Jogtudományi Közlöny, 1952

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1952-es évfolyamához Állam és jog 4 * Cikizek Rákosi Mátyás elvtárs 60. születésnapja 41 Április 4 89 Az amerikai imperialisták koreai gaztetteiről 193 Rákosi Mátyás a kormány élén 305 A Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX. Kon­gresszusa 417 A magyar jogászok üdvözlik a békekongresszust.. 473 Az állam és jog osztályjellegének megnyilvánulása az olasz parasztság földigényléseinek az elnyo­másában. — Párniczky Mihály 489 Jacques Duclos ügy о — a békeharc újabb győzelme 241 Szemle A jogrend 24 A Magyar Tanácsköztársaság 123 Nemzetközi Gyermekvédelmi Konferencia. — Gá­borné, dr. Gömöri Edit 124 Sztálin elvtárs beszéde a XIX. Pártkongresszuson.. 458 Az amerikai elnökválasztás 598 Szovjet jog és jogtudomány Cikkek • Vita а szovjet büntetőjogászok között az okozati összefüggés kérdéseiről a szovjet "büntetőjogban. — Kéri József 20 Sz. Sz. Sztugyonyikin : Szovjet államigazgatási jog. — Toldi Ferenc 102 A szovjet fogyasztási szövetkezet jogi kérdései. — Pap Tibor 217 A rendelkezési és а tárgyalási elv a szovjet polgári eljárásban. — Névai László ..; 264 A szovjet jogtudomány szerepe jogtudományunk fejlődésében. — Nizsalovszky Endre 292 A Sztálini Alkotmány nemzetközi jelentősége • — E. A. Korovin 342 A szovjet jogi munkák fordításának elméleti ós gya­korlati jelentősége. — Feri Sándor 476 ^ Szemle Szovjotjogi cikkgyűjtemény 25 A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. — Révai Tibor 73 » A. A. Gercenzon : Bűnözés az imperializmus orszá­gaiban. — Schultheisz Emil 556 G. M. Szverdlov : Házasság ós válás. — Koczka Júlia 658 D. Sz. Karev : A szovjet igazságszolgáltatás. — Szabó András 560 A »Szovjet állam ós joge 1951. éti 9. sz. 32 A »Siovjet állam ós jog« 1951. évi 10. sz 83 A »Szovjet állam és jog« 1951. évi 11. sz. ...... 130 A »Szovjet állam és jog« 1951. évi 12. sz 383 A »Szovjet állam és jog« 1952. évi 1. sz Ш> A »Szovjet állam ós jog« 1952. évi 2. ez 235 A »Szovjet állam és jog« 1952. évi 3. sz 281 A »Szovjet állam és jog« 1952. évi 4. sz 32<i A »Szovjet állam óa jog« 1952. évi 5. sz 412 A »Szovjet állam és jog» 1952. évi в. sz 465 A »Szovjet állam és jog». 1952. évi 7 — 8. sz. .... 515 Népi demokratikus áliamok joga Cikkek A népi' demokratikus állam az alapról és a felépít. ч ményről szóló sztálini tanítás megvilágításában. — Katon4né, Soltész Márta 207 A népi demokratikus államok alkotmánya — a szocialista-fejlődós tükre. — Az igazságügy­minisztérium nemzetközi jogi osztálya dolgozói­nak munkaközössége 35Э A Német Demokratikus Köztársaság államosítási jogszabályaival kapcsolatos egyes kérdésekről. — Antal}fу György 383 A szocialista eljárási jogi alapelvek érvényesülése az , új csehszlovák polgári peres eljárásban. — Farlcas József 393 Joghatósági szabályok a magyar-csehszlovák jog­seficélvszerződósben. — Összeállította : Vitányi Béla 448 Az új lengyel alkotmány. — Mártonffy Károly.... 481» Szemle A Bolgár Népköztársaság szerzői jogi törvénye. — Gáhomé, Gömöri Edit 277 A népi demokratikus államok jogászai közti együtt­működés ; 540 Az új csehszlovák szabadalmi törvény. — Az igazság, ügyminisztérium nemzetközi jogi osztályának dol­gozói 542 Az »Űj igazságszolgáltatás« 1951. évi 6. az 33 Az »Űj igazságügy«' 1951. évi 9. sz 33 Demokratikus jogászmozgalom Cikkek A Magyar Jogász Szövetség hivatalos közleményei 34, 84, 131, 188, 237, 283, 328, 413, 467, 518, 564 A Magyar Jogász Szövetség tiltakozása Nikosz Belo­iannisz és társai perének újrafelvétele ellen.... 43 A magyar jogászok távirata4 a VOKSZ Jogi Szak­osztályához A magyar jogászok tiltakozása Nikosz Beloiannisz törvénytelen elítélése ellen. 131

Next

/
Thumbnails
Contents