A Jövő Mérnöke, 1984 (31. évfolyam, 1-39. szám)

1984-01-20 / 1. szám

Képviselőim útján tudattam a rokonsággal, hogy igényt tartok rétesíélére, születésnapom alkalmából... Hátha süt valamelyik ráérő nagynéném ... Igen. Ez az. Érdekvédelmem többé-kevésbé jól működik, bár ez mákos. A káposztásat szeretem igazán. Ja, itt van. Győztem!!! (Fotó: Csuhái) Pályázati felhívás a Sztoczek utcai menza étkeztetési rendszerére A Pest-Budai Vendéglátó Vállalat és a BME Gazdasá­gi és Műszaki Főigazgatósága pályázatot hirdet a Budapest, XI., Sztoczek u. és a Bertalan Lajos u. sarkán meglévő épü­let felújítása és bővítés kere­tében kialakuló menza ra­cionálisabb kihasználásának tervezésére. A pályázatban a menzai ét­keztetés gyorsítására, javítá­sára, a sokoldalú közösségi fel­használhatóságra, esztétikus környezet kialakítására keli javaslatokat kidolgozni, egyé­nileg vagy csoportosan. A konyhai és étkeztetési rendszer egy komplex feladat, szervezési és műszaki megol­dásra vonatkozó elképzelések egyaránt felmerülhetnek. Adottságként kell kezelni az alábbiakat: — Az étkeztetés adatai: 1200 menü adag, 1800 a la carte adag, csúcsidőben 60% 11,30— 13,00 óra között, ebédeltetés: 11,30—14,30. — A meglévő és bővítés­ként létesítendő épület szer­kezeti adottsága. A pályázat beadási határ­ideje: 1984. február 29. A pályázatokat a főigazgató­ság fejlesztési osztályára, Bu­dapest, XI., Egri József u. 20—22. I. e. 108., kell beadni. A pályázatokat a kiírók ál­tal kijelölt szakemberekből álló zsűri bírálja el, 1984. már­cius 15-ig. Évzáró-évnyitó a munkásőröknél Évzáró-évnyitó egységgyű­lést tartott a XI. kerületi Sza- nyi Nagy István murakásőr- parancsnokság január 6-án. Ünnepélyes külsőségek között került sor a parancsnokok és a kerületi pártbizottság első tit­kárának beszédére, majd nagy­számú kitüntetést adtak át. A leszerelők és tartalékállo­mányba menők felmentése ut^n a munkásőrjelöltek le­tették az esküt. Hosszú idő után először a műegyetem diákmunkásőrt avatott: Ba­logh Istvánt, a közlekedés­mérnöki karról. A műegyetemi század I. szakasza Kiváló Szakasz ki­tüntetést kapott (parancsnoka Magyarosai József), Kiváló Raj címet a III. szakasz 1. ra­ja (parancsnoka Kelemen Ta­más). Kiváló Munkásör: Bálint István, Décsei Lajos, dr. Vág- völgyi Ferenc, Rácz Miklós. 15 éves szolgálatért „Szolgá­lati érdemérem” tulajdonosa Hegedűs László lett. 10 éves szolgálatért „Szolgá­lati érdemérem”: dr. Benyó Zoltán, Csík Gáspár, Gál At­tila, dr. Hárskúti István, Kiss Lajos, dr. Kovács Tivadar, dr. Laczházi Gyula, dr. Madarász György, Ozorai Gábor, Paár Zoltán, dr. Perjési István, Ru­dolf Péter, Soós László, dr. Szilágyi Béla, ifj. dr. Vajta Miklós. Ifjúsági díj a Fizikai Intézetben Hatás Gyula 1910-1983 Mély megrendüléssel érte­sültünk tanszékünk régi dol­gozójának, Hatás Gyula labo­ránsnak elhunytáról. Hatás Gyula 1936-tól nyugdíjba vo­nulásáig 34 éven keresztül volt a szervetlen kémia tanszék hallgatói laboratóriumának vezető laboránsa. Ahhoz a ki­emelkedő régi gárdához tar­tozott, melynek tagjai a tan­széket szinte otthonuknak te­kintették. Gyula bácsi gondos munkájára mindig számítot­tunk, tudtuk, ha ő van a hall­gatói laboratóriumban, akkor mindig minden pontosan ké­szen áll a laboratóriumi feladatokhoz. Szerette mun­káját, szerette a hallgató­kat, akik bizalommal for­dultak hozzá. Hosszú időn át ő kezelte a tanszéki raktárt is. Keze nyomát most is őrzik az általa összeállított laboratóriumi vegyszersoroza­tok, a laboratórium falán el­helyezett táblázatok. Munká­ját ma is példaként állítjuk a nyomába lépő fiatal munka­társak elé. December 21-én szerdán, az intézeti tanácsülésen osztot­ták ki először a BME Fizikai Intézet tanácsa és az intézet KISZ-szervezete által alapított intézeti ifjúsági díjat. A díjat DR. SZARVAS GÁ­BOR adjunktus vehette át el­ső ízben dr. Kónya Alberttól, az intézet igazgatójától, a kis- számítógépes mérőberendezés üzembe állításáért, az általa ja­vasolt holografikus elmozdu­lás- és rezgésmérésmódszer számítógépes programjainak elkészítésében, valamint az oktatás tarén végzett eredmé­nyes munkájának elismeré­séül. ★ Az ifjúsági díj alapításáról az idén döntött az intézeti ta­nács. Azok az intézetben dol­gozó 35 éven aluliak, oktatók, kutatóik, ösztöndíjasok, tan­széki mérnökök, szakmunká­sok és különböző szerződése­ken dolgozók jutalmazhatók vele egyéni és kollektív pá­lyázat útján, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az adott évben. A díj célja, hogy mozgósítsa a fiatalokat a Fi­zikai Intézet, illetve az egyes tanszékek előtt álló feladatok megoldására. Pályázni lehet az oktató-ne­velő és a tudományos munka színvonalas ellátását segítő gyakorlati és elméleti munká­val (módszertani kezdeménye­zések, példatár, jegyzet, mű­szerek, mérőberendezések), to­vábbá konkrét tudományos eredményekkel (kandidátusi, egyetemi doktori disszertációk, színvonalas publikációk, sza­badalmak) stb. Az ifjúsági díj összege egy személy jutalmazása esetén 5 ezer forint, csoport jutalma­zása esetén személyenként leg­alább 2 ezer forint. Télközepi ajánlatok nyárra Néhány hete tartotta sajtótájé­koztatóját a Budapest Tourist Utazási Iroda, ahol kiadványukat böngészve meglepetéssel vettem tudomásul; a helyenként már el­viselhetetlenül magas árak ellené­re olyan ajánlataik is vannak, amelyek egy egyetemista számá­ra vonzóak lehetnek. A külföldi utak drágák, az iroda itthon akar erősíteni, s megpróbálnak a leg­különbözőbb Igényeknek elébe menni. Mindenesetre így Is van két külföldi út, amely egy diák szá­mára Is szóba jöhet. Az egyik bulgáriai üdülés a tengerparti Kamcsiján, ahol faházakban he­lyezik el a vendégeket, és teljes ellátást adnak. Mindezt 3050 — tíznapos út —, Illetve 2200 Ft — nyolcnapos út — ellenében. Sörtúrának is beillik a négyna­pos prágai út. Ez tulajdonképpen nem Is szervezett program, hiszen csak szállást adnak, de mindösz- sze 700 Ft-ot kell befizetni. (Azok számára, akik esetleg szegényes­nek találják-e két ajánlatot, ét­vágygerjesztőül egy Münchenből— Az eredményeket a főigaz­gatóság hirdetőtábláján („A” épület földszint) lehet megte­kinteni 1984. március 25-től. Díjazásra a kiírók 20 ezer forintot fordítanak. A pályázatban a műszaki adottságokon alapuló, az épü­let szerkezetét nem érintő ja­vaslatokat kell kidolgozni. Do­kumentálni kell rajzban és szövegben a szervezési, mű­szaki megoldást a konyha­technológiai berendezések jelölésével. Egy pályaműben egy válto­zatot lehet kidolgozni. A pályázat nyilvános I A kivitelezés alatt álló épü­let tervdokumentációja a mű­szaki fejlesztési osztályon, Bu­dapest, XI., Egri József u. 20— 22., I. e. 108., Frigyes Pál ok­leveles építészmérnöknél meg­tekinthető, munkanapokon 3— 9 óra között. Budapest, 1983. január 3. BME Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Pest-Budai Vendéglátó Vállalat Lesz-e belőle VITAROVAT? A JM őszi számai rendkívül sok vitát váltottak ki. Az ellenvéle­mények, hozzászólások egy részét írásban kaptuk meg, ami igen hasznos, hiszen akkor nemcsak mi ismerjük meg a tartalmukat, köz­re is adhatók; ha valami megéri, tovább vitatkozunk róla, pontosabb képet nyerhetünk a világról és magunkról. Elég az hozzá, hogy nagy öröm e sok reagálás, remélhetőleg folytatásos közlés lesz belőle. A barakk ajtajából is látható Skandináviába szervezett utat is­mertetek. Irányár 49 000 forint, amiért egy gurulószállodában — értsd, busz után kapcsolt BOTEL kabinjaiban — 27 éjszakát lehet eltölteni, miközben a „szerelvény” végiggördül az NSZK-n, Dánián, Svédországon és Finnországon. Az utat egyébként egy nyugatnémet iroda szervezi.) E kitérő után valószínűleg csil- lapitólag hatnak majd a hazai le­hetőségek. Az utazási iroda 1ó né­hány eddig „idegenforgalmilag fel- táratlan” területet célzott meg, s emellett egyre kevesebb kötött programot szervez, a vendégnek hagyva meg a döntés jogát. Bu­dapesttől 60 kilométerre, Bánkon például csak szállást kínálnak a motelban és fél- vagy egész pen­ziót, hiszen a hegyek között fek­vő tó önmagában Is elég lehető­séget kínál az idő eltöltésére. Hor­gászoknak, természetrajongóknak, és egymást még csak kóstolgató pároknak ajánlhatom a Sziget­közben, Dunaszigeten eltölthető hét napot, ami teljes ellátással 2000 forintba kerül. Külön műfaj a falusi üdülés, ami manapság kezd egyre nép­szerűbb lenni. A Budapest Tou­rist ajánlatai közül talán az őr­ségbe — Öriszen Péterre vagy Hegyhátszentjakabra — szólók a legvonzóbbak, az egy-egy hét kö­rülbelül 1400 forintba kerül. Nudis­táknak is javasolják a Kiskunság­ra szóló tanyai üdüléseket: egy napra személyenként 150-200 fo­rintot kell fizetni, s a nyaraló ar­ra az időre elvágja magát a meg­vetett civilizációtól. Aki azonban nemcsak a hasát akarja süttetnl, az sporttanfolya­mokon Is részt vehet. Teniszezni például a program szerint egy hét alatt — Bánkon, Sopronban és Ta­tán lehet megtanulni. (Ez utóbbi a legolcsóbb, féípenzióval 1870 fo­rint.). A vitorlástanfolyamhoz ennyi már nem elég. először úszni kell megtanulni, majd részt venni a Budapesten megtartott négy el­méleti foglalkozáson, s csak ez­után következik a tíznapos gya­korlati képzés, ami az A vagy B kategóriás kishajóvezetői vizsgára készít föl, A részvételi díj 1680 forint, s aki sikeresen levizsgázott, az „továbbléphet”, s befizethet a vitorlástUrákra. (Egy-egv négyna­pos túra 890 forint.). Persze, ha valaki a viztmádat plebeiusabb formáját választja, az elmehet az (1800 forintos) egyhetes tiszai eve­zőstáborba. ami Szolnok központ­tal működik. Mindezt lehet túl drágának, kö­rülményesnek, konformnak tar­tani, de az Iroda kiegészítő szol­gáltatásokat is elvégez, tehát vál­lalnak útiterv-készítést, csoportok­nak tetszés szerinti utak szervezé­sét, lebonyolítását, lakás-, szoba- foglalást. Akit érdekel egy említett prog­ram, vagy prospektust, bővebb fel­világosítást akar szerezni, ő is a Roosevelt téri irodában kap. Torma Tamis A JM 1983. december 9-i számának címoldalán jelent meg kajó cikke, („Szükség volt a modulra”) melynek szerzője — lehet, hogy nem szándékosan — találóan jelle­mezte a diákokat: olyan kör­nyezetben akarnak élni, amely olyan mint ők. Ez a környezet a barakk ajtajából is látható, s láthatta volna kajó is, ha nemcsak a friss festéket nézi. A „K” épület oldala valóban ninfcs még kifestve, csupán a könyvtárhoz vezető átjáró al­jút* 4akarja-el-számtalan-«etli,- melyekkel szerzőik talán az egykori Teleki,térj zsibvásárt akarják felújítani, kínálva el­adásra ezerféle cikket. Fonto­sabb klasszikus építészeti kör­nyezet?! — Pár lépésnyire in­nen, a Budafoki úti trafóépü­let utcai homlokzatán úgyszin­tén cetlik tömege. Pár hónap­ja a JM egyik cikke felhábo­rodottan ostorozta az ismeret­len osztrákot, aki a trafóépü­letet látván, aminek bővítése még nem volt kész, epésen beszélt az ungarische Wirtschaftról. Nem lehetsé­ges, hogy nem a homlokzati, téglák hiányát, hanem a cet­liket vette észreí Kajó riportja szerint az al­kalmazott színek ... felhívják a figyelmet a barakkokra. A figyelemfelhívás minden kor építészének szándéka. A ma már elítélt „szocreál”-stílusra ugyanúgy az ablakok „klasszi­kus” kerete és az oszlopsor volt jellemező, mint a frissen festett barakkra. A „vakolat­architektúra” hazugság — hallhatjuk gyakran. Egy antik oszlop vakolat-utánzata el­ítélendő, de ha festékből ké­szül, akkor már nem? Kár, hogy kajó nem nézett be a barakkba. Az asztalon mindig találhat otthagyott tál­cákat, üvegeket, poharakat. Ragadnak a székek a kiöntött főzeléktől. Ez a környezet sem véletlen, Nem az az oka, hogy már nincs pincér. Bécsben, az ENSZ-városban is önkiszol­gáló étterem van. Ott viszont nem a jövő, hanem a jelen mérnökei étkeznek, akik ma dolgoznak. Ott vannak a múlt mérnökei is, akik már produ­káltak — a homlokzat festé­sénél maradandóbb alkotáso­kat. Ott étkeznek a diploma­ták, akik országukat a leg­magasabb rangú nemzetközi szervezetnél képviselik. És nem marad a szennyes edény az asztalon. Bárki nyugodtan leülhet bármelyik székre, ut­cai ruhában, sőt protokoll- eseményhez öltözve is, nem ragad oda. Ennek az étterem­nek a vendégeiről is elmond­ható, hogy olyan környezetben akarnak élni, ami olyan, mint ők. Szondi Egon A hallgató olyan lény A szerző fenti írásából igen határozott kép (vagy ez ta­lán már ítélet is?) bontakozik ki, Eszerint a műegyetemi hallgató olyan lény, akit jól jellemez egy pitiáner cetliha­lom, valamint az étkezde szé­keire kent főzelék. Bár fiatal korom miatt bi­zonyára elfogult vagyok, de az elmúlt öt évben hallgatótár­saimban azért ennél több ér­téket tudtam felfedezni. Azt készséggel elhiszem — bár sajnos még nem láttam —, hogy az ENSZ-városban a mérnökök tudnak kulturáltan étkezni. Azt azonban már két­lem, hogy ez csupán azért len­ne, mert ők már nem a jövő, hanem a jelen végzett, dolgozó mérnökei. — Amint tudom, nálunk a Modulban oktatók és hallgatók együtt étkeznek. Utánanéztem ma reggel, milyen — a hallgatók üzlete­lését szolgáló — hirdetések láthatók a szerző által emlí­tett helyeken. A következő­ket találtam: gépelés, könyv­kötés, lakáscsere, egyetemi se­gédmunkás-felvétel, valamint egyetemi klubok programjai, a lengyel kulturális napok programja, folk-.jazz koncert és komolyzenei sorozat. Bár a hirdetések tartalma vegyes, de véleményem sze­rint a bennük jelzett kulturá­lis élet legalább annyira bele­tartozik a hallgatókról alko­tott képbe, mint a főzelék a modul székein. — kajó — Februártól gépíró-tanfolyam egyetemistáknak Hatvanórás gépíró-tanfolya- mot indít a TIT egyetemi hall­gatóknak és különféle szelle­mi foglalkozású érdeklődők­nek. A foglalkozások február­tól júliusig, heti három órá­ban, héttőn vagy szerdán lesz­nek. A kezdési időpont: 15 óra vagy 17,30. Jelentkezni lehet 1984. Ja« nuár 24-én és 31-én, 14—17 óra között, a TIT budapesti szer­vezetében: Budapest. VIII,, Múzeum u. 7. szám alatt. Részvételi díj: 900 forint. (cs.)

Next

/
Thumbnails
Contents