Jogtudományi Közlöny, 1922

Tartalom

> Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1922. évfolyamához. lap I. Általános tárgyú cikkek. Cikkek. 1921. — Dr. Meszlény Artúr .... .... 1 Leszerelés a joggyakorlatban. — Dr. Auer György .„ .... TM ~ ..„ .... .... TM 17 Középosztály ós jogfolytonosság. — Dr* Szüts MiklósTM „„L41 A jog eldurvulása. — Dr. Meszlény Artúr 49 Jog, igazságszolgáltatás és forradalom. — Dr. Auer György __ .._ TM 73, 83, 91 Jog és szabadság TM TM TM TM TM TM 89 Az új Werbőczyről. — Dr. Sebess Dénes .... 97 Nyári tépelődések. — Dr. Meszlény Artúr 105 Jog, igazságszolgáltatás, forradalom. — Dr. Móra Zoltán ~ _ _ TM TM 122, 131, 138 Jogállandóság. — Dr. Szüts Miklós-._ __ 169 Szemle. Egy levél __.„__„ A törvénymagyarázat.. 14 54 II. Magánjog. Oikkek. • Néhány megjegyzés a Kúria jogegység ta­nácsának 24. számú polgári döntvényé­hez. — Dr. Györki Imre_ TM TM TM 5 Az osztrák úgynevezett «Dispensehe» magyar vonatkozásban. — Dr. Scholtz Géza __ TM 10 Clausula cassatoriás végrendeletnek megtá­madása gondnok stb. által — Dr. Blau György ­­— -s.-" — 2ÍÖ Újabb törvényhozásunk és a magánjog. — Dr. Meszlény Artúr TM. TM 33, 45 Az özvegy érdemetlensége. — Ötömösy Zoltán ._ „ „. ... „ TM ~ TM 68 Az osztályrabocsátás (collatio) alapkérdése. — Dr. Teller Miksa TM „ __ TM TM __ TM 74 Még egyszer a «Di^pensehe». — Dr. Scholtz Géza TM _ TM _ „-.TM __ 147, 155 Földbirtokreform ós magánjog. — Dr. Mesz­lény Artúr „ .._ „ TM __ „ 161^ 170, 190 Huzamos baleset. — Dr. Vági József „_ v 163 Yiszonválasz a «Dispensehe»'dolgában. — < Dr. Blau György— — TM Ai jl 4. __ 173 Szemle.. Semmis házasság. — Dr. Wolf Mátyás „ 8 LiftbalesetTM „TM„._„ TMTMTMTM 14 Kiliázasítás és hozomány adásának kötele­zettsége TM _ „ „ „ TM TM TM __ 14 A nő felelőssége a háztartási költségekért 15 Holtnak nyilvánító ítélet hatálya __ TM __ 15 Érvénytelen végrendelet „ • TM TM „ „_ 15 A viszonylagos bontóok mérlegelése „ „ 15 KelengyeszerződésTM TM TM TM 16 Tévedésen alapuló örökösödési nyilatkozatTM 24 Örökbefogadás és kötelesrész TM __ __ __ 24 Központi fűtés TMTMTM„_TM ._TMTM 31 Szerkesztőségnek próbaidőre alkalmazott tagja _L __„„„.'__ ^ 32 Közszerzemény értékelése.TM _.» .„ TM TM 39 I. Oldalági öröklés. —II. Hitbérre érdemet­lenség_ TM _ TM TM TM _ TM TM TM 39 FérjtartásTM TM TM TM TM TM TM __ 39 Visszavásárlási jog „ __ __ TM — — — 39 Szóbeli végrendelet „ TM TM TM „ 40 Hozományba beszámítható kiadások _ „ 40 Jogegységi döntésTM TM 47 Baleseti kártérítésbe beszámítandó jövedelem 47 Törvényes gyermek tartása.TM TM „ 48 A kiházasítás. — Dr. Cs. Sebestyén György 55 Mozgófényképszínház haszonbérletének ha­tálytalansága TMTMTMTMTMTMTM„56 Kártárítés mérvére irányadó időpontTM „ 56 L Lap A H. T. 83. §-a szerinti erőhatalom TM TM 56 ^Kártérítés a szüzességtől való megfosztásért 64 Közszerzeményi ingatlan TM TM TM „ TM 71 ..Kárösszegre irányadó időpont _____ 71 TJptio vagy közvetítési megbízás _ TM TM 72 A H. T. 3. §-áhozTM TM _ __ TM __ __ 80 Közösség megszüntetése TM TM TM TM TM 80 Az özvegyi jog tartalma „ TM „ TM TM 87 Kincstár felelőssége a tisztiszolga bántalmaz­tatásáért „_ __ ' __ TM TM _ __ TM — 87 Részteljesítés __ TM .... TM TM TM .... ^ 87 /Egyedi dolog átadásában marasztalt alperes kártérítési felelőssége.TM _„ TM• TM __ 88 Objektív felelősség „. TM TM TM — — 95 ^Letéti tárgy elvesztéseért járó kártérítés 95 Nem gyakorlás folytán megszűnt jogTM TM 95 Az eszmei javak egy új válfaja. — Dr. Peri­mutter Alfréd „„ __ „ ..„ ... TM TM 102 Egészségre ártalmas ipari munka TM 103 Ideiglenes nőtartás biztosítása __ TM ~ 104 Jászkun özvegy „. .„.. TM __ - 104 Az 1876 : XVI. t.-c. 3. §-ához „_ TM TM ' _. 104 Ajándékozás hatálytalanítása és turpis causa 135 Anyós befogadása mint elhagyási ok „ 135 Özvegyi jogra érdemetlenség .„ TM 135 Turpis causa _ — •__ 135 Hozomány, külön vagyon, közszerzemény 135 Özvegyi jog._ „.. .... .._ .... 135 A lakás megválasztásának joga TM __ _ 135 Halálesetre szóló ajándékozás fogalma 136 A szállodás objektív felelőssége _„ „_ 136 Építkezés idegen telken„ __ TM — __. ~ 144 iVótelárfelemelés a gazdasági viszonyok meg­változása alapján „.. __ __ — __ I. Jelenlevők között írásban létrejött ügy­let. — II. Magánjogi teljesítési határidő számítása.... .„ TM __ __ — Kártérítésre kötelezettek egymás elleni vissz­keresete „ __ _„ __ __ ~ — 144 Feles bérlet átszállása az örökösökreTM _„ '144 A szerződésileg megállapított tartásdíjak fel­emelése. •— Dr. Virágh Gyula TM' TM A pénz elértéktelenedése és a kötelesrész 159 A szerződésileg megállapított tartásdíjak fel­emelése TM __ TM TM TM TM ~~ — Magánjogi társaság megszűnése TM TM TM ]A nyugdíj felemelése iránti igény _ „ TM ("Hosszúlejáratú kelengyeszállítási szerződés és gazdasági lehetetlenülés TM TM TM TM __ Kiskorú ügyletének megtámadhatatlansága 168 Szolgálati járandóság és birtokvédelem ^ 168 Közösség megszüntetése TM TM TM TM 183 Közszerzeményről való lemondás vélelme TM 184 Szóbeli végrendelet TM TM __ TM-TM'TM 192 III. Kereskedelmi-, váltó- és csőd jog. Cikkek. Jus variandi. — Dr. Teller Miksa TM __ TM 2 A részvényesek joga az új kibocsájtású rész­vényekhez. — Kőnig Endre .,_ „.. TM 4 A védjegyperekben követendő eljárás. — Dr. Schuster Rudolf ..„ TM TM TM TM ... 18 A tőzsdei valuta- és devizakereskedés szo­kásai. — Dr. Lőw Tibor TM TM TM TM TM 28 Közvetítési díj külföldre szállított közszük­ségleti cikk után. ~^Dr. Faludi Ferenc 29 Váltóelévülós, bemutatás és óvás. — Dr. Se­bestyén Samu TM TM _ TM TM TM TM TM 35 Turpis causa esetén — követelési jog ? — Dr. Schuster Rudolf ... TM _ __ 42 A váltóelévülésről. — Dr. Sichermann Bernát 43 Jogrontás. — Dr. Reitzer Béla .._ .... .._ 50 Turpis causa követelési jog ? — Dr. Beck Salamon TM TM TM TM TM TM .„ ..„ 52 A külföldi kifizetésekről. — Dr. Sichermann Bernáté TM .._ .„ TM TM .._ _.. TM 58 Valutaperek a gyakorlatban. — Dr. Kovács Marcell TM .„ TM TM TM TM TM TM ... 59 144 144 159 166 157 167 167 Lap Értékpapírok «legjóbban» leendő megvéte­lére adott megbízások teljesítési ideje és lebonyolítási módja. — Dr. Rusz Andor 60 A turpis causa-kérdés. — Dr. Liebmann Ernő TM TM „„ TM „ TM TM TM TM TM 67 Részvényjogi vitás kérdések. — Dr. Alföldy Ede.~ „ TM _ TM TM TM TM TM TM 77, 82 Részvények plurális szavazati joggal. — Dr. Kőnig Vilmos TM ..„ .... .... .„ TM ... 81, 107 Próbaidő jelentősége az alkalmazottak szol­gálati viszonyánál. — Dr. Ribáry Géza ~ 85 Részvények plurális szavazati joggal. — Dr. Doroghi ErvinTM „.. .„ .... „„ TM 93 Az akkreditiva körüli vitához. — Dr. Blau György TM TM TM „.. TM TM 98 A késedelmi kamatot meghaladó kár. — Dr. Kuthi SándorTM .... .„ __ m 101 Hitelszövetkezeti reform. — Dr. Tihanyi Lajos 106 A gazdasági lehetetlenülés térhódítása. — Dr, Almási Antal „ „ .„ .... ..„ 113-Aranyban fizetendő tartozások. — Dr. Kovács Marcell TM „ TM „ „ „ _ „ TM 121 A kollektív cégjegyzési kötelesség megsze­gése. — Ifj. Dr. Nagy Dezsőd TM TM TM 124 A pénztartozások devalvációja. — Dr. Cs. Sebestyén György TM „ TM J. TM TM 137 A meghitelezés jogi konstrukciója. — Dr. Lederer Miksa TM „ „ „ TM 140, 149, 157 Aranyban fizetendő tartozások. — Dr. Lőw Lóránt .„ TM TM TM _ 154 Fizetési nap-lejárati nap. — Dr. Sömjén Géza 179 A külföldi pénzérték (valuta-) követelések be­hajtása. — Ifj. Dr. Nagy Dezső.... __ „ 18 Szemle. Szocializált vállalat ügyletének hatálytalan-Biztosító-társaság felelősségének kizárása a lázadó csoport betörése esetén __ TM „ Engedményező szavatossága - TM TM TM „ Lombard alapján jegyzett hadikölcsön TM Jus variandiTM „ _ __ TM TM TM TM A postai üzletszabályzat jogi jelentősége „ Fizetési eszközre vonatkozó akarat vélelme-Távbeszélő használatának átengedéseTM TM Kereskedő által emelt uzsorakifogás 4 ^ ^Gazdasági lehetetlenülés TM TM TM TM TM, , Ellenséges megszállás és Ü. Sz. 84. §-a __ Szövetkezeti alapszabályok TM TM TM Borrendelet, veszélyviselés ós Pp. 506. §. TM Eltérés az alkalmi egyesülés többségének határozatától „ TM TM „ A csődönkívüli kényszeregyezségről TM TM A kezes kártérítési igénye a hitelező ellen Eladás a késedelmes vevő rovásáraTM „ TM Csődmegtámadás TM TM TM TM TM TM ._ Pactum reservati dominii TM „ TM _ „ Hamisított cseh-szlovák felülbélyegzési osz­trák-magyar bankjegyek eladásaTM TM Fehérpénz TM ,„ TM TM TM TM Egyetemleges adóstársak közötti jogviszony Szavazatra nem jogosult részvényesekTM TM Utólagos telepítés és valutajog. — B. TM Borrendelet TM TM TM TM TM TM TM TM Többszörös hitelező kezéhez történt fizetés elszámolása TM ._* __ TM __ A KT. 326. §-ához.._ TM „ TM TM TM TM Felszámolók felelőssége TM TM TM TM TM TM iA KT. 344. §-áhozTM TM TM „ TM TM tA KT. 326. §-ához TM _ „ „ TM „ „ \Késedelmes pénzadós kártérítési kötelezett-14 14 15 15 15 16 16 23 23. 24 24 31 32 32 32 39 39 40 47 48 55 56 56 64 71 71 71 72 Hadikölcsönkötvényekkel biztosított folyó­számlatartozás TMTMTMTMTMTM„72 («Haladéknélküli» vételárfizetés .„ TM TM 72 «Turpis causa esetén — követelési jog?» — Dr. Schuster Rudolf TM „ „ TM TM TM 79 Ponyvabérlet TMTMTMTMTM TM~ _ 80

Next

/
Thumbnails
Contents