Jogtudományi Közlöny, 1952

Tartalom

Szemle Anyaggazdálkodásunk jogelvi, szervezeti és eljárási problémáiról. — Krémer Miklós, Topalovics Pál 77 Világhy Miklós: A gazdasági jog problémája. — Névai László 79 A pertársak függetlenségének elve. — Beck Salamon 181 Bíráló ítélet — rendező ítélet. — B. S 225 A kötbér és a kártérítés, mint a tervszerűség mutató­számai. — Krémer Miklós, Topalovics Pál.... 227 A Bolgár Népköztársaság szerzői jogi törvénye. — Oáborné Gömöri Edit 277 Néhány szó a régi és az új Pp. létrejöttének körül­ményeiről. — Schleiffer Pál 321 »A kötbér és kártérítés, mint a tervszerűség mutató­számai« — Mónus Lajos 404 Hozzászólás egy Legfelsőbb Bírósági végzéshez. — Magyar Andor 403 Allamkölesöneink a jogszabályok tükrében. — Nagy Tibor 460 Válasz egy Legfelsőbb Bírósági végzéshez fűzött hozzászólásra. — Erdős Béla 610 Az új csehszlovák szabadalmi törvény. — Az igazság­ügyminisztérium nemzetközi jogi osztályának dolgozói 7 642 A szövetkezetek jövedelemadói. — Nagy Tibor.... 543 A vállalati egyeztető bizottságokról. — Sándor István Tamás 54 Ö G. M. Szverdlov î Házasság é3# válás. — Koczka Júlia 65S Nemzetközi jog Cikkek A sunfranciskói különbékeezerződés. — Flachhart Ernő .3 Az északatlanti paktum ós Németország remilitari­zálása az ENSZ alapokmánya- szempontjából I. — Buza László 44 Kína ENSZ-tagsága és a nemzetközi jog. — Her­czeg István 94 Az északatlanti paktum ós Németország remilitari­zálása az ENSZ alapokmánya szempont jából II. — Buza László * 109 Az ENSZ útja. — Hajdú Gyula 137 Rákosi elvtárs tanítása és a nemzetközi jogászok feladatai. — Vas-Zoltán Péter ->194 A nemzetközi jog jogi jellege és fejlődési perspek­tívája. — Herczeg István 304 Alkotmányunk nemzetközi jogi jelentősége. — Buza László 348 A koreai hadi fogolykérd és és az Amerikai Egyesült Államok nemzetközi jogi felelőssége. — Bokorné Szegő Hanna 456 Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem nemzetközi jogi munkaközösségének mükcdése. — Összeál­lította : Vitányi Béla 526 Mi a magyar alkotmány nemzetközi jogi jelentő­— Kovács István 534 Szemle A magyar államosítási jogszabályok extraterritoriális hatályának elismeréséért folyó küzdelemben elért eredmények. — V..B 27 Az Emberi Jogok Bizottságának határozata a népek önrendelkezési jogának biztosításáról. — Her­czegh Géza 322 Kelsen és az Egyesült Nemzetek alapokmánya. — Herczegh Géza >... 540 Megjegyzések Kovács István elvtárs észrevételeihez. — Buza László 548 Ph. C. Jeesup : Modern nemzetközi jog. — Péteri Zoltán 562 У Államigazgatási Jog Cikkel; A szállítási szerződések szabályozásának elvi kér­dései I. — Görgey Mihály 62 Sz. Sz. Sztugyenyikin : Szovjet államigazgatási jog. Toldi Ferenc 102 A szállítási szerződések szabályozásának elvi kér­dései II. Görgey Mihály 117 A szovjet fogyasztási szövetkezet jogi kérdései. — Pap Tibor 217 Az önálló gazdasági elszámolás elvének érvényesülése a döntőbíráskodásban. — Újlaki László 495 Szemle Anyaggazdálkodásunk jogelvi, szervezeti ós eljárási ^ problémáiról. — Krémer Miklós, Topalovics Pál 77 Világhy Miklós : A gazdasági jog problémája. — Névai László ... / 79 A kötbér és a kártérítés, mint a tervszerűség mutató­számai. — Krémer Miklós, Topalovics Pál.... 227 A fegyelmi eljárások tapasztalataiból. — Sásdi Tibor 275 »A kötbér és a kártérítés, mint a tervszerűség mutató­számai.« — Mónus Lajos 404 A vállalati egyeztető bizottságokról. —• Sándor István Tamás 546 Mezőgazdasági jog (földjog, kolhoz jog, szövetkezetek) . . . Cikkek Az alkotmány és a mezőgazdasági termelőszövet­kezetek. — Martos Pál • 850 Az ájlam és jog osztályjellegének megnyilvánulása az olasz parasztok földigényléseinek az elnyomá­sában. — Párniczky Mihály 489 Szemle A Termelőszövetkezeti Tanács megalakulása — termelőszövetkezeti mozgalmunk jelentős ese­' ménye. — Martos Pál 25 A termelőszövetkezetek és a gépállomások élenjáró dolgozóinak országos tanácskozása. — F. I. 74 A szövetkezetek jövedelemadói. — Nagy Tibor.. 543 Munkajog Cikkek A közületi vállalatok fegyelmi szabályzata a gyakor­latban. — Király István 18 A dolgozók anyagi felelőssége. — Kertész István, Szélyes Sándor 221 A munkaviszony megszűnése. — Kertész István.... 501 Szemle Fegyelmi jogunk néhány kérdéséről. — Sándor "István Tamás 125 A fegyelmi eljárások tapasztalataiból. — Sásdi Tibor 275 A vállalati egyeztető bizottságokról. — Sándor István Tamás 546 Pénzügyi jog Allamkölesöneink a jogszabályok tükrében. — Nagy Tibor 460 A szövetkezetek jövedelemadói. — Nagy Tibor.. 643

Next

/
Thumbnails
Contents