Kecskemét és Vidéke, 1920. május-december (1. évfolyam, 1-189. szám)

1920-09-16 / 101. szám

2. oldal. Kecskemét és Vidéke 101. szám. ' Szerb kegyetlenkedés Pécsett Egy koholt hir alapján több előkelő magyar polgárt véresre vertek. Kaposvár. A magyar és szerb kor­mány közti békés közeledést súlyos incidens zavarta meg. Mig a szerbek megértő módon viselkednek, a pécsi hatóság a belgrádi kormány intenciója ellenére elrettentő eszközökkel teszi lehetetlenné a készülő megértést. Né­hány nappal ezelőtt történt, hogy Szvarka Mazorics régi szerb képviselő szabálytalan útlevéllel magyar terü­letre lépett és a magyar hatóságok kémkedés gyanúja miatt letartóztatták és Kaposvárra kisérték. Miután beteg volt, további intézkedés végett felküld- iék a honvédelmi minisztériumba. A honvédelmi miniszter Budapesten az egyik szanatóriumban helyezte el, ahol gondosan ápolták Szvarkát. Pécsett azután az a hir terjedt el, hogy Ma- zoricsot a magyar katonák megverték, orrát, fülét megcsonkították. A pécsi hatóság a szerdán 12 órakor megje­lent magyar lapokban ezt a koholt hirt leadta és kényszeritette őket e hir közlésére. A hir nyomán a szerb ha­tóságok letartóztatták Rusinszky Bélát, a keresztény szociálisba mozgalmak pécsi vezérét, Benácsy Ábelt, a ciszter­cita gimnázium igazgatóját, Szemiczi Ignácot, Buzássy Ábelt, Mosonyi Dé­nesi, püspöki volt titkárt, Vissy Imre ügyvédet, a volt főispán fiát. Ezekkel az elfogott tekintélyes magyar polgá­rokkal a legnagyobb brutalitásokkal bántak, sőt Mosonyi Dénest egy Szi- kora nevű hírhedt kommunistával együtt zá< ták be a fogházba. A foglyokat szombat éjszaka félholtra verték. Ér­tesülésünk szerint Rusinszky Béla sé­rülése olyan súlyos, hogy aligha ma­rad életben. — Tudomásunk szerint Mazsoricókynek nincsen semmi baja, sőt tegnap személyesen kereste fel a budapesti szerb követet, ahol kijelen­tette, hogy a magyarok vele udvaria­san bántak és ellene semmiféle atro­citásokat nem követtek el. Az uj állami költségvetés. 9.690 millió a deficit. Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter tegnap terjesztette be az 1920—1921. évre szóló költségvetést, úgyszintén a számviteli törvény módosítására vonatkozó javaslatát, amelyeket kiadtak a pénzügyi bizottságnak. A költségvetés kiadási tételei: Rendes kiadások . . . 8.434,580.516 K Átmeneti „ ... 10773,048.099 „ Beruházási , ... 1.003,112,000 „ Összesen: 20.210,748 615 K A bevételi tételek : A költségvetés indokolása rámutat arra, hogy milyen eltérések voltak szükségesek az eddigi költségvetések és a jelenlegi terveze­tek között. NAPI HÍREK. Naptár: 1920. évi szeptember 16. Csütörtök. Róm. kath. : Kornél. — Protestáns: Edith. — Gö­rög-orosz : 1920. szept. 3. Arutin. — Napkelte 5 óra 34 perc, napnyugta 6 óra 18 perc. Időjárás: A központi meteorologiai intézet jelentése szerint a következő időjárás várható: Hűvös, helyenként csapadék. — Követni kell ezt a példát! Ifj. Leo­pold Lajos öcsényi birtokos a napokban ér­tesítette Szekszárd város polgármesterét, hogy szegény szekszárdi polgároknak, elsősorban elöregedett napszámosoknak, özvegyeknek és árváknak egy vagon búzát ad ajándékba. A boldogság melege öntötte el szivünket, mikor elolvastuk ezt a hirt. Mert arról tanúskodik ez, hogy van még érző lélek, önzetlen em­berség ebben az üzle:ivé ridegedéit világban. Gazdag Kecskemét gazdag birtokosai, de sok hasonló példát olvashattatok már! — Gazdasági gummicikkek nagy meny- nyiségben vannak a piacon, az elégséges nyersanyagkészlet továbbra is biztosítja a szükségletek zavartalan kielégítését, feltéve, hogy a gummigyárak szénnel való ellátása hiányt nem fog szenvedni. Az 1 és fél hü­velykes borvezetéktönilő alapára méterenként 275 korona, amihez 100 % felár járul, az 1 és negyed hüvelykes borvezetéklömlő alapára méterenként 204 korona, amihez 100 száza­lék felár járul; az 1 és fél hüvelykes bor- szivóiömlő alapára méterenként 440 korona, amihez 100 százalék felár járul, az 1 és negyed hüvelykes borszivótömlö alapára mé­terenként 345 korona, amihez 100 % felár járul. — flz Urinők TTlária-kongregációja f. hó 16-án, csütörtökön délután 6 órakor tartja első összejövetelét az angolkisasszo­nyok intézetében. — A kórházak közvetlen ellátása. A városi, állami és közkórházakat és rokkant­intézeteket, valamint a nyilvános jellegű magángyógyintézeteket és a magyar királyi gyermekmenhelyeket okt. 1 -tői tudvalevőleg közvetlen ellátásba veszi a munkaügyi és népjóléti miniszter. Ma küldte meg a minisz­ter a polgármesternek az erre vonatkozó rendeletet, amely szerint a fenti intézmények jegyhez kötött éleirniszerkészleteit (tiszt, só, cukor) fel kell számolni. — Tflagyar filmvállalat Kecskeméten. Arról értesülünk, hogy Kecskeméten nagy- __ szabású filmvállalat van létesülőben. A vál- IvlGt) lalat, mely programmjába vette magyar tár­gyú, klasszikus szépségű filmek előállítását, j rövidesen megalakul. A részvényjegyzések ■ • r ■ serényen folynak. A társulat címe : „Petőfi H I 3 ll filmvállalat rt.“ lenne. Összeköttetésbe lépne U III11 külföldi mozgóképházakkal is, hogy igy meg­ismertesse egész Európával a magyar miivé- MäQVär K szét termékeit. A nagyszabású terv, mely nagyot lendítene városunk iparán is, a mai szórakozni vágyó világban, a legreálisabb tőkebefektetésre nyújt alkalmat, annál is in­kább, mert eleve biziosittatott részére a kor­mánykörök támotása. Ezenkívül úgy tud­juk, hogy nemcsak helyi, hanem fővárosi pénzcsoportok is támogatják. — TTleghivó. A községi iskolaszék tag­jai az 1920. szept, 17-én, pénteken délután fél 4 órakor a városháza bizottsága termé­ben tartandó iskolaszéki ülésre tisztelettel meghivatnak. Tárgy: Választások. Folyó ügyek. Az Iskolaszék Elnöke. — Felhivatnak az összes orvostanhall­gatók, akiknél gyüjtőiv van, hogy f. hó 16 án d. u. 5 órára a jogakadémián elszámolás végett feltétlenül jelenjenek meg. — A Vadásztársaság f. hó 24-én, pén­teken délelőtt 11 órakor a városhaza köz­gyűlési termében rendkívüli közgyűlést tart: Tárgy: Dr. Papp Dezső és társai fellebe- zése a nyúl vadászata tárgyában hozott vá­lasztmányi határozat ellen. — Bajnoki mérkőzések. Vasárnap ke­rülnek eldöntésre az őszi forduló első baj­noki mérkőzései. Három kecskeméti csapat játszik ezúttal. Itthon öt órai kezdettel a KVSC játszik a KTE-vel. A KTE kitűnő formája folytán a mérkőzés kimenetele egy pillanatig sem kétséges. Nagy gólarányu győzelemmel fogja a KTE a mérkőzést meg­nyerni. A KAC Cegléden játszik a Ceglédi Törekvéssel. Tekintettel arra, hogy a Törek­vés néhány héttel ezelőtt megverte a MÁV-ot, érdekes mérkőzésre van kilátás, amelyet egy­két gólkülönbséggel valószínűleg a KAC fog megayerni. Rendes bevételek . . . 8.809,104.943 K Rendkívüli bevételek . . 1.711,450.861 „ Összesen: 10.520,555.804 K Eszerint tehát a deficit 9.690,192.811 korona. A rendes kezelésben 374 milliós felesleg mutatkozik. A rendes kiadások közül milliókban számítva a következő a fontosabb tételek: kormányzói hivatal 28, nemzetgyűlés 15, nyugdijak 94, államadósságok 1.393, minisz­terelnökség 17, külügy 48, belügy 821, pénzügy 1.104, kereskedelmi 2.137, földmi- velés 353, közoktatás 583, igazságügy 258, honvédelem 1.249, népjóléti 302, közélelme­zés 600, nemzeti kisebbségek 700 millió és végül a kisgazda minisztérium 55.600 koro­nával, ami sokorópátkai Szabó miniszter fizetése. A rendkívüli (átmeneti) kiadások: Ál­lamadósságok 2071, külügy 537; pénzügy 3808, keresk. 532, földmivelés 129, közok­tatás 64, igazságügy 27, honvédelem 3318. A beruházások ekkép oszlanak meg: földmivelés 87, közoktatás 4, igazságügy 19, külügy 1, belügy 1.5, pénzügyi 31, keres­kedelem 853. Rendes bevételek: pénzügy 4.826, ke­reskedelem (vámok) 3.545, földmivelés 203 millió. A részletezett bevételek közül meg­említjük a vasút 2.500, a posta 536 és az .állami üzemek 456 milliós bevételi tételét. A rendkívüli bevételek közt szerepel a pénzügyminisztérium 1.684 milliós bevételi tétele. A rendkívüli honvédelmi kiadások közt megemlítjük a karhatalom 1.123 és a nem­zeti hadsereg első felszerelése címen szereplő két milliárdos tételt. A pénzügyminisztérium rendes bevételei közt a földadó 275, a házadó 56, a kereseti adó 172, a vállalati adó 25, a jövedelmi pót­adó 147, a jövedelmi adó 200, a vagyon adó 100, a fényüzési adó 150 és a vasúti •hadiadó 120 millióval szerepel. — Halálozás. Részvéttel értesülünk, hogy Bódogh Mihály gazdálkodó, bizottsági tag f. hó 14-én váratlanul elhunyt. A város érdemes polgárát vesztette el benne. — A miniszterelnök hivatalában. Gróf Teleki Pál miniszterelnök kedden vette át helyettesétől a miniszterelnökség vezetését. Amint értesülünk, hamarosan minisztertaná­csot hívnak össze, gróf Teleki felépüléséig függőben tartott ügyek elintézésére. — Tárgyalások hadifoglyaink érdekében. Nansen, a népszövetség hadifogoly megha­talmazottja Berlinből sürgönyzi Jungerth dr. magyar külügyminiszteri osztálytanácsosnak, hogy az Oroszországban visszatartott hadi­fogolytisztek kiszabadítása iránt tárgyalásokat folytat Kopenhágában Eiduck orosz képvise­lővel. A Vladivosztokon át jövő hadifog­lyokra nézve pedig azt sürgönyzi Nansen, hogy a napokban indul az első hajó Ham­burgból Vladivosztokba és ezt szoros egy­másutánban követi a többi hajó. — fl Palotás-ünnepély csütörtökön d. u. 5 órakor a színházban. — Felhívás. A főkapitányság felhív minden motor és kerékpár tulajdonost, tyogy e hó 17-én, pénteken reggel súlyos büntetés terhe mellett kerékpár, illetve motorjával együtt a tűzoltó udvarban jelenjen meg. — beszerzési csoport vezetőségétől | nyerj értesülés szerint téves az a hir, mely | szerint egyes helyi lapokban megjelent, hogy I a romlott burgonya árát megtérítik a tiszt­viselőknek. — A menekült tanulók tandíjmentessége. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 110.599. számú rendeletével megengedte, hogy a menekült tanulók, ha vagyontalansági bizonyítványt mutatnak fel, az 1920/1921. tanévben az eredeti rendeletekben megálla­pított százalékon fölül is részesíthetők, az iskolai előmenetelre való tekintet nélkül, tandíjmentességben.

Next

/
Thumbnails
Contents