Katholikus Néplap, 1866. január-június (19. évfolyam, 1-26. szám)

1866-01-04 / 1. szám

TARTALOM. Képek. Falcinelli Antoniacci Marián ő szentsége bécsi nunciusa 1. 1. — Gróf Dessewffy Emil, a magy. akad. elnöke 9. 1. — Az erdélyi püspöki székesegyház Gyulafehérvárit 17. 1. — Kolping Adolf 25. 1. — Mária-Gyüd 33. 1. — Erzsébet, felséges király­nénk 41. 1. — Pusztaszer 49. 1. —Farkas Imre, székesfehérvári püspök 57. 1. — Szoldatics Ferencz 65. 1. — Perger János, egri kanonok 73. 1. — Az erdélymegyei Batthyányi-könyvtár és csillagda Károlyfehérvártt 79. 1. — A pécsi belvárosi plébánia­templom 87. 1. — Rudolf Pál, prépost, szathmári kanonok 95. 1. — Az esztergami apáczazárda 1<>3. I. Pest hetven évelőit 111. 1. — Daniss Zsigmond 119 1. — Lonovics József, érsek 127. 1. — A mölki apátság Ausztriában 135. 1. — Pauer János 143. 1. — Haynald Lajos, karthágói érsek 151. 1. — Rezutsek Antal, zircz-cisterczi apát 159. 1. — Majthényi Páíné, szül. Beniczky Mária 167. 1. — Répássy József, jászói prépost 175.1. — Szent Márk piacza Velenczében 183. 1. — Gróf Károlyi Ist­vánná, szül. báró Orczy Mária 191. 1. — Fogarasi Mihály, erdé­lyi püspök 199. 1. — Peitler Antal József, váczi püspök 207. 1. — Florencz, 215. 1. — Az anyai fájdalom 223.1. — A Pest- ferenezvárosi templom tervrajza 231. 1. — Florentini Theodóz 239. 1. — Siklós vára 247. 1. — A Hermina kápolna a pesti városligetben 255. 1. — Buda-vár Mátyás király idejében 263.1. — Mária háza Lorettóban 271. 1. — Az egri lyceum 279. 1. — Yácz régi vára 287. 1. — Czuczor Gergely 295. 1. — Stipula József 303. 1.— Meran Tirolban 311.1.-— Gróf Eszterházy Károly 319. 1. — Stuart Mária 327. 1. — Széchenyi Ferencz 335. 1. — Hazánk bíboros áldornagyának temetése 343. 1. — A zborói végi templom 351. 1. — Fejér György 359. 1. — A székesfehérvári székesegyház 367. 1. - Pauli szent Vincze 375. 1. — Bács mezőváros 383. 1. — Bitnicz Lajos 391. 1. — Karácson sz. este 399. 1. — Gróf Dessewffy Józsefné 407. Életrajzok. Lap. Alföldi Gróf Dessewffy Emil, m. akad. elnök ... 9 „ Gróf Dessewffy Józsefné......................................407 Ápoljuk a kegyeletet nagy férfiaink iránt . 76 B. S. Stipula József .........................................................303 E gedy. Majthényi Pálné, sz. Beniczky Mária . . . 167 Fussy. Lonovics József érsek..........................................126 Ká roly János. Daniss Zsigmond........................................119 K 1 i m s t e i n. Falcinelli Antoniacci Marián érsek, ö szent­sége bécsi nunciusa.................... 1 K u z m i c s József. Florentini Theodóz..........................239 K U r c z Antal. Czuczor Gergely....................................295 Pellett Ödön. Pauer János...................................................143 S. B. Széchenyi Ferencz.......................................................335 S z a b ó k y Adolf. Kolping Adolf....................................25 V. K. Fejér György.................................................................359 V.......r Répássy József, jászói prépost...........................175 Zs . Gróf Károlyi Istvánné, sz. báró Orczy Mária . . . 191 —A— Bitnicz Lajos.................................................................391 —y—f. Biró László vál. skodári püspöki előadó udvari tanácsos.............................................224 .........y..........f Rudolf Pál prépost, szathmári kanonok . 95 y — s. Szoldatics Ferencz..........................................................65 + Farkas Imre, székesfehérvári püspök...........................57­j—(- Fogarasi Mihály, erdélyi püspök..............................199­j—|p Peitler Antal József, váezi püspök..............................207 = Perger János, egri kanonok..........................................73 — — Erzsébet, felséges királynénk . ^ . 41 — —• Haynald Lajos, karthágói érsek..............................151-------Rezutsek Antal, zircz-cisterczi apát...........................159--­----- Gróf Eszterházy Károly.............................................319------Stuart Mária....................................................................327 É rtekezések és rokon. Lap. B e d n a y. Őszinte figyelmeztetés, illetőleg kérelem a vácz­megyebeli néptanító urakhoz...............................109 B 1. F. A szeretet gyöngyei.................................... * 5 B . V. Bőjtöljünk..........................................................75 „ Temetkezési fáklyák.....................................101 C z e 111 e r Antal. Nyílt levél..........................................309 Gyurikovics Mátyás. A husvéttojások..........................108 „ Mária-hava vagyis a májusi ájtatosság 140 „ Nagyböjti emlék..........................50. 61 n A feszület-csók s a pápa előtti hódolat 73 „ A cholera elleni erkölcsi óvszer . . . 291 Házy István. A szenvedés A-B-C-je....................................292 J ák y Ferencz. Az örökös rózsaflizérröl és még valamiről 109 K. J. Nyiltlevél a bethlehemjárásról....................................404 K1 i m s t e i n. Irgalom csók (mutatvány)..........................82 M artin József. Luther és loyolai sz. Ignácz halála közti különbség.................................115 „ Egy lutheránus lelkész hitvallása a kath. püspök előtt............................235 Rano lder János. Főpásztori szózat a káromkodásról 18. 26 R o m e i s e r k. József. Nyiltlevél a kath. Lelkipásztor s szerkesztőségéhez.......................195 S poner. Nyiltlevél......................................................316 S zabó Imre. Szent Isvánnapi beszéde Bécsben . . . 284 Szenczy Imre. Szalezi szent Ferencz szelleme 130. 180. 188 204. 211. 228. 244. 252 S z u t o r Gáspár. Erdődi szőlőlevelek a házasulandókhoz 30. 39 53. 62. 85 Talab ér János. Nyiltlevél.......................................222 Támár Imre. A szent Szűz tisztelete.....................146. 156 D r. Toldy János. A bold. Szűz külalakja..................180 V a r g y a s Endre. Gyöngyök Pázmány Péter müveiből . 395 V e z e r 1 e Gáspár. A nyelv vétkes ferdeségei 3. 241.299.314. 324 Ö Szentsége két beszéde kivonatban............................371 — Évnegyedes tudósitvány a pesti oltáregyletről . 149. 253 — Hetedéves tudósitvány a legfelségesebb Oltári­szentség folytonos imádására és szegény templok fölszerelésére Pesten alakult anya­társulatról (.................................................... 348. 356. 373 — Az apró madarak haszna....................................................253 — A keresztény vallás befolyása a hadviselés módjára 259. 276 — A pesti kath. legényegylet alapittatásának 11-dik emlékünnepe.........................................................309 — Vélelem a ponyvairodalomra nézve...............................340 Költemények. Árva Imre. Magyarország Védasszonya...............................136 Ba konyi Remete. Éji hangok 331.337. 3 44. 352. 369. 379. 385 Bányász Ödön. Behamvazásra..........................................50 E gy kath. pap. A hit ereje ^ . 11 E r ő d y G. Jákob álma........................................................225 F o 1 ti n J. A pünkösdi rózsa..............................................152 G y ö r y Dezső. Gyümölcsoltóra...............................................88 „ Tanév végén pályatársaimnak . . . 216 „ Gondolatok anyám sírján....................393 „ Sylvester éjén......................................... 410 H . P. Szent Béla......................................................................304 K u t h e n. Magyarország Nagyasszonyához....................232 L . L. Rósz tréfának jó vége..................................................312 M indszenty Gedeon. A Péterfillérek................................34 „ Orosz Ádámhoz.........................362 N agy Antal. Örzse asszony . 80 n Napjainkból....................................................104 „ Minden ujul ...................................................122 „ Karácsonra ...................................................400

Next

/
Thumbnails
Contents