Jogtudományi Közlöny, 1928

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1928. évfolyamához. I. Általános tárgyú cikkek. Cikkek. Lap Igazságszolgáltatási reformok. —- Dr. Teller Miksa II 7 Titkos kodifikáeió 137 Morbus iuris? - Dr. Teller Miksa 221 Szemle. A rentrée beszédek 18 Charles de Secondat, Báron de Montesquieu 27 A bírói és társadalmi igazság 46 Az infláció 55 A Kúria és a miniszter. — X 56 Törvényhozás és integritás. —• Dr. Vészi Mátyás 66 A bírói függetlenség . 94 Az igazságszolgáltatás reformja •. 106 A törvényesség látszata 169 A parlamenti feleletmentesség 203 A Magyar Jogászegylet megüresedett el­nöki állása 210 II. Magánjog. Cikkek. A «jóhiszem» térfoglalása telekkönyvi rend­szerünkben. — Dr. Blau György 30, 52, 61 A Magánjogi Törvénykönyv javaslata. —­Dr. Szladits Károly 49 A jelzálogjogi törvény nyílt kérdései. — Dr. Almási Antal '57 Kényszerelőfizetések. — Pollák Illés .... 69 A gyámság és gondnokság a Magán­jogi Törvénykönyv javaslatában. — Dr. Csorna Kálmán 69, 80 A Jogászgyűlés magán- és perjogi referá­tumai. — Dr. Viener Miklós Pál, dr. Váli Ferenc, dr. Brüll István 72 Munkáért fizetni kell. (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Blau György 84 A Magánjogi Törvénykönyv javaslata. —­Dr. Kőnig Vilmos 89, 98 Beszámoló a Jogászgyülésről. A fogyaté­kos elmetehetségűek cselekvőképessége. Dr. Viener Miklós Pál 93 Űj házasságjogi gyakorlat Ausztriában. — Dr. Scholtz Géza 97 Jogszabály és jogsugalom. (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Reitzer Béla 103 Az egyoldalú kötelező ígéret a Magánjogi Törvénykönyv javaslatában. — Dr. Schuster Rudolf 111 Beszámoló a Jogászgyűlésről. A második magánjogi kérdés. — Dr. Váli Ferenc . 114 A hitvestárs érdemetlensége. (Törvény­kezési Szemle.) — Dr. Teller Miksa . . 114 Apaság vélelmének elhárítása. (Törvény­kezési Szemle.) — Dr. Blau György . . . 143 Terményben előjegyzett jelzálogjog iga­zolása. (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Szemző István 143 A Magánjogi Törvénykönyv javaslatának bérlete és haszonbérlete. — Dr. Almási r Antal 153 Újítások a Kódex végrendeleti jogában. — Dr. Holitscher Szigfrid • 155 Szokásjogunk, a Magánjogi Törvényköny javaslata és a magyar közjog. — Dr. ( Tihanyi Lajos 157 Nem teljesen cselekvőképesekhez intézett egyoldalú jognyilatkozatok a Magán­jogi Törvénykönyv javaslatában. — Dr. Vági József 158 A hitvestárs érdemetlensége. — Dr. Teller Miksa 159 A szolgálati szerződés a Magánjogi Törvény­könyv javaslatában. — Dr. Gallia Béla 173 Az «Alapítvány» a Magánjogi Törvénykönyv javaslatában. — Dr. Munkácsi Ernő . 176 A Kúria és a családi vagy örökösödési jo­gon alapuló megszűnt pénztartozások átértékelése. — Dr. Tihanyi Lajos . . . 186 A lakással járó veszély. — Dr. Kőnig Vilmos 193 Lap A munka jogviszonyai szabályozásának főbb elvei a Magánjogi Törvénykönyv javaslatában. — Dr. Schwartz Tibor . 196 A cselekvőképtelenség kérdéséhez elme­orvosiszempontból.— Dr. Benedek László 213 A fiduciárius ügylet a Magánjogi Törvény­könyv javaslatában. —• Dr. György Ernő 216 Be nem jegyzett elővételi jog hatálva. — Dr. Szladits Károly 222 A jogi személyek a Magánjogi Törvény­könyv javaslatában. •—Dr. Almási Antal 225 Az erkölcstelen ügyletek a Magánjogi Tör­vénykönyv javaslatában és a bírói gya­korlatban. —- Dr. Liébmann Ernő 227 A tulajdonközösség az 1928. év joggyakor­latában. (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Munkácsi Ernő 233 Szemle. Özvegyi jog korlátozása özvegyi jog nélkül? 18 Zárgondnok felelőssége a zár alá vett ingó­ságok megromlásáért 47 Közszerzeményi jogról való lemondás per facta concludentia 47 Nő tartásdíj és kényszeregyesség 47 Serdületlen sérült önvétke 67 Gyermektartásdíj készpénzben szolgáltatása 67 Jogegységi döntvények a kamatkérdésben 75 Öröklési jog elévülése 87 Árvaszéki ügyész részéről kért gondnokság alá helyezés előfeltételei 87 Résztörlesztés elsősorban kamat fedezésére szolgál . 87 A XIII. Országos Jogászgyűlés határozatai 95 Az ingójelzálog életbeléptetése judikatu­ránkban 107 Kizsákmányoló szerződés 108 Az utólagos valorizáció. — b. gy 134 Az utóöröklési jog biztosítása 144 Orosz kettős házasság. -—• Dr. K. S. ... 192 A családi és öröklési jogon alapuló meg­szűnt pénztartozások átértékelése. —- Dr. Schuster Rudolf 211 A jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés 220 A Jelzálogjogi Törvény életbeléptetése . . 235 III. Kereskedelmi jog, váltó- és cső<ljog. Cikkek. A részvénytársasági igazgatóság elnökének elnöklési joga a közgyűlésen. — Dr. Bátor Viktor . . .. 13 A magánalkalmazottak új csoportja. — Dr. Hajdú Béla 26 Részvény jogi problémák a kényszeregyes­ségi eljárás keretében. — Dr. György Ernő 33 Kvóta és külön kielégítési jog a kényszer­egyességi eljárásban. — Dr. Stricker Jakab 43 Munkajogi gyakorlat. (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Munkácsi Ernő .... 45 Kamatkérdések. — Dr. Löw Lóránt .... 50 A hiányos hitelesítésű biztosításfelmon­dások érvénye. (TörvénykezésiSzemle.) — Dr. Sebestyén Samu 74 Beszámoló a Jogászgyűlésről. A csőd és kényszeregyesség reformjának kérdése.— Dr. Fuchs István 113 A biztosítási tartamengedmény után utó­lagosán felszámított ú. n. mellékszolgál­tatásokról. — TJjhelyi József 138 Nemzetközi karteljogi problémák. — Dr. Király Ferenc A közjó érdekében. — Dr. Sebestyén Samu 145 Az egyességi szuperkvóta kérdéséhez. — Dr. György Ernő 147 Észrevételek a budapesti Tábla munka­ügyi gyakorlatához. —- Dr. Berezel Aladár 180, 189 Az új nemzetközi vasúti fuvarozási egyez­mények és a vasúti üzletszabályzat. — Dr. Goldschmied Mór * . . 188 A korlátolt felelősségű társaság ügyveze­tőinek felelőssége. — Dr. Huppert Leó 208 A végkielégítés. — Dr. Gallia Béla 223 Lap Tisztességtelen verseny. (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Lőw Tibor 232 Szemle. A valorizációs javaslat. — Dr. K. V. . . 38 Hatvan százalékra 75 Jogegységi döntvények a kamatkérdésben . 75 A kényszeregyességi eljárás költségeit tö­megtartozásul minősítő 210/1928. M. E. számú rendelet értelmezéséhez 75 A biztosítási novella (1927 : X. tc.) 5. §-ban megállapított határidők miképpen értel­mezendők? — Dr. Hűvös József 86 Váltó és köztörvény. — b. gy 87 A 60 %-os kvóta. — Dr. Laufer József . . 94 A XIII. Országos Jogászgyűlés határozatai 95 Részvénytársaság fióktelepének perképes­sége 96 Alkalmazott jogtalan elbocsátása 115 Alkalmazott ellenszegülése 116 Helytelen gyakorlat a váltótörvény 51. §-a szerint támasztott visszkeresetre hozott váltófizetési meghagyásoknál 127 Az utólagos valorizáció. — 6. gy. ... 134 Cégnek mint szervezetnek értéke 151 Nyomtatott körlevél 152 Az új nemzetközi vasúti egyezmények és az új vasúti üzletszabályzat 183 A valorizációs törvénynek az életbiztosítá­sokra vonatkozó rendelkezései 183 A korlátolt felelősségű társaságról és a csendestársaságról 183 Szabályszerű-e pénzintézetnek az az eljá­rása, hogy a visszleszámítolási telephelyet törli és a váltót magához telepíti? . . . 183 Az arányszám közzétételének elmulasztása 183 A bankráta emelése. — Dr. Kurzweil István 191 A kartelkérdés a salzburgi német jogász­gyűlésen. — L. E 220 IV. Polgári peres és perenkívüli eljárás. Cikkek. Az igényper halasztó hatálya. —- Dr. Kurz­weil István 16 Bírósági gyakorlat választottbírósági ügyek­ben az 1927. évben. — Dr. Újlaki Géza 23 A választottbíráskodás nemzetközi joga. — Dr. Újlaki Géza 59, 82 A Jogászgyűlés magán- és perjogi referá­tumai. — Dr. Viener Miklós Pál, dr. Váli Ferertb, dr. Brüll István 72 Beszámoló a Jogászgyűlésről. A választott­bíróság reformja. — bi 92 Igazságszolgáltatási egyszerűsítések. — Dr. Berényi Antal 121 Az ítéletszerkesztés közérdekű további egy­szerűsítése. — Dr. Halász Jenő 122 Bírósági szervezet és bíráskodás. — Dr. Va­dász Imre 123 Közbenszóló ítélet ellen van-e helye önálló perújításnak? — Dr. Böhm József .... 166 Felfolyamodás a tanúságtétel megtagadása kérdésében. (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Kovács Marcel 332 Szemle. Ingó árverés megsemmisítése 19 A bíró halála az ítélet kihirdetése után és annak írásbafoglalása előtt. — Dr. Váli Ferenc. . 47 Zárgondnok felelőssége a zár alá vett ingó­ságok megromlásáért 47 Fellebbezési bíróság ítéletének megváltoz­tatása felülvizsgálattal nem élő fél javára házassági bontóperben 67 A XIII. Országos Jogászgyűlés határozatai 95 Kihirdetett ítéletek késedelmes írásbafog­lalása 127 A 36. polgári jogegységi döntvény. — b. gy. 135 Ingó árverés megtartható, ha végrehajtató az egyedüli vevő 135 Csodabogár 135 A peres fórumok leépítése. — b. gy 151 Hatáskör az ügyvédi költségelőlegperekben 151

Next

/
Thumbnails
Contents