A Jövő Mérnöke, 1961 (8. évfolyam, 1-42. szám)

1961-01-09 / 1. szám

í 1989 Boldog újévet kívánunk minden kedves olvasónknak! VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! IX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA 70 FILLÉR 1961. JANUÁR 9. S&wiulistn szerződések A kommunista mérnökkép­zés elválaszthatatlan része a szocializmus építésének ha­zánkban. Ez természetesen nagy feladatokat ró a mérnö­köket képző egyetemekre, és az egyes szakminisztériumok­ra. Éppen ezért az egyetemek és az egyes minisztériumok összefogása, a kapcsolatok még szorosabbá tétele igen nagy jelentőségű. Mindezt figyelembe véve csak üdvözölni lehet az Építő­latra vállalataihoz, illetve egyéb szerveihez fogadja.” De mindezen túl „á gyakorlati oktatás elősegítése érdekében a minisztérium lehetővé te­szi, hogy az egyetem hallga­tói számára az egyetemi gya­korlati foglalkozásokat o mi­nisztérium felügyelete alatt álló egyes vállalatok és kuta­tó intézetek üzemeiben, illet­ve laboratóriumában tartsák meg.” Vállalta még a minisz­A szocialista szerződés megkötése alkalmával Kossá elvtárs beszédet mond ipari- és Közlekedési Műszaki Egyetem szocialista szerződé­seit, melyet a Közlekedés- és Postaügyi, valamint az Épí­tésügyi Minisztériummal kö­tött, de azokat is, amelyeket a közeljövőben még kötni kíván­nak. Az egyetem előtt álló fel­adatokat ezek alapján nagyobb hatásfokkal, jobb eredmények­kel lehet megoldani. . Ezeknek a szerződéseknek az alapján az egyes szakminisz­tériumok. többek között fel­adatokat vállalnak a gyakorla­ti oktatás elősegítése érdeké­ben. A Közlekedés- és Posta­ügyi Minisztériummal kö­tött szerződésben erről a következőket találjuk: „A gyakorlati oktatás korszerűsí­tése érdekében a minisztérium \ állatja, hogy — az egyetem terveinek megfelelően — a mi­nisztérium területére irányí­tandó első évfolyamot végzett hallgatókat több hónapos mun­kagyakorlatra, a harmadik és negyedik évfolyamot végzett hallgatókat szakirányú terme­lési gyakorlatra, a diplomaterv készítése előtt álló szigorló ' allgatólcat műszaki gyakor- atra, a fiatal egyetemi oktató­kat pedig — akik még nem rendelkeznek szükséges gya­korlattal — egyéves gyakor­Huncut pillantás az új évre (Foto: Táncos) tán negyedéves gépész is koc­cintás közben az utolsó perceit élő óévre gondolt. — Nem voltam megeléged­ve az 1960-as évvel. Remélem, 1961 fiatalosan és barátságo­sabban indul, különös tekin­tettel a januári vizsgaidőszak­ra. Hogy mit szeretnék az új évben? Elsősorban jórendüsé- get. Aztán a Szovjetunióban gyakorlatozni. Komoly prog­ram, megvalósulása csak attól függ, őszinte lesz-e a barátság Kovács Béla és az új év között. — ÖREG TÁRSASÁG A MIENK — mutatott végig a csinos fiatal lányok és fiúk csoportján Léman Béla, ötöd­éves gépész. Alaposabban, szemügyre vettem a kisesté- lyis lányokat sötetruhas part­nereikkel, de öreget nem fe­deztem fel közöttük. Mire Béla magyarázatot adott. — A harmadik szilvesztert töltjük együtt, s ahogy meg­beszéltük, a negyediket is együtt ünnepeljük Pesten, bár­hová is helyeznek bennünket. A legszebb szobák egyiké­ben szórakoztak az ötödéves gépészek a rádió vidám műso­ra mellett. Ott voltak a meny­asszonyok és menyasszony je­löltek is. 1960-ban volt Léman Béla eljegyzése is. (Folytatás a 2. oldalon) — Ml A NEHEZEBB? Szil­veszter éjszakáját színjózan ál­lapotban eltölteni és másnap mindenre „kihagyások” nél­kül, pontosan visszaemlékezni, avagy... — Kár folytatnod a találós kérdést — intettek le a töb­biek — ennél nehezebbre úgy sem akadnál. — Fején találtátok a szöget — állapítottam meg —, én ugyanis szilveszterkor kipró­báltam. — Na és sikerüli? -— kér­dezték. mire én bűntudatosan az előttem fekvő üres lapra mutattam — hová visszaemlé­kezéseimet kellett volna felje­gyeznem —, és csak ennyit mondtam: — ez most éppen az egyik kihagyás. — Te műegyetemista vagy? — Nem. Fogorvostanhall­gató. — De te az vagy? — fordul­tam egy másik fiatal lányhoz. — Én másodéves kirakat- rendező vagyok. — És te? — Műszerész! Az Építésügyi Minisztériummal kötött szerződés aláírásakor Bcnke Valéria művelődésügyi miniszter, dr. Pcrényi Imre rektor és Trautmann Rezső építésügyi miniszter az elnöki asztalnál Az újév ünnepéről azt szokták mon­dani, hogy kétarcú. Kétarcú, mint ahogy római istene, Janus is az. De ez valahogy nem pontos. Nem egyszerűen vissza meg előre nézés ez, mint ahogy a rómaiak Janusra hivatkozva hittek és vallották. Legalábbis nem fele-fele arányban, a visszapillantás nem teljes, nem tisztán csak visszaemlékezés, ha­nem annál jóval több. Üj évhez érve a kinőtt régit elsősor­ban is abból a szempontból nézzüs, mi volt benne az új számára való. És eb­ből a szempontból ítéljük meg sike­reinket is, meg balsikereinket is. A jót igyekszünk megtartani, még jobb jóvá tenni, a rosszat pedig úgy vizsgáljuk meg, hogy miként tudnánk elkerülni a jövőben. Tehát mind a sikert, mindpe- dig azt, ami nem a legjobban sikerült, a hibákat, a melléfogásokat az új év érdekében nézzük. Ha így vizsgáljuk az 1960-as eszten­dőt, elmondhatjuk, hogy a mérleg nem a legrosszabb. Mindenekelőtt sikeres volt az a harc, amely az emberi bol­dogulás alapjáért, a világ békéjéért folyt. Az elmúlt év nemzetközi politi­kájának alapját a leszerelésre, a béke biztosítására, a gyarmati rendszer fel­számolására irányuló szovjet kezdemé­nyezések határozták meg. És a kom­munista és munkáspártok moszkvai ér­tekezletének iránymutatásai alapján to­vább fokozódott a néptömegek harca a tartós békéért, a szocializmus világmé­retű győzelméért. Nálunk. Magyarországon tovább erő­södött a munkásosztály és a vele szö­vetséges parasztság hatalma. Tovább erősödött a nép bizalma pár', unitban, szocialsta rendszerünkben. Az elmúlt évben végzett szorgalmas munkánk eredményeként 1960-ról, mint a három­éves terv sikeres befejezésének eszten­dejéről emlékezhetünk meg. És itt egyetemeinken is értünk el szép eredményeket. A felsőoktatás reformja ma már szívügye oktatóink többségé­nek. Tanáraink oktatóink látják a re­form megvalósulásának szükségességet és mint a kommunista szakemberkép­zést biztosító feladat áll előttünk. Hallgatóink többsége is részese ered­ményeinknek. A félév közi munka meg­szervezésével, a vizsgaeredmények egy­előre még csak enyhe, de megalapozott javításával adták le szavazatukat a kommunista mérnökképzés mellett. S mit várhatunk az új évtől, az 1961- es esztendőtől? Ez az esztendő minden bizonnyal a békéért, az elnyomott népek szabadsá­gáért, a demokráciáért, a szocializmu­sért vívott nemzetközi küzdelem újabb nagy csatáit és győzelmeit rejti tarso­lyában. A kapitalista társadalom eresz­tékei állandóan recsegnek-ropognak. Ezzel szemben a szocialista tábor nap­ról napra erősödik, a béke, a haladás erői szakadatlanul izmosodnak. Harcunk eredményességét elősegíti, hogy a szocializmus, a béke hívei egy­ségesek, hogy a haladás hívei világ­szerte fölényben vannak a reakció erői­vel szemben. Ma már a föld minden országában nagyarányú harc folyik a háborúra spekuláló imperializmu.- ellen. A magyar nép az új esztendőben munkáját már az új ötéves terv vég­rehajtásának jegyében folytatja. Üj ötéves tervünk pedig már nemcsak az iparban, hanem a mezőgazdaságban is a szocialista termelési viszonyokra tá­maszkodik. melynek következtében jobban érvényesülhet a szocialista terv- szerűség népgazdaságunkban. Ez tov ább gyorsítja előrehaladásunkat a VII. pártkongresszus által kitűzött cél felé: befejezzük a szocializmus alapjainak lerakását. Ha jól dolgozunk, az ötéves terv végére hazánk is nagy lépéssel jut közelebb végső célunkhoz, a kom­munizmushoz. Ebben a munkában egyetemeink is megtalálják a perspektívát: ez a cél ránk nézve is megszabja a feladatokat. Elsősorban is a reform célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítását, a gyakorlati tettek esztendejét kell. hogy jelentse az új év. Bízunk abban és küzdünk is ér­te. hogy erőfeszítéseinket siker koro­názza: megvalósítjuk a kommunista mérnökképzést. Ez természetesen nagy feladatokat ró valamennyiünkre, d ér­demes vállalni a fáradságos munkál, s ha kell áldozatokat is kell hoznunk ér­te. 1961. január 1-én mindenki ..új éle­tet” kezd. De ez így természetes. To­vábbi eredményekre sarkallnak sikere­ink. s a botlások, félsikerek is talpra- állást és úi nekirugaszkodást követi !- nek. Ez az élet rendje, s mi nem akar­juk. hogy az élet nélkülünk menjen tovább. H. Gy. • ti % térium, hogy tervdokumentá­ciók, különleges feiazerelúsí’s és gépek átengedésével se­gítséget nyújt a gyakorlati ok­tatás színvonalának emelésé­hez. De a minisztérium lehe­tővé teszi azt is, hogy az egye­tem hallgatói és oktatói az ed­diginél szélesebb körben lá­togathassák a hatáskörében levő üzemeket és építkezése­ket. Az Építésügyi Miniszté­rium vállalta, hogy fokozott erkölcsi és anyagi támogatást nyújt az egyetem tervezett la­boratóriumi épületének létesí­téséhez, korszerű gépekkel és műszerekkel való felszerelé­séhez. E szerződések alapján az egyes minisztériumok komoly» részt vállalnak az egyetemi beiskolázások területén is. A minisztériumok — többek között — az irányításuk alatt álló vállalatok és szervek dol­gozóinak gyermekeit és a vál­lalatainál dolgozó érettségi­zett fiatalokat továbbtanulás­ra az Építőipari és Közleke­dési Műszaki Egyetemre irá­nyítják. A minisztériumok figyelme e szerződések alaVján az esti és levelező oktatásra is kiter­jed. A minisztériumok gon­! doskodnak arról, hogy az esti- és levelező tagozatra kerülő * dolgozókat tervszerűen és a 1 követelményeknek megfele­lően válogassák ki, hogy az ' egyes vállalatok biztosítsák o törvényes tanulmányi kedvez- ' ményeket, * A minisztériumok és az egyetem szerződései kimond­ják, hogy kölcsönösen támo­gatják egymást a tudományos és műszaki fejlesztési tervek megszerkesztésében és vég­rehajtásában. Ennek megfe­lelően az egyetem rendszere­sen segiti a minisztériumo­kat a műszaki fejlesztéssel kapcsolatos tudományos té­mák kidolgozásában, s a mi­nisztériumok tudományos ku­tatási megbizásokat adnak az egyetemnek. Az egyetem vállalja, hogy végzős hallgatóinak elosztásá­nál elsősorban az illetékes szakminisztériumok érdekeit veszi figyelembe, hogy elő­segíti a minisztériumok és vál­lalatok alkalmazásában álló mérnökök továbbképzését.. Az egyetem bevonja az oktatási reform kidolgozására irányu­ló tanácskozásokba az egyes minisztériumok képviselőit., * hogy ezáltal megvalósuljanak ' a reform során mindazok az . igények, amelyeket az élet kö- . vetelményei alapján a szak- . minisztériumok tárnak fel. Az egyes szerződések a szak­- ágaknak megfelelően, speciá- ~ lis feladatokat is kitűznek. A szerződések megvalósítá­- sa minden bizonnyal nagy- t mértékben elősegíti a kom- t munista mérnök-képzést,- nagymértékben előreviszi a- felsőoktatás reformját az s Építőipari és Közlekedési Mű­- szaki Egyetemen. Mindenesetre meglepő do­log — állapítottam meg ma­gamban. Teljes két óra választ el az új évtől, még egy korty szeszesitalt sem engedtem le a torkomon és eltévedtem. Utol­só próbálkozással kísérletez­ve csinos, Greta. Garbo-frizu- rás lányhoz fordultam — Ugye te műegyetemista vagy? — Dénes Zsuzsa vagyok, el­sőéves csecsemögondozó-kép- zős. — Kérem. Én a Várba in­dultam — fogtam meg a kar­ját az egyik fiúnak segélytké- röen a hangulatos szobában. — Akkor jó helyen jár. — Dehát csak vicc volt a kirakatrendezés és a csecsemő­gondozás? — Szó sincs róla — mutatott Király Árpád másodéves gé­pészhallgató a társaság népes csoportjára. — Ők a mi vendé­geink. Szombathelyiek Pesten ta­nuló diákcsoportja vidáman kezdte a szilveszteri mulatsá­got. Apróka magnetofon zene­számai mellett csákókkal a fe­jükön táncoltak a párok a diákszálló földszinti fogadó­szobájában. \ Új vendég érkezésénél ma­gasba emelték a borospohara­kat, leöblögetve vele az 1960- as év úti porát. Kovács Zol­»\\\\\\\\\\\\\\V\\VVVVVV\VVVVVVVVWVVxxvvvxx'

Next

/
Thumbnails
Contents