Munkás, 1933 (26. évfolyam, 21-28. szám)

1933-05-28 / 21. szám

Elkobzás után második kiadás. <\U\ Ara 5 0 f hh Feleteii. az urak üldözésére: Terjeszd a »Munkást«! HIINKAS Védjétek a munkásjogokat! Védjétek a kommunista pártot! A KOMMUNISTÁK CSEHSZLOVÁKIAI PÁRTJÁNAK (A I1L INTERNACIONALE SZEKCIÓJA) HETILAPJA ái XXVI« évfolyam. 21. szám. yjiag pro*et;tnai egycsüncteH? 1933 május 28., vasárnap. Dögkeselyűk , Rotor A kisántánt összes államaiban revízióé!lenes tüntetéseket rendeznek. Kassán, Pozsonyban, Érsek- ujvárott ünnepi szónokok beszédei fogják hangsú­lyozni, hogy »utolsó csep vérig (hogy kinek a vé­réig, azt nem teszik hozzá) fognak védeni minden talpalatnyi földet, minden revíziós kísérlettel szem­ben«. Ezeken a tüntetéseken minden pártküiömb- ség nélkül, minden »jó« szlováknak és csehnek részt kell vennie — mondja a rendezőség. Eltűnnek a pártkülömbségek: a szociáldemokrata, ludák, cseh nemzeti demokrata és az agrárpárt szervezetei együtt rendezik ezeket a gyűléseket »A haza ve­szélyben van, minden ember a fedélzetre!« A szlovák urak — noha néhány hónappal ezelőtt még majdnem a magyar urakkal együtt ve­rekedtek »egységes őslakós blokkban« nagyobb da­rab koncért — mostan szívvel lélekkel a revízió ellen vannak. Részt vesznek ezekben az antireví- ziós tüntetésekben is s a szlovák dolgozók tömegeit a legkülömbözőbb jelszavakkal (»ezeréves magyar járom«, »a szlovák birodalom védelme«, »őrt állunk a Dunánál«) igyekeznek a cseh urak oldalán felsora­koztatni. Az itteni magyar urak többsége a revízió mellett döntött S a dolgozókkal is elszeretné hitetni, hogy a revízió az ő érdekükben van, hogy a dol­gozóknak is a revízió mellett kell lenniök. Azt mond­ják a dolgozóknak, hogy azelőtt jobb világ volt. Ha Magyarország lesz. megint jó világ lesz. Egy­szersmind — látva a magyar dolgozók ellenszenvét egy úiabb háborúval szemben — hozzáteszik, hogy a revízió békés utón fog békövetK«iifl. inert nfca. a nagyhatalmak maguk is arra a megállapodásra ju­tottak, hogy »1919-ben igazságtalanság történt és ezért ezt jóvá kefl tenni«. így akarják a szlovák és magyar urak a kenyér kérdését, a munka kérdését eltakarni, így akarják a dolgozók nemzetközi harcos egyesülését megakadályozni, így akarják nemzeti uszításaikkal a dolgozókat egymással szembe állítani, így akarják dolgozókat a háborúra előkészíteni. Mert ezek a kérdések a háborút je­lentik. A revízió és antirevizió jelszavai mögött a világ újra felosztásáért folyó háború réme leselkedik. Munkástiltakozások viharában s .avaz a parlament: „A kormányintézkeiesék fé fasiszta államcsínyt jelentenek“ A főcím Kopecky képviselő elvtárs máfüs 19-1 parlamenti beszásiéLőL' „ Ezen sorok leírásának idejében szavaztat a kormány a páriáméníbetf a? új kivételes tör­vényekről. Az összes »felforgató« újságok is helyettes lapjaik terjesztésének a betiltása, a statárium kihirdetésének a lehetősége íz államelnök által nem csak az egész köztár­saságban, hanem annak egyes részeiben. Továbbá törvénybe iktatják, hogy minden »állam- felforgatót« elbocsájtanak minden közszolgálatból, s a nyugdíjasakat nyugdíjuktól meg­fosszák. A Az összes »megbízhatatlan« bírókat megfosszák bírói álásuktól és az ujjakat a hiva­talok fogják jóváhagyni. A községi választ; sokat két évvel elhalasszák. A képviselőket minden »felforgató kijelentésükért« gyorsított úton fosszák meg mandátumaiktól. Mindezen törvényeket azonnal végre akarják hajtani. S a jelentések bizonyítják, hogy Szlovenszkón mindezen, intézkedések végrehajtását már • zok leszavazása előtt megkezdték. Losoncon a rendőrség már elkobozta az előfizetőkn. k érkezett újságokat(!), betiltja a gyűléseket. Pozsonyban a rendőrség egy gyár ös -es munkásait megbünteti, Podbrezován és Zsolnán az üzemi választmányokat aka; iák feloszlatni, Pőstyénben a csendőrök tiltják meg a munkásoknak, hogy a vörös szakszervezi ekbe lépjenek be. __ (Kopecky elvtárs május 19-i parlamenti beszédéből.) S mindennek dacára: Pfiohösdhör antifasiszta kongresszus Párizsban! Kísértet járja be Európát, az antifasiszta ke igresszus kisértete. Miután a csehszlovákiai demokrati­kus köztársaság Prágában betiltotta, a dér. királyi kormány szociáldemokrata miniszterei Kopenhágában is titkos konferenciává akarták változtatni és semmiféle nyilvános gyűlést, vagy antifasiszta tüntetést a kongresszussal egyidejűleg nem engedélyezte«. Egy nappal ezelőtt a II. Internacionálé tiltotta be pártjainak, hogy részt vegyenek ezen a kongres zuson, másnap a szociáldemokrata kormány a kon­gresszus megtartását tette lehetetlenné. terv az előkészítő bizottság a kongresszus ’ »rlzsba hívta egybe pünkösdre és a dicssteljes kommün, a hősies párizsi munkás«.igveunóksege ala helyezi; Fel az antifasiszta kongresszusra! Válasszátok niegdelegátusaitokat! A munkások a KPCs-ébe lépnek be! A burzsoázia a KPC-ét támadja Csehszlovákia dolgozó népe ismét újabb nagy csalódáson esik át. Mig a pártközpont felhívása arról beszélt, hogy 10.000 uj antifasiszta harcost kell szerezni a kommunista párt tagjainak sorába egy hónap folyamán, addig a kerületek felállított eilenterve 11.320 uj tagot jelent. Az antifasiszta felhívás keretében elsősor­ban a szocialista munkásokat kell megnyer­nünk a fasisztaelienes frontba. Az egész június hó folyamán vezetett anti­fasiszta akció fasisztaellenes héttel nyer befejezést (június 24-től - július 1-ig). A pártközpont számos antifasiszta agitá- cios anyagot ad ki. Az összes szervezetek már mostan taggyűléseiken beszélik meg a fasiszta­ellenes hónapnak a megszervezését, kitűzik, hány új tagot akarnak szerezni és mely be­folyásos, harcra és áldozatra kész munkásokat akarják elsősorban a párt tagjának megnyerni. Válaszunk a fasiszta intézkedésekre: 150 földmunkás a KPCs antifasiszta felhívása mellett! Dőlné és Horné Lefantovcén 150 földmunkás, akik győzelmesen fejezték be harcukat, határozatot fogadtak el, amelynek főrészét közöljük: »Legélesebben tiltakozunk a munkásosztály, a kommunista párt és a vörös szakszervezetek ellen Irányuló intézkedések ellen. Üdvözöljük a véres hitler fasiz­mus ellen hősiesen harcoló né­met kommunista pártot. Teljes erőnkből támogatjuk a kopenhá- gai antifasiszta kongresszust. Csak a vörös szakszervezetek képviselték érdekeinket és ezért kötelezzük magunkat, hogy egy ember gyanánt belépünk a vö­rös szakszervezetekbe és politi­kai meggyőződésünkre való te­kintet nélkül üdvözöljük a KPCs- ét a proletariátus vezetőjét és antifasiszta felhívására fasiszta­ellenes rohamosoknak jelentjük ki magunkat és belépünk a kom­munista pártba«. A pozsonyi Vogue üzem félórára leállt a tiltako­zás jeléül a kormány intézkedései ellen. Munkanélküliek gyűlése Obcruferen, földmunká­sok értekezlete Vágujhelyen, a cellulóz ka üzemi gyű­lése Kézsmárkon, a handlovai bányászok taggyűlése, a szirki bányászok gyűlése 150 bányász jelenlétében, a zólyomi értitömunká sok taggyűlése, a zólyomi csa­tornamunkások tüntető sztrájkkal, a Komárom* ki­kötőmunkások üzemi gyüiése, a muzslai dolgozók nyilvános gyűlése, legélesebben tiltakozik a dolgozó nép jogainak megszüntetése és az új hallatlan kor­mányintézkedések bevezetése ellen. Szentesen a bányamunkások gyűlése. Csapon az építőmunkások és napszámosak gyűlése, Bodrog, szerdahelyen a bányamunkások és szőlőmunkások, Ladmócon a falu szegénysége tiltakozik a kormány reakció« támadásai ellen és követeli a fasiizáló in­tézkedések azonnali visszavonását. Önkormányzat ? Fülökpüspökön Vágó Béla másodbiró elvtársat a jegyző önhatalmúan megfosztotta funkciójától. Teljesen diktatórikus úton csinálta és még csak azt se tartatta fontosnak, hogy a testület elé hozza az ügyet. Egyszerűen kitalálta, hogy Vágó elvtárs nem törleszti rendesen az adóját és ez szerinte elég ok, hogy a neki nem tetsző kommunistától megszaba­duljon. A jegyzőnek ez nem első diktatórikus ügye. A jegyzőkönyveket például szlovákul vezeti, noha a falu szmmagyar és az első bíró is a magyar nemzeti pártból való. Csakhogy a magyar urak és ügynö­keik, mind mindenütt, úgy itt is az államapparátussal puszipajtások és így a jegyzőnek olyan a bátorsá­ga, hogy mindent meg mer tenni. Ez az eset is bizonyltja, hogy elsősorban Szlo­venszkón akarják az »önkormányzati testületeket« a kommunistáktól megtisztítani, itten akarják első­sorban a kormány intézkedéseit a »megbízhatatlan« községi bíráktól végrehajtani. Ahogy a szlovenszkói dolgozók az egész tör­vényjavaslat ellen küzdenek, ugyanúgy küzdenek minden egyes esetben megválasztott funkcionáriu­saikért, munkásjogaikért! Kapitalista tervez - munkás végez Győznek a földmunkások A galántai példa gyújtó hatása — A földesurak meghátrálnak a sorozatos sztrájkok elől. A munkások a győzelmes sztrájkok után a vörös szakszervezetekbe lépnek be. Lapzártakor értesülünk, hogy a nagyszombati járás három községében: Kátlovcén, Lopaáovon, Chtelnicán 250 földmunkás letette a munkát és sztrájkkal akarja érvényesíteni követeléseit. Lapzártakor a sztrájk tart. A »Munkás« és .»Vörös Zászló« pünkösdi száma a szokott időben hat oldalas terjedelemben jelenik meg 50 fillér, árban. Rendeljétek! Gondoljunk csak vissza. Eredetileg 10—15%-ot akartak leszállítani. Majd 5%-et. Csehországban közben 7,/2%-al le is szállították a földmunkások béreit. Az állam annyira biztoß volt a dolgában, hogy a bérleszállitás Szlovenszkón is símán fog menni, hogy körlevélben utasította az összes állami birto­kokat, hogy 5%-al szállítsák le a béreket. De a bérleszállitás falatja, amit a kapitalisták már lenyel­ni készültek, a torkukon akadt. A vörös szakszerve­zetek azt mondották: Egy fillért sem a bérből, egy szemet sem a kommencióból. Galántán kezdődött. A sorozatos tüntető sztráj­kok és a harcos előkészületek láttára megadták a tavalyi béreket, egy fillérrel sem szállítottak 1c azokat. A galántai példa — amelyet „a földmunkások szakszervezete ezer meg ezer röplapban népszerüsei- tett Szlovenszkó majorjaiban — harcos követőkre tailátt. A Dőlné Lefantovcei Fekete és Szende major­ban 110 munkás két napig sztrájkolt. A munkásak nem csak eddigi béreiket érték el, több kategória a tavalyi béreknél többet is kapott. Azonkívül a kapitalista kénytelen volt a galántai szerződés ösz- szes pontjait magáévá tenni: bizalmiak, túlóra, sza­badság, noha minderről ezeken a majorokon azelőtt szó sem volt. Az aratóknak azelőtt nem adott tejet, fát, szalmát: mostan a kiadó a többi élei men kívül 21 liter tej, 5 kereszt szalma és fa. A napszámosok­lak órabére 65 fillér volt, mostan tíz órára 10 koro­nát fizet és túlóráért 1.20 Kc-ét. Egy nappal a szerződés aláírása után azon­ban Fekete földbirtokos nem akarta betartani a szer­ződést. Idegen munkásbkat fogadott fel és ezeknek csak a régi 6—8 koronás béreket fizette. A munká­sok azonban ezt nem törték és azonnal tüntetéssel feleltek. A vörös szakszervezetek képviselője felhívta az idegen munkásokat hogy ne dolgozzanak ily alacsony bérért és ne ártsanak ezzel a munkásság­nak. A földbirtokos így fogcsikorgatva kénytelen volt másodszor is engedni és kötelezte magát, hogy a szerződést betartja. A sellyei járásban Pata és Sopomyán 500 nap. számos tette le a munkát A tárgyalásokon a kapi­talisták kénytelenek voltak az eddigi 6 koronás bére­ket 8—9.50-re és, az eddigi 7—8 koronás bérekej 9.50—10.50-re felemelni. A munkások erre felvettél

Next

/
Thumbnails
Contents