Jogtudományi Közlöny, 1915

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1915. évfolyamához. Lap I. Általános tárgyú cikkek. Háborús jogfejlődés és államszocializ­mus. — B 364 A tudomány elfogulatlansága. — Dr. Beck Salamon 417 A mi ünnepünk. —• A Jogtudományi Közlöny szerkesztősége 521 Gyakorlati tapasztalatok az igazságügyi törvényekről és rendeletekről. — Dr. Olchváry Zoltán 489 Gyakorlati tapasztalatok az igazság­ügyi törvényekről és rendeletekről. — Dr. Térfí Gyula 511 ötven év. — Dárday Sándor 522 Nemzeti jog. — Günther Antal 524 Üdvözletek. — I. Dr. Vavrik Béla. — II. Wlassics Gyula 525 III. Vadász Lipót 526 IV. Dr. Nagy Ferenc. — V. Dr. Brüll Ignácz 527 Emlékkönyvünk 532 II. Magánjog. v A negyedik moratóriumrendelet 4. §-ának 18. pontjához. — Dr. Sichermann Bernát 25 Az ötödik moratóriumi rendelet. — Dr. Gallia Béla 45 A hatodik moratóriumi rendelet. — Dr. Gallia Béla 165 Az új háborús eljárási rendeletek. — Dr. Fodor Ármin 229 Észrevételek a polgári törvénykönyv törvényjavaslatára. — Dr. Meny­hárth Gáspár 57, 156, 245 A törvénytelen gyermek jogállása a Pol­gári Törvénykönyv törvényjavaslatá­ban. — Dr. Mauthner Dezső 276 A polgári törvénykönyv törvényjavas­lata 240 Az ügyleti akarat hiányai a Ptk. bizott­sági szövegében. — Dr. Almási Antal 402 A tartozék a polgári törvénykönyv ja­vaslatában — Dr. Almási Antal . . 218 Veszélyviselés a tulaj donfentartással kötött ügyleteknél. — Dr. Schuster Rudolf ... 83 Moratóriumi kérdések. — Dr. Sicher­mann Bernát 84 A háborúban elesettek jogviszonyai. — Dr. Pogány Imre 100 A háború és a kiskorúak képviselete. — Dr. Istvánffy István 109 Külföldi örökhagyónak magyarországi hagyatékára alkalmazandó örökösö­dési jog. — Dr. Schwartz Izidor ... 121 Külföldi örökhagyónak magyarországi hagyatékára alkalmazandó örökösö­dési jog. — Dr. Berinkey Dénes - 172, 182, 220 Külföldi örökhagyónak magyarországi hagyatékára alkalmazandó örökösö­dési jog. — Dr. Schwartz Izidor... . 220 A kárveszély átszállása adás-vétel ese­tén.— Dr. Balla Ignác 124 Az operációs kényszer kérdése. — Dr. Lőwy Ödön 160 Külföldiekből magyarrá lett egyének házasságbontó perei Magyarországon. — Dr. Virágh Gyula . 175,199,233,252 Az állam felelőssége a hadviselésből szár­mazó károkért. — Dr. Liebmann Ernő 177, 210 A házasságon kívül született és az örökbefogadott árvák állami ellátása. Dr. Istvánffy István 195 Lftp Törvényjavaslat a hazaárulók vagyon­jogi felelősségéről. — Dr. Kmety Ká­roly 205 A korlátolt perbeli cselekvőképesség — Kalmár Elemér 211 A háború előtt kötött, a hitelezőre ter­hes szerződésekről. — Dr. Frigyes Béla 235 A moratórium megszüntetésének sza­bályozásáról. — Dr. Polgár Ármin . 247 A moratórium likvidálása. — Dr. Kégl János 329 A moratórium fokozatos megszüntetésé­vel kapcsolatos új eljárási szabá­lyok. — Dr. Fodor Ármin 345 A moratórium feloldó rendelet. — Dr. Gallia Béla 357, 369 A hadseregszállítási törvény és a jó­hiszemű hitelezők. — Dr. Beck Sala­mon 299 A jóhiszemű harmadik hadiszállítási visszaélésnél. — Dr. Gündisch Guidó.. 322 A jóhiszemű harmadik hadiszállítási visszaélésnél. — Dr. Beck Salamon 322 A retorzionális elv angol állampolgár peres követelésével szemben. — Dr. Szántó Valér 317 Külföldiek követelései és tartozásai. — Dr. Berinkey Dénes 346 Questio iuris civilis? — Dr. Dávid Ist­ván 348 A kivételes gyámhatósági intézkedé­sek. — Dr. Istvánffy István 359 Moratóriumos esetek. — Dr. Gündisch Guidó 372 A magánjogi szabályok időbeli hatálya. Dr. Schwartz Izidor 378 Birtokrendezési költségekről szóló ren­delkezések hiányai. — Dr. Bodó Far­kas 403,411 Kiskorú francia állampolgár örökbe­fogadása. — Dr. Szokola Leó 412 Az életbiztosítási összeg a hagyaték­ban. — Dr. Szabó Kornél 495 Jogi hibák a földgázszerződésben. — Dr. Fekete Károly 513 ; A törvénytelen gyermek öröklési joga bírói gyakorlatunkban. — Dr. Szladits Károly 530 III. Kereskedelmi, váltó- és csődjog. Osztalék és moratórium. — Dr. Halom Dezső 29 Osztalék és moratórium. — Dr. Kégl János 47 Megtámadási perekben követett bírói gyakorlatunk. — Dr. Weisz Ignác. . 33 Törvényjavaslat a kereskedelmi önálló ügynökökről. — Dr. Genthon Fe­renc 37 A tőzsdebírósági eljárás reformjáról. — Dr. Várkonyi Kálmán 52 Milyen elvek szerint volna törvény­hozás útján szabályozandó a tőzsdei bíráskodás? — Végh Károly 81, 94 A tőzsdei bíráskodás reformja. — Dr. Félegyházi Elek 143 A kereskedelmi bíróságok hatáskörébe utalt vétségek eseteiben követendő új eljárás. — Dr. Auer György .... 76 A kereskedelmi és váltó ügyekben követendő nem peres eljárás. — Dt. Nitsche Győző 69, 87, 108 Hadibiztosítás és moratóriumi rendelet. Dr. Gold Simon 71 A csődön kívül köthető kényszeregyez­ségről. — Dr. Schreyer Jakab . 105, 118 Lap A csődön kívül köthető kényszeregyez­ség. — Dr. Pap Dezső 129 A csődtörvény tervezetéhez. — Dr. Ká­cser Zsigmond 145 A csődön kívül való megtámadásról szóló törvénytervezethez. — Dr. Si­chermann Bernát 168 A csődjogi tervezetekről. — Dr. Med­gyes Simon 181, 196 A csődeljárás reformja. — Baditz Lajos .... ^ 207 Megjegyzések a csődön kívül köthető kényszeregyezség tervezetéhez. — Dr. Kácser Zsigmond 284 A csődhárító és csődszüntető kényszer­egyezség. — Baditz Lajos 290 A csődöt elhárító kényszeregyezs^. — Dr. Gaár Vilmos fp? .. 298 A csődön kívüli kényszeregye^ Dr. Medgyes Simon I. p -i Kényszeregyezségi kérdések. — loky István 504 Váltóper és tőzsdebíróság? — Dr hardt István 123 A takarékbetéti üzlet szabályozás. — Dr. Havas Béla 224 A biztosítási jog köréből. — Dr. Putnoki Béla 261 Az alkalmazottak jogviszonya és a há­ború. — B 291 Váltóaláírás utólagos jóváhagyása. — Dr. Gündisch Guidó 3°7 A cég- és névoltalom, különös tekin­tettel a háborúra. — Dr. Putnoki Béla 396 Veszélyviselés a biztosítási szerződés megkötése előtti időben. — Dr. Hevesi Illés 426 Az eladó jogállása a vasúti vagy postai forgalom beszüntetése esetén. — Dr. Gergely Bertalan 45 ^ Kötelező-e a közkereseti társaság fel­számolása vagyonhiány esetén. — Dr. Lévy Béla 5°3 Az életbiztosítás és a háború. — i. — . .. 505 A háború és a nemzetközi váltójog. — Dr. Nagy Ferenc 527 Az ipari alkalmazottak találmányai. — Dr. Schuster Rudolf 528 IV. Polgári peres és perenkívtiU eljárás. Az új polgári perrend életbelépésének küszöbén. — Dr. Magyary Géza ... 1 A polgári perrendtartás megalkotása. — Dr. Térfi Gyula 2 A részletügylet az új polgári perrend­tartásban. — Fodor Ármin 3 A szóbeliség és közvetlenség új terüle­tei. — Sebess Dénes 4 A Pp. némely vitás szabályáról. — Alföldy Ede 5 «Az ügyvédek röviden allegáljanak». — Dr. Teller Miksa 5 A per orvoslatok jogi természete. — Meszlény Artúr 9, 30 A felülvizsgálat köre. — Dr. Kovács M arcél 10 Perújítás az új polgári perrendtartásban. Dr. Pap József 14,96 Széljegyzetek az ítéleti jogerő taná­hoz. — Dr. Bacsó Jenő 16 Lehet-e még bírói árverést tartani? — Dr. Borsodi Miklós 28 Az életbeléptetési törvény átmeneti rendelkezései. — Dr. Kalniczky Géza 49 Az új kereset a Pp.-ban. — Dr. Borsos Endre 50

Next

/
Thumbnails
Contents