Kassai Munkás, 1907. március-június (1. évfolyam, 1-17. szám)

1907-03-16 / 1. szám

Kassai jnunkás A FELSÖMAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 3 K 20 f. Félévre 1 K 60 f. Negyedévre 80 fillér. Egy hóra 28 fillér. Egyes szám ára 6 fillér. Megjelenik minden szombaton. SZERKESZTŐSÉG: Kossuth Lajos utca 27. szám, I. emelet. KIADÓHIVATAL: Kossuth Lajos utca 27. szám, I. emelet. I. évfolyam. Proletárok! Kassa, 1907. március 16. 1. szám. Dologra munkások! Lapot indítunk az elnyomottakért az elnyo­mók ellen. Lapot indítunk kerületi proletármoz­galmunk, szervezeteink erősítésére; ellenségeink, kizsákmányolóink fékezésére. Lapot indítunk a becsületes emberek felvilágosítására, a népbuti- tók leálcázására. Lapot indítunk a szociálde­mokrata eszmék hirdetésére, terjesztésére; a hazugok, a paraziták korbácsolására . . . Lapot indítunk 1907 március 17-töl Kassai Munkás címmel, politikai tartalommal. Megjelenési idő minden szombaton. Szerkesztőség és kiadóhiva­tal'. Kossuth Lajos utca 27. szám, I. emelet. Előfizetési ára: Egész évre Fél évre . . . Negyed évre . Egy hóra . . Egyes szám ára . yzo K i'óo K -■80 K —■28 K — 06 K Kapható minden dohánytőzsdében és a bizalmi- férfiaknál. Munkások ! Fogadjátok sajtótokat szeretettel, lelkesedés­sel. Terjesszétek minden kunyhóban, minden műhelyben és gyárban, hogy minden szava: — népitélet legyen! Kassa, 1907. március 10. Testvéri üdvözlettel A Felsőmagyarországi Szociáldemokrata párt. Itt a tavasz. A műhelyek megnyílnak, újra nekilátunk a munkának, mely kincseket hoz másoknak, mig magunknak a morzsákból is alig jut. Miért? Mert közönyösek vagyunk saját hely­zetünk iránt. Nem törődünk jövőnkkel, csak a jelen nyomorúságának élünk. Ennek meg kell változnia. Uj életet, forradalmi életet kell kez­denünk. A gyűléseken a röpiratokban és sajtóban hangoztatott agitációnak meg kell indulni. Szer­vezni kell minden kizsákmányolt proletárt. A tudatlanokat fel kell világosítani osztályhelyzetéről. Nem szabad gondolkodóba esni, ha asztalos cipésszel áll szemközt, vagy vasmunkás kőmű­ves munkással. Egyik ép olyan proletár, mint a másik. A munkaadó, a vállalkozó a kőművest ép úgy kizsákmányolja, mint — teszem fel — a gyári munkást. A kizsákmányolás nem ismer kivételt, nem ad protekciót egy szakmának sem. Tehát minden munkást szervezni kell szakmára való tekintet nélkül. Aki csak kevéssé is tisztában van a szer­vezkedés fogalmával, aki csak távolról is meg­tudja érteni, hogy mit jelent az, ha a munkásság összetart: mind legyen agitátor és az utcán ép úgy, mint a műhelyben, a vendéglőben úgy, mint a lakásban szüntelenül magyarázza, han­goztassa. hirdesse az indifferens, az öntudatlan munkás előtt, hogy neki saját érdeke paran­csolja a szakszervezethez való tartozandóságot. Családja jövőbeni boldogságát teszi kockára, aki nem gondoskodik védelemről, aki nem társul szaktársaival, aki nem tagja saját szakszerveze­tének. De mondjátok meg a tudatlan munkásoknak azt is, hogy az ő emberi jogaikért, teljes fölsza­badításáért harcol az osztálytudatos munkásság: a szociáldemokrata párt. Harcol a végső győze­lemig, mig teljesen függetlenné, szabaddá teszi az embert. Kötelet fon, erőset a mai társadalom megsemmisítésére, hogy egy jobb, egy boldo­gabb jövőnek az útját megteremtse.

Next

/
Thumbnails
Contents