Munkás, 1927 (18. évfolyam, 18-292. szám)

1927-01-23 / 18. szám

A KOMMUNISIA PÁR7 CSEHSZLOVÁKIAI NAPILAPJA Ära gKT- lér „Le az indifferentizmussal! Az indi fferentlzmus mindig és mindenütt a burzsoázia fegyve­re és jelszava volt. Az osztály- harc szigorú szervezettséget kö­vetel meg.“ (Lenin.) XVEIi. évfolyam -18. szám Világ proletárjai egyesüljetek! rrr^fmwm 15127. Január 23. vasárnap A vádlottak és védők táoollétében folyik a képviseld k plre M Imperialisták védik Shanghai! Már Pekinget, is féltik „Csak“ ötévi fegyház vár a vádlottakra indítanak tegnapi kijelentései miatt — — Kreibich elvtárs elien eljárást készletek a tanúvallomásokból Parii, jan. 22. Shanghai jelentés szerint Shaug- fehér hadsereget toboroznak. Eddig 700 I embert sikerült szerezni és egeket a francia kqu­Tegnapi számunkban telefon jelentésünk alap­ján beszámoltunk a képviselők pőrének szenzációs- fordulatáról. Jelentésünk kielégitésekép ma a ,,R. Pr.“ jelentőse alapján ezóezerint közöljük Jilek elv- társ nyilatkozatát a bíróság előtt: Tekintettel arra, hogy az eddigi birósági tár­gyalás csak a politikai ellenfelek kihallgatásából állt, zavaros, egymásnak ellentmondó és célzatos tanúvallomásokból és hogy egy védőtanut sem en­gedtek meg, a vádlottak minden védelmükre fel­hozott további szót, minden indítványt, jeJentöség- nélkülinek és hiábavalónak tartanak, mert ki van zárva, hogy valami eredményük is legyen. Hiába­valónak tartjuk tehát a birósági tárgyaláson va­ló további részvételt és védőinknek is azt az uta­sítást adtuk, hogy szintén hagyjuk itt a tárgya­lást.“ Meg kell még emlékeznünk az iillamügyész két kijelentéséről is. Mikór Kreibich elvtárs köz- bekiabált, az ügyész fentartotta magának a jogot, hogy eljárást indíthasson Kreibich elvtárs ellen kifejezéseiért. Midőn pedig arról volt szó, hogy folytassák-e a tárgyalást a vádlottak és a védők távol létében, az ügyész követelte a tárgyalás folytatását, mert „nincs magasabb büntetésről szó, mint öt év s ilyenkor nem fontos a Védetem“» Hit láttak Htinkáák a vám és kongnia elleni obstrukclékól? Részletes jelentés a képviselők- pőrének .második és harmadik napjáról A cseh klerikális képviselők után megindult a szlovák klerikális képviselők áradata a bíróság előtt, hogy tanúságot tegyen arról, hogy milyen szörnyű az obstrukciót rendező kommunista kép­viselők bűne. A tanuk azonban csak errvhe- egyeznek meg: abban, hogy mindegyik máskép adja elő az eseményeket. Amit az egyik -Safranko elvtársnak ró fel bünüi, arról a másik teljes bizonyossággal azt állítja, hogy Jilek clvtárs követte el. A szlovák klerikális képviselők sorát Onderco nyitja meg. Vallomásának elején az iratok doku­lásáról beszél. „Az összes vádlottak dobáltak iratokat“ — jelenti ki. Mikor azonban megkérdezik, hogy hová dob­ták az iratokat, csak azt tudja felelni, hogy ö „csak általánosságban látta a dolgo­kat. A képviselő a 11. padsorban ül s ezért a védők azt javasolták, hogy rendeljen el a bíróság helyi szemlét annak eldöntésére, vájjon jól lát­hatta e a tanú az elnöki emelvényen és a kommunista és klerikális pad­sorok előtt történt dolgokat. Matik HÜnka-párti képviselő a 12. padsorban ül, de azért mindent látott. Állításai oly va­lószínűtlenek, hogy dr. Polák elvtárs megkérdi az állam ügyészt nem tesz-e büntetőfeljelentést a tanú ellen ha- í mis tanuzás miatt. Az államiigyísz természetesen ' t n g a d ó a n válaszol, mert „a tanú kijelentette, hogy rosszul emlékszik a dolgokra“ s így nem lehet büntetni. Amit Matik a 12. padsorban látott és halott, arról egyáltalán nem tud a következő két tanú Stanislav és Hintermülier klerikális kép­viselő, akik a hatodik, illetőleg a Sramek mögötti padban ülnek. A második napon utolsónak R i h a parlamenti titkárt hallgatták ki, aki látta, amikor Kreibich elvtárs tiltakozott az elnöknél az ellen, hogy az előad S nincs a helyén. Kreibich elvtárs itt megkérdi: Szabálysze­rűen járt el Dostálek a szavazásnál? Tanú: Nem bírálhatom az elnökség eljárását. A harmadik napon a klerikális képviselők egész sora vallotta eskü alatt a legellentétesebb dolgokat. Itt még egy érdekes tényt kell leszögeznünk. Arról az ülésről, amelyen’a vámot szavazták meg az agrár képviselők mesélnek részletesen, míg a kongruu- ülés lefolyására a klerikálisok emlékeznek jobban. ■' JOr. Potyák ' l »<■'«•• •• u» V-£í 4íi4*4*ef>v i I tfó’gekru emlékszik. Minden eddigi tanúval szem.,en azt állítja, hogy Nősek előadó nem távo­zott helyéről. H?rus nem vett részt az el­nökség »elleni támadásban. Elnök: Eljutott a képviselők közül valaki Zadina előadóhoz? ■ Tanú:, igen. Elnök: De hiszen maga a képvise­lő ház elnöke mondotta, hogy nem. Ez ellentmondás. Bizonyos tekintetben fontos Janovski klerikális képviselő vallomása. Látta az elnöki csengőért való harcot. De 6 két csengőt látott az elnöki asztalon s az egyik nem az elnöki csengő volt. Dr. Stein elvtárs: Látta, hogy ki ragadía meg az elnöki széket. Tanú: Mikulicek képviselő. (Ez a vallomás az összes eddigi tanuk bemon­dásával ellenkezik. A vád Harus elvtársnak tulaj­donítja ezt a tettet.) • Harus elvtárs: Hol álltam én? Tanú: A harm... .if; vagy negyedik alelnöki széknél, háttal az elnökségnek. Machácek tévedett Machácek, Hlinka-párti képviselő, vallomásá­nak élején kijelenti, hogy tévedett, amikor a vizsgálóbírónál egyes * személyeket vádolt még, mert abban az időben még jóformán nem is Ismer­te a képviselőket Safraakó elvtárson kívül. Sed!á€ek rémképei Sedlácek, klerikális képviselő, a következő ta­nú. Az ö véleménye szerint Harus elvtárs azért ment Srámekhez, "mert erőszakot akart elkövetni rajta. Meztelenre akarta vetkőztetni Srámeket. (De­rültség a hallgatóság között.) . Tömének Hlinka-párti képviselő azt vallja, hogy Iátt , amint Safrankő kiragadta az elnök kezéből a csengőt. Safrankó elvtárs erre megkérdi: — Hol álltam, mikor, állítólag, elvettem a csengőt Dostálektől? Tanú: Közvetlenül az. emelvénynél. (Más ta­nuk egész mást vallottak.) Harus elvtárs megjegyzi, hogy az elnök kezé­ből kiragadott iratok esetleg nem voltak szüksé­gesek az ülés vezetéséhez. Tanú: De ige«, ezek a szükséges iratok vol­tak. Elnök: Ezt a padjából látta? Tanú: Igen. Elnök: Akkor nem láthatta. A parlamentarizmus titkai Fontos kijelentést tesz Svetlik, klerikális kép­viselő. Dr. Polák elvtárs a következő kérdést tette fel neki: — Tud valamit arról, hogy a képviselőház el­nöke miért nem élt azokkal a jogokkal, amelyek szerint kizárhatja a zavargó képviselőket a par­lamentből? Tud valamit arról, hogy ennek a né­metek határozatlansága volt az oka, akik. nem akarták beleegyezésüket adni ehhez az intézke­déshez? (Erre a kérdésre Malypelr megtagadta a választ-) Tanú: Beszéltek róla, hogy a német képviselők vonakodtak jóvá­hagyni az elnökség intézkedését az ob­sírukciót vezető képviselők eltávolítása ellen s ezért nem léptek fel ellenük. Zadlna agrárpárté képviselő, aki á vámkérdés előadója volt. nagyon sok alván dolgot n-oirí*. i-ue’-- *»l‘c­OilCBac.lK a *.• ■..iiO». - j1 f - ,v relték kiragadni az iratokat a kézéből. Elnök: Eljutottak egészen önhöz? Tanú: N ejn. Elnök: Kiragadták a kezéből. az iratokat? Tan«: Nem. Helyszíni szemle a képvEseföházban A mai tárgyalás Prága, jan. 22. (Telefon.) Á képviselők pőré­nek mai tárgyalásán a vádlottak közül csak Knejzlik, a védők közül csak. dr. Klouza jelent meg. Először néhány tanút haMgattak ki, u kö­zül Nősek vallomása tarthat megemlítésre számot. Nősek azt mondja, hogy ellene a támadást Frank és Zeminova képviselők kezdték és Kreibich-hal csak később került ellentéti». A többi tanú azt igyekezett' bizonyitoni, hogy Hancko képviselőt nem Knejzlik, hanem valamelyik kommunista kép­viselő sebesitette meg. Azután a bíróság helyszíni szemlére ment a parlamenti», ahol megmutatták a bíróság tagjainak, hogy hogyan játszódott le a Nosek-Kreibieh- jelenet. A tárgyalást hétfőn folytatják, araikor a to­vábbi tanukat hallgatják ki. Kirándulásokra van pénz. Varsó, jan. 22. (Rádió.) Február közepén a csehszlovák parlamenti képviselők meg fogják lá­togatni Lengyelországot, . Vtsszionzá&ul a lengyel parlamenti képviselők márciusban Csehszlovákiá­ba fognak utazni. A proletariátus mindkét országban nyomorog, Csehszlovákiában most fogják megkezdeni az uj adótörvény tárgyalását, mely. újabb súlyos terhe­ket fog a dolgozókra hengerifeni. Az urak azt mondják, hogy az államnak kevés a pénze és ez- éTt kell felemelni az adókat, de kirándulásokra van pénz! Az amerikai-mexikói konfliktus; nincs elin­tézve Newyorkj'jan. 22. (Kábel.) A Fehér Ház annak ellenére, hogy a szenátus külügyi bizott nagy többséggel a.z amerikai-mexikói konfliktusnak dön­tőbíróság utján való elintézését határozta el, ezea határozat ellen foglal állást, Cpolidge- kijelentette, ha a szenátus mai ülésén a külügyi bizottság álláspontjára fog helyezkedni, a kormány ezt nem fogja figyelembe venni. cessziók védelmére képezik ki. A koncessziók előtt barikádokat Alkottak föl és drófakadályokkal vették kötni. A sztrájk mozgalom egyre terjed és a kantom kormány emberei igyekeznek azt még ki- szélesifesii.Egy kommunistát,ki az európai negyed­ben sztrájkra felhívó plakátokat ragasztott ki, helyben halálra ítéltek és kivégeztek. A portugál kormány 3 hadihajót, a spanyol kormány ■ egy páncélbajót küldött Shanghaiba. Pekingijén is megtették a szükséges lépéseket a zavargások megakadályozására. Mandzsúriái csa­patokat' bíztak n»eg a rendien tártáéival. A külföl­diek épületei előtt gyalogság és ágyuk állnak. Éjszakai őrszemek cirkálnak az uccukon. Az ameri­kai követet, ki az Egyesült Államokba akart utalni, hogy Koileggal a helyzetet megbeszélje, kábeidir- gőnj* utján visszahívták. . * Újabb angol csapatok mennek Kínáim London, jan. 22. (Rádió.) Két é*zak- angolországi zászlóailj parancsot kapott, hogy készenlétben legyen Kínába való utazásra. Churchill a kínai események miatt Léim célért ven i.nmu>u na \ í-tsz.tterm-London, jan. 22. (Rádió.) A minfeziertanáca tegnap rendkívüli ülésre, jött össze, hogy a Kíná­ból érkezett kedvezőtlen híreket megtárgyalja. Churchill, aki 01 aszoirszágból Egyiptomivá akart utazni, kénytelen volt a kínai események miatt útját megszakítani és vissza térni Londonira, A leg­nagyobb kíváncsisággal várják a kantont kormány külügyminiszterének, Ohen-nek válaszát az utolsó angol .(egyikre. A lengyel kormány a fehérorosz képvise­lők kiadatását követeli Varsó, jan. 22. (Rádió.) A kormány a szejnitőj a fehérorosz képviselők kiadatását követeli, mert fegyveres felkelést szítottak és a fehérorosz, valamint az ukrán területeiket Lengyelországtól el akarták szakit,mi. A kormányjavadai szerint a Hromada és független para&zfcpárt csoportok a IIT, Intemacionále utasításai szerint cselekedtek. Az ügyet a szejm mentelmi bizottsága hétfőn fór­ja tárgyalni. A szovjetunió nem fizeti a cári adóssá­gokat Riga, jan. 22. Herb ette francia követ hosszabb megbeszélést folytatott Litvinov elv társsal a cári adósságok kérdésében. Litvinov elvtáre kijelen­tette. hogy Franciaország na számítson arra, bogy a Szovjetunió meg fogja fizetni a cári adósságokat és utalt arra, hogy Franciaország az utóbbi időben csaknem olyan magatartást tanúsít a Szovjetunió-' vad szemben, mint Angiin. (A Rigából érkező orosz híreket a* orosz <il- lenforradoim árok és Anglia sugallják. Érmek * táviratnak is az a célja, hogy edtérMhe a figyelmet Franciaországnak a legutóbbi időben észlelhető közeledéséről a Szovjetunió felé, amit a fokozódó angol-francia ellentétek tesznek szükségessé. — A szerk.) A tömeg rokonszenvének és támogatásának el­érése érdekében nem szabad félni a „vezetők“ in­trikáitól, ca fekvéseitől, sértéseitől, üldözésétől, (mert az opportnuista és szociálsoviniszta vezetők az esetek nagyobb részében közvetve vagy köz­vetlenül a burzsoáziával és a rendőrséggel vannak összeköttetésben) és egyéb felmerülő nehézségek*® és ott kell a kommunistáknak dolgozatok, ahol ü tömeg van. (Lenin)

Next

/
Thumbnails
Contents