Jogtudományi Közlöny, 1952

Tartalom

IV A Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetségének működése A Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetség© közleményeiből 38, 85, 189, 565 Az amerikai imperialisták koreai gaztetteiről.... 181 Állam- és jogelmélet Cikkek * A szocialista törvényesség kérdéséhez. — Vaa Tibor 9 A szovjet jogtudomány szere рэ jogtudományunk fejlődésében. — Nizsalovszky Eridre 292 A népi demokratikus állam az alapról és a felépít, ménvről szóló sztálini tanítás megvilágításában. — Katonáné Soltész Márta 297 A marxista-kninista jogalkalmazás főkérdéseiről. — Marlcó Jenő 479 Szemle A jogtudomány művelésének módszeréről. — Király Tibor 274 Az Állam- és Jogtudományi Intézet szervezeti sza­bályzata. — Farkas József 549 Alkotmányjog Cikkek A magyar nép nagy ünnepe 333 Képünk alaptörvénye — a béko alkotmánya. — Beér János 335 A Sztálini Alkotmány nemzetközi jelentősége. — E. A. Korovin 342 Alkotmányunk nemzetközi jogi jelentősége. — Buza László 348 Az alkotmány és a mezőgazdasági termelőszövetke­zet. — Martos Pál 350 Az alkotmány hatása büntetőjogunk fejlődésére. — Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, büntetőjogi tanszékének dolgozói 355 A népi damokratikus államok alkotmánya — a szo­cialista fejlődéi tükre. — Az igazságügyminisz­térium nemzetközi jogi osztálya dolgozóinak munkaközössége 359 Az új lengyel alkotmány. — Mártonffy Károly.... 484 A Sztálini Alkotmány és а XIX. Kongresszus. — Kovács István 521 Mi a magyar alkotmány nemzetközi jogi jelentő­— Kovács István 534 Állam- és jogtörténet Haladó jogi hagyományaink kérdéséről I. — össze­állította : ,Kovács István 90 Haladó jogi hagyományaink kérdéséről II. — Össze­állította : Kovács István 144 A falu füstje. — Eckhart Ferenc 258 M. A. Balugjanszkij. — Ta/rdy Lajos 289 Büntetőjog és eljárás Cikkek 12 A társadalmi tulajdon hatályos büntetőjogi védelme és a közhivatalnoki jelleg. — Olti Vilmos Vita a szovjet büntetőjogászok között az okozati összefüggés kérdéseiről a szovjet büntetőjogban. - Kéri József 20 A fiatalkorúak új büntetőjoga. — Bacsó Ferenc.. 52 Az anyagi igazság érvényesülése büntető igazság. szolgáltatásunkban I. — Vida Ferenc 58 Hozzászólás néhány család elleni bűntetthez, de lege lata és de lege ferenda I. — Losonczy István.97 Az anyagi igazság érvényesülése büntető igazság­szolgáltatásunkban II. — Vida Ferenc 112 Egyes veszélyeztető bűncselekményekről. — Viski László, Badnai József 164 Hozzászólás néhány család elleni bűntetthez de lega lata és de lege ferenda II. — Losonczy István 176 A büntető tárgyalás vezetése I. — Olti Vilmos.... 200 A büntető tárgyalás vezetése II. — Olti Vilmos.... 269 Az 1950. évi 24. sz. tvr. hatályáról. — Olti Vilmos.. 310 Az összbüntetés kiszabásának kérdéséről. — Tárkányi Ernő 314 Az alkotmány hatása büntetőjogunk fejlődésére. — Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem büntetőjogi tanszékének dolgozói 355 A büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztése. — Perényi József 391 A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása. — Bacsó Ferenc 420 A kriminalisztika oktatásának bevezetése egye« temeinken. — Ladányi Ferenc 452 Szemle Az orgazdaság elleni fokozott küzelem kérdései — Csapó ödch 29 A jogtudomány művelésének módszeréről. — Király Tibor 274 A. A. Gercenzon : A bűnözés az imperializmus orszá­gaiban. — Schulthiisz Emil 556 Polgári jog és eljárás Cikkek A szállítási szerződések újabb szabályozásának elvi kérdései I. — Görgey Mihály 62 Bírói gyakorlat és polgári jogunk fejlődése. — Szil­bereky Jenő 67 A szállítási szerződések újabb szabályozásának elvi kérdései H. — Görgey Mihály 117 Az ügyész részvétele a polgári perben. — Farkas Jó. zsef, Kováts Anna, Nagy László, Szilbereky Jenő 165 A szocialista szervezetek jog- és perképessége. — György Ernő 206 Méltányosság és kártérítési jog. — Zoltán Ödön.... 212 A szovjet fogyasztási szövetkezet jogi kérdései. — Pap Tibor 217 Az új polgári perrendtartás. — Keleti Ferenc 242 Házassági jogunk az új családijogi kódex és az új polgári perrendtartás tükrében. — Bacsó Ferenc 249 A rendelkezési és a tárgyalási elv a szovjet polgári eljárásban. — Névai László 264 Az új polgári parrendtartás általános rendelkezései. - Schleiffer Pál 366 A bíróságok gyakorlata a házassági bontóperekben. — Szigligeti Viktor 377 A szocialista eljárási jogi alapelvek érvényesülése az új csehszlovák polgári peres eljárásban. — Farkas József 398 »Akaratlan szerződés«. — Szladit3 Károly 432 A jogérvényesítés megsegítésének elve. — Becjc Salamon 435 Elsőfokú eljárás az új Pp-ben. — Schleiffer Pál.. 438 Jogl^tósági szabályok a magyar-csehszlovák jog­segély szerződésben. — Vitányi Béla 448 Az önálló gazdasági elszámolás elvének érvényesülése a döntőbíráskodásban. — Újlaki László.... 495 Az új Pp. perorvoslati rendszere. — Schleiffer Pál 504 Kötelmi jogunk elmaradottsága. — Ilerczeg István 531 Az új Рр-Ьэп szabályozott különleges eljárások. Schleiffer Pál 936

Next

/
Thumbnails
Contents