Jogtudományi Közlöny, 1914

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1914. évfolyamához. I. Általános tárgyú cikkek. Lap Természetesség a jogszolgáltatásban. — Dr. Szüts Miklós _„_„_„ „_ 1 A perlekedés megelőzése. — Dr. Fodor Ármin__ „ „___„_„_ 13 A perlekedés megelőzése. — Iír. Tóth György _________ 44 A perlekedés megelőzése. — I)r. Fürst. Mátyás _________ 61 A törvényhozás üteme _.„____ 173 Ügyvédi kamarák a törvényhozás üteméről™ 209 A jog szociológiája. — Dr. Vámossy László 200 Karácsony _________ 505 Lap zetének osztályrabocsátás fejezetéhez. Kovács Károly „ _ „ __ _ _ _ 314 Szavatosság a Tervezetben. Dr. Nemere Béla 339 A kártérités a polgári törvénykönyv javaslata szerint és az 1874: XVIII. t.-cz. — Dr. Gyulai Mór .... _ _ „ _ .... _ „„ 349 A moratóriumi rendeletek. — Dr. Gallia Béla 361 _ 377 II. Magánjog. A törvényes öröklés reformja. — Dr. Szladits Károly _ _„._ ____.„„. 4 A vizjogi törvény reformjához. — Dr. Staud Laios .... '.... _ _ „ _ _ _ _ _ 22 A teljesítés joghatása az ingatlan adásvéte­lénél. — Sebess Dénes „ _ _ _ 29 Örökösödési adó és örökjogi reform. — Bédei József ______„„.__„ 33 A polgári törvénykönyv javaslatának 1532. §-hoz. —- Dr. Katona Mór _ _ _ _ 51 A fordítás joga a szerzői jogi novellaterve­zetben. — Dr. Marton Sándor .... _ _ 58 Az utóörökösödés törvényhozási szabályozá­sához. — Dr. Wittchen Lajos _ .... _ 66 A tagosítás. — Papp Viktor „ _ _ _ 68 Egy minta tévedése. — Sági János „ _ _ 73 A munkaadó szavatossága üzemi balesetért. Dr. Weninger János _ _ _ _ _ _ 84 A polgári törvénykönyv törvényjavaslatának előkészítő tárgyalásai. — Dr. Szladits Károly __„„_„„„„ 91 A törvényes származás megtámadása a Ter­vezetben. — Dr. Zerkowitz Zsigmond „ 93 Visszakövetelhetők-e a bányatársládákba be­fizetett járulékok ? — Dr. Reiner Ede _ 96 Az elévülés kérdése a Ptk. javaslatában a vasúti fuvarjog szempontjából. — Dr. Sieg­ler Andor _ „ _ „ _ _ _ _. „ 105 Európai kodiflkációk és a magyar polgári törvénykönyv javaslata. —• Dr. Illés József 125 A Tervezet 215. §-ához. — Dr. Harmath Jenő „ _ _ „ _ _ _ 1 _ 127 Megjegyzések az ipari bíróságokról szóló tör­vényjavaslat előadói tervezetéhez. — Dr. Meszlény Artúr ™ _ 137 Észrevételek az ipari bíróságokról szóló tör­vényjavaslat előadói tervezetéhez. — Dr. Nitsche Győző ______ _ „ 186 Glosszák a polgári törvénykönyv javaslatának 95. §-ához. — Dr. Kelényi Jenő „ _ 144 A hitelbiztosítéki jelzálogjog. — Sebess Dénes 149 A vétkes nő ideiglenes tartásdija. — Dr. Teller Miksa „ „ „ _ _ „ _ _ 164 A hitel oltalma a Polgári Törvénykönyv Ja­vaslatában. — Dr. Reitzer Béla „ _ 179 A Ptk. és a nemzeti jogfejlődés. — Dr. Ti­mon Ákos _ „„„_„_„_ 185 Keritésjog és taligaszolgalom. — Dr. Kalmár Simon _ _ _______ .._ __ „. 188 A természetes apaság vélelme a Tervezet­ben. — Dr. Vincenti Gusztáv _ _ ^ 203 A betétszerkesztésről. — Dr, Nádas József 214 Konzervatizmus a jelzálogjog kodifikációjá­ban. — Dr. László Márton _\ __ __ __ 227 A polgári törvénykönyv javaslatának 1800. §-hoz. — Dr. Beck Salamon ______ 241 Kiesés a törvényes öröklésből és a köteles­rész kiszámítása. — Dr. Müller Ferencz _ 285 Kiesés a törvényes öröklésből és a köteles­rész kiszámítása. — Dr. Beck Salamon _ 286 Atszáll-e a birtok az örökösre. — Dr. Donáth Géza ____„_____, 253 A munkaszerződések és a megbízás a magyar polgári törvénykönyv javaslatában. — Dr. Trócsányi József _ __ _ „ , _ _ "_ 259 Az írásbeli szerződés mellett létrejött szó­beli megállapodások hatályossága a II. Tervezet szerint. — Dr. Frigyes Béla _ 260 A biztosítéki jelzálogjog kérdéséhez. — Dr. Lőw Lóránt _ _ _ _ _ 235, 248, 262 A polgári törvénykönyv javaslatának 902. §-ához. — Dr. Schwarz Izidor _ _ 271 Mohammed legújabb koporsója. — Dr. Kégl János _____„__„„_ 281 Záros határidők és elévülés a Ptk, terveze­tének öröklési jogi részében. — Dr. Al­földy Dezső .... _______ 293 A tévedés tanához. — Dr. Liebmann Ernő 305 Észrevételek a polgári törvénykönyv terve­Lap Kitöltetlen váltó átruházása. — Dr. Sicher­mann Bernáté ________ 118 Az elévülés kérdése a Ptk. javaslatában a vasúti fuvarjog szempontjából. — Dr Sieg­ler Andorig _. _ __ „,. __ ... _ 105 A visszatérő időszakokban fizetendő biztosí­tási dij jogi természete. — Dr. Gabrovitz A moratóriumi rendelet kiegészítése __ .._ 377 József... _________ 131 Néhány megjegyzés a második moratóriumi A takarékbetéti könyv jogi természetének rendelethez. — Dr. K. Gy. '„_._„ 392 kérdéséhez. — Dr. Liebmann Ernő _ 140 Külföldiek jogviszonyai a háború alalt. — A saját védjegy jogellenes használata. — Dr. Dr. Sömjén Géza _ _______ „ _. 379 Sichermann Frigyes . „_ __ _ _ 143 Részletekben való árúszállitás és moratórium. A tőzsdei bíráskodás reformja. — Dr. Kőnig Dr. Szladits Károly ________ 385 Vilmos _ _ „ __ _ _ _" _ 152, 162 Kivételes jogot statuált-e a kétoldalú szerződé- A vagyonbukott üzletének és cégének átruhá­sek teljesítését szabályozó kormányrendé- zása kérdéséhez. — Dr. HexnerGyula _ 180 let? — Dr. Sebestyén Samu_ _ _ _ 389 Az üzletvezető jogállása.— Dr. Somló Sándor 288 A háború szerződésbontó hatása. — Dr. A közlési kötelezettség megsértéséhez. — Dr. Mandel Zoltán _______ 391 Ács Bódog.._ _____ _ _ _ _ 296 A háború hatása a megkötött szerződésekre. A K. T. 23Í. §-ának magyarázatához. — Dr. Dr. Gold Simon _______ 397 Kuthi Sándor ________ 297 Megjegyzések a moratóriumi rendeletekhez.— A közgyűlés és az osztalék. — Dr. Kohner Dr. György Ernő _ _______ 401 Artúr __________ 303 A külföldiek követelései és a háború. — Dr. A közgyűlés és az osztalék. — Dr. Bapoch Berinkey Dénes _ _ 355, 363, 369, 387, 413 Jenő _____ _ _ „_ _ __ 332 Értelmezések a harmadik moratóriumi ren- Az értékpapir-megsemmisitési törvény hiá­delethez. — Dr. Sebestyén Samu _ _ 414 nyai. — Dr. Egri Bónis Pál _ _ _ _ 348 A moratórium és a munkásbiztositás. — Dr. A moratórium és a váltóóvás. — Dr. Sicher­Weninger János _______ 429 mann Bernát _ „____». — _ 386 A harmadik moratóriumi rendelet. — Dr. A szabadalmak és a háború. — Dr. Urbach Gallia Béla _ _ _ _____ 425, 434 Lajos ______ - - ~ 399 A harmadik moratórium-rendelet és a gyám- Moratórium és kamatláb. — Dr. Eger J zsef 406 pénztárak. — Dr. Szokola Leó _ _ _ 440 Moratórium és életbiztosítás. — Dr. Gold A háború befolyása a szerződések teljesité- Sw?on_ _________ _ 414 sére. — Dr. Teller Miksa „_ _ _ 456, 462 a moratórium és az árúváltók. — Dr. Markó A kiváltságos természetű követelések vonat- Imre _ _ _ _______ 419 kozásban a harmadik moratóriumi (anyagi) A moratórium és az árúváltók. — Dr. Elek illetve a második moratóriumi eljárási , István_ _ _ _ _ ~ _ __ — — 419 rendelettel.— Dr. Földes Mór _ _ _ 471 Háború és balesetbiztosítás. — Dr. Darvai Adalékok a negyedik moratórium rendelet- Dénes „_._____ 420, 441 hez. —- Dr. Gombos Ede _ _ _ „ _ 472 , Az új moratóriumi rendelet. — Dr. Witt­Egy-két aktuális jogi kérdés. — Dr. Gün- mann Mór.„. . _ _ _ _ , . _ 386 disch Guidó _____ „^ „ „ 389 A tőzsdebiróság egy elvi jelentőségű hatá­Még egy pár aktuális jogi kérdés. — Dr. rozata. — Dr. Misner István__ _ __ _ 428 Gündisch Guidó _______ 416 A tőzsdebíróság Ítélkezése az őszi lisztköté­Néhány aktuális kérdésről. — Dr. Baruch s ek tárgyában. — Dr. Franki Pál _ _ 437 Ernő __________ 464 Fedezeti váltók és a moratóriumi rendeletek. Néhány megjegyzés a moratóriumot illetőleg. Dr. Sebestyén Samu _ _ _ _ — — 458 Dr. Kőnig Vilmos _ ______ 337 a moratórium és a nem annuitásos jelzálog­Kérdések a moratórium köréből. — Dr. Fürst , kölcsönök. — Dr. Cukor Gábor _ _ _ 459 Mátyás „._„„__„„__ 372 Kényszeregyezség csődön kivül. — Dr. Gold Kérdések a moratórium köréből. — Dr. Fürst Mátyás _ „ _ „ __ _ _ _ „427 A moratórium egyes vitás kérdései. — Dr. Kalmár Vilmos _______ 398 A negyedik moratóriumi rendelet. — Dr. Gallia Béla _______ _ 485, 495 Adalékok a harmadik moratóriumi eljárási rendelethez. — T. Af._ _ „•. _ _ „ Moratórium a moratórium alá nem eső pe­rekben. — U. _ _ _ „ _ _ _ _ 489 A moratórium megszüntetése. — Dr. Hantos Elemér __ _ _ _ „. _ _ _ _ 529 A fogyatékos elmetehetségűek magánjogi vé­delme. — Dr. Szászy Béla _ _ _ _ 518 Az öröklési jog tárgyalása a képviselőház külön bizottságában. :— Dr. Szladits Károly _ 520 III. Kereskedelmi, váltó- és csődjog. A budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvény­szék. — Dr. Kőnig Vilmos _ _ _ _ 21 A budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvény­szék. — Dr. Nyári Jenő _____ 53 A budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvény­szék. — Dr. Lánczi Jenő „„ _ _ ... _ 31 Az alaptőkefölemelés kérdése és a legújabb ' birói gyakorlat. — Dr. Kuncz Ödön „ _ 23 Az alaptőkefölemelés kérdése és a legújabb birói gyakorlat. — Dr. Nitsche Győző _ 33 A kereskedelmi társaságok jogi személyisége. — Dr. Nagy Ferencz _ _ _ _ _ _ 41 A kereskedelmi társaságok jogi személyisége. Dr. Nitsche Győző _ _ _____ 57 Megilletik-e a szabadalomtulajdonost a be­jelentés közzététele előtt kizárólagossági jogok. — Gusztáv Béla _ _ _ _ _ 59 Az új magyar váltótörvény javaslata. — Dr. Fodor Ármin ________ 42 Észrevételek az új váltótörvényhez. — Dr. Hexner Gyula _______ 321 Birói ssefüle a váltóeljárásban. — Dr. Fö­vényessy Lajos _______ 78 Kitöltetlen váltó átruházása. — Dr. Schuster Budolf_________ 90 Simon... __________ 470 A kereskedelmi társaságok és a háború. — Dr. Oppler Emil _______ 487 Mérleg, osztalék és háború. — Dr. Doroghi Ervin ___________ 499 Az értékpapirrészletüzlet a háború alatt. — Dr. Ernuszt Lajos ______ 501 ^87 i Az iparjogvédelmi reform kérdéséhez. — Dr. Schuster Rudolf ________ 514 A részvénytársaságok mérlege az 1914. év­ről. _ Dr. Reiner Ede _____ 527 IV. Polgári peres és perenkivüli eljárás Mily hatással lesz a Pp. igazságszolgáltatá­sunk fejlődésére. — Dr. Teller Miksa _ 77 Birói szemle a váltóeljárásban. — Dr. Fö­vény essy Lajos.„ _ _ „ _ _ __ _ 78 Az 1881 : LX. t.-cz. 166. és 167. §-aihoz. — Dr. Kálniczky Géza ______ 92 A perrendtartás küszöbén. — Dr. Juhász Andor ________ 101, 115 A jövedelmező üzem- végrehajtás alá vonása. Dr. Tatics Péter .... _ _ _ _ _ _ 119 Megjegyzések az ipari bíróságokról szóló tör­véuyjavaslat előadói tervezetéhez. — Dr. Meszlény Artúr _______ 137 Észrevételek az ipari bíróságokról szóló tör­vényjavaslat- előadói tervezetéhez. — Dr. Nitsche Győződ _ _ _ > _ _ _ _ 186 A birói egyezségnek a pert befejező hatásá­ról ? — Dr. Lőw Tibor „ _ _ _ _ 155 Ténykérdések és jogkérdések. — Bajzáth János ___„______161 Helyén való volna-e a Pp. életbeléptetésének az elhalasztása? —Dr. Giskán Jakab _ 175 A perrendtartás küszöbén^— Dr. Reiner Ede 188 Igazmondás a perben. — Dr. Dávid István 198 Igazmondás a perben. — T. M._ _ _ _ 199 A közös kérvény. — Pécsi Mihály _ .... 202 Tartási követelések lefoglalása. — Dr. Bálás P. Elemér„ _ „ _ _ _ _ _ _ 213 A végrehajtási jogsegély Magyarország és Ausztria között. — Dr. Fodor 'min „ 245

Next

/
Thumbnails
Contents