A Jövő Mérnöke, 1986 (33. évfolyam, 1-33. szám)

1986-02-07 / 1. szám

+S VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Meghívó nélkül is nagyon várják a Vas megyei diákokat és tanárokat A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM LAPJA XXXIII. ÉVFOLYAM, I. SZÁM ARA: 1.50 FORINT i 1986. FEBRUÁR 7. Ezt mondta cl Kis Papp László, az szb-titkárunk, a pedagógus-szakszervezeti kongresszuson Tisztelt Kongresszus! Ked­ves Elvtársitok, Kedves Elvtár­sak ! A három műszaki egyetem szakszervezeti bizottságának megbízásából és felhatalmazá­sából tisztelettel köszöntőm a pedagógusok szakszervezete XII. kongresszusának vala­mennyi küldöttét és kedves vendégeinket. A központi vezetőség írásos beszámolóját és a főtitkár elv­társ szóbeli kiegészítését a számvizsgáló-bizottság jelenté­sét elfogadom és a kongresz- szus valamennyi résztvevőjé­nek elfogadásra ajánlom. Hozzászólásomat — a ren­delkezésemre álló időtartam betartásával — a kongresszus határozati javaslataival kap­csolatban teszem meg; éspedig, a) A határozati javaslat V. fejezete foglalkozik a felsőok­tatás szakmai- és • anyagi ér­dekvédelmének sajátos fel­adataival. A beszámolási időszakban az ország nehezedő gazdasági helyzete miatt társadalmi mé­retekben az elért éltszínvonal megőrzése került előtérbe, ugyanakkor az egyre érezhe­tőbb lemaradás indokolta; hogy szakszervezetünknek dol­gozóink jövedelmi viszonyait számottevően' javító intézke­déseket kellett sürgetnie. Növekedett a népgazdaság más területein azonos vég­zettséggel dolgozók és az egye­temi dolgozók bérszínvonala közötti különbség, ami tovább fokozódott a közoktatásban dolgozó pedagógusokat érintő bérintézkedéseket követően. Az anyagi elismerés jelenlegi szintjén egyre nehezebben biztosítható a megfelelő szin­tű oktatói utánpótlás. Ebből kifolyólag az alaptevékeny­ség mellett egyre erősödött a kiegészítő jövedelemszerzésre való törekvés, amely sok, szakmailag,, jövedelmi szem­pontból értékes vonása mel­lett — a nevelőmunkára, a hallgatókkal ■ való foglalkozás­ra fordított energiákat érez­hetően csökkentette. Az elmondottak alapján a határozati javaslat 6. pontjá­ban megfogalmazott központi bá’ántázkedések hangsúlyozása mellett javasoljuk megfogal­mazni azt az igényünket, hogy a jelenlegi tervidőszakban az éves bérszintfejlesztés leg­alább az országos átlagnak megfelelő legyen a felsőokta­tásban is. Javasoljuk annak megfogalmazását, -hogy állít­suk vissza a főmunkaidőben végzett munka becsületét, anyagi vonatkozásban is. b) Az egyetemi oktatók er­kölcsi megbecsülésével össze­függésben vetem fel a vezető oktatók kinevezésével kapcso­latos jelenlegi ellentmondásos helyzetet. Egyetemeinken az egyéni továbbképzési tervek készítése kapcsán szorgalmaz­zuk oktatóinkat tudományos fokozatok megszerzésére, ugyanakkor a vezető oktatói kinevezések elé — enyhén szólva — nehezen magyaráz­ható akadályokat gördítünk. Javasoljuk, hogy a központi vezetőség szorgalmazza a mű­velődési tárcánál, hogy kerül­jenek megfogalmazásra a ve­zető oktatók kinevezésével kapcsolatos normatívák és a minisztérium kövessen el min­dent ennek következetes vég­rehajtására. c) Végül kérjük ezen feje­zeten belül egy újabb hatá­rozati ja^’aslát megfogalma­zását az egyetemek anyagi el­látottságának javítására. A felsőoktatási intézmények anyagi ellátottsága ugyanis nemcsak az oktatás javítása miatt szükséges, hanem egyút­tal érdekvédelmi probléma is. Oktatóink kutatási és szerző­déses tevékenységének színvo­nalas elvégzéséhez, versenyké­pességünk megőrzéséhez nél­külözhetetlen a ktjv^kező években az egyetemi eszköz­állomány mennyiségi és minő­ségi fejlesztése. Javasolom a kérdésnek a határozati javas­latokban történő szerepelteté­sét. Ezekkel a kiegészítésekkel a határozati javaslatok egyen- szilárdságúvá váltak a külön­böző fejezetek között. Végezetül kívánok az új központi vezetőségnek az el­következendő választási pe­riódusban jó erőt és egész­séget és eredményes munkát. ALAP TARTALMÁBÓL: A lap megjelenési sjü- nete miatt késve, (le még­sem ok nélkül közölt PÁ­LYÁZATI FELHÍVÁSOK a 2. oldalon. Folytatódnak a VIZSGA- BESZÁMOLÓK — a 3. ol­dalon. Mire jó az orvosi igazolás, ha egynapos —, a gondnokság alá helyezett anya — és más apróságok. HÍRCSOKOR AZOK­NAK ..., amelyből többek között kiderül, hogy most sokan nem úsznak meg egy bonyolult kérdőivkitöl- tcst — 3. oldal. Mcgszűnnek-c a sport- szakosztályok, ha csökken a sporttámogatás? Mikor kapunk információt? VÁ­LASZ csak az utóbbira — a 4. oldalon. Jelentős színházi bemu­tató a Szkénében BÜNHÖ- DE3 címmel — beszámoló a 4. oldalon. Milyen AZ ŰJ NYELV­OKTATÁSI RENDELET — és milyet szeretett volna az ember... az 5. oldalon. A Vasiak Budapesti Baráti Köre kapcsolatot alc'ar te­remteni az egyetemek, főis­kolák Vas megyei diákjaival ér, a vasi származású okta­tóikkal. A baráti kör az Or- vostovábblcépző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar 1, számú kollégiumában műkö­dű Főiskolai Ifjúsági Klubot kérte fel. hogy legyen a Vas megyei diákok bázisa. Kérik, hogy a diákok vá­lasszák meg kollégiumuk Vas megyei hallgatóinak képvise­lőjét, aki nevét és címét küldje el a fent említett klubba, clr. Domonkos János tanárnak. Vagy adja át neki személyesen február 20-án szerdán, a 17 órára meghir­detett összejövetelen, ami a kollégiumi klubban lesz az Istenhegyi út 32-ben. (Meg­közelíthető a Moszkva térről a 21-es busszal). A nagysza­bású összejövetelen már a baráti kör programját fog­ják ismertetni. Szó lesz a megyei elhelyezkedési lehe­tőségektől az ajánlott szak- dolgozat- és diplomatémáig, ■az autóbuszkirándulás-aján- latokig sok mindenről. Min­denekelőtt a szükebb pátria iránti szerétéiről és e pátria szereletéről fiai iránt. Szokatlanul jól sikerült a vizsgaidőszak az építészmér­nöki kar első éves diákjainak — mindössze négy vizsgaha­lasztási kérelem érkezett tő­lük a dékáni hivatalba. A té­li vizsgaidőszak ezúttal a má­sod- és harmadévesek sorait tizedelte meg leginkább. A. második évfolyamon ez érthe­tőbb, hiszen az első komoly szakmai akadály itt jelentke­zik; ebben az évben lépnek be a tervezési tárgyak a tan­anyagba. A másodéveseknek idén 7 vizsgával kellett meg­birkózniuk, nem csoda, tehát, hogy 20 halasztott vizsga ..si­keredett” az évfolyamon. Eb­ből tizenegy lakóépület-terve­zésből. A harmadévesek közül ha­tan véreztek el szintén terve­zési tárgyból: középületterve- zésből. Igen , magas volt idén az évhalasztást, évismétlést kérő építészhallgatók száma: 13 má­sodéves, 9 harmadéves élt ez­zel a lehetőséggel. (Az egyik harmadéves hallgató végérvé­nyesen elhagyta az egyetemet, s főiskolára ment át.) Az elsőévesek közül mind­össze ketten halasztanak évet; egyikük betegség miatt, mási­kuk pedig — külföldi lévén — inkább nyelvi nehézségei mi­att. Bár a végleges, összesített adatok még nem állnak ren­delkezésre, az már most lát­szik. hogy a legnehezebb aka­dályt a „szilárdságtan és tar­tószerkezetek” tárgy jelen­tette az építészeknek: mind a másod-, mind a harmadéve­sek közül a legtöbben itt verték le al létet. , Az önköltséges (=dolláros) képzésben részesülő külföldi diákok vizsgái sikeresek: ná­luk egyetlen halasztott vizsga volt. —ts Pápay Márta rajza MAFC-bál: február 15. Mi van a pénzzel és a JM-mel? Aki ennyit eszik, sokat táncoljon! A Jövő Mérnöke azért nem jelent meg a szokott módon január 24-től, mert kiadására 1986-ban nincs az egyetemnek elég pénze. Idén tovább emelkedett az újság előállítási ára, a Szik­ra Lapnyomda 15 százalékos áremelése miatt s idén vár­ható még a papíráremelés is. Az áremelkedés egyelőre megállíthatatlannak látszik. Ha csak az újságírók, s a nyomda dolgozóinak azon bér­emelését nézzük, ami fut az infláció után (s ami az egye­temen az idén öt százalék, nálunk négy), már komoly összeg minden évben. S nem­csak ennyiről van szó, látható a számokból. A nyomdával, papírárakkal szemben sem va­gyunk tárgyalóképes helyzet­ben. Nincs olcsóbb kínálat, nincs választásunk. Az idei áremelés megrendí­tő volt: a tavalyi egymillió 452 ezerről 1 millió 734 ezer­re nőtt a tervezett költség. Ennyibe kerülne a megszokott 39 megjelenés., A JM költségeiből körülbe­lül 500 ezer forintot az álla­mi költségvetés fedez, a szük­séges összeg jóval nagyobb hányadát az‘ egyetem fizeti, a KK-ból képzett szociális és kulturális alapból. Ez az alap, ahogy mostanában mondják, nagyon -érzékeny pénz. Ebből lehet üdülőt korszerűsíteni, a KISZ-t támogatni, vagy a sportolókat —...viszonylag ke­vesebb kötöttséggel jár, ha eb­ből a keretből akarnak fel­használni. Az illetékes szak- szervezeti és KISZ-képviselők úgy döntöttek — mivel ebből az alapból nem telik minden­re, amire kérnek belőle —, hogy nem emelik tovább töb­bek között a lapra fordítandó összeget az áremelés arányá­ban és valami lehetőséget kell keresni, hogy a lap keveseb­ből is kijöjjön. A JM tehát kényszerhely­zetbe került. Kevesebbszer je­lenhet meg évente: lapáreme­tfttfl I« ír Pápay Márta rajza lésről tárgyal, amit vagy meg­engednek neki vagy nem; s az olvasói vagy nem fogadnak örömmel, vagy dühösen fogad­nak. Hirdetésrovatot indított, ami újabb helyet vesz el a lapból, de bevételt, s esetleg hasznos egyetemi szolgáltatást jelenthet. (Ügy számítottunk, teljes felfutása esetén az idei ár 8-10 százaléka volna vele megkereshető. De nem tudjuk, lesz-e elég hirdetésünk.) Ezen kívül megpróbáljuk elérni, hogy a lapterjesztés hibáit fel­számolják az egyetemen. Ez­zel is csökkenthető a veszte­ség. Mindent meg kell tennünk, s mi meg is teszünk, hogy ne sorvadjon el a lap, mint egyetemi információforrás és nyilvános fórum (csak hasz­nosítsuk is!). Ez is 1945-ös de­mokratikus vívmány — nem szabad lemondani róla! A lap 1986. február 7-én, 14-én, 21-én, 23-án, március 7-én, 14-én, 21-én, 28-án, áp­rilis 7-én, 11-én, 10-án, május 4-én, 9-én. 16-án, 23-án, 30-án és június 6-án jelenik meg. Az anyagok utolsó leadási idő­pontja mindenkor nyolc mun­kanappal a megjelenés előtt. 198G. második félévének megjelenési tervét ilyenkor még csak körülbelül adhatjuk meg: előreláthatólag szeptem­ber 5-én jeletiik meg az első, a félévi utolsó pedig decem­ber 12-én. Szeptember és: de­cember közölt is hetenként je­lenünk meg. Salgó Rózsa Ha egy üzlet beindul. 1", Felfedezték a Goldmannt. A .Madách gimnázium kezdte, aztán jöttek a többi iskolai kérések. Most szombaton például szerb estet rendeznek gyertyás vacsorával. Jó üzlet ez az egyetemnek, hisz ebből tudja pótolni a fogyóeszikö- zök (azaz fogyó evőeszközök) egy részét, s jó az étterem­nek, mert a bevétel csökken­ti a rezsiköltségeket, ami nem semmi, hisz csak az energiafelhasználásuk másfél, kétmillió forint között mo­zog. Február hónapra már minden idejük le van kötve. Bál,, bál hátán. Közöttük is a legnagyobb szabású a február 15-i MAFC-bál. — Nyolcszáz személy fo­gadására készülünk —mond­ja Kertész Sándor, a Gold- mann étterem üzletvezetője. — Szeretnénk a tavalyinál szí n vonalasabban, elegánsan megrendezni. Hogy ne legyen fennakadás, s mindenki időben megkapja a vacsoráját, tizen­kettő helyett, húsz pincért fogunk beállítani. — Ügy hallottam, idén drá­gábbak lesznek a jegyek. A 300 forintos jegyekből ISO, a 100 forintos jegyekből 80 fo­rint esik a fogyasztásra. Mit nyújt ennyi pénzért az étte­rem. milyen ínyencségekkel lepik meg a bálozókat? — Tanulva a tavalyi eset­ből, mikor is későn érkeztek a művészek és kérésükre még. az ed ényzörgefőssel járó felszolgálást . is abba kellett hagyni, így az ételek elhűl­tek, az idén úgy állítottuk össze a menüt, hogy azköny- nyen melegen tartható le­gyen. Ezenkívül mindenki ta­lál a tálon kedvére valót. Szerintem, aki megveszi a 300 forintos belépőjegyet, ezenkívül nemigen fog köl­teni. Aperitívnek konyakot vagy pálinkát kínálunk. Elő­ételnek tonhalfilét, tejszínes gombamártással. Főétel a Goldmann-tál. — Az mi? — J ércemell párizsiasan megsütve, a híres Goldman« szelet — két szelet sonka kö­zött egy szelet sajt kirántva — s natúr mustár os bélszín szelet. A köret rizs, hasáb- burgonya uborkával. A desz- szert: meggyes, túrós rétes. A vacsorához három és fél de­ci fehér bort és ásványvizet szolgálnak fel, de ez sörre vagy üdítőre is váltható. A 150 forintos jegyekre hidegtál jár a dtiszkós helyiségben. Hi­deg és ‘meleg szendvics pedig egész éjjel kapható a pultok­nál. A február lö-én 9 órakor kezdődő bálna közel nyolc- száz jegyet bocsátanak ki. A fölső teremben, ahol névre foglaltak az asztalok, a Fő­városi Művelődési Ház tánc- együttese, a Bergend! • és az Orkán együttes fogja szóra­koztatni a közönséget. Az al­só teremben egész éjjel vi­deódiszkót szolgáltat Cinlute. — Ügy gondolja, hogy el tudunk adni ennyi jegyet? — kérdezem a MAFC rendező­bizottság egyik tagját, Maro­si Zsoltot. — Azt tervezzük, hogy a megmaradt jegyeket a hely­színen csökkentett áron, már tíz órakor elkezdjük árusíta­ni. Biztosan tesznek olyanok, akik betévednek a műsorra. Ha bezár az E-klub, onnan is átjöhetnek azok, akik nem akarnak még hazamenni és úgy vannak öltözve. Ha a felső teremben lesz üres asz­tal, 150 forintért foglalhatja el a késői vendég. A diszkó­ba 100 forintért lehet bejön­ni. Ezekért a belépőkért va­csora nem jár. — Beszélik, hogy illusztris vendégeket várnak. — Meghívott vendégeink között lesz dr. Kapolyi László ipari miniszter, a MAFC baráti kör díszein ölre, Somo­gyi László építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszter, dr. Poliinszky Károly az egyetem rektora, a díszelnökség tagjai, az egyetem gazdasági és tár­sadalmi szervezeteinek veze­tői, s a MAFC-ot patronáló FESTŐ és ENTA—TA-cégek képviselői. — Tavaly volt olyan ember, akit nem engedtek be a bál­ra, mert nem volt rajta zakó. Azért a szmoking nem köte­lező? — Ugyan! De talán tény­leg elfogadható —. amit rá is írunk a meghívókra —, hogy megjelenés alkalmi , öl­tözetben! Ez nálam annyit jelent, hogy a Vígszínházba elmegyek farmerban, de az Operába nem. A MAFC-bál est je az Opera, a tánccal, szó­rakozással !öltött esték kö­zött. Remélem...! Réz Kata Tájkép, vizsga után

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents