A Jövő Mérnöke, 1986 (33. évfolyam, 1-33. szám)

1986-02-07 / 1. szám

A nemzetközi osztály panaszai TŰZOLTÓS ÚTLEVÉL Pályázzatok a kulturális fesztiválra! — Sokan szidnak bennün­ket, tudom — bólint Búzás Fe­renc, a nemzetközi kapcsola­tok osztályának vezetője —, és még azt is elismerem (volt rá eset az utóbbi hónapokban), hogy joggal. Bennünket csak az bánt, hogy az esetek 99 szá­zalékában nem mi vagyunk a hibásak. Az utazók mégis ná­lunk reklamálnak, s bennün­ket hibáztatnak azért is, ami­ről nem mi tehetünk. Persze, én megértem őket is: ha vala­mi gond van az útlevelükkel vagy a vízumukkal, nem ro­hanhatnak be a BM-be vagy a Művelődési Minisztériumba. Mi vagyunk helyben — annál is inkább, mert a Budapesti Mű­szaki Egyetem négy éve meg­kapta azt a jogot, hogy (az MM helyett) beszerezhesse az útleveleket. Azóta a nemzetkö­zi kapcsolatok osztálya fokoza­tosan átalakult útlevél-hiva­tallá, pedig ezenkívül (aho­gyan a neve is mutatja) lenne még sok egyéb dolga: a köz­vetlen kapcsolata szerződések­ből adódó feladatok ellátása, továbbfejlesztése, az útijelen­tések feldolgozása, az egyete­men megforduló külföldiekkel való kapcsolattartás és így to­vább. Ezekre bizony sajnálato­san nem jut energia, mert a rengeteg utaztatási probléma elveszi az időt az egyéb fel­adatok elől. Még így is előfor­dul, hogy egy-egy utazás „nem jön össze”, s következik a vita, a veszekedés, a fenyegető­zés ... — Évek óta több, mint ezer személy utazik külföldre — mondja az osztályvezető —, s jelentős hányaduk nem az egyetem, hanem a legkülönfé­lébb vállalatok, intézmények pénzén. Ilyen esetekben a költ­ségek fedezése, ezek visszaté­rítése, az útlevél- és vízum- beszerzés számtalan esetben állít bennünket nehéz helyzet elé. A Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Mű­velődési Minisztérium — hogy csak ezt a hármat említsem — által hozott rendeletek meg­tartását időről időre szigorúan ellenőrzik. (Csak megjegyzés­képpen : a BM szerint a nálunk folyó munka mintaszerű, és mások elé példaként állítha­tó...) Ezeknek az intézkedé­seknek a tartalmát nem rész­letezem, csak megemlítem: a szocialista útlevelek elintézési ideje 2, a kapitalistáké 3 hét! Hozzánk pedig általában úgy szoktak bejönni az emberek, hogy „a jövő héten utazom, mikorra lesz meg az útleve­lem és a vízumom?” Hiába mondom nekik, hogy még a „sürgős” elintézés is minimum öt napig tart, vagv nem hiszik el, vagy azt gondolják, hogy nekünk az a legfőbb szórako­zásunk. hogy egveseknek az utazását megakadályozzuk. És az még a jobbik eset. hogy ha az illetőnek minden szükséges irata megvan az utaztató cég­től, mert általában az a ta­pasztalatunk, hogy sem az ot­tani ügvintézőknek, sem az utazni vágyónak fogalma sincs, hogy mennyi papír is kell egy olyan úthoz, amely mondjuk egy svájci cég meghívására történik, és az útiköltséget mondjuk három hazai vállalat adja össze ... Fölösleges bü­rokrácia — mondják és én hiába magyarázom nekik; le­het, hogy számukra értelmet­len papírgyűjtögetés az egész, de mi egész egyszerűen nem léphetünk át a rendelkezések fölött. Elmúltaim 58 éves, 36 éve csinálom ezt a szakmát, most már igazán nem szeret­nék börtönbe kerülni. És azt hiszem, hasonló a kollégáim véleménye is ... 'Az NKO-n egyébként — ird és mondd! — egyetlen ötórás státusz van az útlevelek és vízumok intézésére, s ezt a he­lyet egy nyugdíjas kolléganő (Baloghné, Vilma) tölti be. Az eddig elmondottak alapján kitalálható, hogy ez az öt óra szinte soha nem annyi, hanem 6, 8, esetenként 10-12, mert csak így lehet elintézni a ben­ti ügyfélforgalmat, valamint a BME—MM-útlevélosztály— IBUSZ-útlevélosztály három­szög gyakori bejárását. Az osz­tály természetesen kért még (legalább egy) státuszt, de el­eddig csak ígéretet kaptak pénz azonban erre nincs, sőt tavaly januárban 5 területi referensi helyből egyet még el is vettek. Pedig a munka nemhogy csökkenne, de az út­levélcserékből s a növekvő utazásszámból adódóan még jelentősen növekszik is, nem szólva a hihetetlen sok soron kívüliségről, amely szinte le­hetetlenné teszi a tervszerű munkát. 1985 januárjában egyébként nemcsak egy státu­szunk szűnt meg, de ketten gyesre mentek, mások kilép­tek, úgyhogy abban az időben meglehetősen kaotikus állapo­tok uralkodtak az osztályon belül, szinte csoda, hogy túl tudtak lépni ezen az időszakon. Hogy az újak meddig bírják a feszített tempót, azt még nem tudni, mindenesetre ahhoz ké­pest, hogy itt nyelvtudással rendelkező szakemberekre van szükség, a fizetésük még kő-, zepesnek is alig mondható. — Négy emberre lenne még szükségem — mondja Búzás Ferenc —, hogy zökkenőmen­tesen el tudjuk látni a felada­tainkat: egy útlevelesre, egy pénzügyi szakemberre és két területi referensre. Ebben az esetben tudnánk azon is gon­dolkodni, hogyan lehetne job­ban, ésszerűbben megszervez­ni a munkánkat, mert az utób­bi időben kifejezettes „tűzol­tással” foglalkozunk, ami pe­dig sokáig nem tartható álla­pot. (bogdán) Idén lesz egy NAGYON FI­GYELEMREMÉLTÓ kultu­rális esemény. Az EGYETEMI ÉS FŐIS­KOLAI KULTURÁLIS NA­POK avagy a Kulturális Fesztivál. December 27-én jöttek meg a pályázati felhívások (a KISZ KB-tól, az MM-től. az AlB-tól, az Írószövetségtől, Népművelési Intézettől, az Amatőrfilm- és Videó Szö­vetségtől), amelyekben a rész­vételi feltételektől az elnyer­hető díjak összegéig minden szerepel. Sajnos, jórészük jelentkezé­si határideje január 31. A Jövő Mérnöke pedig január 24. helyett, csak február 7-én jelenhetett meg. Egyetlen re­ményünk: minden érintett megtudta valahonnan más­honnan, hogy pályázhat. A KISZ-esek szerint ez való­színű. Aki mégsem, az pró­bálkozzon határidő-módosítás kérésével — ez meg a JM javaslata. A következő művészeti ágakról van szó: irodalmi színpadok, színjátszócsopor­tok, mozgásszínházak; panto­mim-együttesek; vers- és pró­zamondók; film- és videó­filmalkotók; kórusok, kama­rakórusok, énekes szólisták; zenekarok, kamaraegyüttesek, hangszeres szólisták; népi hangszeres együttesek, nép­dalkórusok, folk-együttesek; néptánccsoportok, szólisták; jazz-, pop- és rockegyütte­sek politikai és közéleti dalo­kat előadó együttesek és szólis­ták; vizuális művészeti ágak képviselői (képző-, alkalma­zott- és iparművészet, fotó, grafika, karikatúra, építészet); vers- és prózaírók. Jelentkezések esetén be­mutatkozási lehetőséget ad­nak az itt nem említett mű­vészeti területek képviselői számára is. A jelentkező együttesek, alkotók Debrecenben, Kecs­keméten, Keszthelyen, Sop­ronban, Veszprémben és Győrben léphetnek fel. Az Egyetemi és Főiskolai Kulturális Napokat országos fesztivál zárja, melyen a mű­faji találkozókon szereplő legjobb csoportok és szólis­ták kapnak — más, a közvé­lemény előtt ismert együtte­sek, művészek mellett — sze­replési lehetőséget. Demonstrátori pályázatokat is hirdettek A pályázatok közül a szín­játszók, irodalmi színpadok, mozgás- és pantomimszínhá­zak, vers- és prózamondók, a jazz-, pop-, rock- és country- zenészek, a folklórosok, a kó­rusok, zenekarok, énekes és hangszeres szólisták jelentke­zési ideje járt le január 31-én. Az ő felhívásaikat te­hát már nem érdemes közöl­nünk, ha valakit érdekel, mert mégsem tudta meg máshonnan, a szerkesztőség­ben megtekintheti a szövege­ket. (Meg azt is, hogy kinél próbálhat határidő-módosítást kérni). Az irodalmi és a vizuális pályázati felhívások aktuáli­sak még. IRODALMI PÁLYÁZATOT hirdetnek tehát egyetemi, fő­iskolai hallgatók, fiatal okta­tók számára. A pályázat célja, hogy ösztönzőül szolgáljon az iro­dalmat kedvelő, illetve azzal alkotó módon foglalkozók számára; lehetőséget adjon a születendő művek megmére­tésére; s a színvonalas alko­tások publicitást kapjanak. A pályázatra tetszés sze­rinti műfajban, témában és terjedelemben nyújthatnak be alkotásokat egyének, illetve alkotóközösségek. A pályázatok elbírálására és értékelésére az Egyetemi és Főiskolai Kulturális Na­pokon a DIÁKKÖLTŐK ÉS DIÁKÍRÓK TALÁLKOZÓ­JÁN kerül sor. A pályázat jeligés. A beküldött pálya­munkákhoz zárt borítékban mellékelni kell a pályázói k) nevét, címét. Díjazás: I. díj: 3000 forint, II. díj: 2000 forint, III. díj: 1000 forint, valamint értékes különdíjak. Az arra alkalmas pályamű- vekből antológiát állítunk össze és adunk ki. További publikációs lehetőséget is biztosítunk a színvonalas pá­lyaművek beküldői részére. A pályázat beküldési ha­tárideje: 1986. március I. Cím : KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanács Titkársága, 1388 Budapest, Pf. 72. ★ A VIZUÁLIS MŰVÉSZETI pályázat ösztönözni kíván színvonalas képző-, ipar- és A Jövő Mérnöke 1986-os el­ső száma lekéste a karok de­monstrátori pályázatának be­adási határidejét is, mert de­cember elején még senki sem tudta, hogy 20-tól február 7- ig lesz idén megjelenési szü­net, s hogy a pályázatokat ezért jóval korábban kellene a szerkesztőségbe eljuttatni. Ennek ellenére, a hat kar közül a villamosmérnöki kar dékáni hivatala kérte az ere­deti felhívásszöveg közlését, részben azért, mert teljesíteni akarják a nyilvánosságra vo­natkozó előírást — még ha formálisan is. Részben azért, mert hadd lássa, akit érdekel, milyen feladatokat bíznak ná­lunk a demonstrátorokra. A demonstrátori helyeket a karon betöltötték. PÁLYÁZATI felhívás DEMONSTRÁTORI megbízás­ra. A művelődési miniszter 118/1984. (M. K. 15.) MM. sz. utasítása értelmében: A demonstrátori megbízás az egyetemen belüli NYILVÁ­NOS pályázat útján nyerhető eil. Az utasítás 2. § 1. pontja szerint: „Demonstrátori meg­bízást az a harmadik — ki­vételesen második —, illetőleg magasabb évfolyamos hallga­tó kaphat, akinek a magatar­tása, közösségi munkája, pél­dás tanulmányi eredménye az előző tanuLmányi félévben legalább jó, és a választott szakterületen kiváló ered­ményt ért el”. Az utasítás 1. §, illetve 3. § 1. pontja értelmében: „Az egyetemek, egyetemi jellegű főiskolák arra legal­kalmasabb — egyetemi szintű képzésben részt vevő —, nap­pali tagozatos hallgatói egye­temi demonstrátori megbízás­sal bevonhatók az oktató-ne- velő munkába, a tudományos kutatómunkába, illetőleg a művészi alkotó tevékenységbe, s ezáltal is felkészíthetők hi­vatásuk színvonalasabb mű­velésére, az egyetemi és főis­kolai oktatói (kutatói) pályá­..A demonstrátor feladatai­nak ellátásáért havonként de­monstrátori díjban részesül. A díjat az egyetemi tanársegédi bértétel alsó határának, 3700 forintnak legfeljebb 33 száza­lékában szabad megállapíta­ni.” Az 5. § 3. pontja kimondja: „A demonstrátor konkrét fel­adatait, egyéni képzési- és munkatervét, foglalkoztatási idejét az oktatási (kutatási) szervezeti egység vezetője ha­tározza meg”. Az 1985—86-os tanév 2. fél­évére a villamosmérnöki kar felsorolt tanszékei (intézetei) kívánnak az alábbi pályázatok útján demonstrátort alkalmaz­ni: AUTOMATIZÄLÄSI TAN­SZÉK Feladat: TPA 11/48-as típu­sú digitális számítógép üze­meltetésében való közreműkö­dés. Különböző nyelveken rendszerprogramok készítése, és aizok oktatási munkában való felhasználása. ELEKTRONIKAI TECH­NOLÓGIAI TANSZÉK Feladat: bekapcsolódni aiz elektronikai technológiai tan­szék rajztechnikai laboratóriu­mában folyó oktató és kutató munkába; laboratóriumi gya­korlatok tartása a műszáki fi­zika B szakos hallgatóknak a Fizikai technológiák és a Mikroelektronika című tár­gyakban, ELEKTRONIKUS ESZKÖ­ZÖK TANSZÉK Feladat; Konzultációk tartá­sa a Programozás c. tárgy há­zi feladataival kapcsolatosan, géptermi gyakorlatok lebonyo­lítása. Mikroelektronikai és technológiai szak II—III. évfo­lyam és a híradástechnika B szak műszaki fizikai ágazat II—III. évfolyam hallgatói ré­szére. Feladat; Konzultációk tar­tása az Elektronikus eszközök című tárgy házi feladataival kapcsolatosan. Laboratóriumi gyakorlatok lebonyolítása. (Híradástechnikai szak félve­zető ágazatos IV—V. évfolyam hallgatói részére.) ELMÉLETI VILLAMOS­SÁGTAN TANSZÉK Feladat: A Villamosságtan tárgyhoz gyakorlatok, konzul­tációk tartása, oktatási segéd­letek elkészítése. FOLYAM ATSZABÄLYO- ZÁSI TANSZÉK Feladat; A tanszék által ok­tatott Szabályozástechnikai mérések című tárgyban mé­résvezetés, illetve részvétel új mérések fejlesztésében, segéd­letek kidolgozásában, (Műszer- és irányítástechnika szakos V. évfolyam és IV. B. évfolyamos hallgatók részére.) MIKROHULLÁMÚ hír­adástechnikai TANSZÉK Feladat: Az I. éves hallgatók számítógép használatának se­gítése és felügyelete, oktatási segédanyagok kidolgozása. A pályázó ismerje előzetesen a Z80 assembly nyelvet és nyil­vánítsa ki készségét a tanszé­ken működő személyi számító­gépek operációs rendszerének elsajátítására. Feladat: Gyakorlat vezetése heti két órában és mérések vezetése heti négy órában az Antennák és hullámterjedés című tárgyban. (V. éves mik­ro ágazatos hallgatók részére.) MŰSZER ÉS MÉRÉSTECH­NIKAI TANSZÉK Feladat: mérési gyakorla­tok vezetése a III. évfolyamon az elektronikus áramkörök la­boratóriumban, heti 4 órában, valamint A/D-átalakító új la­boratóriumi gyakorlat kifej­lesztése, segédletek kidolgozá­sa; (Műszer és irányítástechni­ka szakos V. évf. vagy IV. B. tagozatos hallgatók részére.) Feladat: A digitális labora­tóriumban heti négy óra mé­rési gyakorlat vezetése, házi feladatok konzultálása, és új segédletek kidolgozása. (Mű­szer és irányítástechnika sza­kos V. évfolyamos vagy IV. B. tagozatos hallgatók részére). VILLAMOSGÉPEK TAN­SZÉK Feladat: A Villamosenergia- átalakítók és az Erősáram­átalakítók című tárgyakhoz kapcsolódó aszinkrongép ok­tató és szemléltető program készítése Commodore—64 és TPA 1140-es számítógépre. (Erősáramú szakos hallgatók részére.) Feladat: Villamos mérések című tárgy laboratóriumi gya­korlatainak előkészítése. (IV. évfolyamos erősáramú szakos hallgatók részére.) ERŐSÁRAMÚ INTÉZET VIL­LAMOSMÜVEK TANSZÉK Feladat: A tanszék közeljö­vőben indítandó tárgyai gya­korlati anyagának kidolgozá­sában való részvétel. (Erős­áramú szakos villamosműves ágazatos hallgatók részére.) HÍRADÁSTECHNIKAI ELEKTRONIKAI INTÉZET ÁRAMKÖRÖK OSZTÁLYA Feladatok: Konzultációk, gyakorlatok, mérések eseten­kénti vezetése a Lineáris há­lózatok című tárgyból. Részvétel az önálló labora­tóriumi munkák beindításá­ban. Részvétel az osztály kutatá­si-fejlesztési munkáiban. (IV. és V. évfolyam híradástechni­kai szakos hallgatók részére.) ÁTVITEL ÉS RENDSZER- TECHNIKAI OSZTÁLYA Feladatok: — konzultációk laboratóriumi gyakorlatok ve­zetése, — részvétel a témala­boratóriumi munkákban, — részvétel az osztály kutatási munkáiban. (IV. évfolyam híradástech­nika szakot adat- és távköz­léstechnika ágazatos hallgatók részére.) TAVBESZÉLÖTECHNIKA OSZTÁLYA Feladat: Távbeszélőtechnika témában hallgatói mérés elő­készítése. (IV. vagy V. évfo­lyamos hallgatók részére.) A pályázatokat közvetlenül a pályázatot kiíró tanszékre (intézetbe) kérem benyújtani, 1986. január 15-ig. A pályázat elfogadásáról a tanszéki (intézeti) javaslat alapján a KISZ-szervezet egyetértésével a dékán dönt, és erről a pályázót közvetle­nül értesíti. Dr. Frajka Béla dékánhely ettes alkalmazott művészeti alko­tások, fotók, karikatúrák, va­lamint építészeti, tér- és kör­nyezetrendezési tervek készí­tésére. Lehetőséget nyújt az alkotók számára a megmé­rettetésre és a szélesebb kö­rű nip.lvánosság előtti bemu­tatkozásra. Pályázhatnak hallgatók, va­lamint 35 évesnél nem idő­sebb egi/etemi, főiskolai okta­tók, dolgozók, illetve alkotó- körök. klubok, stúdiók, szak- kollégiumok satöbbi. A pályaműveknél műfaji korlátozás nincs. (Az ugyan­csak a vizuális művészetek sorába tartozó film- és vi­deofilm-alkotások külön szemlén szerepelnek). A pá­lyázók tetszőleges számban küldhetnek be egyedi alkotá­sokat, vagy sorozatokat. A pályázat jeligés. A be­küldött pályamunkákhoz zárt borítékban kérjük mellékelni a pályázóik) nevét, levélcí­mét, (telefonszámát), vala­mint a felsőoktatási intéz­mény nevét, kart, szakot és évfolyamot. A Magyar Képzőművészeti Főiskoláról és a Mannar Ipar­művészeti Főiskoláról érkező alkotások külön elbírálás alá esnek. Ezért a főiskolákról pályázók a jelige mellett tüntessék fel intézményük ne­vét. A pályaműveket szakértői vélemények alapján bíráló bizottság értékeli az alábbi kategóriákban: festészet: szobrászat: grafi­ka; iparművészet; fotó: kari­katúra; építészet, tér- és kör­nyezetrendezés. A fentiekbe nem sorolha­tó alkotások az „egyéb” ka­tegóriában kerülnek elbírá­lásra. A pályázat födi ja: 5000 fo­rint. Díjak (kategóriánként): 1. díj: 3000 forint, II. díj: 2000 forint. 111. díj: ezer fo­rint. valamint értékes külön­díjak. A legjobb alkotásokból az Egyetemi és Főiskolai Kul­turális Napok zárófesztivál­ján kiállítást, illetve — az alkotók hozzájárulásával — vásárt rendezünk. A publi­kálásra alkalmas grafikákat, fotókat, karikatúrákat — ké­szítőik egyetértésével ifjúsá­gi kiadványokban, lapokban közöljük, illetve elküldjük lapok, folyóiratok szerkesztő­ségeinek megjelentetésre ajánlva. A pályamunkák beküldési határideje: 1986. február 28. Cím: KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanács Titkársága, 1388 Budapest, Pf. 72, Tudod-e? !.. HOGY mi ütötte meg a szemünket, lapozgatva a pá­lyázati szövegeket? ... minden lejárt pályázat­hoz. idejében, jelentkezési la­pot is kellett igényelni, vagy a közműv. titkárságon, egye­temi KISZ-ben, vagy a KISZ KB egyetemi főiskolai titkár­ságán. Ehhez képest kissé ke­vés volt a jelentkezési idő, még attól függetlenül is, hogy megjelenik-e a JM. Vizsga- időszak volt éppen... ... HOGY a jazz-, pop-, rock- és countryzenészeknek Sop­ronban, a néptáncosoknak, népi hangszereseknek és kó­rusoknak Keszthelyen — ahol a találkozójuk lesz — több­szöri szereplési lehetőséget is kínálnak a városban és környékén... Sikerült elhitetnünk vele, hogy feltalálta a láthatatlanná vő szert Marosvölgyi Gyula rajza te-

Next

/
Thumbnails
Contents