Jogtudományi Közlöny, 1921

Tartalom

< Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1921. évfolyamához. 1. Általános tárgyú cikkek. Tmp Cikkek. A nagy per. — l)r. Vámbéry Rusztem __ ... 57 Jogállapotaink. . . ... .... ... ..„ 73 Dagophilos aggodalmai és megnyugtatása.—/?. 89 Jogrend kicsiben. — Szűts Miklós .... ... 97 A jog eldurvulása. — Dr. Meszlény Artúr 129,145 Jogászgyűlés. — Dr. König Vilmos. 137 Az önkény korszaka. — Dr. Giindisch Guidó 153 A törvény ereje. — Szűts Miklós .... ... 161 94 158 4 1-2 21 22 30 37 42 45 Szemle. Az igazságügyi költségvetés Kormányváltozás ... . . . „„ II. Magánjog. Cikkek. Az önálló megbízott. — Dr. Meszlény Artúr Megjegyzések a ((Szerződések válságokozta változásai»-lioz. — Dr. Kruk Elemér... Ertékmérö-e még a korona ? — Dr. Jacobi Olivér... . .. .... __ ... .,„ ... „.. Egy kérdés a jogtalan gazdagodás köréből. — Dr. Vági József .. .... .... .... .... .... Huzamos szerződések. — Dr. Kohner Artúr Közszerzemény biztosítása különélés eseté­ben. — Dr. Szladits Károly .. . A szerzői jog a békeszerződésben. Dr. Szalai Emil ... „. ' .... „ ... __ ..... ..... Értékmérő-e még a korona ? — Dr. •Blau György __ .... ... .... ... _ .... \ túlhatalom korlátolása. — Dr. Beck Sala­mon _ .... .., .... .... .„. 58, 76. S6 Lakóház adásvétele. — Dr. Waldapfel Ottó 62 Vagyon-, tulajdon- és öröklési jog. — Dr. König Vilmos. ... 65 A köteles jrész kiszámításáról. — Dr. Vészi Mátyás .... ... ... .... ... . ... 69 Aktuális kérdések a német és osztrák bírói gyakorlatban. — Dr. Szladits Károly 82, 90 A munkásbiztosítási bíráskodás reformja. — Dr. Györki Imre ... .... ... .. 100 Téves feltevésen alapuló végrendelkezés. •— Dr. Blau György... _ ... ... .... „ 123 Támadó- és védő igények. — Dr. Beck Sala­mon ... . ... ... _ „ 132, 147 A kir. Kúria jogegységi tanácsának 24. sz. polgári döntvényéhez. — I. dr. Löw Tibor, , II. dr. Beck Salamon, III. dr. Luduig Rezső _„ . .... • „ ... _ .1 A magyar magánjog jellemzése. Antal . . . .. ... ... ... Az ajándék miatti köteles rész. Menyhért . „. .... „„ Dr. Almán - Dr. Bine't Szemle. Özvegyi jog legkisebb mértéke... _ __ Lift üzembe helyezése ós gazdasági lehetet­lenülés _ „_ „ ... ... Válasz Almási Antalnak. — Dr. Beck Sala­mon ... ... ... ... .... ... .... ... ... Kármegosztás a proletárdiktatúra alatti kény­szerbérleti ügyben . .. ... _ __ „' __ Végrendelet alaki kellékei .... _ „„ ... Közszerzeményi ingók megosztása _ ... . „ Házasság felbontása szokásos részegeskedés miatt _ „ „_ „. ... . _ _ ... ... Korábbi végrendeletre utaló szóbeli végren­delet. — Elveszett végrendeleti okirat _ A forradalmi állapotok kötelemszüntető ha­tása ... ... ... „„ .... ... .... ... A haszonbérlőre áthárított adófizetési köte­lezettség ... ... .„ ... ... ... .... .... A megajándékozott felelőssége az ajándékozó tartozásaiért .... ... ... ... .... ... .... Nőtartás terjedelme ... ..i 154 163 165 15 16 23 23 23 24 24 31 32 32 40 40 Ceruzával készült okirat Ingatlan elidegenítéséről szóló okirat kellékei Jogegységi döntvény *... .... Betudás az örökbefogadott gyermek javára Szocializálás folytán nem használt bérlemánv Kelet nélküli kiváltságos végrendelet Lejegyzés helyett közös tulajdon _ .... _ Sommás visszahelyezés | A bekebelözés alaki kellékei be nem tartá­sának jogkövetkezményei ....... Öröklés a kiliázasítási tárgyakban és az al­kalmi ajándék tárgyakban __ . „ „ _ Házastársak közötti megállapodás külkellékei A proletárdiktatúra befolyása a szerződésben megszabott magánjogi záros határidőre .„ Haszonbér felemelési ügyben mikor halaszt­ható a határozathozatal a gazdasági év vé­gére ? ... ... ... . . ... A közrend felbomlásának kihatása a szerző­déses kötelezettségekre TM •... Végrendelet értelmezése . .. __ "" „. _. A gyámügyi törvény 11. §-ának értelmezése A nő- és gyermektartásdíj megállapítása.— Dr. Vészi Mátyás... ... ... .... .... .... ... Házastársak közti ajándékozás __ ... ... Turpis causa és in integrum restitutio... „„ Munkaügyi bírósági határozat folytán telje­sített fizetés ... „„ __ „ ~ _ ... _„ Albérlőt megillető bútor .... „. - .... ... Ingatlanra vonatkozó opció. ... _ „_ ... Baleseti kártalanítás . . ...... Külföldi valutában van-e helye jelzálogjog telekkönyvi bekebelezésének ? .. . ... Ingatlan adásvétel felbontása a vételár nem fizetése miatt... ... „ ... ... ... ... __ Baleseti kártérítés felemelése , Osztott tulajdont létesítő végrendelet .... ... Az erőhatalom fogalmához ... .„ ... A hazaáruló hozzátartozóinak tartási igénye Harmadik személyek javára kiható örökösö­dési szerződés... ... .... .... ... . „ ... A turpis causa judikaturájához. — Dr. B. S. Növedékjog ... „. ... ... . ... ... „. .... Zárlat befolyása a hagyomány kamataira_ Ingatlaneladás kellékei . _ Zárlat befolyása a hagyomány kamataira Opciót megszüntető gazdasági viszonyok Ági vagyonba történt beruházás Béremelés szerződéses kizárása... ... ... _, Ellentétes döntések az ingatlaneladás kellé­keiről ... ... .„ ... ..... .... __ A jegyestói kapott ajándék visszaadása ... lnternátusi szerződés megszegése .... Közszerzemény és érdemetlenség... . A természetes atya pályaválasztási joga . A házasságkötés szabadságának jogelvébe üt­köző szerződés .., ... ... „. „„• .... .... Próbaidőre felfogadott gazdatiszt . Megítélt beleseti járadék felemelése Ingatlant tárgyazó ügylet kellékei Gyermektartás ... ... '..... ... ... „_ ... Szóbeli végrendelet .... ... „_ • ... _ A balesetjáradók nem emelhető fel... „„ _ Pártkör ruhatárában elveszett tárgyak „„• Több éves szolgálati szerződés megszünteté­séből folyó kártérítés „„ __ ... „. „. „. Különélés fogalma a HT. 76. §-a szempont­jából ... . . ... ... ... ... ... ... ... A proletárdiktatúra alatt szünetelő határidők A gyámi törvény 113. §-álioz ... „. ... ... Objektív felelősség . „_ „ Elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzé­sének kitörlése . .... _ ... „. • Lap 40 48 55 55 56 56 56 5i; 56 56 56 71 71 72 72 72 79 81 88 88 88 88 88 95 95 96 96 96 96 111 112 112 112 112 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 128 12* 128 128 143 143 144 144 152 160 K0 168 III. Kereskedelmi, váltó- és esőd jog. Cikkek. A vevőnek átvételi és fizetési késedelme. — Dr. jyiw Tibor „„ . II .... ....' ... Lap Átvételi és fizetési késedelem. Dr. Fürst Mátyás ... _ ... _ A hágai váltójggi szabályzat kérdéséhez. — Dr. Fodor Ármin.... .... „. ..." ... .„ 36 A teljesítés gazdasági lehetetlenülése kérdé­séhez. Dr. TJnger Ferenc ... ... 44 A részvény váltság jogi konstrukciója a tör­vényjavaslatban. — Dr. Tihanyi Lajos ... 50 A proletárdiktatura alatt munkaügyi jogcí­meken keletkezett folyószámlaátutalások.— Dr. Vági József .. ... _ TM 52 A részvényesek jogának alapszabálybeli kor­látozása. — Álföldy Ede ... ... ... „_ .... 58 A késedelmes adós jogi helyzete és a 9331/ 1920. M. E. számú (fa-) rendelet. — Dr. Schleifer Pál ... .„ ... .... ... .... .... ... 78 A részvénytársasági hirdetmények közzété­tele. — Dr. Alföldi Dávid ... _ _ „„ 131 A baukjegyfeliilbélyegzéssel kapcsolatos jog­gyakorlatról. — Vészi Mátyás ... „_ „. 150 Alaptőkefelemelés ós váltságrészvények. — Dr. Tihanyi Lajos .„ ... ... .... __ ... 164 Szemle. Magyar- vagy cseh valuta ?.._ .. . ... ... _ 7 A pénzintézet felelőssége az alkalmazottak­nak a diktatúra alatti cselekményeiért __ 7 Tisztes kereskedői hasznot meghaladó ár­különbözet ... .... ... „. „_ „„ _ __ 15 «Bis Január» ... .„ ... ... ... _ 15 A cseh megszállás ... ... .... „. „_ __ 16 Az árdrágító eladó {jogai ... ... ... ... _ 16 Foglaló elvesztése .. „„ ... .... TM ~ 16 A hágai váltójogi szabályzat. Dr. K. V. 22 A bizományos jogai az átvételt megtagadó megbízóval szemben _ _ „ „ „. 24 Versenytilalom .... _„ . . .... „_ ... .... 24 A hajóvállalat fuvarozási felelősségének kor­látozása „. „i. .„ „. .„ _ 24 Utólagos teljesítési határidő elm\ilasztása és a K T. 354. §-a szerinti értesítés időpontja 31 «Circa» kitétel jelentősége Hl Borkötés átruházása és borrendelet „. 31 Feliérpén/.ben illetéktelen befolyással történt fizetés .. ..... ... „_ ._ „. .„ „ 32 Folyószámlaegyenleg ... „. .... .... 39 Cseh valutában fizetendő vételár .... .... __ 39 A váltóadós késedelme a külföldi pénznem­ben kikötött fizetés körül ... ... 39 Kereskedelmi alkalmazottak jogköre ;„ „ 39 Feliériiénz- és bizományi viszony .... m .. 40 Közvetítői megbízás hatálytalanítása... _ 4(» «Fehérpénzben» hatásosan teljesített fizetés 40 Piaci árral bíró árúnak árverésen eladása _ 40 A borrendelet értelmezéséhez. ... .... ... 40 Felelősség a meghatalmazás túllépése alap­ján _ ... ... ... ... ... ... ... 40 Különbség a biztosítás hatályának alapfel­tétele és a kockázatviselés időtartamának kezdőpontja között .... ._ ... „_ ... „ 48 Nem kereskedelmi ügyletből kifolyólag kö­vetelt árkülönbözet ... „ .... .... __ 48 Egyetemleges adós kibocsátása ... „_ _ 55 Zsákkölcsöndíj ... ... __ „_ .... ... „ 55 Socialisationis causa nocct domine _ „_ 55 Értékváltozás és in integrum restitutio __ 56 Kártérítési igény elvesztése elkésett érvénye­sítés folytán ... ... . .... ... „j .... ... 56 A csődtörvény 51. §-a szerinti társasági vi­szony fogalmához... ... _ ... ... ... ... 56 Külföldi pénznemre irányuló követelés ... 63 A tőzsdebíróság működése 1920-ban ... _ 64 A pénz értékcsökkenésének befolyása az op­ció gyakorlására ... „_ _. ... _ _ 71 Külföldi pénznemre irányuló követelés . 71 Több intézvényezett megnevezése .. ... 72 A KT. 352. ós 354. §-ához 72 A borrendelet értelmezéséhez ... .... ... ..„ 72 A teljesítési határidő kezdete. — A KT. 349. §-a 72

Next

/
Thumbnails
Contents