Katholikus Néplap, 1851. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1851-07-02 / 27. szám

Megjelenik e lap hetenkint egyszer, Szerdán. Elő­fizethetni rá P e s t e n , a jó és olcsó könyvkiadó társu­lat ügynökénél pest-belváro­si plébánián ; Emié h Gusz­táv könyv - kereskedésében uri- és kígyó - utcza szeg­letén Vidékena cs. k. postahivataloknál. Előfizetési díj yt évre Bu­dapesten kihordással 30 kr. félévre 1 ft. pp.; vidékre postán borítékban félévre 1 ft. 20 kr. p. p. A lap szerkesztését illető levelek egyszerűen ,,a Katkolikus Néplap szerkesztőségéhez“ czímczcndők. (Pesten a központi papnöveldében.) KATHOLIK NÉPLAP. BUDAPESTEK. 27. «Inliuh 2. 1*51. Dicsőség Istennek a magosságban, és a földön békesség a jóakaratu embereknek. Lukács 2. r. 14. v. Széttekintés a nagy katholikus világban. i. A gondos házi gazda az-év lelblyta alatt több­ször számot vet vagyonával, hogy láthassa, valljon szorgalommal kezelt birtoka gyarapodott-e vagy nem; avvagyépen nem érle-e azt holmi veszteség. Szinte igy mi hasznosnak találjuk körültekinteni a nagy kalh. család körében, mellynek központja Roma, halárai pe­dig e széles világ. Vizsgáljuk meg tehát, valljon az imint lefolyt fél évben gyarapodotle az erőben s kiter­jedésben, avvagy nem szenvedelt-e itt ott, némi vesz­teséget. Kutatásunkban mindenek előtt is édes hazánk ötlik eszünkbe, úgymint, hozzánk legközelebb álló. S itt azonnal okunk van örülni az Urban, látván mikint hegednek be mindinkább azon nehéz sebek, mely- lyeket a gyászos forradalom a magyar kalh. egyház testén ütött. Misem fájdalmasabb az egyházra nézve mint az, mikor föpásztor nélkül van. Busul ekkor az egyház, s gyászba borul, mint az ara, kitől je­gyese elvételett. S ime! Hlyen volt a forradalom után hazánk igen számos megyéinek állapota. Azon­ban apostoli királyunk sietett az egyház keservét megszüntetni s csak az mint lefolyt félévben is több elárvult egyházmegyéket olly föpásztorokkal vigasz­talt meg, kiknek nincs forróbb óhajtásuk, mint az Isten dicsősége s a föpásztori gondjukra bízott hí­vek lelki üdvössége. — Az imint lefolyt félévben továbbá a ,Religio'* nevű egyházi lap állal közzé­tételiek a mull évben Esztergomban tartatott püs­pöki tanácskozás némelly pontjai, mellyekböl min­denki meggyőződhetett azon apostoli nyíltságról, s erélyröl, mellyel hazánk méltóságos föpásziorai a magyar katholika egyház olly sokáig félreismert jogait s önállóságát visszakövetelik. Nem is kétel­kedünk azon, hogy a föneinlitett poniok a katholika egyház kívánsága szerint döntessenek el ö felsége által, ki 1849-diki mariiusban az egyház szabad­ságát s önállóságát legmagasabb királyi szavával biztositolta, s műit évi aprilisben kiadott több ke­gyes rendeletéi állal is kimutatta, hogy a katholika egyház igazságos jogait megvédeni legfensöbb apostoli királyi lisztjének tartja. — A hitéletnek emelkedését hazánkban tanúsítják szinte azon szá­mos megtérések a kalh. bitre, mellyekröl olvasóin­kat több ízben tudósítottuk. Adja Isten, hogy azon vallási választó fal, melly már bárom század óta el- különözi a magyart magyartól, mielőbb összeomol­jon , s hogy nemzetünk, mint hajdan, az egy Istent közös oltárnál imádva, a Boldogsá- gos szüzet, hazánk palronusát közösen tisztelve, törvényes fejedelmünknek pedig önkint hódolva, 27

Next

/
Thumbnails
Contents