felmerült költsé­gekért? — Dr. Osvárth Ferencz__ „ „.168 Mennyiben szavatol a csődöt kérő hitelező o 7 61 117 134 Lap a csődeljárás folyamán felmerült költsé­gekért? — Dr. Martos Józsefe .... „ „169 Egy «szenzácziós» tőzsdebirói Ítélet. — Végh Károly „.. .... „ „ „ „ .... .... .„174 A vasút felelőssége a vámkezelés okozta károkért. — Dr. Rédei József „ „ .... 184 Közgyűlési határozat megtámadásának határ­ideje. — Dr. Reichard Zsigmond „ .„ 191 Közgyűlési határozat megtámadásának határ­ideje. — Dr. Darvai János .... .„. ._„ .„. 205 Egyedárusitás és szerződés egyoldalú meg­szüntetése. — Dr. Darvai Dénes— „ „194 A vasút vétkességének vélelme a fuvarozási határidő túllépése esetén. — Dr. Rédei József „ „ „ „„„„.„„ „ 203 Mennyiben szavatol a csődöt kérő hitelező a csődeljárás folyamán felmerült, a tömeg­ből és a csődtörvény 87. §-a szerinti letét­ből ki nem elégíthető költségekért? — Dr. Darvai János .„ •„ „ „ „ „ „213 A hitelegyletek. Dr. Róth Pál„ „ 220 Alaptőkeleszállitás és közgyűlési hatáskör. — Dr. Mészáros Lajos „„„„„„ 226 A férj, mint neje üzleti alkalmazottja. — Dr. Gárdos Félix _ „„„„„„ 292 Az utólagos teljesítési határidő kérdéséhez. — Dr. Weiszberger Imre „ „ „ „ „ 315 A részvényes és részvényaláiró befizetési kötelezettsége. Dr. Jacobi Andor.... „ „ 330 Csődnyitási visszásságok. — Dr. Gallia Béla 459 Polgári peres és perenkivüli eljárás. A lakáspénz-nyugdij lefoglalhatósága. — Dr. Goldschmied Mór .... .... „ .... .... 40 Járásbirósági hatáskör kikötés alapján. — Dr. Ková,cs Marczel .... „ „ „ „ ..„ 55 Negyven koronán aluli marasztalás esetén a perköltségekről. —• Hamar Gyula „ „ 89 A polgári perrendtartás életbeléptetése. — 141 A polgári perrendtartás életbeléptetése. — Dr. Térfi Gi/ula „.„„„„„„ 157 Törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 1911 : I. t.-cz. életbeléptetéséről 236, 244, 253 Melyik az utalványozó bíróság az 1881 : LX. t.-cz. 133. §-a értelmében, ha a végrehajtás a 84. §. szerint indul meg ? — Brükler István „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 143 A döntvényhozás új szabályozása. — Dr. Térfi Gyula „ „>__„„ ... „ „ „ 149 Az ingatlanok uj értékbecslése. — Dr. Ilolitscher Szigfrid „ „ „ „ „ „ 161 Az ingatlanok uj értékbecslése. — Dr. Újlaki József.... „ „ „ „ „ „ „ „ „ 167 Foglalásmentes összeg tartási ügyekben. — Dr. Fái Sándor. „ „ „ „ „ „ „211 Foglalástól mentes összeg tartási ügyekben. — Dr. Szokola Leó „„„„„„ „ 262 Amikor a bíróság alperestől kér jogi véle­ményt. — Dr. Hódos Béla .... „ „ .... 213 A hatásköri biróság és a gyámhatóság. — Dr. Szokola Leó „ „ „ „ „ „ „ 221 Az 1876. évi XX. t.-cz. 9. §-ának magyará­zata. — Dr. Török Mór „ „ „ „ „ 268 A kir. Curia döntvényjogának tervbe vett szabályozásához. — Dr. Staud Lajos„ „ 273 Döntvények és a perrendtartás életbelépteté­séről szőlő törvényjavaslat. — Dr. König Vilmos „ „ „ .... „ „ „ „ „ 409 Döntvények és a perrendtartás életbelépteté­séről szóló törvényjavaslat. — Dr. Fodor Ármin „ „ „ „ „ .... „ 443, 455 Az ügyvédi dijak sorozása.— Dr. Darvai János 283 Az igazságügyi reform Magyarországon. — Dr. Hans Sperl „„„„„„„ 289 Néhány szó a Curia III. számú döntvényé? ről. — Dr. Kelemen Frigyes Ottó „ „ 291 Észrevételek a lakfelmondás és lakkiürités iránti ügyekben követendő eljárás szabályo­zásáról szóló rendelet 12. §-ának negyedik bekezdéséhez. — Nászai Vilmos „ „ „ 317 Lap A lakbérfelmondás és lakáskiürités iránti perekben követendő eljárás 12. §-a negyedik bekezdésének értelmezése. -— Dr. Darvai János „„„„._.„„„„„ 326 Az ügyvédi költségek megállapításának re­formja. — Dr. Teller Miksa „ „ „ .... 377 Értékhatár örökösödési perekben. — Bajzáth János „ „ „ „„„„„„„ 378 Külföldi végrehajtások és az uj polgári per­rendtartás. — Gottl Ágost „ „„ „ 389 A szóbeli tárgyalás elhalasztása. — Dr. Schauer Hugó „„„„„„„„„„ 397 Részletek az életbeléptetési javaslatból. — Dr. Horváth Jenő.„„„„„„ 401 Référé vagy ideiglenes intézkedés ? — Dr. Kálniczkg Géza ._„„„„„ „ 402 A fővárosi uj Lakbérleti szabályrendelet 26. §-a és az osztrák polgári törvénykönyv 1120. §-a. — Dr. Kramer Emil „ „ „425 Az értékhatár szükségessége az ipari bírásko­dásban. — Dr. Langer Rezsőd. „ „ „ 433 Az uj magyar polgári perrendtartás. — Seuffert L. „ „ „ „ „ „ „ 438, 453 A kir. ügyész az uj házassági eljárásban. — Dr. Geszti Andor.... „ „ „ „ „ „ 445 A Pp. 240. §-ához. — Dr. König Vilmos „ 455 Büntetőjog. Néhány szó a büntetőnovellához. — Szabó Sándor „„„„„„ „ „ „ 29 Az elévülés és a BN. II. fejezete. — Dr. An­gyal Pál „.„„„„„„„„ 70 A szövetkezeti uzsora, — Dr. Geszti Andor 93 A szövetkezeti uzsora. — Dr. Borsodi Miklós 115 A hitelszövetkezeti uzsora. — Dr. Róth Pál 174 A feltételes elitélések, valamint az alkoholiz­mus és kriminalitás közötti összefüggésnek eredményei az 1909. évben. — Dr. Bud János „ „ „ „ „ „ „ „ „ 85, 97 Adatok a kriminalitás emelkedéséhez. — Zsoldos Benő „ „„„„„„„ A Btk. 416. §-ának 4. pontjához. — Dr. Reck Salamon „„„„__„„_„ Az egyke és a büntetőtörvény. — Dr. Vám­béry Rusztem.... „„„„„„ „ A véderőjavaslat 76. §-a és az 1879: L. t.-cz. 31. §-a. — Dr. Királyfi Árpád „ „ 278, 284 A «strohmann», mint bűnpártoló. — Dr. Angyal Pál „ „ „ „ „ .... „ „ Bűnpártolás a sajtóperben. — Dr. Degré Miklós.„ „„„„„„„„_ A fiatalkorúak bűnügyeiről. — Vaikó Pál„ Végrehajtási sikkasztás nyilt üzletben szoros zár mellőzésével eszközölt foglalás ese­tén — Dr. Edvi Illés Károly „ „ „ A végrehajtási sikkasztás kérdéséhez. — Dr. Liőw Lóránt „ „ „ — „ „ „ „ A kassai III. országos patronage-kongresszus és a hazai patronage ügy fejlődésének per­spektívái. — Dr. Angyal Pál.,. „ .... „ A BN. 26. §-ának második bekezdéséhez. — Dr. Degré Lajos „ „ .... „ „ „ „ A törvényszéki lélektan és oktatása. — Dr. Kármán Elemér „„„„„„„ Hírlap ellen elkövetett becsületsértés. •— Zsitvay Leó „ „ „ „ „ „ — „ 106 125 181 281 282 313 351 70 357 403 431 440 Bűnvádi perrendtartás. Próbára bocsátás az esküdtszéki eljárás­ban. — Dr. Heller Erik .„„„„„ 8 A katonai büntető eljárás reformjához. — Kain Albert „ „ „ „ .... „ .... 57 Kimondandó-e a próbára bocsátó végzésben a fiatalkorú vádlott bűnössége, vagy sem ? — Szabó Sándor „ „ „ „ „ 72 A kihágási biráskodásról. — Dr. Dános Árpádé „„„„„„„„ „ 80 A fiatalkorúak elleni eljárásnál az ügyvédi kamarák választmánya által rendelt védőre a BP. 485. §-a alkalmazható-e ? — Nagy Antal 142

Next

/
Thumbnails
Contents