Kapu, 1989. február (2. évfolyam, 2. szám)

Tartalom A KAPU, 89. februári száma Bartók István fotógrafikáit közli Minden névvel és betűjellel aláírt írásért a felelősséget a szerző viseli! Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztőség munkatársai: Fifep Tamás Gusztáv, Gyémánt László (képszerkesztő), Járai István, Kertész P. Balázs, Krausz Tivadar, Lágler Péter, Siposhegyi Péter, Viktor Sándor (törde­lőszerkesztő) Tisztelt Olvasó, példányszámúnk és az Önöktől kapott visszajelzések arra en­gednek következtetni, hogy vásárlóink (nem győzzük hangsúlyoz­ni, hogy csak tőlük függünk!) megtalálják lapunkban 'azt, amire kíváncsiak. Számunkra különösen megnyugtató, hogy igen sok munkáslevelezőnk is van. Több olvasónk is tehetne, ha a posta (mo­nopolhelyzetével visszaélve) lelkiismeretesén végezné munkáját. Pontosítva: teljesítené szerződésben vállalt kötelezettségeit. A fő­nökség levelet írt szerkesztőségünknek, amiben visszautasítják ,, vádaskodásainkat”, de egyelőre nem közlöm le e irományt, mert nagyon sok panaszlevelet tudnék mellékelni, amelyekből kiderülne, hogy január végén még a Moszkva téri főpostán sem vettek fel elő­fizetést lapunkra... s beszéljek a vidéki postahivatalokról?... Megalázó ez az érdektelenség. Még több gond van a külföldről ér­kező előfizetésekkel... Mostanában már egyre több olvasói találkozóra hívnak ben­nünket. Szíves türelmüket kérjük... munkánk mellett maximum heti két találkozóra tudunk csak elmenni... kevesen vagyunk és sokat dolgozunk. Hétfőn esténként 18 órakor szerkesztőségünkben továbbra is szívesen várjuk azokat a költő-író és riporterjélőiteket, akikből ké­sőbb szerzőink is lehetnek. írni kényszerülök az áskálódásokról, amelyek már közéletünk szerves részeivé váltak. Tudom ennek is hagyományai vannak ha­zánkban; mivel minálunk az érvekre nagyon gyakran sértődöttség vagy rágalom a válasz. Még nincs — vagy már nincs? — vitakul­túránk. .. Amikor e lapot indítottuk, bevallom: az MSZMP-től, a kor­mánytól, sőt még a belügytől is tartottunk. Mi történt? Pont e cé­gektől nem kaptunk a fejünkre. Az első bírálatot a Népszabadság­ban olvastuk; mértéktartó, visszafogott hangneme, (mégha tévedett is) csodálkozással tölt el így utólag is, mert más lapoktól alaposan megkaptuk, — amire nem számítottunk. A kultúrálatlan, acsarkodó hangnemet kifogásolom. Az ér­vekkel lehet vitatkozni, a hanghordozással nem! Pedig ettől nem mérséklődik orgánumuk példányszamának csökkenése! Egy napi­lappal vagy hetilappal nem tudok vitatkozni, mert mi csak havonta jelenünk meg. Lehetőséget meg nem kapunk arra, hogy az útszéli hangnemre ugyanabban a lapban válaszoljunk. A három legsűrűb­ben elhangzó vád: szavahihetőségünk, szenzációhajhászásunk és haszonszerzésünk mértéktelensége. Fiatal, kezdő munkatársakkal dolgozunk. Igen szigorú feltéte­lek mellett közöljük a riportokat. Ha az Ott közölt tények nem iga­zak, vagy a cikk hangvétele nem tárgyilagos, úgy munkatársunktól (Folyt, a 37. oldalon.) KAPU. Független kulturális és közéleti folyóirat. Főszerkesztő: Brády Zoltán. Szerkesztőség: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 12. Telefon: 187-677, 187-844. Kiadja az Idegennyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalat, címe: 1055 Budapest, Alpári Gy. u. 2. Felelős kiadó: Griga Ferenc. Levél­cím: 1096 Pf. 226. Szedés: PRESS—ART HU ISSN 0238-888X Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési díj egy évre 576 Ft, félévre 288 Ft, negyedévre 144 Ft, egy hónapra 48 Ft. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Hírlapelőfizetósi és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1900 Lehel út 10/A. közvetlenül, utalvány vagy átutalás­sal a HELIR 215-96162 számra. Lapunk az európai szocialista országokban általában a helyi postahivatalokban fizethető elő. A többi országban a következő címeken foglalkoznak a magyar lapok terjesztésével. AUSTRALIA J. and E. Forbat 108 Chapel St. Windsor. Vic. 3181 Globe Book and Record Shop 702 George St., Sydney NSW 2000 AUSTRIA Libro-Disco Ungarische Bücher und Schallplatten aus Wien Domgasse 8 A. 1010 Wien. BELGIUM „DU MONDE ENTIER” S. A. 162, rue du Midi B-1000 Bruxelles. BRAZIL Libraria D. Landy Ltd. Rua 7 de Abril, 010444 Sao Paolo. CANA­DA Délibáb Studio 3717 St. Urbain Street Montreal, Que. H2X 2P5, Pannónia Books P. O. Box 1017 Postai Station ,,B” Toronto, Ont M5T 2T8. Hungarian Ikka and Travel Service 1208 Granville Street, Vancouver 2, B. C. V6Z 1M4. FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY „GRIFF” Druck und Zeitschriften Verlag 8000 München 50 Ratoldstrasse 26. Kubon und Sagner Post­fach 68. 8000 München 34. Musica Hungarica Rümannstr. 4, 8000 München 40. FINLAND Akateeminen Kirjakauppa Keskaskatu 2 SF 00100 Helsinki 10. FRANCE Société Balaton 12, rue de la Grange-Batelióre 75009 Paris. Association France-Hongrie 1, rue Montyon 75009 Paris. GREAT BRITAIN Hungarian Book Agency 87 Sewardstone Rd London E2 9HN. NOR­WAY A/S Narvasens Litteratur Tieneste P. O. Box 6140, Etterstad Oslo 6. SWEEDEN Esselte Tidskriftscentralen Box 628 S-101 28 Stockholm Wennergren-Williams ab Subscription Depart­ment Box 30004 S-104 25 Stockholm. SWITZERLAND Magda Szerday Teichw'eg 16 CH-4142 Müchenstein. U.S.A. Center of Hungarian Literature 4418 16th Avenue Brooklyn, N. Y. 11204 Sándor Püski c/o Corvin 251 E. 82 Street New York, N. Y. 10028. Ebsco Industries inc. P. O. Box 1943 Birmingham, Alá. 35201-1943. Framo Publishing 561 West Diversey Prkwy Room 19 Chicago, III. 60614. YUGOSLAVIA Forum Vojvode Misica broj 1 21000 Novi Sad. A lap előfizethető még a külföldi címekre a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál is (H—1389 Budapest, Pf. 149), ebben az esetben díja átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H—1850 Budapest), a Kultúra 024/7 számú számlájára. 2 Nagy Attila Kristóf: enyhe mozgolódás a kelléktárban (vers) 3 Szabados Tamás: Weisz Árpád a szegletkövén (vers) 3 Krasznái Zoltán: Veszélyes vélekedések 4 Járai István: Ultima ratio (vers) 5 Kubinyí Ferenc: Ungarisches Vernichtungslager N° 1 6 Földesi József: Perben, hűségben 13 Pardi Anna: Csendben lépj amaz éjszakán ót (vers) 15 Siposhégyi Péter: Oswald — aki tudója, sőt mondaná is — és nem létező társa 16 Dr. Maczó Ágnes: Félelem nélkül 18 Siklós László: 301-es parcella 20 T. Bár'sonyi Györgyi: Perújrafelvétel Pócspetri ügyében 22 Ember Judit: A pap húga 23 A Jurta Színház sajtótájékoztatója 28 Demokratikus kiegyezés, vagy újabb „közmegegyezés” 29 A csehszlovákiai magyar kisebbség társadalmi jogvédelmének tíz éve (1978—1988) 29 Petri Lukács Ádáni: Alternatív események 34 Kunszabó Ferenc: „... jelentős előrelátás történt községünkben a szocializmus terén...” 34 Párniczky Mihály: A plurális inodestiae (versj 34 Tisztelt Marosán úr! 37 Marafkó László: Fájdalommal tudatjuk 38 Tóth Péter Pál: Ne nézz hátra! 40 Fekete doboz 40 Siklós László: A püspökszilágyi temetőben (vers) 41 Beke Albert: Emlékeim a 450 éves Debreceni Református Kollégiumról 42 A Bajcsy-Zsilinszky társaság program-nyilatkozata 44 Felhívás a független folyóiratok és könyvkiadók szerkesztőségeihez 46 Ifj. Bihari László: Kelet-Európainak lenni 46 Éhség Ukrajnában, 1933-ban 48 Farkas József: Afierre van az előre? 49 Szilvás! Ferenc: Pártvita 52 Tisztelt szerkesztőség! 52 Fót Péter: Egy színházmegnyitó ürügyén 56 Hegedűs Géza: Versekről prózában 57 A jelenlegi magyarországi politikai rendszer horoszkópja 57 Marco Comesr.lter: Krisna kagylókürtje avagy a teremtő idő 58 Lukács Attila: Zűrzavaros idők 60 Bori Bertalan: Kék anarchia avagy Picasso hajnala; A kannibál (versek) 60 Vass Zsolt: Dor Middleton 60 Kilétó Károly: Első kísérlet; Lendület; Szabadulás; Zár (versek) 63

Next

/
Thumbnails
Contents