Kassai Munkás, 1907. július-december (1. évfolyam, 18-43. szám)

1907-07-06 / 18. szám

KRSSRI MUMKRS 8T^' ^ ^T:v- 7 ^ 77 v> A FELSŐMAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 3 K 20 f. Félévre 1 K 60 f. Negyedévre 80 fillér. Egy hóra 28 fillér. Egyes szám ára 6 fillér. Megjelenik minden szombaton. SZERKESZTŐSÉG: Kossuth Lajos utca 27. szám, I. emelet. KIADÓHIVATAL: Kossuth Lajos utca 27. szám, 1. emelet. I. évfolyam. Kassa, 1907. julius 6. 18. szám. Beszéljünk az uzsorásokról. Tegyük félre egy keveset a politikát. Beszél­jünk az uzsorásokról. Beszéljünk arról, miként fosztogatják széliében az országban, de különö­sen ebben a fészekben a lakosságot Nincsen tárgy, nincsen cikk, amely ne volna drágább, mint bárhol. Amelyet az elárusítók ne emelnék magasabbra, mint másutt De különösen kirívó az áremelkedés a lakásoknál. Valóságos foszto­gatás az, amit a Hofstädte: ek miveinek. A ház- tulajdonosok legtöbbje rablóhadjáratot indított a lakók ellen. Különféle címeken, különféle módon emelik, tervszerűen emelik a házbárt. Mintha összebeszéltek volna. Nincs ház, ahol többé- kevésbé ne vo na kitéve a házigazda rabló szán­dékának. Rabolják a lakókat. Tervszerűen nevezzük rablásnak, mert ott, ahol a házbért 35—40 per­centtel emelik, ezt a cselekményt más kifeje­zéssel illetni nem lehet. Még érthetőnek találnánk, ha az urak a tényleges általános drágasághoz mérten szabnák az emelkedést. M rt tudjuk, hogy a vízvezeték, csatornázás többlet kiadást jelent. De ez a többletkiadás nem tesz ki többet 15 —14 percentnél. Ez a legmagasabb szám, amit a ház- tulajdonosok ezen a címen kiadnak. Már most, hogy szabad olyan lakások után, amely eddig havonta 40 koronát hozott, egyszerre f5—60 koronát számítani. Mi ez, ha nem uzsora, ha nem rablás? A lakók valósággal forronganak. A Fő­utcán épp úgy, mint a külvárosokban; a nagy lakások épp úgy, mint a kis lakások a fosztoga­tástól nem tudnak szabadulni. Ismerünk több munkáslakást, amelyért a lakók eddig 5, esetleg 5 frt 25 krajcárt fizettek, ma annak 8 — 9 fo: int alfára. Széditően emelik az árakat, amellyel szemben nincsen védekezés. A lakók tehetetle­nül állnak. A házigazdáknak egy érvük van és ez az, hogy sok a sztrájk, amelyek tudvalevőleg az építtetést megdrágítják. Röviden fogunk ezzel a bornirt hazugsággal végezni. Két példát fogunk említeni. Az egyik: a háztulajdonosok ott is emelik a házbért minden különösebb le kifurdalás nélkül, ahol még akkor készült el a bérház, amikor a munkások még a sztrájk fogalmát sem ismerték. Ha tehát igaz volna, amit az urak állítanak, ak­kor indokolt volna a házbéremelés azok részéről, akik a termelést kénytelenek drágábban fizetni. De nem indokolt ott, ahol a termelés drágulása nem okoz gondot. Azonban a tény az, hogy ők, mert urak. mert büntetőjogi következményekkel nem járhat és mert profitéhesek, fosztogatják a lakosságot olyan mértékben, amihenben nekik tetszik. A másik: Rövid pár nappal ezelőtt a kávé­házak és éttermek rabszolgái öntudatra ébredtek és helyzetüket némileg megjavították. A pincérek ma már valamivel jobb fizetést kapnak, mint annak előtte. Ezzel szemben a tulajdonosok is nagyobb bevétellel dicsekedhetnek. Például az Európa kávéházban a heti kiadás magasabb 20—30 forinttal. A bevétel pedig 100 forinttal. Tehát 70 forintot nyernek azon a címen, hogy a pincéreket jobban kell dijazniok. Hetven forint hasznot jelent az, hogy 1—2—3 krajcárral fel­emelték a pikkoló, fekete és fehér kávé árát 1 A Kávéház és éttermi tulajdonosoknak egész jól jött a pincérmozgalom, mert e nélkül bizony nem tehettek volna szert magasabb profitra. A háztulajdonosoknál éppen igy vagyunk. A termelés megdrágult ugyan, de ők nem a szerint srófolják a lakások árát, hanem még kü­lön profitot akarnak elérni. És csodálatos, hogy mig a háztulajdonosok zavartalanul űzhetik az uzsorát, addig a törvény- hozás azzal a gondolattal foglalkozik, hogy a munkásságnak a sztrájkra való jogát elkobozza. Ezt a jogkobzást a vasutasokon már részben keresztül is vitte. És igy, ha a háziurak perfid eljárása a vasutasokat arra kényszeríti, hogy jobb, magasabb fizetésért küzdjenek, akkor azt az államhatalom teljes szigorral széjjel puskázza. Mit látunk ebből ? Azt, hogy mig az egyik olda­lon az uzsora, a fosztogatás teljes szabadjára

Next

/
Thumbnails
Contents