Kapu, 1989. március (2. évfolyam, 3. szám)

TARTALOM Pető Tóth Károly: Sem (vers) 3 Kartal Zsuzsa: Itt a tavasz itt van újra (vers) 3 Egy olvasói levélből 4 Tehet-e arról Nagy Imre, hogy jeltelen sírba került? 4 Kovács Kikola László: Nyolc és fél(ünk) 5 Szántó T. Gábor: Töviskoszorú (szonettkoszorú) 5-33 Zétényi Zsolt: Márciusi gondolatok a magyar állam címeréről 7 S. Benedek András: A megtagadott diadal 12 Szűcs György: Az aradi szabadságszobor 14 Vasutasok Recsken és Kistarcsán 16 Földesi József: Perben, hűségben 17 Vészi János: Az 1 956-ot megelőző „revizionizmus” portréjához 19 Hornyák Tibor: Pufajkások bevetésben 22 Várai Emil: A harmadik feltevés 24 Nikowitz Oszkár: Gyilasznál, Belgrádban 26 Erdélyi kronológia 28 Hargita és Maros megye lerombolásra ítélt falvai 31 Maros és Hargita megye településfejlesztési programja 31 Mátéi Vi$niecz, Stefan Augustin Doina$, Daniel Turcea, Nicolae Prelipceanu, Ion Caraion versei 34 Elek István: Egy év 35 Kunszabó Ferenc: Sztálin kopasz verebei meg Mária Terézia gyapjas juhai 36 Bilecz Endre: A megújult Független Kisgazdapárt programjából 38 Csizmadia Ervin: Történelmileg kialakuló kétpártrendszert? 40 Szilágyi János: Milyen többpártrendszer legyen? 42 Egy hir, amely élt 5 óra 18 percet: avagy az MTI napi nyitottsága 44 A Magyar Demokrata Fórum budapesti televíziós csoportjának prog­ramnyilatkozata 45 Lakner Zoltán: Kinek az érdeke? 46 Az olvasó a KAPU-ban 48 Petri Lukács Ádám: Havas Henrik: A Bős—Nagymaros dosszié 50 Tóth Péter Pál: Bebukottak 50 Hegedűs Géza: Versekről prózában 51 Gyémánt László: „A szürrealizmus én vagyok!” 51 Tatai Erzsébet: Szabadíts meg a gonosztól 53 „nem törék meg az ö lábszárait” 57 Nagy Attila Kristóf: Kálvária 57 A KAPU 1989. márciusi száma Varga Imre szobrászművész vázlatrajzait közli. Minden névvel és betűjellel aláírt írásért a felelősséget a szerző viseli! Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztőség munkatársai: Bilecz Endre (közélet). Bába Iván (kisebbségtudomány). Gyémánt László (képszerkesztő'). Járai István (KAPU-könyvek). Kertész P. Balázs (kije­lentő mód). Krausz Tivadar (orákulum, radikális eklektika). Lágler Péter (emberismeret). Síposhegyi Péter (kritika). Viktor Sándor (tördelőszerkesztő). Tisztelt Olvasó, különös szégyenérzet fog el mindig, ha a nyilvánosság előtt si­kerről (akár személyes, akár közönségsikerről van szó) kell beszá­moljak. Vörösödöm, kínlódom, félek, hogy dicsekvésnek tűnik kije­lentésem. E tulajdonságomnak már nagyon sok kárát láttam; mindig is rosszul menedzseltem magam. Még e sorokat is kínlód­va írom le és készítem elő bejelentésünket: LAPUNK E SZAMA 100 000, azaz százezer példányban készült. 20 ezer példánnyal kezdtük és hetedik számunk március idusán... nekem fantasz­tikus! Mindez beharangozás és reklám nélkül, miközben néha ádáz küzdelmet folytattunk a posta lusta és figyelmetlen dolgozói­val. Félreértés ne essék, a hírlapterjesztés vezetői aposztrofálták így munkatársaikat, akik nem olvasták el figyelmesen azt a körle­velet, amelyet októberben küldtek szét a postahivataloknak. Kü­lönben hogy fordulhatna elő, hogy sok helyütt még ma sem veszik fel a megrendelést lapunkra. Folytatom a dicsekvést: lapunk ezentúl hetente négy kolumnán (újságoldalon) az Amerikai Egyesült Államokban is megjelenik. A Los Angeles-i Új Világ című, magyar nyelvű hetilap melléklete­ként. Victor K. Molnár honi származású üzletember és laptulajdo­nos keresett fel bennünket (Kaliforniában olvasta a KAPU-t!), hogy friss információs melléklettel lássuk el lapjukat. Ugyanakkor terjeszteni kívánják folyóiratunkat, mellékleteit és könyveit is. Úgyhogy hetente repülőgép viszi a kiszedett oldalakat, s az ameri­kai magyar olvasó friss képet (híreket, riportokat) kap hazánkról. Itt felhívjuk a társaságok, pártok, közösségek, információs köz­pontok figyelmét, hogy rendszeresen küldjék el híranyagaikat szerkesztőségünk címére. Ugyanakkor (kísérletképpen) mi is ter­jesztjük az Új Világot hazánkban. Ők is elküldik a levonatot és mi sokszorosítjuk. Azt hiszem, erre még nem volt példa a két ország történetében. Hazánk érdekeit figyelembe véve, amerikai hirdetések is megje­lennek majd a KAPU-ban. Sok ott élő magyar szeretne hazatele­pedni, megtakarított pénzét itthon befektetni. Politikai helyzetünk — úgy tűnik — erre most alkalmas. így közölni fogjuk azon ame­rikai üzletemberek hirdetéseit, akik magyar vállalkozó partnere­(Folytatás a 47. oldalon.) KAPU. Független kulturális és közéleti folyóirat. Főszerkesztő: Brády Zoltán. Szerkesztő­ség: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 12. Telefon: 187-677, 187-844. Kiadja az Idegennyelvű Fo­lyóirat Kiadó Leányvállalat, címe: 1055 Budapest. Alpári Gy. u. 2. Felelős kiadó: Griga Fe­renc. Levélcím: 1006 Pf. 226. Szikra Lapnyomda Budapest (89-0534). Felelős vezető: Csön­des Zoltán vezérigazgató. HU ISSN 0238-888X Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési díj egy évre 576 Ft, félévre 288 Ft, negyedévre 144 Ft. egy hónapra 48 Ft. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1900 Lehel út 10/A közvetlenül, utalvány vagy átutalással a HELIR 215-96162 számra. Lapunk az európai szocialista országokban általában a helyi postahivatalokban fizethető elő. A többi országban a következő címeken foglalkoznak a magyar lápok terjesztésével: AUSZTRÁLIA: J. and E. Forbat 108 Chapel St. Windsor. Vic. 3182 Globe Book and Re­cord Shop 702 George St., Sydney NSW 2000. AUSTRIA: Libro-Disco Ungarische Bücher und Schallplatten aus Wien Domgasse 8 A 1010 Wien. BELGIUM: „DU MONDE ENTI- ER" S. A. 162, rue du Midi B-1000 Bruxelles. BRAZIL Libraria D. Landy Ltd. Rua 7 de Abril, 010444 Sao Paolo. CANADA: Délibáb Studio 3717 St. Urbain Street Montreal, Que. H2X 2P5. Pannónia Books P. O. Box 1017 Postai Station „B” Toronto, Ont. M5T 2T8. Hun­garian Ikka and Travel Service 1208 Granville Street, Vancouver 2, B. C. V6Z 1M4. FEDE­RAL REPUBLIC OF GERMANY: UJVÁRY-GRIFF Titulerstr. 2 8000 München 81. Ku- bon und Sagner Postfach 68. 8000 München 34. Musica Hungarica Rümannstr. 4, 8000 München 40. FINLAND: Akateeminen Kirjakauppa Keskaskatu 2 SF 00100 Helsinki 10. FRANCE: Société Balaton 12. rue de la Grange-Bateliére 75009 Paris. Association France- Hongrie 1. rue Montyon 75009 Paris. GREAT BRITAIN: Hungarian Book Agency 87 Se- wardstone Rd London E2 9HN. NORWAY: A/S Narvasens Litteratur Tieneste P. O. Box 6140. Etterstad Oslo 6. SWEEDEN: Esselte Tidskriftscentralen Box 628 S-101 28 Stock­holm Wennergren-Williams ab Subscription Department Box 30004 S-104 25 Stockholm. SWITZERLAND: Magda Szerday Teichweg 16 CH-4142 Müchenstein. U. S. A. Center of Hungarian Literature 4418 16th Avenue Brooklyn, N. Y. 11204 Sándor Püski c/o Corvin 251 E. 82 Street New York, N. Y. 10028. Ebsco Industries inc. P. O. Box 1943 Birmingham. Alá. 35201-1943. Framo Publishing 561 West Diversey Prkwy Room 19 Chicago. III. 60614. YUGOSLAVIA: Forum Vojvode Misióa broj 1 21000 Novi Sad. A lap előfizethető még a külföldi címekre a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál is (H— 1389 Budapest. Pf. 149), ebben az esetben a díj átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H —1850 Budapest), a Kultúra 024/7 számú számlájára.

Next

/
Thumbnails
Contents