Kataszteri Közlöny 1894 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1894-01-16 / 1. szám

III. évfolyam. 1. szám. Megjelenik minden hó 16-án. Szeged, 1894. január 16. Előfizetési árak: Egcsz évre . 4 frt. Fél 2 1 1.1 „ w „ Negyed „ • 1 „ KATASZTERI KÖZLÖNY. S Z А К L A P a kataszter, telekkönyvi betétszerkesztés, birtokrendezés és ártérfejlesztés köréből. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZEGED, párisi körút 22. sz., hová a lapot il­lető minden közlemény, valamint az előfizetesi pénzek is küldendők. KATASZTERI KÖZLÖNY. S Z А К L A P a kataszter, telekkönyvi betétszerkesztés, birtokrendezés és ártérfejlesztés köréből. Társszerkesztő : DOBROVICS VIKTOR, kir. háromszögelő mérnök. Felelős szerk. és kiadótulajd.: SZÉKELY FERENCZ, kir. kat. mérnök. A lap irányával összeférő hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. TART Szerkesztőség : Előfizetési felhívás. Pályázati hirdetmény. Deák Gyula: Az erdélyrészi birtokrendezés gyökeres reformjáról. Ludinszky Lajos : Telekkönyv és kataszter közötti öszhang. Faragó Zsigmond: A kataszteri ifjúság kiképzése. I» L О M : Dörre Henrik : A határszél másolatokról. Gánóczy Sándor ; Kataszteri nyilvántartás Poroszországban. Székely Ferencz: A magyar országos kataszteri felmérés. A m. kir. pénzügyminiszternek két körrendelete. Vegyes közlemények. — Szerkesztői üzenetek. Előfizetési xemivas a „Kataszteri Közlöny" czimii szaklapra. A „Kataszteri Közlöny" jelen számmal a III. évfo­lyamba lép, ame'y jelenségben életrevalóságá­nak legfőbb bizonyságát látjuk. Nem önös érdekek vezettek e szaklap megindítására és fentartására, mert a kataszteri intézmény iránt álta­lában mutatkozó közöny, reményt nem nyújthatott volna anyagi érdek eléréséhez; hanem az idők és viszonyok megváltozott kényszerűsége indított arra, hogy e több oldalról közérdekű fontossággal biró szakmát ; hogy a szakirodalom ezen egészen elhanyagolt ágát, ugy techn: kai, mint közgazdasági értelemben, de főleg a közszq gálát üdvös szempontjainál fogva kultiváljuk. Hiteltelekkönyveinknek az 1886- XXIX. í.-czikke elrendelt gyökeres átalakítása ; a kataszternek az erdély­részi birtokrendezésnél az 1892. XXIV. t.'-cz. által kijelölt szerepe; a kataszteri munkálatoknak több közhasznú czé­lokra való fölhasználása : stb. sürgős szükségét involválta, hogy a törvényekből és utasításokból el nem sajátítható ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra nemcsak szert tegyünk, de az eljárásokra és feladatokra tájékozásul szolgáló útbaigazítást is adjunk mindazoknak, kik a fo­lyamatban levő retormmunkálatok iránt érdeklődnek. Nem kis elégtétellel hivatkozhatunk azon tényleges eredményekre, melyeket a lap eddigi pályafutása alatt fel­mutatni képes s nem becsüljük tul képességeinket, ha a lap hivatásának komoly betöltése iránt a jövőben még nagyobb várakozásokat emelünk, csak az anyagi és szel­lemi támogatás öltene nagyobb mérvet. Hogy ezt lehetővé tegyük a szerkesztőség bármely idegen nyelven irott és a lap körébe tartuzó szt.kczikke­ket elfogad s azok magyarra való fordításáról is készsé gesen gondoskodik. A lapban megjelenő közlemények irói, a lap vállalat anyagi erejéhez képest, megfelelő tiszteletdíjban részesülnek. Lapunk barátait ismételten arra kérjük, hogy a lap iránti érdeklődést, főleg szakkörökben, felkelteni s az elő­forduló oly eseményekről, melyek a lap keretébe tartoznak, idejében értesíteni szíveskedjenek. Szerencsések voltunk minden szakmából oly erőket megnyerni, kiknek közreműködése teljes garancziát nyújt arra nézve, hogy a lap hivat sát komolyan és sikerrel betölteni fogja. Az előfizetési ár: egész évre négy forint, félévre két forint, amely összeg 1 egczélsze­rübben postautalvány utján az alulirt kiadó­hivatalhoz küldendő be. 4 „Kataszteri Közlöny" szerkesztősége és kiadóhivatala Szeged, Párisi-körut, 22. sz. Pályázati hirdetmény. Lapunk múltkori számában 3 pályadijat tűz­tünk ki: 100 koronát valamely külföldi állam — a bajort kivéve — kataszterének ismertetésére. 50 koronát a kataszteri felmérés vagy a ta­gosítás köréből veendő műszaki tárgyú eredeti czikkre. 50 koronát a becslés, nyilvántartás vagy a betéiszerkesztés valamely főbb kérdésének megvita­tására irányuló eredeti czikkre. Ezúttal pedig van szerencsénk egy ujabb pá­lyadíjról beszámolni. Ugyanis Traupmann József kir. felmérési felügyelő ur tápunk szerkesztőségéhez 20 koronát volt kegyes beküldeni, azon szíves utasitás kíséretében, hogy ezt az összeget az alábbi (

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents