Munkás, 1926 (16. évfolyam, 141-181. szám)

1926-06-23 / 141. szám

Ara 80 fillér. Megjelenik hétfő kivételével minden nap. — Előfizetési áraki helyben házhoz szállítva havi 18'—, vidéken postán küldve 16, külföldön 30 Kő. A .Munkás* minden pénteki szá­mában a .SARLÓ* melléklet jelenik meg. — Az e számra való ha­vonkénti előfizetési dij 3'—Kő. A CSEHSZLOVÁKIÁI KOMMUNISTA PART NAPILAPJA Vlláji proletárjai egyesüljetek! Szerkesztőség és kiadóhiv.: Koéice, Kazinczy-a. 10. Telefon 684. Kiadó és tulajdonos: a szlovenszkói sajtó­bizottság. — Felelős kiadó: Krsiák Mátyás.— Felelős szerkesztő: Rác Gyala. — .Glóbus* Könyvnyomda, Lapkiadó és Irodalmi Részvénytár­saság rotációs gépének nyomása. XVII. évfolyam. Tovább épül az egységfront a burzsoázia ellen. UJabb tüntetések. Iglói munkásle velezőnk Írja: Szombaton este tartották meg az iglói munkások kö­zös tüntetésüket az agrárvámok és kon- grua ellen. A zuhogó eső dacára 1200 em­ber gyűlt össze. Volt kommunista, szoc derr. és nemzeti szocialista előadó. Erede­tileg tüntető felvonulást is terveztünk, ezt a rendőrség meg is engedte, de később betiltotta. Iglón még sohsem volt olyan rendőri készültség, mint szombaton Jó! tudja a burzsoázia, hogy félnie kell attó! ha a munkásság egységesen indul harcba követeléseiért. Hatalmas tünfefós Zsilinán. Zsilinai munkáslevelezőnk írja: A kom­munista és a szocdem párt e hó 20-ra d. e fél 1 bórára a „Szabadság“-térre tüntető népgyiilést hívtak egybe az agrárvámok, a kongnia és a Cerny-kormány ellen. A gyűlésre tömegesen jöttek be a környék Hlinka párti lakossága. A kommunista párt részéről Mlynérik és a szocdemek részéről! Kiss elvtárs beszélt. A gyűlésen körülbelül 5000 ember vett részt. A jelen­levő Hünkapárti gazdák elítélték vezéreik eljárását. Az elfogadott határozati javas­lat követeli a Cemy-kormány lemondását > és élteti az egységfrontot. Hod2a és Hlin­ka eljöhettek volna meghallgatni tagjaik ’’éleményét hogy hogyan Ítélik el <re'á- sukat. Qsfravában újabb tüntetés készül. Ostrava, Sun. 22. A NÖSz bányász szekciójának osztravai titkársága felüt- vassal fordult a többi bányász szakszerve­zetekhez hogy a jövő hét elején újabb tüntetést rendezzenek. A reformista szak- szervezetek nem utasították vissza az ajánlatot, csak még a részleteket akarják megtárgyalni. As snnol bányásziitrdjk nyolcadik hete. Moszkva, 1926. lun. 22. Egész Szov- jetoroszországban serényen folytatják a gyűjtéseket az angol bányamunkások részére, amit még fokoztak a legutóbbi események: az angol kormány hajszája az orosz szakszervezetek ellen és az angol munkások kitartása. A doni szénmunkások elhatározták, hogy a sztrájk egész ideje alaitt lead­ják bérüknek félszázalékát. A moszk­vai szakszervezetek tagjai eddig 356.000 rubelt gyűjtöttek. A kommunista ifjú­munkások tegnap és ma jelvényeket árultak a sztrájkalap javára. A földmunkások szakszervezetének ülése üdvözlő levelei kapott az angol földmunkások szervezetétől, melyben megköszönik az orosz munkások támo­gatását. Az ülés elhatározta, hogy a gyűjtést folytatni fogja s felszólítja erre az összes földmunkás szervezeteket. Ai amerikai bányászok képviselői az orosz segélyakcióról. Moszkva, jun. 22. Az északamerikai bányászok képviselői Brocfwer és Hor­váth. akik tanulmány körúton vannak, Oroszországban, Lenlngrádba érkezé­sük alkalmával kijelentették, hogy az orosz dolgozók, de különösen a Don- medence munkásainak lelkesedése, mellyel az angol bányászok érdekében a segélyakciót folytatják, páratlanul fi a munkásmozgalom történetében. g) KoSice, 1926. junius 23 350 százalékkal emelik í A kormány újabb támadási készít aló Az ópllósl járulékot a régi házak A háztulajdonosok korlátlan jogot Prága, Jun. 22. Szombat délután osztot­ták ki a képviselők között a kormány uj törvényjavaslatát az építési járulékról, a lakók védelméről és az építkezések fokozá­sáról, amelyet együttesen lakbértörvény­nek fognak nevezni. A törvényjavaslat 74 oldalas s így nem lehetett még áttanulmá­nyozni, s csak nagyjában tudunk rámutatni azokra a szörnyű következményekre, ame­lyeket e törvény maga után von. 1926 január 1-től 1934 december 31-ig építkezési járulékot kell fizetni azon há­zaknál, amelyre a lakók védelméről szóló törvény vonatkozik. Az építkezési Járulé­kot az 1914. évi bérek alapján fogják kiszá mitani s 1928-ban a lakbér 50 százalékát fogja kitenni. Majd évről-évre nőni fog 50 százalékkal, úgy, hogy 1934-ben már 350 százalék lesz. A háztulajdonosok évről-évre fogják lefizetni s cserébe 500 koronás köl- csönkötvényt fognak kapni, amelyek után 4 és fél százalék kamatot kapnak. A kölcsön- ktövényt a tőzsdén is el lehet lesz adni és a kormány 40 év alatt fogja a kölcsönt tör­leszteni. ♦ Az építkezési járulékokat kizár' bérlők fogják fizetni. Már *ez évt' fokozatosan emelni fogják annyival, aipornvit az énük* kites*. *» au. natkozik, v. a u. beadva), akkor «... _ . gesen fizt tett lakbér alapján vetik ki az építkezési járulékot Ha a házbért többel emelték, — mint amennyit az építkezési járulék kitesz, akkor a különbség a háztulajdonos javára megy. A törvény a lakók védelmét a legszű­kebb keretek közé szorítja. 1928 január 1- től kezdve minden lakó önként lemondhat a lakvédelemröl. Ez azt jelenti, hogy a há­ziúr minden uj lakójától és esetleg a ré­giektől is nyilatkozatot csikarhat ki, hogy lemondanak a bérlők védelméről s ezzel teljesen kiszolgáltatják magukat a házi­uraknak. 1934-ben pedig a bérlők védelme teljesen megszűnik. 1 Az egész törvényt azért csinálják, hogy alapot teremtsenek az építkezésekre. Tény­legesen azonban nagyon sovány támogatást fognak nyújtani. Kölcsönt adnak építkezé­sekre 5 százalékos kamatra. Ez azt jelenti, hogy a szegény néprétegek megint kf van­nak zárva az' építkezések előnyeiből, mert nem fognak tudni az uj házakban közvetle­nül lakáshoz jutni. A kormány lakástörvénye csak' egy sze­me a kormány támadásai láncolatának, — amelyet a dolgozók ellen indítottak. A munkásságnak egységbe kell tömörülni ez -lion az ni torv ellen, amely a háztulajdo­nosom érdekében veszi eLa dolgozók utolsó filléreit. A Csehszlovák szervezeti Szövetség, A Nemzetközi Összszakszervezeti Szövetség és A Cseh Munkásközösség kerületi szaktanácsai 24-én d. u. 5 órakor közös tüntetést rendeznek a Legionárius-téren az agrárkoalició kiéheztetési tervei ellen. Az egységes burzsoázia ellen a proletáriátus csak egységesen harcolhat! Minden koálcel proletár, párt ós szakszervezeti hovátartózan- dóságra való tekintet nélkül ott legyen! 21 millió a német gazdas^"-*-‘-"»k! Szentiványl szövetségese busás fi szavazatokért. - Meddig hisznek m magyar dolgozók a földbirtokos Prága, jun. 22. A német agrárbank­nak juttatott 21 millióról szóló leleple­zés óriási feltűnést keltett és nagyon kellemetlenül érintette nem­csak az érdekelt német-magyar szövetkezett agrárpártot, hanem a kormányt és az egész német bur­zsoáziát te. A .Prager Tagblatt“ és a ,.Bohemia", amely különben meg szokta bírálni a német agrárok tevékenységét, most, miután bankról és pénzről van szó, amely a német sajtónak jól jöhet, sok­kal enyhébb húrokat penget Sőt meg Is hamisítják a szanálási bizottság elnö­kének "dr. Vfasáknak kijelentését s azt Írják, hogy au 6 kijelentése szerint a német ag zel szeml sunkat, m Vlasák I hogy a sä ___iO kívül nem u _iit az a»* rár-„, .ak. Mikor azt kérdezték tőle, hogy mennyit adtak a szanálási alapból, erre hivatalos titoktartásra való Hivatkozással nem válaszolt. A költségvetési bizottság péntek este ülést tartott, amelyen a német pártok szavazatainak som gltségével elfogadták a cukor és spfrfhtszadó felemelését. Ezen az ülésen Windirsch képviselő 141. szám.-ít az agrárpártot tisztára mos- akarta bebizonyítani, hogy az ik semmi köze nincs az ag­•>k és pártok viszonya termé- nincsen sehol elkönyvelve. Ez a személyeken keresztül van „ akik valamely bank igazgatósági székében ülnek s egyúttal politikai párt* nak is vezetői. S így tekintve a dolgot megállapíthatjuk, hogy az agrár­bank Igazgatóságában csupa német­agrár vezér ül. Az igazgatóság elnökségének Otto- már Wesztfafen-Fíirstenberg német kerszoc. vezér, Kreisel, az agrárpárt bizalmija és Lux József agrár szenátor a tagjai. Rajtuk kívül van két német agrár képviselő, három volt képviselő, most agrárpárt! vezér, tagja és benne van még az agrárpárt ügyésze Is. Ezek a nevek világosan bizonyítják, hogy milyen szoros kapcsolat van a né­met agrárpárt és az agrárbank között. A 21 milliót a német agrárbank utján a német agrárpárt kapta a burzsoá- koallcló támogatásának jutalmául. A szlovenszkói magyar dolgozók­nak nem szabad elfelejteni, hogy ennek a német agrárpártnak hü szövetségese Szent-Ivány vezér. A 21 millióból való­színűleg neki is jut valami, mert az áru­lásért, melyet a szlovenszkói magyar munkásokkal és földmunkásokkal szem­ben elkövetett,, jutalom jár. Az oly sokat hangoztatott magvar reálpolltfka nem jelent- egyebet, mint a földesurak profit politikáját. S Szent-Iványl buzgón követi ezt. Meg­szavazta a földbirtokosok zsebeit duz­zasztó agrárvámokat, a papok pénzes zsákját megtömő kongruát s most, hogy a dolgozók terhei még nagyobbak le­gyenek, megszavazza a cukor- és spiri­tuszadó felemelését is. amely pedig aa ő szavazatai'nélkül sohase jutott volna törvényerőre. Szlovenszkó dolgozói előtt nyíltan szint vallottak Hlinka és Szent- Ivány, bebizonyították, hogy semmi közük a munkássághoz. A Hlinka pártban már megindult a fo­lyamat, mely szakítani akar az áruló vezérekkel. A Magyar Nemzeti pártban tömö­rült munkásoknak, földmunkások­nak és kisgazdáknak Is fel! kell is- memlök, hogy Szent-Ivány osztály­ellenségük, aki nem az ö érdekei­ket védi. hanem a burzsoáziáét. Csatlakozniok kell az osztályharcos munkásság egységes frontjához, mert csak fgy tudjuk megakadályozni Szent- Ivány s a cseh és német agrár- és v.--’ burzsoázia terveit. dó burzsoá koalíció alakú*. .al lapok jelentése szerint a cseh- •Jovák és német pártok között tár- yalások Indultak meg a mostani bur- .soá-koalidó fenntartására. A tárgyalás sokat állítólag két csoportban folytatták külön tárgyalnak a cseh és német agrá­riusok s külön a cseh és német nép­pártiak. Amerika nem segíti Franciaországot. Washíngon, jun. 19. A szenátus pénz­ügyi bizottságban a Franciaországnak nyújtandó pénzügyi, segítségről tárgyal­tak. A Morga-bank jelenlevő képviselő­je kijelentette, hogy a bank nincs abban a helyzetben, hogy Franciaországnak nagyobb dollárkölcsőnt nyújtson.

Next

/
Thumbnails
Contents