A Jövő Mérnöke, 1992 (39. évfolyam, 1-34. szám)

1992-01-16 / 1. szám

Évvési eseménynaptár 1991. november 10-23. Dr. Ginsztler János rek­torhelyettes a Magyar Mér­nökakadémia főtitkáraként az FRD meghívására és ven­dégeként 1991. novemberé­ben tárgyalásokat folytatott az FRD (Foundation of Re­search and Development), valamint számos dél-afrikai egyetem veze­tőivel. Ezek eredményeként várható, hogy különböző szin­teken kapcsolatok jönnek lét­re a BME és a Pretoriai Egyetem, a Pretoriai Techni- kon, a Cape Town-i Egye­tem, a Durbani Egyetem, a Stellenboschi és a Johannes­burgban lévő RAU és WITS egyetemekkel. 1991. november 15. Az EUINSA nemzetközi egyetemi képzés ünnepélyes megnyitóján Lyonban a BME-t dr. Matuscsák Tamás rektorhelyettes képviselte. A képzésben jelenleg egyete­münk két hallgatója vesz részt. 1991. november 21. A Műszaki Felsőoktatás Rektori és Főigazgatói Kollé­giuma ülést tartott a felsőok­tatás jegyzet- és tankönyvellá­tásának aktuális kérdéseiről, tekintettel az 1992. január 1- től bekövetkező változásokra. 1991. november 22-23. Dr. Bíró Péter rektorhe­lyettes a BME képviseletében részt vett a bécsi és a grazi Műszaki Egyetem új rektora­inak beiktatási ünnepségén. 1991. november 24-30. A Magyar Rektori Konfe­rencia delegációjának, mely­nek tagja volt a BME rekto­ra is, látogatása Németor­szágban. A Német Rektori Konferencia meghívásának eleget téve a delegáció talál­kozott, illetve tárgyalásokat folytatott a Kultuszminiszteri Konferencia vezetőivel, a Humboldt Alapítvány képvi­selőivel, látogatást tett a Szö­vetségi Oktatásügyi Miniszté­riumban, valamint felkeresett egy sor jelentős oktatási és kutatóintézetet. 1991. november 29-30. Pro Musica Universitatum Fesztivál a Budapesti Műsza­ki Egyetemen. A fesztivál fő­védnöke Göncz Árpád köz- társasági elnök, védnökei dr. Michelberger Pál, a BME és dr. Réthelyi Miklós, a SOTE rektorai voltak. 1991. december 13. A Magyar Rektori Konfe­rencia képviseletében dr. Mi- chelberger Pál látogatása Ku­pa Mihály pénzügyminiszter­nél. A megbeszélésen elvi egyetértés jött létre egy új felsőoktatási rekonstrukciós terv körvonalait illetően, mely az európai színvonalhoz való felzárkózást célozza. A rekonstrukciós terv első sza­kasza 1993-ban indulna. A BME rektora a 60-70- 75-80-85-90 éves egyetemi tanárokat és a 60 éves egye­temi docenseket köszöntötte. 1991. december 13-14. Brüsszelben, az Universite Libre de Bruxellesben tartot­ta évi utolsó ülését a Filiere Francophone igazgatótaná­csa, ahol a BME-t dr. Matus­csák Tamás rektorhelyettes is képviselte. Az ülésen megha­tározták a BME francia nyel­vű képzésével kapcsolatos TEMPUS program új szaka­szára vonatkozó támogatás megosztását, valamint a hall­gatói és oktatói utazásokkal kapcsolatos megállapodásra is sor került. 1991. december 17-18. Dr. Michelberger Pál rek­tor és dr. Ginsztler János rek­torhelyettes a Genti Egyetem rektora meghívásának eleget téve tárgyalásokat folytatott az egyetemeik közötti kap­csolatokról, valamint sor ke­rült az 1995-ig szóló együtt­működési megállapodás alá- s írására is. 1991. december 28. A BME rektora és Hofer Miklós dékán lakásán kö­szöntötték a 100. életévét 1992. január 1-jén betöltő mérnök társukat, Mikes Alf­réd építészmérnököt, aki 1916-ban vette át diplomáját a Magyar Királyi József Műe­gyetemen. Kedves Hallgatók! Itt az alkalom, hogy megírjátok egyetemi éveitek legkötetlenebb és leg­könnyebb "dolgozatát' — magatokról, az Alma Materhez fűzódó viszonyotok­ról, gondjaitokról és minden, Bennete­ket izgató (sors)kérdésrőU Lapunk, a Jövő Mérnöke ugyanis ezennel meghir­deti cikkpályázatát, amelyet az íráshoz kedvet érző, netán a zsurnalisztikát művelni is kívánó diákok figyelmébe ajánl (Tesszük ezt azzal a sanda szán­dékkal, hogy néhány jótollú hallgatót az újság külső munkatársai közé csa­logassunk...) Tehát: indul a JM cikk- pályázata! MIT JELENT MA EGYETEMI POLGÁRNAK LENNI? - erre a kér­désre várjuk magvas, gondolatébresztő, szellemes, stb., stb. írásaitokat, ötletro­hamaitokat. A cikkek terjedelmét hat oldalban maximáltuk, de ha ennél több a mon­danivalótok, akár két cikket is beküld- hettek a szerkesztőséibe. A stílust az ősprimitívtől kezdve a barokkos prózán át a posztmodemig szaluidon vá­laszthatjátok meg; a parlagi értekezé­sektől viszont kíméljétek meg kis stá­bunkat... Nem elhanyagolható információ - s az ügy komolyságát támasztja alá -, hogy a legjobb cikk beküldőjének 10 ezer forintos első díj a jutalma; a má­sodik helyezett S ezer forintot, a har­madik helyezett pedig 3 ezer forintot nyer. A díjazott remekműveket lapunk­ban közzétesszük. A "Mit jelent ma egyetemi polgár­nak lenni?" pályázat beküldési határi­deje: 1992. február 15. Kérjük, hogy a cikkeket zárt borí­tékban, az aláírás mellett a lakcímet (postacímet) feltüntetve juttassátok el c JM szerkesztőségébe, személyesen vagy postán. Címünk: A Jövő Mérnöke szerkesz­tősége, Budapest, XI. Egry József utca 20-22. T épület, 1.16.

Next

/
Thumbnails
Contents