Jogtudományi Közlöny, 1928

Tartalom

III Lap Megtámadási perbe avatkozó csődhitelező is marasztalható-e a perköltségben? .. 183 Helyreigazítás • • • • / • 18 3 - perköltség erejéig a perbeli kép­zára 191 V helyettesítheti-C; magát? 203 an tudja» 204 megvédése saját ügylete ellen 2lJ» V. Anyagi büntetőjog. Cikkek. Miért hivatalból üldözendő a Btk. 363. §-ába ütköző hűtlen kezelés? — Dr. Dorning ÍJ&ytviJc ^ Amnesztia és bírói kegyelem. — Dr. Doni­bováry Géza Lehet-e fegyház helyett pénzbüntetést ki­szabni a II. Bn. 4. §-a alapján. — Dr. Katona Gábor . . . . 63 Vissza a definíciókhoz. — Expertus 78 Jegyzetek az 1928 : X. törvénycikk (II. Bn.) III. fejezetéhez. — Kosinszky Károly . 100 Az ügyvédi szólásszabadság. — D—s. .. 131 Az 1928 : X. tc. és a büntetőjogi elévülés — Dr. Geszner Márton 141 -«Tömegizgalmak» a Kúria gyakorlatában.— Dr. Osvárth Ferenc 201 Az európai büntetőjogpolitika alapvonalai a német és magyar büntetőreform tükré­ben. — j)r. Kurt Junekerstorff 205 Szigorított dologház és mellékbüntetések.— Dr.Zöldy Miklós 215 nrico Ferri előadása Perugiában. — Dr. Csépai József 218 Szemle. A büntetőjog tudományos alapfogalmai . . 66 Polgári perre* való fenyegetés — zsaro­lás. — Dr. Sicalcr Sándor 67 Jogegységi határ- • 11° A magyar állam és magyar nemzet becsü­lete " 125 Büntető jogegységi határozatok 219 VI. Bűnvádi eljárás. Cikkek. Az új büntetőnovella 33. §-ához. — Dr. Fényes Jenő ' 1 Az esküdtbíráskodás a Jogászgyűlés vitá­jában. — Dr. Berend Béla 90 Beszámoló a Jogászgyűlésről. —- Az esküdt­szék kérdése. — Dr. Beer János ..... 91 Hatályban van-e még az esküdtbíróságok működését felfüggesztő kivételes ren­delet? — Dr. Hevesi Illés 101 Az esküdtszék múltja és jövője. —• Keszt­helyi Nándor 102 Egyszerűsítések az igazságszolgáltatás te­rén. — Both Péter 120 Az ügyvédi szólásszabadság. — D—s. ... 131 Egy rendbüntetés jogi perspektívái. — Dr. Viener Miklós Pál 148 A*bíráskodás egyszerűsítéséről. — Dr. Ba­ranyay Károly 198 Szemle. A védő 115 Büntető jogegységi határozatok 219 VII. Közjog, közigazgatási jog, pénzügyi jog és nemzetközi jog. Cikkek. A magyar-román jogvita. — William Latey 41 A választottbíráskodás nemzetközi joga. -—• Dr. Újlaki Géza 59, 82 Magyarország jóvátételi kötelezettségének jogelvei. — Dr. Ullein Antal 109, 118, 129 Nemzetközi karteljogi problémák. — Dr. Király Ferenc 140 Szokásjogunk, a Magánjogi Törvénykönyv javaslata és a magyar közjog. — Dr. Ti­hanyi Lajos 157 A házbérkrajcár (-fillér) jogi természete. — Dr. Mautner Dezső 167 A Kellog-féle békepaktum előzményei és mibenléte. — Dr. Ullein Antal .... 185, 194 Értékpapírforgalmiadó és ingatlan-vagyon­átruházási illeték. — Dr. Darvai Dénes 202 Szemle. Ügyvéd «üzemi tőkéje» 76 A XIII. Országos Jogászgyűlés határozatai 127 Különiratok illetéke 135 A jövedéki rendelethez 150 Lap Nemzetközi jogi vonatkozások egy bűn­vádi letartóztatás esetében. — Zsoldos Benő 163 Az új jövedéki rendelet 170 A felülvizsgálati tárgyalásról felvett jegyző­könyv illetékmentes 203 Ügyvédi költségek levonhatása a jövedelmi­adó alapjából 236 VIII. Bíróság, ügyészség, ügyvédség, köz­jegyzőség és jogi oktatás. Cikkek. Ügyvédség és numerus clausus. — Dr. Kőnig Vilmos 1, 11 Rossz ügyet nehéz jól megindokolni. — Dr. Bene Sándor 4 Ügyvédi problémák. — Vargha Ferenc . . 9 A numerus clausus kérdése. — Dr. Gergelytfy Géza 15 Az összeférhetetlenség kérdése. —Dr. Teller Miksa 21 Az ügyvédi rendtartásról. — Dr. Berényi Antal 25 Ügyvédi verseny és összeférhetetlenség. — Dr. Kantor Siegfried - 29 Az ügyvédi"összeférhetetlenség kérdéséhez. — Dr. Liébmann Ernő 42 A bírói függetlenség. — Sorix 77 Az ügyvédi szólásszabadság. — D—s. . . 131 A bírákról. —- Sárkány Balázs 146 A budapesti Ügyvédi Kamara rendkívüli közgyűlése 165 Az ügyvédi hivatás. — Dr. Ludwig Rezső 165 A bíráskodás egyszerűsítéséről. — Dr. Ba­ranyai/ Károly 198 Az ügyvédkedés — mikéntje. — Spectator 207 Az ügyvédi nyomor. — Dr. Petrik Aladár 229 Szemle. A férfinem 7 Az új ügyvédi rendtartás tervezete ..... 18 Az ügyvédjelöltekről az Ü. R. kamarai ter­vezetében. — Dr. Bene Sándor 27 A panaszok áradata 47 Ügyvéd üzemi tőkéje 76 A budapesti Ügyvédi Kamara közgyűlése 85 1125—587—445.'— Dr. Bene Sándor ... 86 Az ügyvédség válságos helyzetének megja­vítása 107 Gyorsaság nem boszorkányság. — Dr. Sieg­ler Sándor 107 A védő 115 A költségvetés tárgyalása 126 Ügyvédellenes tendencia 134 Különiratok illetéke 135 A bírák és ügyészek anyagi függetlensége.— Figyelő 151 Az egységes ügyvédi díjszabás tervezete . . 162 Jellegadományozás 170 A budapesti Ügyvédi Kamara rendkívüli közgyűlésének határozatai 171 Az ügyvédi díjtarifa 183 A bírák ós ügyészek soproni közgyűlése. — S 191 Az ügyvédi numerus clausus 203 Az ügyvéd megvédése saját ügyfele ellen 211 Az ügyvédi reklám 234 Teljesen passzív magatartásra ügyvéd ma nem kötelezhető. — Forgács 235 Tudományos pályázat a fiatal jogászgene­ráció részére 236 IX. Vegyes tárgyú cikkek. Cikkek. A filmesítési jog. —- Dr. Pikler Mór 4 Egy fejezet a munkásbiztosítási kódex­ből. — Dr. Rényi Béla 17 Szemle. Az egyke és a vasúti jegy 7 A földblrtokrendezés befejezése 134 Az O. F. B 144 X. Jogirodalom. Cikkek. Dr. Csorna Kálmán : Fejezetek a gyámsági jogból. — Dr. Virágh Gyula 36 Dr. Kuncz Ödön : A magyar kereskedelmi és váltójog vázlata. (I. kötet.) — Dr. Auer Pál 133 Dr. Bozóky Géza : Magyar kereskedelmi jog. (I. kötet.) — Dr. Munkácsi Ernő . 150 Eugen Schiffer: Die deutsche Justiz. — Dr. Teller Miksa 168 Lap Könyvek. A vegyes döntőbíróságok joggyakorlatából (Dr. Krahl Vilmos). —• Dr. Vadász Imre 7 A polgári perrendtartás magyarázata, IV. füzet (Dr. Kovács Marcel) 8 A valorizációs kérdések fejlődése és kialaku­lása (Dr. Schwartz Tibor) 8 A magánjog érvényes szabályai (Dr. Szö­gyéni Gyula). — Dr. Kronstein András 47 Az 1927. év bírói gyakorlata (Dr. Glücks­thal Andor. — Dr. Huppert Leó. — Dr. Varannai István) 48 Kompetenzstreit in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. (Dr. Magyary Géza). — V. F " 48 A magyar büntetőjog kézikönyve (Dr. An­gyal Pál). — V. R. .. 67 A valorizációs törvény magyarázata (Dr. Almási Antal) 76 A gazdasági cselédek szolgálati viszonyai (Dr. Perneczky Béla) 76 Tanulmányok (Irk Albert) 87 A magyar állam pénzügyei a háború alatt (Teleszky János). — w. r 87 Perbeszédek gyűjteménye 88 A polgári perrendtartás magyarázata, V. füzet (Dr. Kovács Marcel) 88 Értékpapír és okirat bírói megsemmisítése. (Sikorszky Sándor) 88 Budapest kriminalitása és moralitása (Dr. Pálosi Ervin). — A 104 Az átértékelési törvény (Dr. Nizsalovszky Endre). — r 105 Gyakorlati büntetőjog (Dr. Konrád Jenő) 105 A biztosítási szerződés szabályozásának alapvető szempontjai az újabb külföldi törvényalkotásokban (Dr. Tury Sándor Kornél) 105 Az ügyvédekről szóló magyar törvénycik­kek (Dr. Mandel Károly). — Dr. L. E. 105 Biztosítékszerzés a kereskedelmi forgalom­ban (Dr. György Ernő.) —Dr. M. E. . . 100 Die Gerichtsstandklausel in der Kautelar­praxis (Dr. Maurus Deutsch). —Dr. K. E. 106 A földreform akut problémáinak okai és orvoslásuk (Dr. Medvigy Gábor). — V. 106 A magánjogi bírói gyakorlat (1901—1927) (Dr. Szladits Károly) 115 Adó- és Illetékügyi Határozatok Tára (Dr. Frenreisz — Dr. Voloszynovich — Dr. Nerád — Dr. Volenszky) 135 A végrehajtási eljárás zsebkönyve (Dr. Bor­sodi Miklós) 136 A bűnvádi perrendtartás és novellái (Dr. Bernolák Nándor). — y 163 A logikum a jogban (Dr. Moór Gyula) . . . 163 Magyar-francia szakszótár, II. kiadás (Dr. Sömjén Géza) 171 A jövedéki büntetőjog és eljárás magyará­zata (I. Dr. Klug Emil — dr. Mahler Sándor. — II. Dr. Gyurmán Jenő — Dr. Török Sándor — Dr. Trettina József) . . 172 Az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló törvényről (Perjéssy Mihály.) — A 184 A polgári perrendtartás magyarázata, VI. füzet (Dr. Kovács Marcel) 191 A vasút kártérítési felelőssége (Dr. Be­reczky Sándor) 191 Tárgymutató a «Házadó»-ról szóló hivatalos összeállításhoz (Czirner Ödön) 204 író és bíró (Dr. Dóczi Sámuel) 211 Vasúti fuvarozási jog (Dr. Scháfer László) 211 Magyar biztosítási évkönyv 211 A biztosítás és pereinek technikája (Dr. Ferencz Tibor — Balázs József — Vadnai Béla) 212 Ügyvédi zsebhatáridőnaptár az 1929. évre (Dr. Frankéi Pál) 220 Das ungarische Kartell- und Konzernrecht (Dr. Nádas László). — L. E 234 A magánjogi szeminárium kiadványai (Dr. Váli Ferenc : A közrendi klauzula) .... 234 Kamat és késedelmi kártérítés (Dr. Mar­kos Olivér). — V 234 Előadások. A magántisztviselők és kereskedősegédek szolgálati viszonyának törvényi szabá­lyozásáról (Dr. Papp Dezső) 56 A tisztességtelen versenyről (Dr. Szente Lajos) 56 Testületek, egyesülete . A Nemzetközi Jogi Egyesület magyar cso­portja (Dr. Fabinyi Tihamér, dr. Geöcze Bertalan előadása) 7 A Nemzetközi Jogi Egyesület perjogi szak­osztálya (Dr. Polgár Imre, dr. Újlaki Géza, dr. Auer Pál előadása) 38

Next

/
Thumbnails
Contents