Munkás, 1934 (27. évfolyam, 18. szám)

ják és elnyomják a dolgozókat, hanem a fasiz­mus és háború elleni harccal elő kell késziteníök a burzsoázia uralmának megdöntését. A dolgo­zók csak a saját munkás és parasztállamukat védelmezhetik, amelyben az üzemek a munkás­ságé, a föld a megmüvelőivé lesz, ahol nem lesz úri kizsákmányoló, ahol minden nemzetiség sza­bad lesz. Ilyen állam a szovjetek állama és ezt meg is fogják védeni a dolgozók. A világháború óta eltelt szenvedésteljes húsz év minden magyar dolgozot meggyőz arról, kogy a kommunistái párt által kijelölt utat, a proletár forradalom útját kell választani. Csatla­koznia kell az antifasiszta és háboruellenes front­hoz és a cseh, szlovák német dolgozókkal egy­ségfrontban kell harcolnia a cseh imperializmus fasiszta és háborús intézkedései ellen, a kapita­lizmus megdöntéséért, a munkások és parasztok kormányáért. Augusztus 1-én a világháború 20-ik évfor­dulóján sztrájkoljatok az üzemekben, vonuljatok nagy tömegekben az uccára, tüntessetek a fa­sizmus és imperialista háború ellen, a Szovjet­unió mellett a rabló békeszerződések forradalmi szétveréséért! Állítsátok meg a magyar hóhérok vérszomjas kezét! Mentsétek meg Rákosi elvtársat! A Szovjetunió és a Népszövetség Az összes polgári lapok mind gyakrabban írnak Szovjetuniónak a Népszövetségbe való állítólagos belépéséről. Nagyon fontos, hogy ilyen hírek a munkásságot meg ne tévesszék. Számunkra és egyáltalán a dolgozok számára nem az a mértékadó, hogy mit írnak a polgári lapok. A Szovjetunió sajtója ilyen tervről eddig egy szóval sem nyilatkozott. Jelenti ez talán azt hogy a Szovjetunió a Népszövetséghez való vi­szonyával nincs, vagy nem akar tisztában lenni? Vagy talán ez a hallgatás azt jelenti, hogy a Kommunista Internationálé a világ dolgozoi előtt nem akarná a Népszövetség jellemzését teljes meztelenségében feltárni ? Erről egyáltalán szó sem lehet. A Népszövetség nem a béke szerve hanem imperialista szervezet, amelyben az impe­rialista hatalmak rabló terveiket készítik elő, még pedig hazug jelszavak alatt, mint pl. „a Népszövetség biztosítja a békét,“ „a béke és az államok egyanjogusága érdekében működik" stb. A népszövetség egyúttal eszköz arra, hogy pa­cifista illúziók keltésével tévútra vezessék a dol­gozókat és ezáltal gyengítse a dolgozók ellen­állását a háborús előkészületekkel szemben. Csak a kommunisták leplezik le a Népszövetséget. Ugyanilyen világos a Szovjetunió viszonya is a Népszövetséghez. Erről győznek meg minden két­séget kizáróan Stalin és Litvinov nyilatkozatai. Számunkra csak ezek lehetnek mértékadók. Mit mondanak ezek az elvtársak. A Szovjetuniónak a Népszövetséggel szem­ben ugyanaz az álláspontja mint minden más imperialista alakulathoz, pl. az egyes imperialista államokhoz. Tehát az a minden tévedést kizáró politika, amelyet a világbéke biztosításáért ve­zetett harc diktál. Nem pacifista, hanem forra­dalmi szempontból folytat ilyen politikát a Szovjet­unió, mert ez a politika a világ proletariátusa és a világforradalom ügyét szolgálja, mert ezzel a kapitalista világ háborús kivezető útja elé aka­dályokat gördít, mert ezzel a Szovjetunió szo­cialista építését elősegíti. A Szovjetunió éles har­cot vezet az imperialista államok és államcso­portok minden olyan ténykedése ellen, amely a háborús veszélyt fokozza és támogatja, mindazt ami ezt a veszélyt bénítja. Ez vonatkozik a nép- szövetségre is. Stalin elvtárs nyomatékkai kije­lentette, hogy a Szovjetunió még a Népszövet­séggel is hajlandó együtt dolgozni, addig és olyan értelemben, amig ez a béke ügyét szolgálhatja. Ebből következik az is, hogy ma még nem lehet megjósolni, amint ezt a polgári lapok teszik, hogy milyen lesz a Szovjetunió viszonya a Népszö­vetséghez, mert ezt attól teszi a Szovjetunió függővé, hogy ibékepolitíkájának támogatásához ezen a téren milyen lehetőségek adódnak. A gabonamonopoBiym — a dolgosok fasiszta kifosztását jelenti Az urak nagy mesterek abban, hogy a sze­génységet kirabolják és közben azt beszéljék be neki, hogy ez a szegénység javát szolgálja. Cseh­szlovákiában a fasiszta diktatúra megvalósításá­nak az utján egyik intézkedés a másikat éri, amellyel a dolgozókat mindenükből kiforgatják, az utolsó falatot is elveszik a szájuk elől. Ilyen intézkedés a gabonamonopolium. Monopólium azt jelenti, hogy úgy, ahogy az államnak ma egyedüli joga van a só és gyufaelárusitásra, úgy bevezették, hogy az államnak van egyedüli joga a gabonával és liszttel kereskedni. Miért csinál­ják ezt az urak? Talán tényleg megesett a szi­vük a kisgazdákon és ki akarják őket ragadni a bankok és lánckereskedők uzsorauralma alól ? Dehogy is. Ezzel a törvénnyel az urak be akarják tetőzni a szegénység fasiszta kirablását és egy­szersmind a háború előkészítésében is hatalmas lépést tesznek. Mindannyian emlékeztek még a Hadi lisztközpontra, amely az állam kezében központosította az egész gabona és lísztkeres- kedelmst ? Ugyanez lesz a gabonamonopolium is. Háborúra készülnek az urak és mert a háború küszöbön van, ezért már mostan az állam kezébe veszik az egész gabona és lísztellátást. Azonban az állam ezzel a törvénnyel ■ még jobban beakarja tetőzni a bankok, gabona és lisztkereskedők nyereségét és igy nem maga hajtja végre a gabona kényszerösszevásárlását, hanem azt a gabonabeszerzési társaságra bízza,

Next

/
Thumbnails
Contents