Kataszteri Közlöny 1893 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1893-01-16 / 1. szám

II. évfolyam. í. szám. Megjelenik minden hó 16-án. Szeged, 1893.jan. 16. Előfizetési árak: Egész évre Fél ' „ Negyed „ 4 frt. KATASZTERI SZAKLAP./^ Társszerkesztő : BERCZELYI ISTVÁN, kir. kat. mérnök. Felelős szerk Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZEGED, párisi körút 22. sz., hová a lapot il­lető minden közlemény, valamint az előfizetési pénzek is küldendők. KELY FERENCZ, kir. kat. mérn. Tartalom : A lap-kérdés megoldása. — Tárcza : „A Kataszteri Közlöny". — Birtokrendezés. — Birtokiv vagy nyilvántartási jegyzék. — A Tisza helyszíneléséről. — Nyilvántartási viszonyok, telekkönyvi követelmények. —- A kataszteri mérnök felszerelése. — Kimutatás. — Előfizetési felhívás. — Vegyesek. —• Szerkesztői üzenetek. A lap-kérdés megoldása. Külső előfizetőinknek bizonyára feltűnt, hogy a lap rendes időben nem jelent meg; mig ellen­ben a testülethez tartozók egészen tájékozva van­nak arról, mi idézte elő a zavart. Félremagyará­zások kikerülése végett, de különösen lapunk külső barátjai iránti tekintetekből, kötelességünk­nek tartjuk a lap kimaradásának okát adni s a dolog természetéből folyvást, a lap-kérdéssel is foglalkozni. A lap fentartása állandó helyhez nem kötött hivatásunknál fogva sok nehézségekkel járt. Az akadályok gondos elhárításához meg volt az akarat, de ezzel nem állott párhuzamban a lehe­tőség. Ezen az állapoton javítani akarván, lépé­seket tettünk oly irányban, hogy jövőben a lap Budapesten adassék ki, hol állandó tartózkodási! kartársaink vannak. Lépéseink ez ügyben nem maradtak egyelőre siker nélkül, a szándék már a megvalósulás küszöbén állott; de egy nem várt véletlen közbejötte egyszerre csak meghiúsította a jól kigondolt tervet. Ezt koránt sem tartottuk előre látható eshetőségnek s igy a dologban be­állott fordulat egész készületlen talált. E különös helyzetből a kibontakozás útját megtalálni s a lap-kérdés ujabbi megoldásának módját megkeresni, azon körülménynél fogva, hogy szerte-szét vagyunk oszolva az országnak különböző pontjain: időbe került. Sőt már közel állottunk azon ponthoz is, hogy a lap-vállalat helyes megoldásának reményét is feladjuk. De a sok oldalról nyilvánult meleg érdeklődés és ser­kentés végre is újra megérlelte bennünk az elha­tározást, hogy a határozott helyesléssel fogadott lap eszméjét ne adjuk fel s az előlegezett bizal­mat kellő figyelemben részesítsük, annál is inkább, mivel lapunk barátjai, az eredményesebb munka tekintetéből, támogatásukat s közreműködésüket is kilátásba helyezték. Igy azon nehézségek, melyek a lap fennállá­sára nézve eddigelé káros hatással voltak, egy­részben elhárittattak, a másrész kiküszöbölése helyzetünkből kifolyólag — lehetetlen. De azon nehézségek, melyek tényleg ma is fennállanak, tisztelt olvasóink előtt nem fognak többé mutat­kozni, csakis a szerkesztőséget érintik. Nem tartjuk ugyan helyén valónak ezúttal ujabbi programmszerü kijelentéseket tenni, miután a lap czélját és feladatát már többszörösen kifej­tettük; de mivel a viszonyok lapunk keletkezésé­nek rövid ideje óta is változtak, a következőkben jelezzük álláspontunkat. Feladatunk komoly szolgálatában állva, azon törekszünk, hogy a lap, mely közös érdekeink szószólója, értelmi foglalkozásunk és hivatásunk terjesztője és fejlesztője: a kellő színvonalon fen­tartassék; hogy mindazon szakba vágó s a tes­tület külső reprezentálására irányuló kérdések, melyek munkásságunk köribe tartoznak, valamint azok, melyek ez idő szerint a folyamatba vett és minket közelről érdeklő hiteltelekkönyvi betétek szerkesztésével és az erdélyi részek birtokrende­zésének ügyével kapcsolatban állanak : jelentősé­gűkhez képest méltatva legyenek s hogy azok felett, elvi és gyakorlati . zempontokból kiindulva, tárgyilagos és czélirányos eszmecserét váltsunk; rámutatva az intézkedések hiányaira s érvekkel támogatva, kifejtvén a czélszerübbnek talált mó­dozatokat. Ezzel, ugy hisszük, csak hasznos mun­kát mivelünk s alkalmat szolgáltatunk az ügyek iránt érdeklődőknek arra, hogy tapasztalataik és tudásuk tárházából meritve, előmozditsák a köz­érdeket. Az értelmi foglalkozás előnyeiről nem is bocsátkozunk fejtegetésekbe. Ki tagadná a szak­szerű munkásság érdemét ? A közszolgálatra nézve azok a nyomatékos és érvekkel megokolt vélemények, melyeket e lap hasábjain váltunk, csakis az eredményesebb és sikeresebb munka rovására jegyezhetők fel, nem pedig annak hátrányára, mivel az eszmék tisztá­zására s a dolgok czélszcrübb felfogására vezet­hetnek. w СеЛ-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents