Jogtudományi Közlöny, 1925

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1925..évfolyamához. 1. Általános tárgyú cikkek. Cikkek. Lap A jogfolytonosság. — Van/ha Ferenc ... 65 A B-listásigazságügy. — Dr. König I 'ilmos 73 Ai jogi igazság. — Dr. Ambrózy Ágoston. ,111 A bírói hatalomról. — Dr. König Vilmos ... 161 Szemle. Timeo Danaos 61 Aktuális kérdések 70 Contempt of Court 135 II. Magánjog. Cikkek. Az ingatlan adás-vétel tartalmi kellékei. — Dr. Szladits Károly 57 A kötelesrész valorizálása. (Törvénykezési szemle.) —- Dr. Blau György 59 Gazdasági lehetetlenülés az ingatlan átru­házása után. (Törvénykezési szemle.) — Ifj. dr. Nagy Dezső ' 60 Ingatlan döntvények. — Dr. Almási Antal 73 .leizálogjogi lix prioritás mezőgazdasági hi­tel biztosítása érdekében. — Dr. Fekete László 92. 99 A Kúria teljes-ülésének 87. számú polgári döntvénye és a valorizáció törvényhozási szabályozása. — Dr. Tihanyi Lajos 115 Siketnémák cselekvőképessége. — Dr. Bi­nét Menyhért 117 A kincstár elleni jogtalan gazdagodási igé­nyekvalorizációja. — Dr. Löic Antal . . . 125 Kamat-kaosz. — Dr. Teller Miksa 158 A jelzálogjog reformja. — Dr. Tsnc Lóránt 190 Szemle. [ [agvomány valorizálásának megtagadása, mert a végrendelet készítésekor már köz­tudomású volt a korona romló irányzata 15 Jogegységi döntvény az ingatlan adásvételi jogügyletek érvényességének kérdésében 22 A kötelesrész és ági vagyon valorizálása . . . 23 A 86. sz. teljes-ülési döntvény revíziója . . . 23 A 86. sz. teljes-illési döntvény 61 Széljegyzet a Kúria jogegységi tanácsának 27. sz. döntvényéhez. — Dr. Kuthi Sándor 63 KI nem vált nő házasságtörésből származó gyermekének tartásdíja 63 Jogegységi döntvények 78 A trianoni szerződés judikaturájából. — W. r 80 A baleseti járadékok. — d. r 103 Az albérlő címtáblája 120 . özvegyi jog utóöröklés esetén. —- Dr. Zi­mányi Endre 127 A baleseti járadékok. — d.—r 135 24 százalékos kamat telekkönyvi bejegy­zése 159 III. Kereskedelmi jog, váltó- és csődjog. Cikkek. Valorizációs számítási jogkérdések. — Dr. Barát Gyula 18 Valorizációs kérdések. - Dr. Eisler Ede . . . 26 Reformra szorul-e a csődönkívüli kénvszer­egyesség ? —• Dr. Szegedi Samu 27 A részvénytársaságok mérlegének realitása kereskedelmi jogunk szempontjából. — Dr. Tihanyi Lajos 36 A tulajdonjog védelme az értékpapír-leté­teknél. — Dr. Zerkovitz Zsigmond . 45, 51 Valorizációs gyakorlatunk egyes főbb pont­jai 1 925 tavaszán. — Dr. Blau György ... 68 Egyes főbb kérdések a k. f. t.-jog köréből tekintettel a tervezetre. — Dr. Szende Péter Pál 76, 85 Megítélt követelés valorizálása. — Ludvig Rezső '. 84 Lap Megjegvzések a k. f. t.-tervezethez. — Dr. György Ernő 90 Fedezési kényszer. — Dr. Lövő Tibor 129, 139 A kényszeregyesség reformja. —- Dr. Sebes­tyén Samu ...*..... 145, 157 A félmondás a tőzsdei ügyleteknél. — Dr. Móra Zoltán '. '. 155 Kamat-kaosz. — Dr. Teller Miksa 158 A felmondás a tőzsdei ügyleteknél. — Dr. Zerkovitz Zsigmond 172 A csődönkívüli kénvszeregyesség reformja. Dr. Cs. Sommer József 173, 179 Az életbiztosítások valorizációja. — Dr. Kutasi Elemér 178 Ötven év. — Dr. Lévy Béla 185 Széljegyzetek a valorizációs törvényjavas­lathoz. — I. Dr. Doroghi Erwin, II. Dr. Liébmann Ernő 186, 188 Erkölcs és kénvszeregvesség. — Dr. Gold Simon ! '...' 189 Szemle* A záloglevelek valorizációja. — Dr. König Vilmos 7 Valuta 8, 15 Gazdasági lehetetlenülés 15 (fazdasági lehetetlenülés az árú leszállítása és kifizetése után 18 Valorizálás 16. 23, 30. 39, 48. 55. 62, 72. 78 Ért ékpapír-határidőügyl etek és a béke­szerződés 40 Ügyvédi költség valorizálása 71 A kényszeregyességi rendelet 54. §-ához. — Dr.' Kutlii 'Sándor 87 Kegy díj valorizáció 96 Valorizációs következetesség. — Dr. K. V. 112 Vagyonfelügvelő és zárgondnok 160 A tőzsdei választott bíróság 167 Pénzcsere 167 A valorizációról szóló törvényjavaslat .... 183 Felmondás a tőzsdei ügyleteknél. — Dr. Móra Zoltán 184 Kénvszeregvesség tartama alatt esedékes házbérek.' 199 IV. Polgári peres és perenkívüli eljárás. Cikkek. A felülvizsgálati bíróság feloldó végzésének hatályossága.— Dr. Fürst Mátyás 13 Észrevételek az 1923 : XXXVIII. törvény­cikkhez. — Dr. Ötömösy Zoltán . 43 Van-e helye végrehajtás korlátozási kere­setnek biztosítási végrehajtás ellen? (Tör­kezési szemle.) — Advocatus 60 A polgári eljárás és az igazságügyi szervezet módosítása. — Sorix 75 Megítélt követelés valorizálása. — Ludvig Rezső ..*. 84 Előzetes végrehajthatóság. —- Ludvig Rezső 98 Végrehajtási problémák. — Dr. Borsodi Miklós 106 A polgári igazságszolgáltatás érdekében szükséges reformok. — Dr. Teller Miksa 169 . Szemle. . A polgári eljárás és igazságügyi szervezet 30 A nemzetgyűlés igazságügvi bizottsága. — l. b ' :.' ' 71 Jogi furcsaságok. — Dr. Harmos Viktor ... 103 A Végr. törvény 91. §. háromnapos határ­ideje záros 103 A szegénységi jognak nincsenek határai ... 1 52 Nevelőnő munkabérigén ve hol perelhető? . 167 A Pp. 504. §-a '. 199 V. Anyagi büntetőjog. Cikkek. Lehet-e sajtóvétség az országrágalmazás?— Tamai János *. . . . 1 A Bv. a gyakorlatban.— ör. Lengyel Aurél 4, 10 •Lap A kriminalitás fokozódásának okairól. — Dr. Benedek László 49 A világháború hatása a kriminalitásra Franciaországban. — Dr. Hacker Ervin 82 Az orvosi titok és ka magzatelhajtás. Dr. Vámbéry Ruszt&m . ... j . , . ,, i 23 Büntet őjogtudományi Trianon.-— Dr. Várn­béry Rusziem 191 A bűntettes védelme az új német büntető­törvénykönyv kormányjavaslatában. —­Dr. Auer György 192 Szemle. Sajtódeliktum-e a nemzetgyalázás? 7 Tauffer-könyvtár .* 96 VI. Bűnvádi eljárás. Cikkek. A Schadl—Ilupert eset. Törvénymagyará­zat vagy törvénysértés. — Dr. Vámbéri/ Rusziem 25 Bíróküldés büntetőügyekben. — Dr. König Endre 107 Szemle. Xvilvános bűnügyi nyomozás 15 A bűnvádi perrendtartás negyedszázada... 39 A szenzációs bűnügy 47 A bírói tekintélv . '. 111 Bíróküldés büntetőiig vekben. — Dr. Ru­pert Rezső ' 119 VII. Közjog, közigazgatási jog, pénzügyi jog és nemzetközi jog. Cikkek. A nemzetközi jogi oktatás. — Dr. Irk AIbert 17 A mai Magyarország ' államformájának kérdéséről. — Dr. Merkl Adolf . .' 33 A közigazgatási bíróság pézügyijogi gya­korlata az 1924. évben. — Dr. Nádas László 50 Megjegyzések az 1925. évben Hágában tar­tandó konferencia munkatervezetéhez. — Dr. Perimutter Alfréd 69 Az államok szuverénitása és a Nemzetek Szövetsége. — Dr. Irk Albert 122, 131 Az erdélyi magyar telepesek ügve. — Dr. Auer Pál .*, 137 A 600/1925. P. M. sz., az adótörvények és szabályok elleni kihágásoknak bírói úton leendő büntetéséről szóló rendelet III. fejezetéről — Dr. Huppert Leó ... 150. 164 Néhány szó a Hágában megtartandó nem­zetközi iparjogvédelmi konferenciához.— Dr. Schuster Rudolf 154 Büntetőjogtudományi Trianon. — Dr. Várn­béry Rusztem 191 Szemle. Értékpapír-határidőügyletek és a béke­szerződés 40 A trianoni szerződés judikaturájából. — w. r ! 80 VIII. Bíróság, ügyészség, ügyvédség, köz­jegyzőség "és jogi oktatás. Cikkek. Választott bíróság az ügyvédi kamarában. Dr. Pap József 3 A budapesti törvényszék új díjszabása. — Dr. Blauner Mór 4 A pesti kir. ítélőtábla felállításának jelen­tősége. — Dr. Gábor Gyula 9 A nemzetközi jogi oktatás. — Dr. Irk A Ibert 1 7 Bírák és választott bírák. — S 35 A bírák kizárása a választott bírósági el­járásból 41 A BTfÍA'P^ tPAíxfWRiA­VT&RA

Next

/
Thumbnails
Contents