Munkás, 1926 (16. évfolyam, 141-181. szám)

1926-06-23 / 141. szám

2. oldal MUN KAS Uimus 23. I A csehszlovák igazságszolgáltatás elrettentő képe. A bíróságok a klerikális párt fészkei. - Az ország legfőbb birája közönséges szélhámos. Burián elvtárs * e a parlamentben. Május 3-án a bíróság 10 havi fogházra Ítélt el égy munkást, mert összetűzött egy rendőrrel. Hasonló váddal állt e napokban a biróság előtt dr. Zastera fascista vez<< akit felmentettek. Már ez az eset kényszerit minket, hogy egyszer na1 hozzuk az igazságszolgáltatásba; viszonyokat. Különösen a brünni legfelsőbb tűnik ki drákói szigorú Ítéletei melyeket a kommunisták ellen A legfelsőbb biróság a jog és igazsa vében száz és ezer munkást tett tönkre. — Olyan Ítéleteket hozott, amelyek ellentmon­danak még azoknak a demokratikus alap­elveknek is, amelyeken a köztársaság ala­pitói szerint az állam nyugszik. A mi szempontunkból az igazságszol­gáltatás az osztály erőszak szervezete, ép ügy, mint az államapparátus min­den más szerve. Birói függetlenség nincs a valóságban. Az osztályharcban a biró testtel-lélekkel az el­lentáborban áll. A csehszlovák kormány ezen a téren még jelentős lépést is tett előre. Törvény ntján bevezették a birók áthelyeztetését s ezzel a kormány és az igazságügyminiszterium közönsé­ges napidajasaivá tették őket. Pro' ir' szegi... _ w-. ■«u volt, a táv­út, aki meg- neztette a így került ngött, ami- á tartották i utasítást megsza- *bb biró- í és ellene ..aratónak. Jelinek biró két esetben szavazott amellett, hogy a vádlottat felmentsék, de drágán fi­zette meg. Felsőbb rendeletre megszűnt a legfelsőbb biróság tagja lenni* és Pronza nyíltan kijelentette előtte, hogy azért, mert egy kommunista és egy német felmentése mellett sza­vazott Azoknak a kommunistáknak, aki Prouza eljárását szóvá tették, a, legnagyobb üldö­zésben volt részük. A klerikálisok pedig to­vább folytatták üzelmeiket. Minden vezető állást klerikálisok kaptak, a birák kivá­lasztásánál csak a párt hovátartozóságra voltak tekintettel. így a birói székbe tehetségtelen; Jipz^á nem értő emberek kerültek, nők, akik büntetendő csel követtek el. XSjSSy Politikai perekre nagyon alkalmasak vol­tak, szótlanul végrehajtották a felsőbb uta­sításokat. A szocialista pártok és sajtójuk egy szóval se Ítélte el őket, amíg a kommu­nistákat üldözték. De a jó urak tovább mentek s csakhamar elitélték Huszt, Tol­sztojt, Masarykot és a cseh nemzeti szelle­met. A biróságoknál olyan Ítéleteket hoztak, amelyek a törvény teljes nemtudását mu­tatják. Dr. Duäek ügyvéd az ügyvédek cseh közlönyében azt irta, hogy senki sem meri a vitás kérdések elintézését a bíró­ságra bízni. A munkásellenes hajsza a polgári pe­rekben is érvényesült. A munkás a biróság előtt úgy érzi, mintha ellensége előtt állna. Politikai perekben pe­dig még személyi adatai bemondása előtt kész az Ítélete. A törvény előtti egyenlőség meg­szűnt. Egy Mlőoch nevezetű munkást 6 hónapra ítéltek azért, mert munkanélküli segélyt szedett jogtalanul. Ezzel szemben csalók és szélhámosok tömegesen járkálhatnak szabadlá­bon, mert nem tartoznak a munkás- osztályhoz Ezt bizonyítani tudjuk. Egy Bergmann nevezetű kereskedő töbtí mint egy millióval károsította meg az álla­mot s mégis megszüntették ellene az eljá­rást, mert, Svehla veje volt az ügyvédje. Az igazságügyminiszter ügyvédi irodája vé­dett egy Rigby nevű angolt, aki milliós ér­tékeket akart a határon átcsempészni. Fel­mentették. Svehla sógora. Kreömera mil­liókat lopott. Megszöktették. Stromar papot a legfelsőbb biróság fel­mentette, habár 18 hónapra lett elitélve li- liomtiprás miatt. Taussig és KrSiak elv­társ feljelentette Micurát büntetendő cse­lekmények miatt. Kráiák eltársnak nem engedték meg, hogy vádjait bizonyíthassa s nem Mi- öurát, hanem őt ítélték el. Tudni kell, hogy Miéura a néppárt vezére s a koSicei tábla elnöke. így néz ki a biróság, mely nap-nap mel­lett ítéli el a kommunistákat s a leglehetet­lenebb módszerekkel igyekszik elnémítani a kommunista szónokokat s a kommu­nista sajtót. Az igazságszolgáltatás teljesen a poli­tikai rendszer szolgálatába állott s a kapitalista társadalmi rend érdekeit védi a dolgozók ellen. A kapitalisták minden osztálygyülöletét vi­szik be azokba az ítéletekbe, amelyekkel a legjobb harcosokat némitják el s amelyeket a „demokrácia“ s „humanizmus“ nevében hoznak meg. A törvény módot ad a kormánynak arra, hogy csak a megbízható birókat léptethesse elő. Az olyanokat, akik hivatásukat egy kis lelkiismeretességgel végzik, Podkarpatska- Rusba helyezik el. Világos fényt vet a viszonyokra két ag­rárpárti képviselő interpellációja. Ezeket igazán nem lehet elfogultsággal vádolni s ők állapították meg, hogy a bíróságok ve­zető tisztségeit a klerikális párt embereivel töltötték be tekintet nélkül *a személyi ké­pességekre. Interpellációjukban kifejtik, — hogy klerikális körök a bírókra nyomást gyakoroltak, hogy az ő érdekeiknek megfelelően döntsenek s a legfelsőbb biróság másodelnöke, Prouza, a kle­rikális párt embere volt. Prouza esete egyedülálló az igazságszol­gáltatás terén. Prouzáról az interpelláció megállapította, hogy megfenyegette azokat a bírákat, akik nem akrták megfogadni utasításait. Erőszakos fellépése folytán megtörtént, hogy már kész határozatokat változtattak meg a birósági másodelnök védencei­nek a javára. Ha valamelyik bíróról nem volt biztos, hogy az ő akarata szerint fog Ítélkezni, el­vette az illetőtől az ügyet s másnak adta. Ilyen esetet mindenütt máshol súlyo­san büntetnének s Prouzát azonnal lecsuknák, nálunk csupán nyugdíjba küldik. Az agrárok interpellációjához mi is hozzá­fűzhetünk egy pár dolgot. Ugyanaz a Prouza, aki a kommunisták ellen a legerő­sebb hajszát folytatta, megtette azt, hogy saját tetszése szerint változtatta a bírósá­gokat. Éppen szabadságon volt, amikor egy ügyet tárgyaltak, amelyben pártja kü' sen érdekelve volt. Attól való félelmében, hogy az elveszhet, sürgős levelet Irt a Ságnak s egy külön birói tan alakíttatott az ügy letárgyalásá hogy igv biztosítsa a kedvező Ítéletet. Mindenki ismeri a Roudnicky páter éi- Krnansky szocdern szerkesztő perébei történt esetet. Prouza maga hozat meg az Ítéletet s rögtön utána odament a páterhez és gratulált neki a nyert perhez. Egy má­sik példa; Az „Asfalton“ cég pereskedett a morva Agrárbankkal, de a pert az első két bíróságnál elvesztette. Ekkor eredeti ötlete támadt: Dr. Dolansky, az akkori igazság­ügyminiszter ügyvédi irodája utján panaszt adott be a legfelsőbb bírósághoz. A panasz teljesen törvényellenesen lett beadva s hogy ne utasítsák el, Dolansky sürgönyzött hűséges barát­jának: Prouzának, hogy intézze el az ügyet Obftrukeíéi a szenátusban Praha, junius 21. (Telefonjelentés). A sze­nátus ma délutáni ülésén a nemzetgazda­sági és a költségvetési bizottság tett jelen­tést a vámtörvényről. Amikor az előadók meg akrták tenni jelentéseiket, ugyanolyan padcsapkodás, lárma, sipolás tört ki, mint a képviselőházban. Az obstrukcióban itt is résztvett néhány szocialista szenátor. A vita tart. A képviselőház elnöksége azzal a tervvel foglalkozik, hogy a szombati obstrukció fö- tettesei ellen bűnvádi eljárást indit. Külö­nösen azokat akarja megbüntetni, akik az elnökségi asztal ellen intéztek ostromot s a büntetés esetleg mandátumelvesztéssel is járna. Az elnökségnek az a véleménye, hogy a szombati botrány rendezői vétettek a rendtörvény ellen és a terrortörvény ellen. A jövő héten fogják a letört padokat kija­vítani, de a javitás költségét a képviselők­kel akarják megfizettetni. <• A képviselőház holnap tárgyalja a cu­kor- és spirituszadó felemelését s azután kerül a sor a véderőtörvényre és az építke­zési törvényre. Benes Szovjetorosz- ország ellen. A kísér,tente konferenciájának végezté­vel Mitilineu román miniszter bankettet adott az újságíróknak és informálta őket a tanácskozás eredményéről. Szovjet- oroszország elismerésének kérdésében ezt mondta: „Bene§ miniszter pontos felvilá­gosításokat adott nekünk Szovjetoroszor- szág jelenlegi helyzetéről. Az ottani vl szonyokban semmi változás sem állt be és a szovjet " ~ '-áltoztatta meg 'dig4 tente állás­ibén váltó- államának 3n a kér- ■em. hogy e elismcr­3tt ik. i. Jani a franc»-. válságot. Paris, jun. 22. Her riot megbízatása nem járt sikerrel, mert tárgyalásai az egyes pártokkal nem vezettek ered­ményre. Ezért nem vállalta a kormány- alakítást. A köztársaság elnöke ismét Briandot bízta meg a kormány össze­állításával. Briand minden valószínűség szerint régi kormányát fogja felújítani, csak a pénzügyminiszter helyére kerül Poincaré. Nem sajátítják ki a német hercegek vagyonát. "erlin, junius 22. Németországban vasárnap zajlott le a népszavazás a herceg? va- kisajátitása kérdésében. A munkáspártok az utolsó ^napokban óriási agitációt ki s nagyon sok egységbizottság ts alakult. A szavazások pontos eredménye aieretes teljesen. Az eddigi hírek szerint közel 16 millió szavazatot adtak -s* és félmillió "íjjyazat volt a kisajátítás mellett. A császárpártiak tartóz- * »'adménytelenné tenniük, mert a népszavazás csak *-..-ibb a fele, vagyis 20 millió választó résztvesz ..rcjbt .., j.witzban, Stetinben, Görlitzben, Leipzigban, Halléban' és ui véres összeütközésekre került a sor a kommunisták és a ©sászárpárt. ­Meghalt a poprádi robbanás két áldozata. Gyilkol a militarizmus. Vasárnapi számunkban rövid távirat­ban számoltunk be a poprádi gyakorló­téren történt szerencsétlenségről. Meg­írtuk, hogy négy áldozatot a kosicei kórházba szállítottak. A három másik sebesültet Springer hadnagyot, Prodán és Olinek közlegényeket a szepesszom- bati állomásén kellett hagyni, oly súlyos volt a sérülésük. Hétfőn este Prodán és Springer ki­szenvedett, OHnek pedig utolsó perceit éli s az orvosok nem sok reményt fűznek életbenmaradá- sához. A koSicel kórházban fekvő áldozatok állapota szintén súlyos. Ma «lég nem lehet pontosan megállapítani, hogy mi volt a szerencsétlenség okozója. A kiadott hivatalos jelentés szerint Kerületi társláda válasz­tások Szlovenszkón. Junius 25 én lesznek a szlovenszkói bányaiparban a kerületi társládaválasz- tások Ennek óriási jelentősége van, mert eddig úgyszólván nem volt soha rendes választás. Most valóban a munkásság kép­viselői fognak bekerülni ebbe a fontos tes­tületbe. A társládáknak, ha jogaikat meg is nyirbálták, alkalmuk van fellépni a munkásság követeléseiért. Kötelessége közbenjárni a kollektív szerződések meg­kötésénél, felügyelni a munkásvédelmi törvények betartására. Tanácsot kell ad­nia a bányák üzemi tanácsainak, hogy azok minél eredményesebben képviseljék a munkások érdekeit. A Nemzetközi ö>S9z-szakszervezeti Szö­vetség is felállítja a maga Jelölő listáját. Azok a bányamunkások, akik ezen a lis­Piso hadnagy gránátokról tartott elő­adást s éles gránáton mutatta be gya­korlatban előadását. A gránát azonban kicsúszott kezéből s felrobbant. Meg­állapították, hogy a biztonsági zár nem volt felnyitva s igy a robbanásnak nem lett volna szabad bekövetkeznie. Hogy mégis megtörtént a szeren­csétlenség, ennek csak a gránát hibás gyártása az oka, A katonai szakértő megállapitása sze­rint senkit sem terhel felelősség s a ka­tonai ügyészség nem is indított eljárást senki ellen. A két proletár és Springer hadnagy haláláért tehát senki se felelős. Besorozzák őket is a militarizmus ha­lottainak sorába, amely „béké“-ben is százszámra szedi áldozatait. tán vannak, mindig harcolni fognak a bá- nyászérdekekért. A NÖS-z osztály szelle­met akar belevinni ebbe a szervezetbe, azt akarja, hogy e társláda tényleges mun­kásintézmény legyen, amelynél mindé? munkás védelemre és támogatásra talál. Minden öntudatos munkás a NÖSz listá­jára fog szavazni! Munkásüldözéi Lenayelorszáqban. Varsó, jun. 22. Most fejeződött be az ukrán kommunista párt 29 tagja ellen folytatott nagy per. 25 vádlottat ítéltek e! egy és két évre, négyet pedig fel­mentettek. Varsó jun. 22. Grudsjadson vasárnap a sztrájkoló munkások összeütköztek a rendőrséggel. Sok munkás megsebesült, öt tüntetőt letartóztattak, köztük a szo­cialista párt bizalmiját.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents