Kassai Munkás, 1908. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1908-01-04 / 1. szám

A FELSŐMAGYARORSZÁG! SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 3 K 20 f. Félévre 1 K 60 f. Negyedévre 80 fillér. Egy hóra 28 fillér. Egyes szám ára 6 fillér. » Megjelenik minden szombaton. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Kossuth Lajos utca 27. szám, 1. emelet. Telefon szám: 136. II. évfolyam. Kassa, 1908. január 4. 1. szám. Lueger iskolája. Lueger: Nur fest verleugnen es bleibt schon etwas hängen! (Csak erősen gyanúsítani, majd ra­gad valami!) Engedeimet kérünk olvasóinktól, hogy Lueger tanítványaival, Fischer-Colbriék kitartott klerikális örömlegényeivel le akarunk számolni. Engedeimet kérünk, hogy drága helyünket a jellemtelen új­ságírók becsület és tisztesség tanítására hasz­náljuk fel. Mert lehetetlen figyelmen kivül hagy­nunk azokat a rágalmakat, amelyek a Felvidéki Újságban nap-nap meliert lerakódnak. Abból a piszkos csokorból, amit hazugságokból és rágal­makból kötöttek össze, két szálat ragadunk ki. Mindkettő élénken jellemzi, hogy a Felvidéki Újságnál alkalmazott skriblerek vagy közönséges hülyék, vagy tudatos gazemberek. Olvasóink az egyikről tudomással bírnak. Múlt heti számunkban közöltük, hogy az épitő- munkások pénztárnoka 200 koronáról nem tu­dott számadást adni. A vezetőség az illetőt azon­nal felfüggesztette, az egyletből kizárta és a já­rásbíróságnál a feljelentést megtette. Ezt a tényt regisztráltuk. Több nem történt. Ebben az ügy­ben sehol senki konferenciát nem tartott. *Nem is kellett. A vezetőség eljárása teljesen korrekt volt. A tényről a Felvidéki Újság is igy volt injorniálva. Azonban a munkatársak nem hiába Lueger tanítványai; ennélfogva ők gyanúsítanak abban a tudatos hiszemben, hátha ragad valami. Gyanúsítanak, bárha ellenkezőjéről vannak meg­győződve, mert mindenáron meg akarják szol­gálni a püspök forintjait. A sok beszéd helyett ideírjuk szószerint a F. U. közleményét: Valami bűzlik Dániában ! Tegnap, két titkos gyűlés volt Kassán. Az egyik a Vigadóban, a másik egy munkások által sűrűn látogatott vendéglőben. Minekettőt a munkások tartották állítólag a minapában felderült pénzkezelési szabálytalanságok sza­nálása céljából. Mert hiába csürik-csavarják a dolgot a vezetők, — mint tényt beszélik a városban — hogy a pénztárból — mint eddig megállapították — 900 korona hiányzik. Mi még nem akarjuk elhinni e sikkasztást, mert tartjuk annyira becsületesnek a kassai szociáldemokrata szakszervezet vezetőségét, hogy a szegény emberek veri- tékes filléreit beszámolás nélkül el nem rabolja, de ha tényleg hiányzik a fenti összeg, fölvetjük a kérdést: Hol van ez a pénz ?! . . . A vezetőség valószínűleg azt mondja, hogy oly titkos célokra fordították, melyeket csak á beavatottak tudhatnak, de melyeket a tagoknak tudniok felesleges. A tagok bíz­zanak és higyjenek vakon a vezetőségnek s ne kutassák, hová lett a pénzük, mert hogy az jó helyen van, arra garancia vezetőség. Hohó t. vezetőség ! Nem oda Buda ! ... Az a sze­gény munkásnép, mely saját szájától vonja meg a falatot azért, hogy a pártadót befizethesse, jogosult tudni azt is, hogy filléreit mire fordították. Ez nem bizalom, hanem becsület kérdése! Az a pénz közvagyon, azt csak úgy rólam — nélkülem az ablakon kidobni nem lehet. Ahhoz a pénzhez munkában hullott veríték tapad, az a pénz szent, mert becsületes munka megszolgált dija! Ha titkos céljai vannak a vezetőségnek, tessék a saját zsebükből fedezni költségeit s nem a szegény munkások véres ve­rejtékkel összekuporgatott, tagsági dij címén tőlük párt­adóra összeharácsolt filléreikből. Ne tessék urizálni a mun­kások pénzével! Ne tessék négyezer koronás fizetésű pártvezetőséget tartani, akik titkos céllal hozakodnak elő, ha a pénztárban hiány mutatkozik. Ha az Istent nem is­merik a téns urak s ennek következtében a tiz parancso­latot kutyát a sem veszik, a polgári töivénykőnyvben is benn áll az ötödik isteni parancs : ne lopj ! . . . A nyilvánosság előtt kérdezzük a vezetőséget,' hogy a 900 koronás hiánynyal mi van. Tagadással nem elégszünk meg. A szegény munkások filléreiről van szó ! Követeljük, hogy számoljanak el a pénzzef. Hová fordították? Mire költötték! Volt-e joguk arra költeni, amire elfecsérelték? Erős a gyanúnk, hogy lesz ott még több hiány is, amit a miniszteri megbizott fog felderíteni. Mert hiába titkolóznak d.daát, nem lehet eltagadni ott, hogy valami bűzlik Dániában.

Next

/
Thumbnails
Contents