Kassai Munkás, 1918 (9. évfolyam, 2-8. szám)

1918-11-16 / 2. szám

Äiy AJ tU :V f L előfizetési Arak Egész évre 20 kor. Félévre 10 kor. Negyedévre 5 kor. Egyes szám ára 40 fillér. Megjelenik minden szombaton. SZERKESZTŐSÉG : Mészáros-utca 41. szám. — Telefonsz»« 4#» KIADÓHIVATAL t Drab Sándor könyvkereskedése, Kovács­utca 22. — .Telefonszám 607. IX. évfolyam. Kassa, 1918. november 16. ................................................................. 2. szám. la délben a városháza előtti térségen kikiáltjuk a köztársaságot! iVlunkásnők! Testvérek! Az emberi boldogság csak úgy képzelhető el, ha a nők is fölszabadulnak A népkorrfimy a nők fölsza­badítását azzal a-arja előmozdítani, hogy választói jogot aj minden irni-olvasni tudó huszonnégy éven fölüli nőnek. Ámde a választójog gyakorlásához politikai érett­ség és szervezettség is kell. Ennek eléré e céljából a nőm nkások november 24-én Budapesten országos nő- kmgresszust tartanak. ' re a kongresszusra a kassai nőmunkásoknak is 'ildeni a megbízottaikat. A részletek megbeszé- es a küldöttek megválasztás0 céljából holnap, ssnrnap iHntán 4 ómkor a vártig 4? nagy'en,.*hen nőmunkásgyülést tartunk. Fölhívjuk az összes gyárak, üzemek, műhelyek, üzletek é. vállalatok munkásnőit és nőalkalmazottait, hogy a nagygyűlésen okvetlenül jelenjenek meg Testvéri üdvözlettel a nőmunkások szervezőbizottsága. A hatalom birtokában. Az a hatalom, amely most romokban fekszk előt­tünk, nem természe es erőkön épült föl. Alapja volt a szurony, a n pek \ utasága és szervezetlensége. Múló jelenség valamennyi. És mégis a ro i.baJőIt hatalom a vakmerőségek végtel n soroza á követte el. Nem kor­mányzott, h inem gyötrőtt mind nkit, aki n m volt csatlósa. Az em-erek egy kis csopo tját kényurakká tette. Módot adott nekik, hogy a födi javakban való­sággal tobzódh >ttak. Járásokra kiterjedő föld irtokok, díszes kastélyok és városi p loták, drága ruhák, a konyha­művészet re i ekei illatos nők hódító bájai, mind mind e kisded csoport eyö yörüségét szolgálták. E zel szemben a szegényeket minden képzelhető módon gyötörte. A munkás ember kicsi korától élete alkonyáéig folyton do’gozik és méz sem volt képes táplilóbn fa áthoz, emberséges bb ruházathoz, egész-_é- ges lakásho-. és emberi megbecsüléshez hozzájutni. De a régi hatalom nemcsak testileg gyötörte a szegény népet, hanem lelkileg is. Oondo j nk csak azokra a szörnyű megaláztatá­soké, amit velünk szemben a hatalom urai elkö ettek A hivatalokban, kutyába sem vették a szegény embert Egy szolgabiró valósággal urisennek képzele magát a járásában A hatalom Mjas szolgájává szegődött a nagy gazdáknak, gyárosoknak es kereskedelmi vállalatoknak is és ha a szörnyű kinok ellen a szegény nép pisz- sze ni merészelt, börtönnel és puskagolyóval felel­tek neki És amikor megfeszített erőnk ellenére is reánk zúdították a világháború rettenetes bűnét, bennün-et, Akik orirjj^í*: fco; á »/zásán szem £5 mi! lók me; váliásá a vagyunk hivatottak, a gyilkos hatalom pely­hesállu, a szörnyű időket megérteni nemtudó legénykék ostoba fzekatu.ájának dobott oda. És mi ezt a gyalá­zatot is elszenvedtük. Sőt most mi ke ekedtünk felül És most reszketnek mind z.ok, akik ellenünk vétettek. Romlott lékük azt sugalja nekik, hocy mi bosszút ál­lunk rajtuk. *• Ne fé jenek! Mi a jogosan megszerzett hatalmat nem bosszú- állásra használjuk föl, hanem igazságtevésre. Senkinek az életét elvenni nem akarjuk, sőt távol tartjuk magun­kat attól is, hogy bárkit megalázzunk. Nekünk a hata­lom arra kell, hogy a gazdasági igazságosság szent elvét diadalra juttassuk. A kiind ulási pontunk az, hogy minden ember egyenlően hasznos tagja lehet a társadalomnak, csak kellő nevelésben kell mindenkit részesíteni. És az a társadalmi rendszer, amely mindenkit egyformán hasz­nos munkával Iát el, egyenlően fizethet is mindenkinek. A mi világunkból el kell tűnni a dologtalan léhüt nek, de nem akarunk látni koplaló, tűdővészes Láz^rsorsu mun­kásokat sem. És mi úgy látjuk, hogy mindezek keresztülvitelére képesek is va yunk. Mert a mi hatalmunk nem a fegy­vereken és a t megek tudati nságán épül föl, hanem a tudatossá lett nép törhetetlen akaratán. Ám ha az elmúlt hatalmak letört képviselői, vagy a ga dasá.i kiváltságossá^ bitorlói népfölszabadi ó mun­kánkat gátolni merészelnék, bűnös törekvéseikkel szem­ben letérünk a könyörületesség á.Iáspontjáról, A FELSŐMAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents