A Jövő Mérnöke, 1954 (2. évfolyam, 1-21. szám)

1954-01-12 / 1. szám

A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM ÉS AZ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI EGYETEM LAPJA II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ARA 30 FILLÉR 1954 JANUAR í!2. EZT KIVAN JA AZ ELET! J^léhány hétre elnémultak ■‘-'az órák kezdetét és vé­gét jelző csengők. A tanter­mek és folyosók is csendeseb­bek ezekben a hetekben, mint máskor. Vizsgára, készül a sok diák. Egy' félév munkájáról kell számot adniok professzo­raik előtt. Bizony nehéz napok ezek, nem lehet félvállról ven­ni a dolgokat. Egyre többet és többet kíván az élet a jövő mérnökétől. Egyetemünk jóhír- nevéről, a mérnöki oklevél ér­ékéről is minősítés történik minden egyes vizsgán. Ifjaink is érzik, hogy a nagyobb fel­adatokhoz alaposabban, jobban fel kell készülniök. A vegyészdiáknak a képletek es vegyszerek között biztosabb kézzel kell dolgoznia. Üj erők forrása legyen a lómbik, új titkokat tárjon fel a mikrosz­kóp. Az építészhallgató körzője, vonalzója, ceruzája nyo­mán szebb és jobb perspektí­váknak kell születniük. Egész­ségesebb lakóházak ezreit és ezreit kell felépíteni varosban és falun. Szép és megvalósít­ható terveket kell készíteni! Az élet parancsa és követelése ez. A gépészdiáknak a gépele­mekkel, a fémekkel kell job­ban megismerkednie. Óriási léptekkel fejlődik a technika. Mi sem maradhatunk le. Nap­jainkat tegyék kényelmeseb­bé, szebbé új gépek, új eszkö­zök. A mérnökhallgatóra új csa­tornák, új utak tervezése és építése vár. Ez a drága magyar föld bőséggel megfizet minden kapavágásért. A villamosmérnökhallgató­nak a több fényre, a kultúra, civilizáció nagyobb szolgála­tára: több telefonra, rádióra, a televízióra, a kényelmesebb otthonra és háztartásra kell gondolnia. TtAinden óra, jegyzetelés, gyakorlat és minden vizsga ezeknek a nagy felada­toknak, terveknek egy-egy fon­tos láncszeme, szerves része. Ezeket kell szemelött tartaniok diákjainknak ma inkább, mint tegnap, holnap jobban, mint ma. De tanulmányaik mellett ar­ról sem szabad megfeledkez- niök, hogy a jó vizsgák sike­re a fegyelemmel is összefügg. Ebben a tekintetben még sok a kívánni való. Olyan fegyel­met, magatartást igénylünk if- jainktól, ami méltó az ember­hez, méltó a jövő mérnökéhez, méltó a kiváló tudósokat, mér­nököket nevelt Műegyete­münkhöz. t A félévi vizsgák kemény ‘ próbáján tovább erősöd­nek, fejlődnek ifjaink. Nem kétséges, hogy azok a diákok, akik komolyan vették és ve­szik tanulmányaikat, a maga­sabbra emelt mércének is meg­felelnek. Ezt kívánja az egye­tem, oklevelünk teljes értéke és ezt kívánja maga az élet! Dr. Fónyad Ernő Sokat tanultam az SZKP története kiállításon Nagy Kiváiict»i.>iáji3al men tem a kiállítási megnézni; ér­dekelt a kiállítás anyaga és maga az, hogy az SZKP tör­ténetét végignézhetem szem­léltető képek alapján. Egy-egy kép, egy-egy téma előtt, mint ismerős álltam és néztem, amit már tanultam, de most egyszerű és áttekint­hetőbb lett a párt történetének anyaga. Arra gondoltam, mi­kor a fényképeket, szemelvé­nyeket és grafikonokat néz­tem, hogy évközben, szeminá­riumokon milyen nagyszerűen fel lehetne ezeket használni. A grafikonok, ábrák és fel­vételek az anyagot sok hallgató előtt elérhetőbbé, világosabbá teszik. Ismét arra a meggyőződésre jutottam, hogy a szeminárium- vezetők helyesen cselekszenek akkor, ha régi újságokat, könyveket és szemléltető ké­peket, vagy akár maguk ké­szítette ábrákat is felhasznál­nak a szemináriumi vitákon. Ilyen kiállítás most, a marxizmus beszámolók előtt nagyban segíti a hall­gatókat a felkészülésben. De egyben élvezetet nyújt azoknak a hallgatóknak, akik érdeklődnek a mun­kásmozgalom iránt. Örömmel állapítom meg, hogy ezek száma egyre nő, mert az I a4. u f.t emléklapra a látogatók százainak neve ke­rült már fel. Legjobban az ragadott meg, mikor olvastam Lenin elvtárs válaszát a New York Evening Yournal tudósítójának kérdé­seire. Ez a válasz, ez a gondo­lat, a béke gondolata, ma is élénken foglalkoztatja a világ- közvéleményét. Malenkov elv­társ legutóbb tett nyilatkozata mintegy megerősíti a bizodal­mát azokban, akik a béke ügyéért harcolnak. Az hiszem érdemes kiragad­nom ezt a részt és szó szerint idézni: Kérdés: Melyek a béke alap­jai Amerikával? Lenin elvtárs: Az amerikai tőkések ne háborgassanak bennünket, mi nem fogjuk há­borgatni őket. Kérdés: Melyek az akadá­lyai az ilyen békének? Lenin elvtárs: Részünkről semmi. Az amerikai tőkések (minden ország tőkései) részé­ről az imperialista törekvések. Érdemes ezen gondolkozni elvtársak! Ez csak egy kiraga­dott példa a kiállításról, de azt hiszem, minden szemlélőt meg­ragadott valami, ami tanulsá­gos és értékessé tette számára az amúgy is igen ízlésesen el­rendezett kiállítást. Mucsi Lajos II. építészhallgató. Előre a jobb vizsgaeredményekért! MINDEN félév végén a vizsgaidőszak az, amely a hall­gatóság tanulmányi munká­jának, illetve az oktatósze­mélyzet oktató-nevelő mun­kájának komoly fokmérője. A vizsgaeredmények számszerű értékei mutatják meg, hogy a hallgatóság vájjon milyen mér­tékben sajátította el a külön­böző tantárgyak anyagát. A mostani vizsgaidőszak különös súlyt kapott azáltal, hogy az új kormányprogramm és a párt Központi Vezetőségének júniu­si határozata új szemszögből világította meg hazánk szocia­lista építésének legfontosabb feladatait. TERMÉSZETSZERŰLEG az egyetemünk munkájára is ki­hatással van. Az elmúlt évek­ben legfontosabb feladat az öt­éves tervek hatalmas mérnök­igényeinek kielégítése, a mér­nökök számának gyors növe­lése volt. De iparunk számára nemcsak nagyszámú, hanem egyúttal jól képzett mérnökre is van szükség. Kormányunk programmjának útmutatása alapján most már irányt ve­hettünk évközi oktatási mun­kánk és ezzel párhuzamosan a vizsgák színvonalának emelé­sére. Nyomatékosan hangsúlyoz­ni kell, hogy a vizsgák szín­vonalának emelése nem le­morzsolódási szándékot je­lent, nem azt jelenti, hogy bizonyos szánni hallgatóval kevesebbet akarunk oktat­ni, hanem alaposabb, mé­lyebb tudást kívánunk meg. Nem kell azonban arra gon­A Műszaki Eeyetem és . az építőipari Műszaki Egyetem központi könyvtárában naponta a vizsgák időszakában mintegy 1000 hallgató for­dul meg. A könyvtár dolgozói szeretettel és nagy igyekezettel segítik a hallgatókat a vizsgaelőkészületekben. Többen két vizsga között pihenni is központi könyvtárba, hisz egy egy szép irodalmi könyv, színes tárca vagy novella elolvasása felüdülést jelent. XCOCOOOíXXX)ClCOX)OOOOOC»OOOOOOCOOOtXX>iOOOCJOOOOÖ jönnek dőlni, hogy most egy ugrássze rű szigorítással állunk szem ben, hanem egy fokozatos szín vonalemelésre kell elkészülni melynek első, alacsony lépcső foka a mostani vizsgaidőszak Tegyünk félre tehát min­den vizsgafélelmet és el­mélyültebb, alaposabb ta­nulással készüljünk a to­vábbi vizsgákra. Az eddigi vizsgaeredmények ii azt mutatják, hogy bár a jele sek száma a-'reális színvonal emelés következtében kissi csökkent, azonban az átlagok ; múlt évivel összevetve csak igen kis mértékű romlást mu­tatnak. Vannak, akik most sze­reztek elsőízben utóvizsgát ezek ne ijedjenek meg, hanem alaposabban nekikészülve és nagyobb tudással biztos osz­tályzatot szerezhetnek az utó­vizsgán. AZ ÉV KÖZBEN is hanyag hallgatónak sokkal kisebb a lehetősége az eredményes vizsgára és meg kell érteni, hogy ezek csak nagyobb szor­galom felmutatásával, öntuda- tosabb tanulmányi munkával, vagyis reális tudás birtokában szerezhetnek osztályzatot. A vizsgaeredmények nem hangulat alapján, hanem tudás alapján születnek. és csak tudással felvértezett, jói képzett mérnökök tudják a? ötéves terveket megvalósítani, a szocializmust építeni. Zsári Árpád adj. gépelemek tanszéke Nyílt levél két tanulmányi osztály vezetőjéhez és dolgozóihoz A vizsgaidőszakban „A Jövő Mérnöke” szerkesztőbizottsá­gára az eddiginél még' 'fontosabb és felelősségteljesebb munka bárul. Eigiy fél év munkájának eredményeit kel lapunknak vissza­tükrözné. Meg teli írni azokat az eseményeket, vizsgákat, vizs­gákra • való felkészüléseket, illetve felkészületlenségeket, amelyek napjainkban az egyetemi- életünk legfontosabb problémáit ismer­tetik. A sajtó barát és segítőtárs a jó eredmények eléréséért ví­vott közös harcunkban. Lapunk szerkesztőbizottságának tagjai nem függetlenített elvtársak, hanem a tanszékek éenjáró do.gozói. Napi 10 i2 órát dolgoznak rendszeresen, előadást tartanaik, konzultálnak, vizs- gáztatnak, 'tudományos munkájukat végzik. Mindemellett igye­keznek pärtme|gb:zaf&uknak eleget téve, tudásuk legjavát adva, -feladatukat jól elvégezni. Sajnálatos tény, hogy vannak tanulmányi osztályok, ame­lyek nem adnak a lehetőséghez képest- szerkesztőbizott sági tagjainknak -m.-ximális segítséget. Hogy lapunk e számában nem közölhetünk vt'. iám-híreke t a gépészmérnöki es gépgyártókar ■ ■■’•', - - ' "í 'a?r, az, hogy ezek a tanulmányi osztagok a szerkesztőbizottság min­den erőfeszítése ellenére Sem voltak hajlandók c- képesek 4—5 soros vizsgahíreket eljuttatni hozzánk. Kérjük egyetemünk dolgozóit, a tanú mányi osztályok veze­tőit, támogassanak bennünket munkánkban. Szerkesztőbizottság. tlüs&kók vagyunk tanulókörünk rrvdntón 1953. szeptember 2. Az or­szág különböző részéből össze- sereglett húsz fiatal százhat­vanad magával megkezdte ta­nulmányait a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán. Az első hetek bizony nem teltek el valami könnyen. A szokat­lan ütem, új tanulás és taní­tási módszer jóformán mind­annyiunknak komoly feladato­kat jelentettek. Ebben az idő­ben kapott lábra az egyetemen már jól ismert egészségtelen hangulat. Mindenki sírt, pa­naszkodott, minden csekély­ségért — mindenkinek. Az­után túlestünk az első zárthe­lyiken kicsiken és nagyokon, s kiderült, hogy kellő szorga­lommal és akarással, sírás he­lyett kemény munkával, lehet jó eredményt is elérni. Ezt bebizonyították Tuska Sándor. Somorjai Gábor, Szántó Vilma, Oszoly László, Szőnyi András és Steczek Katalin nevű hall­gatók is, akiknek jó ered­ményei, sikerei buzdítot­ták, szinte magukkal ra­gadták a többieket. Az idők során kialakítottuk a tanulópárokat. Erdei—Ste­czek, Suszki—Szőnyi, Szabó— Szántó és sorolhatnánk tovább azokat a tanulópárokat, akik a jobb eredmények elérése ér­dekében állandóan segítették a nehezebb anyagrészeknél társaikat, tankörökön, szüne­tekben, ebédidő alatt a nehe­zebb példákat levezették gyen­gébb társaiknak. A szakérettségis elvtársak is jól illeszkedtek be a tanulókör munkájába, szó sem volt bármi megkülön­böztetésről, széthúzásról, klik­kek alakításáról. Hamar össze­barátkoztunk. A szakérettségis elvtársak becsülni való szorgalom­mal, akaraterővel ledolgoz­ták hátrányukat s ma már jóformán teljesen együtt haladnak a többiekkel. Oszoly László, Horváth Ilo­na a kezdeti nehézségek után szépen haladtak és jó ered­ményt is értek el. Egyik-másik szakérettségis elvtársnál azon­ban még hiányosságok mutat­koznak a tanulási módszer te­kintetében. Viszont a kollektí­va segítőereje és segítőkész­sége ezeknek az elvtársaknak megkönnyítik a hibák kijaví­tását. Tuska elvtárs, a „külföldi-fe­lelős? dicséretre méltó szorga­lommal foglalkozik az iráni és az albán elvtársakkal, amel­lett még a „belföldi“ társait is segíti. A tanulókör jó eredményei­ben oroszlánrésze van a tan­székek dolgozóinak is, akik energiát nem kímélve segítet­ték a tanulókör hallgatóit. Különösen Bodai Kálmán­ná, Ozorai Mária, Kollár György tanársegéd és Papp Ferenc professzor e.lvtárs neveit kell megemlítenünk, akiknek mindennapi segítő­készsége igen sokban hozzájá­rult szép eredményeink eléré­séhez. A kollokviumok még foly­nak, de a félévi becsületes munkának már látszanak az eredményei. Kémiából a tan­kör jól vizsgázott, bukás nem volt és csak egy elégséges osztályzat akadt. Reméljük, hogy a továbbiakban is meg­álljuk becsülettel a helyünket. Vegyész 1/7. tanulóköri háromszöge A VILLAMOS- ÉS VEGYÉSZKAR VIZSG AHIRADÓJA gatamal, példám utalói fegyelemmé" küzd a 'kiváló eredmény eléréséért. Van azonban a II. évfolyamon a vil­lamosmérnököknek szégyene is. Itt elsősorbami Ványa László ha'líga tóról 'kell megemlékezni, aki nem készült fel matematikai vizsgájára. így történt az, mikor a három kérdést kihúzta, az egyiket kicsempészte társainak azzal a szándékkal, hogy a kérdést dolgozzák ki és juttassák ossza hozzá. A tanár .felfigyelt a törtéh- tekre. Igen hdyesen, Ványát felfüggesz­tette. A fegyelmi eljárás megindult eíilene. A vegyészkaron ,;s a többi karhoz hasonlóan' a vizsgák derekán; járnak. Ha a vizsgaidőszak eleje cfta eltelt rövid időre visszatekintünk, sok jó, de rossz tapasz­talatunk is van. A félév folyamán végzett rendszeres, becsületes munka meghozta a gyümölcsét. Hallgatóink elé, mint követendő példát állítjuk az alábbi hallgatókat, akik eddigi vizsgájuk során minden tárgy­ból jelesen vizsgáztak Az I. évfolyamon Hunge! Aranka, Peré- nyi Judit, Szegő Agnes, Bertailan György, Müller Tamás. A II. évfolyamon Benke Eva, Halier Iván, Szántó Gábor, Kovács László, a IIIjb. évfolyamon Hedvig Zsuzsa, Vörös Judit, Kertész- Zoltán, a. IV/B. évfo­lyamon Törnek Antal, Szabii Zsuzsa. A IV/C. évfolyamon Török Szilveszter. Gábor Júliái, Poper Mária és Schulhof Edit. Sajnos azonban akadnak fegyelmezet­lenek és hanyagolt is a vegyészkaron. Ezek az alább felsorolt hallgatók embe- reljék meg magúikat és töreked;enek arra, hogy a második félévi vizsgájuk soréin alz eddigiektől eltérőéin becsületes eredményt tudjanak felmutatni. Az I. évfolyamon Bóka György, Gurszin László, a II. évfo­lyamon már több utóvizsgát szerzett Fa­ragó Klára, 4II. évfolyamon is az uíclvizs- gásofc csoportjába tartozik Lőwy Teréz, Kemencés Pál. Felhívjuk a hallgatóság figyelmét, hogy akinek hiányosságai vannak, vegyék igény­be a tanszékeknek, a vizsgáéi őkószítő fconi­I zuit'áe'ökon nyújtott segítségét! A villamosmérnöki-kar j évfo_ lyiamán a 'legjobb eredményt, az eddigi' vizsgáikat tekintve, a 6-os tankör érte el. A 3-as tankörbői rossz példának kell megemlítenünk Bakony Margitot, aki megbukott matematikából. Úgy látjuk, ha jobban elmélyedt volna az anyagban, ez nem. következett volna. be. A II. évfolyamon dicséret illeti Forintos György szakérettségis hallgatót, aki eddigi viisgák során minden tárgyból jelest szer­zett. Ezt ai kiváló eredménlyt kitartó szor­galommal1 érte el. Külön elismerést érdemel a tanulópárj munkájáért. Egvik tanukclpár- ja Kiblinger Ferenc, aki máskülönben elég gyenge felkészültségű hallgató, eddigi vizsgája során minden tárgyból átment. Ugyancsak a II. évfolyamon taláilhaíó Andu Géza is. ö DISZ-vezetőségi tag. Vizsgái során bebizonyította, hogy méltó arra, hogy a párt aranytartalék­hadseregének funkcionáriusa lehessen. Eddigi vizsgaeredményei jelesék. —«Jaafábbj vizsgája- során is kitartó szór- "etefn / HZAKWW í«- V..X '•0—, . *»v <ar A Bartók. Béla-útí diákotthon lakói a vizsgák idején sűrűn keresik fel a szálló szépen berendezett társalgóját. Képünkön Anda Tibor III. éves villamosmérnök hallgató és Boros Gábor I. éves gépgyártó hall­gató látható. Andy elvtárs legközelebbi vizsgájára készül, míg Boros elv- társ Gárdonyitól az Egri csillagokat olvassa. így pihétff^ki a jói sikerült vizsga „fáradalmait". I p,,rj

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents