Katholikus Néplap, 1869. július- december (25. évfolyam, 28-52. szám)

1869-07-15 / 28. szám

PEST, II. félév. 28. szám. Jnlius 15. 1809. Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön. Előllzetósi ár: helyben félévre 1 forint 31 A pályázatok beigtatásaért tiz sorig minden egyszeri Az előfizetési pénzeket, valamint a lapba szánt kéziratokat kr., egész évre 2 forint 62 kr.; vidékre fél- fölvételért 1 frt, tiz soron fölül, egyszeri közlésért 2 frt, a Szent-István-Társulat igazgatóságához kérjük intézteim.|évre 1 frt 70 kr., egész évre 3 frt 40 kr.jha többször közöltetik, 1 forint 50 krajczár számittatik. Róma egyházai, emlékei, intézményei, levelekben. XXI. Nőovó- és kiházasitási intézetek. A szegény osztály erkölcsi emelése és fölsegélése a romai kormánynak mindig egyik legsürgősb és leg­állandóbb gondját képezte. — Lehetetlen volna elmon­dani mind azt, mit a pápák századokon keresztül ezen czél elérésére tettek. Igen helyesen szokás mondani, hogy a nők képe­zik az erkölcsöket. Ha a nők keresztény és tiszta erköl­csökkel ékeskednek, e nemes tulajdonaikkal szinte el­telik a lég is, mely őket környezi, üdvös, éltető befo­lyásuk mindenütt érezhető. Különösen a népből szár­mazó leánynak legfőképen szüksége van arra, hogy biztos menhelye legyen, mert szegénysége, alantabb rangja, melyet a társadalomban elfoglal, könnyen ki­teszik a csábítás veszélyeinek. — Roma fölfogta ezt, s niracs a világon város, mely hasonló mérvben gondos­kodnék eszközökről, melyek által a szegény és munkás osztály leánygyermekei a jó erkölcsben megtartassa­nak. Azt említettem már, hogy mennyit tesz Roma a leányárvákért; de hány más leánynak is szüksége van oltalomra, segítségre! Romának a szükségek , a gyen­geségek minden nemei számára vannak menhelyei. A kereszténység fővárosában 18 nőovó intézet van, melyeknek rendeltetése, mint nevök mutatja, a fiatal leányokat, kiket szegénységök, elhagyatottságuk és ezer más ok a csábítás veszélyeinek tesz ki, tiszta, romlatlan erkölcseikben megtartani. Az ily leánygyer­mekeket befogadják ez ovóintézetekbe , itt keresztény­módon nevelik, oktatják, s korukhoz s vagyonukhoz mért munkával foglalják el őket. Rendesen csak akkor hagyják el az intézetet, midőn vagy férjhez mennek vagy kolostorokba vonulnak. Az életpálya választásá­ban egészen szabadok; — vannak esetek, midőn egész életőket az ily ovó-intézetekben töltik. Fölöslegesnek tartom mind ezen intézeteket el­számlálni , elég lesz bebizonyítanom, hogy az alapitók mindennemű szükségeket szem előtt tartottak. Ha a szegénység és romlottság szánandó áldoza­tait az élet különféle szakaiban tekintjük, az egyházat mindig, mint éber, szeretetteljes anyát találjuk oldalu­kon, hogy óvja, vigasztalja, az esés után újra föl­emelje őket. Az elhagyatott, árva, kolduló s csavargó leány- gyermekeknek nyitva van hat intézet. Egyik nap Barlari József egy szenté]etü pap, és Cervetti Ferencz egy jólelkü világi ugyanazon egy eszmében találkoztak és megalapították a Della Perico- lanti intézetét. — A két alapitó szivei rég egyesültek ugyanazon egy imában, kérvén Istent, nyújtana nekik alkalmat, hogy dicsőségére valamit tehessenek. Külö­nösen meghatotta őket azon leányok sorsa, kiket sze­génységök és elhagyatottságuk kitette a csábitás ve­szélyének, s Isten segítségével hozzáfogtak számukra menhelyet alapitani. VI. Pius pápa megvette a Vitel- leschi-palotát sazt nevezett ájtatos férfiaknak vállalatuk életbeléptetésére átadta. Van a veszélynek még egy másik neme, melyet roszéletü nők leányai alig kerülhetnek ki. Maga a rósz példa is, melyet látnak, csábitó rájok nézve, ha az ily rósz anyák nem is viszik egyenesen szerencsétlen gyer­mekeiket a becstelenség útjára. Igaz, Romában e ve­szély nem oly nagy, mint egyebütt; általán a nyilvá­nos botrányt adó nőket Romában nem tűrik ; gyaláza­tos mesterségök üzésére nem is szabad egy házban sem összegyülekezniök. Loyola sz. Ignácz és Néri sz. Fülöp Romában egyletet alakítottak, melynek tagjai azon fel­adatot tűzték ki maguknak, hogy az ily rósz anyák 28

Next

/
Thumbnails
Contents