A Jövő Mérnöke, 1974 (21. évfolyam, 1-38. szám)

1974-01-19 / 1. szám

Dr. Horváth Károlyné 1973. XI. 23-én elhunyt dr. Horváth Károlyné, gé­pészkari nyelvtanár. Váratlanul, túl korán tá­vozott el közülünk, hiszen mindannyian vártuk, és reméltük, hogy még sokáig lesz köztünk. Kora gyermekkora óta nehéz, küzdelmes évek hosszú sorát járta végig egyenesen, töretlenül, hittel cs példamutatóan. Serdülő gyerekkora óta, már közép- iskolás korában kettős stá­tusban — diák és önmagát eltartó dolgozóként jutott el az érettségiig. A közben kitört háború további ta­nulása útját elvágta. Buda­pestre került és itt élt: a háború sötét éveiben, mi­kor is a barna métely Európa minden értékének teljes elpusztításával fenye­gette a népeket, a szovjet hadsereg kötelékébe lépett és két éven át tett tanúbi- zonyságot az emberi érté­kekért, a társadalmak sza­badságáért, az emberséges jövőért vívott küzdelem mellett. Az elsők között volt, akik a Gorkij-könyvtár kötelé­kében szervezett orosz nyelvoktatás szervezői, munkásai voltak. 1951-től 1956-ig a Földművelődés­ügyi Minisztériumban vég­zett munkát és 1956-ban került az Agrártudományi Egyetemre nyelvtanárként. 1965 óta a BME Gépészmér­nöki Kara Nyelvi csoport­jának volt élete végéig nyelvtanára. Élete munkában telt, a család és a munkaköri munka között megosztva, s eközben levelező tagozaton szerzett nyelvtanári diplo­mát orosz és német nyelv­ből. Tanári munkáját mély hivatástudattal, példás oda­adással, a jövő nemzedék szeretetétől és iránta érzett felelősségtől áthatva végez­te és ebbe a munkába min­den szakmai, emberi képes­ségét mindig legjobb tudá­sa és lelkiismerete szerint vetette be. Magánéletét családjának szentelte. Áldozatos élete minden napját a családdal és a nagyobb családdal — a tanítványokkal való törő­dés, a róluk való gondosko­dás töltötte ki. Mindenki szerencséiének, érvényesülésének, sikeré­nek őszinte szívből tudott örülni, átérezte és mélyen együttérzett azokkal, akik nehézségekkel, bajokkal küszködtek és segítőkész, mindenkor megbízható, jó- ban-rosszban egyaránt ki- tartá és helytálló kollégát ismertünk meg benne. Mélyen fájlaljuk idő előt­ti elvesztését és nagyon- nagyon nehezen törődünk bele korai távozásába. Mi, munkatársai, tudjuk és érezzük, hogy távozásával ür támadt és szegényebbek lettünk egy nagyon értékes tanárral, emberrel. Nyelvi Intézet TDK-konferencia a közlekedésmérnöki karon Az oktatók és a KISZ erő­feszítése a hallgatók akaratá­val és jó hozzáállásával találj kozva meghozta a várt ered­ményt. A közlekedésmérnöki karon megkétszereződött a TDK-pályaművek száma az előző évihez képest. A kari szekciókba 24, a társadalom- tudományi szekciókba (politi­kai gazdaságtan és közleke­désgazdaságtan) 10 dolgozatot adtak be hallgatóink. A múlt év végi kari TDK- konferencia három szekcióban zajlott le: Alaptudományi szekció (elnök: dr. Fazekas Fe­renc docens, titkár: Péter Ta­más tanársegéd); Közlekedés- tudományi szekció (elnök: Kiss Iván adjunktus, titkár: Gál Gyula tud. munkatárs); Járműmotorok és építőgépek szekció) elnök: dr. Tóth Lajos docens, titkár: dr. Finichiu Li­vi« adjunktus). A díjakat dr. Szász Gábor tudományos dé­kánhelyettes adta át a pályá­zóknak. A legjobb dolgozatok szerzőit a Közlekedéstudomá­nyi Egyesület könyvjutalom­ban részesítette. Gamov—Cleveland I. díjat kapott: Ferenczi Mihály, Horváth Sándor, Gradwohl István, Héthelyi Jó­zsef. IX. díjat kapott: Ferenczi Mihály, Magyar László, Weich Péter, Barsi Péter, Fecske László, Rakosa Tibor, Sőtér Gergely, Varga Mária, Somo­gyi Péter, Vékony Sándor, Fa- ludi László és Inczédi Mária. III. díjat kapott: Csengeri Papp Zsigmond, Dina István, Lovász Zoltán, Agárdi László, Bedőcs Károly, Gyatyel Zol­tán és Németh Vince. 200 Ft-os könyvjutalomban nyolc hall­gató részesült. A Kari Tudományos Diák­köri Tanács célkitűzése az, hogy az 1973/74-es tanévben tartani tudjuk az elért szin­tet. Ehhez tanszékenként 2—4 dolgozat szükséges legalább. Azt is szeretnénk, ha a TDK valóban kör jellegű lenne, te­hát 3—5 hallgató dolgozna egy témán. Az oktatók, hallgatók és a KISZ összefogásával eze­ket a célkitűzéseket meg tud­juk valósítani. . Agg Géza tud. ösztöndíjas, KTDT-elnőkhelyettes Fizika A téli könyvvásár termé­szettudományi szenzációjának számít George Gamov és Jofin M. Cleveland könyve, amely a modern fizika világát mutatja be. A könyv bebizonyítja, azt a sokak álta] tagadott állítást, hogv a fizika a matematika alapos ismerete nélkül nem érthető meg. Szerzők a modern fizika egészének bemutatására vál­lalkoztak, és ehhez megfelelő módszert is találtak. Az olva­só minden nehézség nélkül ér­ti meg a fizika bármely terü­letét. Elég a fejezetek címét fel­sorolni, hogy bárki meggyő­ződjék róla. milyen hatalmas területet ölel fel és mutat be ez a kitűnő könyv 600 olda­lon. A fejezetcímek: helyünk a világegvetemben; nyugvó testek, mozgó testek: energia és impulzus: a forgó mozgás; boh-gópályák és mesterséges égitestek: rezgő mozgás: hul­lámok; a hang: hőmérséklet és hő: hő és energia; elektro­sztatika: elektromos áram; mágnesség: fényvisszaverődés és fénytörés: a fény; a fény hullámtermesaete; a speciális Közlekedés- mérnöki kari hírek Elkészült a kar összefoglaló beszámolója az elmúlt év nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról. Az utazások és a kapcsolat más formái jól szol­gálták a karon folyó szakmai, politikai munkát, és a káder­fejlesztési tervek célkitűzései­nek teljesítését. A végleges adatok szerint tavaly 62-en jártak külföldön, közülük 51-en a szocialista országokba utaztak. ★ Az oktatási rektorhelyettes a fizikai dolgozók gyermekeinek egyetemi előkészítésiében vég­zett jó munkájukért jutalom­ban részesítette dr. Ernőd Ist­vánt, Bakonyi Istvánt és Berke Pétert. ★ Értékelték a karon a tavaly kötött szocialista szerződése­ket. öt új szerződést írtak alá 1973-ban. A legsikeresebbek a termelési gyakorlattal, a diplo­matervezéssel és az üzemláto­gatással foglalkozók voltak. Az értékelés szerint szorgalmazni kell a dokumentációs kapcso­latokat, a használt állóeszkö­zök átvételét oktatási célra és szakemberek meghívását TDK-előadásokra. Jegyzetbörze használt JEGYZETEI­TEKET eladhatjátok, ILLETVE OLCSÓN VÁSÁ­ROLHATTOK JEGYZETE­KET FEBRUAR 5-EN 15 ÓRÁTÓL A KARI KOLLÉ­GIUMOKBAN. Kisz ErdekvEdelmi BIZOTTSÁG HIRE Szakszervezeti munka az építészmérnök karon A szakszervezet alapvető feladata az építészmérnök ka­ron is a szervező-, nevelő-, po­litikai tevékenység erősítése az érdekvédelmi tevékenységgel együtt. Ennek az összetett, sokrétű feladatnak eredmé­nyes megvalósításában a kari szakszervezeti bizottság a bi- zálmiakkal együtt az elmúlt években eredményesen tevé­kenykedett, felhasználva a szakszervezti tanács határoza- zatait és az egyetemi szak- szervezeti bizottság irányítá­sát, javaslatait. Következete­sebben munkálkodott a párt politikájának megvalósításáért, tovább erősítette kapcsolatát a tagsággal. Nőtt a kari szak- szervezeti bizottság tekintélye, politikai súlya, önállósága, mozgósítani tudta a kar okta- tóit-dolgozóit a kari feladatok megvalósítására. A kari szakszervezeti bizott­ság bizalmi értekezleten, tag­gyűlésen számolt be munká­járól, a feladatokról, de a rendszeres kapcsolattartás ér­dekében szükségesnek tartotta, hogy minden vezetőségi tag két-két bizalmival tartson köz­vetlen kapcsolatot. hogy a mindkét irányú tájékoztatás, informálás a lehető leggyor­sabb legyen. Az együttműködési alapel­vek jelentős mértékben segí­tették a szakszervezeti mun­kát, ennek megfelelően a kari állami vezetéssel — a koráb­biakhoz képest — még tovább erősödött az együttműködés. Az állami vezetés elismeri a szakszervezet tevékenységét. Minden — a kar oktatóit, dol­gozóit érintő — kérdésben ki­kéri a szakszervezeti bizottság véleményét és figyelembe ve­szi a javaslatokat Ugyanez a jó együttműködés jellemzi a kari pártvezetés és a szakszer­vezeti vezetés közötti kapcso­latot is. Közös feladatoknál (kari káderhelyzet, alkotó munka kérdése, bér- és jutal­mazási politika, nők helyzeté­nek javítása, tanszékek és hallgatók kapcsolata), közös a munka, közös a megvalósítás módjának keresése. Az állami, párt- és szakszer­vezeti vezetés összeállította a tanszéki háromszögek, taná­csok feladatait, írásban rögzí­relativitáselmélet; az anyag molekuláris szerkezete; az anyag elektromos tulajdonsá­gai; az energiakvantum; a Bohr-féle atommodell; az atom szervezete; a részecskék hullámtermészete; radioakti­vitás és az atommag; mester­séges magátalakítások; az atommag szerkezete: mag­energiájú magfolyamatok; ti­tokzatos részecskék: biofizika; geofizika: asztrofizika. A felsorolt 33 fejezeten kí­vül még ügyes táblázatok és a szövegben közölt feladatok egy részének — a megoldás útját is tartalmazó megoldá­sait tartalmazza a könyv. A könyvet azért is ajánlhat­juk egyetemünk hallgatói fi­gyelmébe, mert lehetővé teszi a tanári segítség nélküli tanu­lást is. Sok éves tapasztalat bizonyítja, hogy főleg alsó­éves hallgatók fizikai isme­retei mennyire hézagosak. A könyv alapjául szolgáló amerikai kiadás 1969-ben je­lért meg New Yersey-ben. A több száz ábrát tartalma­zó ofszetnyomású kötetet a Gondolat Kiadó jelentette meg. Ötven éve halt meg Lenin Otven évvel ezelőtt, 1924. január 21-én este 6 óra 50 perckor halt meg Lenin Kora reggel megszólalt a rádió és a bemondó felolvasta a kormányközleményt: „O nincs többé köztünk, de ügye megingathatatlan. A szov­jet kormány a dolgozó tömegek akaratát kifejezve foly­tatja Vlagyimir lljics munkáját, tovább halad a kijelölt úton.” Amikor a hirtelenjében megépített mauzóleumban — amelynek helyére később került a mai építmény — el­helyezték Lenin koporsóját, az országban öt percre meg­állt a munka, megszólaltak a gyárak, a mozdonyok, a gőzhajók kürtjei. Gyászolt a világ, sok tőkés országban ötperces munkaszünetet tartottak. Néhány nappal később a Szovjetunió II. össz-szövet- ségi Szovjet Kongresszusa úgy határozott, hogy Petrog- rád nevét Lenin emlékére Leningrádra változtatja. Tisz­telgés volt ez a nagy forradalmár előtt, hiszen Lenin nemcsak a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat irá­nyította ebből a városból, hanem itt alapította meg 1895-ben az első forradalmi szervezetet, a Harci Szövet­ség a Munkásosztály Felszabadítására nevű szervezetet. Harminc évvel ezelőtt, 1944. január 27-én jelentették be: a szovjet hadsereg felszabadította Leningrádot a fasiszta blokád alól. tette azokat a területeket, ahol a bizalmiak munkája feltétle­nül szükséges. Ezt az anyagot a kari tanács is jóváhagyta. A szakszervezeti bizottság ezzel a tanszéki szakszervezeti bizal­miak helyzetét megerősítette, kihangsúlyozta, hogy a szak- szervezeti munka sikere nagy­mértékben a bizalmiakon mú­lik, akiknek tevékenysége je­lentősen hozzájárul a tanszék dolgozóinak politikai állásfog­lalásához, munkájához, a tan­széki demokratizmus kiszélesí­téséhez. Az elmúlt időszakban a bizalmiak munkája javult, de még sok a tennivaló. Erősí­teni kell a — különben hasz­nos — információs hálózat működését és jobb módszert kell találni a nem oktató dol­gozók ideológiai oktatásban való nagyobb részvételére. A szakszervezeti bizottság sokat tett a bér-, jutalmazási helyzet javítására. Eredménye­sen képviselte a kar — sajá­tos helyzetéből adódó — érde­keit a különböző fórumokon. A bérfejlesztési keret kari fel­osztására a szakszervezeti bi­zottság a gazdasági dékánhe- lvettessel közösen állitott össze javaslatot, figyelembe véve a bizalmiak véleményét, a tan­széki javaslatokat, az oktatók és dolgozók munkáját, a kis­keresetű dolgozók és oktatók, elsősorban a tanársegédek bé­rének emelését, az azonos be­osztású férfi és női oktatók esetleges bérkülönbségének megszüntetését. Sajnos, a bér- fejlesztési keret nem túl nagv, így minden jogos igényt nem lehetett kielégíteni. A jutalmazási rendszer job­bá tételére a szakszervezeti bizottság javaslatot állított össze, amelyet a kari tanács is elfogadott. Ennek lényege, hogy növelni kell a dékáni ju­talomkeretet, hogy a KK tan­széki jutalomösszeggel nem rendelkező tanszékek béralap szerinti jutalomösszegét indo­kolt esetben növelni lehessen. A szakszervezeti bizottság ja­vasolta célfeladatok meghirde­tését és ezek jutalmazását. Ez­zel a kar érdekében végzett többletmunkát lehetett jutal­mazni, illetve ilyen jellegű munkák végzésére minél több oktatót lehet megnyerni. A BELORUSZ FŐISKOLÁK 25 éves jubileumát ünne­pelte Minszkben, az Idegen Nyelvek Pedagógiai Főisko­lája. Ez idő alatt a hallga­tók száma több mint 50-szere- sére nőtt. Az intézet a legmo­dernebb technikai felszere­léssel ellátott nyelvi laborató­riumokkal, tágas könyvtárral és kényelmes diákotthonnal rendelkezik. Jelenleg Belorusziában 28 felsőfokú tanintézet működik, ezekben 143 ezer fiatalt ok­tatnak. (APN) A KK-munka mind oktatási, mind tudományos-kutatási, mind anyagi szempontból egy­aránt szükséges és hasznos. A szakszervezeti bizottság két tagja részt vesz a kari KK- bizottságban. A szakszervezeti bizottság javasolta, hogy a bi­zalmiak a jutalmazási lista he­lyett inkább az előzetes felosz­tási javaslatot írják alá, véle­ményezzék, mert csak így le­het a munkákban részt vevők számát növelni és a keresete­ket egyenletesebbé tenni. A karon főleg lakásépítési- kölcsön-igények jelentkeztek, s ezeknek a nagy részét sikerült kielégíteni. Nagyszámú törzs- gárdakérelmek elfogadását si­került biztosítani. A szakszer­vezeti bizottság örömmel fo­gadta a törzsgárdatagság juta­lomösszegének megemelését, valamint a 30 éves egyetemi szolgálat aranygyűrűvel törté­nő jutalmazását. Kedvező jelenség, hogy az utóbbi években jelentkező üdülési igényeket mind na­gyobb számban lehetett kielé­gíteni s a balatonfüredi üdülő átadása még tovább fogja nö­velni az üdülésben részt vevő kari dolgozók számát. A kar oktatói klubnao keretében szá­moltak be külföldi tanulmány- útjaikról, tapasztalataikról (Kanada. Kongó, Szudán, Irak). A kulturális élet még színvonalasabb lenne, ha a ré­gi igényként jelentkező szak- szervezeti klubhelyiség rendel­kezésre állna. A nők helyzetének javításá­ra hozott párthatározat végre­hajtására a kar vezetése a szakszervezettel együtt mun­katervet állitott össze. Ennek megvalósítását a pártszerve­zettel egvütt évenként-ellenőr­zi. A határozat megjelenése óta nőtt a kari vezetésben, a kari tanácsban dolgozó nők száma, javultak a munkakö­rülmények. csökkentek a bér- különbségek. A szakszervezet részt vett a káderfejlesztési tervek készíté­sénél, reális célkitűzéseket és ezek teljesítéséhez több segít­ségnyújtást javasolt. A szak- szervezeti bizottság szerint a káderutánpótlást tervszerűen kell kinevelni főleg a hármas követelményrendszernek egy­aránt eleget tevő belső okta­tók közül. A kar szakszervezeti dolgo­zói sikeresen működnek a szakszervezeti tanács különbö­ző bizottságaiban (segélyezés, nő. agitációs. gazdasági, nyug­díjas. ifjúsági, lakás, stb.). A kar előtt álló feladatok megoldásához a kari vezetés­nek jobban lehet támaszkod­nia a kar oktatóinak-dolgozói- nak cselekvő támogatására. Az előrelépés azon múlik, hogy a feladatok megoldását meny­nyire lehet az egész kar köz­ügyévé tenni, a kari demokra­tizmust kiszélesíteni, elmélyí­teni. A kar szakszervezeti bi­zottsága fontos feladatának te­kintette eddig is és tekinti a továbbiakban is ennek sikeres megvalósítását. Dr. Molnár Antal docens kari szb-titkár A BME és az ELTE együttműködése Hosszabb előkészítő munka után december 19-én együttes ülést tartott a BME és az EL­TE rektori tanácsa és párt­végrehajtóbizottsága. A meg­beszélés tárgya a két egyetem között kialakítandó együttmű­ködés területei és formái vol­tak. A vezető testületek abból in­dultak ki, hogy az ország két legnagyobb egyetemének mun­kája, eredményei és sikerei, il­letve hiányosságai igen nagy mértékben befolyásolják az egész magyar felsőoktatást. Ez a tény fokozott felelősséget ró a vezetőkre, dolgozókra és megköveteli az oktató-nevelő és kutató munka alapvető kér­déseiben és irányaiban a kö­zös elvi állásfoglalást Az ilyen együttműködés elősegítené az oktatáspolitikai feladatok, a tudománypolitikai és ifjúság- politikai irányelvek stb., sike­resebb végrehajtását, egyben támogatást nyújtana a Műve­lődésügyi Minisztériumnak is. Beható vita után a két egye­tem említett testületéi úgy ha­tároztak. hogy a következő év elején az együttműködés elveit szerződésben rögzítik, a szer­ződéshez pedig évenként mun­katervet készítenek, melyben megjelölik a konkrét elvégzen­dő feladatokat. A közös mun­ka lebonyolítását az erre a cél­ra létrehozott és a két egye­tem oktatóiból álló bizottságok fogják koordinálni. A szerző­dést ismertetni fogjuk A Jövő Mérnöke olvasóival. *

Next

/
Thumbnails
Contents