Jogtudományi Közlöny, 1926

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1926. évfolyamához. Lap I. Általános tárgyú cikkek. Cikkek, A bírói hatalom határainak eltolódása. — Dr. Gallia Béla 201 Szemle. Az Újesztendő 1 Elég volt 17 A Kúriára tegnap beszökött a tavasz ... 23 Becsületszó 54 A háborús évek jogszolgáltatásáról 112 Magnaud 134 Keresztség in fraudem legis. —- Dr. K. V. 166 Az igazságügyi hamupipőkére 196 Gr. m. b. H. 212 U. Magánjog. Cikkek. Jelzálogjogunk és az 1925 : XV. tc. — Dr. Szladits Károly 1 Magyar bíráskodás különös esetei külföl­diek házassági pereiben. — Dr. Scholtz Géza.. 2. 27,34, 55 A jelzálogos tartozások és a valorizációs javaslat. — Dr. Tihanyi Lajos 13 Valorizáció örökösödési jogunkban. — Dr. Munkácsi Ernő 22, 37 Az okirati kényszer. — Dr. Fekete László 48 Kern vagyoni kár megtérítése. —- Dr. Al­mási Antal 53 Érvényes-e az orosz szovjet-házasság? — Dr. Malonyai Béla 57 Ingatlan árverés és kényszeregyesség. — Dr. Teller Miksa 67 Bontóper az elmebeteg házastárs ellen. (Törvénykezési szemle.) — Dr. Szladits Károly 69 Büntetőjog kontra magánjog. — Dr. Köriig Vilmos 121 Az okirati kényszerről szóló törvényjavas­lat. — Dr. Grdber Károly 141, 158 Az okirati kényszerről szóló törvényjavas­lathoz. — Dr. Újlaki Géza 157 Az okirati kényszerről szóló törvényjavas­lat. — Dr. Teller Miksa J 63 Nőtartásdíj lefoglalása. — Dr. Martos József 175 A kőszénkutatási stb. jogosultak perbe­vonandók-e tulaj donközösségmegszünte­tési perben? — Dr. Alföldi Dávid .... 196 A biztosítéki jelzálogjogról. — Dr. Sicher­mann Bernát 202 A gyámhatósági jóváhagyás alakja és jog­hatálya. — Dr. Csorna Kálmán 209 Szemle. A kegyeleni és a «magánjogi következmé­nyek). -—- Dr. Szelényi Dezső 7 A tulajdoni jelzálogjoghoz. — Dr. Almási Antal 15 Bérbeadó törvényes zálogjogának érvénye­sítése 71 Jogegységi döntvény 102 Az okirati kényszer. —- Dr. Gulyás József 103 Törvényjavaslat az okirati kényszerről . . 179 IÍI. Kereskedelmi jog, váltó- és csődjog. Cikkek. A valorizációs javaslat eljárási rendelke­zései. — Dr. Teller Miksa 5 A nyugdíjak valorizációjának kérdéséhez.— Dr. Schwicker Richárd 11, 19, 28 A pengőmérleg-rendelet részvényjogi vo­natkozásai. — Dr. Szende Péter Pál . . 20 A kényszeregvességi reform. — Dr. Sebes­tyén Samu 45, 77 Néhány eset a külföldi valorizációs jog­gyakorlatból. — Dr. Schuster Rudolf . . 47 Ingatlanárverés és kényszeregyesség. — Dr. Teller Miksa 67 Megjegyzések a kényszeregyességi reform­hoz. — Dr. György Ernő 75 A magyar valorizáció eddigi története. — Dr. Blau György 82, 9] Az üzletvezetési és képviseleti jog vissza­vonása. — Dr. Nagy Ferenc 98 Lap A kezes felelősségének terjedelméről. — Dr. Löw Tibor. 7 98 A kamarai választott bíróságok hatásköre a tisztességtelen versenytörvény kereté­ben. — Dr. Lévy Béla 106 Resonanciák. — Dr. Sebestyén Samu .... 113 Büntetőjog kontra magánjog. — Dr. König Vilmos 121 A magánalkalmazottak nyugdíjának át­értékeléséről szóló törvény. — Dr. Prosz­vimmer Béla 123, 133, 137 A kereskedelmi megbízottak deliktumaiért való felelősség. — Dr. Cs. Sommer József 124 Két kúriai ítéletről. —- Dr. Sichermann Bernát 129 Néhány nyugdíjvalorizációs vitakérdés. — Dr. Nizsalovszky Endre 139 Az alaptőke befizetése a korlátolt felelős­ségű társaságoknál. — Dr. Schulcz Ferenc 148 A törvénymagyarázat útvesztői. — Dr. Schwicker Richárd 153 Az ominózus 4. §. — Dr. Nizsalovszky Endre 172 A biztosítási díj késedelmes fizetésével kap­csolatos egyes kérdések. — Dr. Gold Simon 205 Megnyitó mérleg megsemmisítése túlala­csony értékelés miatt az alaptőke 1 /10 részét sem képviselő kisebbség kerese­térc. — Dr. Sebestyén Samu 206 Szemle. A nyíregyházi törvényszék 8 Biztosítási valorizálás és elévülés. — Dr. Va­dász Imre 15 A cégügyekben eljáró bírók megállapodásai 87 A biztosítási jog reformja. —- K. E 178 Kétféle valorizálás egy ítéletben. 1926. évi XVI. tc. — Dr. Schuster Rudolf 213 Alkalmazottnak csődnyitást előző időből járó fizetése nem tömegtartozás 214 IV. Polgári peres és perenkívüli eljárás. Cikkek. A valorizációs javaslat eljárási rendelke­zései. — Dr. Teller Miksa 5 Az előterjesztés halasztó hatálya a végre­hajtási eljárásban. — Dr. Borsodi Miklós 59 Értékhatárok. — Sorix 75 Az örökösödési eljárási törvény módosítá­sáról szóló javaslat. — Dr. Fekete László 99 A kamarai választott bíróságok hatásköre a tisztességtelen versenytörvény kereté­ben. — Dr. Lévy Béla 106 Határköri kérdés. — Dr. —d. —r 146 A szabadalom lefoglalhatóságáról. — Dr. Perimutter Alfréd 174 Nőtartásdíj lefoglalása. — Dr. Martos. József 175 Pervezetés. — Dr. Ludwig Rezső 181 Szemle. Értékhatárok felemelése a polgári peres eljárásban 42 Az U. S. A. polgárainak perköltségbizto­sítási kötelezettsége 42 A végrehajtási eljárás gyorsítása és ol­csóbbá tétele. — Dr. Pogány Imre ... 42 A bírói letétek kamatából. — Dr. Péter Albert 43 Csodabogár 43 Ügyvédi költségek 51 Az értékhatárok felemeléséről. — Dr. Sar­kadi István 63 Bérbeadó törvényes zálogjogának érvénye­sítése 71 Ahol a Kúria 12. J. E. H.-át nem ismerik 94 x > X 127 y . Mi tekintendő ügyvédi díjnak a Pp. 36. §-a szempontjából? 136 Copf 143 Váltófizetési meghagyás ügygondnoknak kézbesíthető-e? — Dr. Mérő Samu. ... 167 A M. Á. V. nyugdíj intézeti bizottsága, mint közigazgatási hatóság 176 A szegény joggal való visszaélések 178 A nyugdíjperekben hozott végrehajtható ítéletek 178 Miként hárítható el a gyermektartási díj fizetésére kötelezett nagyszülő fizetési Lap kötelezettsége a jogerősen marasztaló ítélet után. — Dr. Sarkadi István .... 178 Értékhatár és szóbeliség. — Dr. Kelemen Frigyes Ottó 187 Soronkívüli kézbesítés 187 Alperesnek vagyona 197 Néhány szó «a Máv. Nvugdijintézeti Bizott­sága, mint közigazgatási hatóság» című cikkhez. — Dr. Vörös Ernő 198 A végrehajtható nem jogerős nyugdíjfel­értékelő ítéletek. — P. B . 199 Külföldi ítélet okirati jelentősége 214 A Máv. Nyugdíjintézeti Bizottsága, mint közigazgatási hatóság 214 V. Anyagi büntetőjog. Cikkek. A fiatalkorúak javítónevelésének aktuális problémái. — Dr. Kármán Elemér ... 4 Injuria implicita. — Dr. Tarnai János . . 25 Feljelentési kötelezettség. — Dr. Jacobi Andor 29 A Bv. 17. §-a és a kir. ügvész. — Dr. Hajdú Miklós ' 84 A kiskorúak büntetőjogi védelme. — Dr. Tarján Xeó 85 A z apa életében az anya jogosított-e kiskorú gyermeke érdekében magánindítványt előterjeszteni? — Dr. Alföldi Béla .... 93 Bűnvádi joggyakorlatunk hullámzása poli­tikai és sajtóperekben 1920 óta. — Dr. Berend Béla 97, 109, 125 Aktuális-e a nemzetgyalázás! törvény el­törlése? {Levél a szerkesztőséghez.) — Dr. Miskolczy Ágost 114 Büntetőjog kontra magánjog. — Dr. König Vilmos 121 Hazafiság és bűnösség. —- Vargha Ferenc 161 A nyomozólevélnek az 1919-i úgynevezett Friedrich-féle rendelet alapján való ki­bocsájtása- félbeszakasztja-e az elévü­lést? — Dr. Dombováry Géza 165 Uj irányok a fizetésképtelenség büntető­jogában. — Dr. Kozma Károly. 173 Vagyoni felelősség a sajtóközleménnyel okozott kárért. — Dr. Vajda Ödön . . 190 Fizetőképtelenség! büntetőjogunk re­formja. — Dr. Lengyel Aurél 208 Szemle. A kegyelem és a «magánjogi következmé­nyek ». — Dr. Szelényi Dezső 7 A nemzetgyalázás 41 Egyenlet több ismeretlennel 86 Jogegységi határozatok 87 A hűtlen kezelés 117 Nemzetgyalázás. — Dr. Gelléri Gyula . . . 135 Az 59. számú büntető döntvény 213 VI. Bűnvádi eljárás. Cikkek. A pót-közvádról. — Dr. Gold Simon .... 34 A vádirat sajtóügyekben. — Dr. Bernféld Imre 50 Szemle. A Bp. 194. §-ának a magyarázatához. — K. E 63 A személyes szabadság 78 VII. Közjog, közigazgatási jog, pénzügyi jog és nemzetközi jog. Cikkek. Magyar bíráskodás különös esetei külföl­diek házassági pereiben. —• Dr. Scholtz Géza 2, 27, 34, 55 A vegyes döntőbíróságokról. — Dr. Kövess Béla 17, 73, 130 Ervénves-e az orosz szovjet-házasság? — Dr. Malonyai Béla 57 A keleti Locarno és a trianoni békediktá­tum. — Dr. Irk Albert 81 Nemzetközi büntetőbíróság. — Dr. gróf W. Gleispach 137 Az International Law Association kon­gresszusa. -— Dr. Jacobi Andor . . 145, 170

Next

/
Thumbnails
Contents